Επαγγελματικά Θέματα

ΣτΕ 289/2009 – Θέμα: Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου για την άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης με προεδρικό διάταγμα

Περίληψη :

 

Η Διοίκηση, όταν διαπιστώνει ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την αυτοδίκαιη άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ή ρυμοτομικού βάρους, οφείλει άμεσα και αφού τηρήσει τις προβλεπόμενες διατυπώσεις δημοσιότητας να βεβαιώσει την άρση τους. Επίσης, να ρυθμίσει εκ νέου το πολεοδομικό καθεστώς του συγκεκριμένου ακινήτου, ενόψει της υποχρέωσής της που απορρέει από τη συνταγματικά κατοχυρωμένη προστασία της ιδιοκτησίας. Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία για την τροποποίηση του σχεδίου, το ακίνητο παραμένει πολεοδομικά αρρύθμιστο και δεν επιτρέπεται να εκδοθεί οικοδομική άδεια.

 

Η κρίση ως προς τη δυνατότητα αποζημίωσης των θιγόμενων ιδιοκτητών για τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης, με την οποία συναρτάται η δυνατότητα επανεπιβολής της, πρέπει να είναι νόμιμα αιτιολογημένη.

 

Εάν η τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου για την άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ή ρυμοτομικού βάρους αποτελεί πολεοδομική παρέμβαση με ευρύτερες επιπτώσεις στην πολεοδομική οργάνωση του Δήμου και στην ποιότητα ζωής της περιοχής, δεν μπορεί να θεωρηθεί εντοπισμένη. Στην περίπτωση αυτή, η έγκρισή της επιτρέπεται μόνο με προεδρικό διάταγμα.

 

κατεβάστε το αρχείο