Ενημέρωση

Θέσεις ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ για τα επαγγελματικά δικαιώματα

Θέσεις ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ

για τα επαγγελματικά δικαιώματα

Ο ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων παραμένει αντίθετος και δεν θα συμμετάσχει στη μεθόδευση του ΤΕΕ, που βρίσκεται εναρμονισμένη με τις μνημονιακές απαιτήσεις, στο πλαίσιο των πάγιων κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για το «άνοιγμα» των νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων, στην κατεύθυνση του κατακερματισμού και της υποβάθμισής τους σε βάρος του δημόσιου συμφέροντος.

Η καταγραφή των επαγγελματικών δραστηριοτήτων που γίνεται στο παρακάτω κοινό κείμενο των εκπροσώπων Σχολών και Τμημάτων της Αρχιτεκτονικής με την Επιστημονική Επιτροπή Ειδικότητας Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΤΕΕ, αποτελεί βάση για τη διατύπωση των θέσεων και διεκδικήσεων του κλάδου για την άσκηση της αρχιτεκτονικής από τους αρχιτέκτονες. Ο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ θα επιδιώξει, σε συνεργασία με το σύνολο της ακαδημαϊκής κοινότητας Σχολών και Τμημάτων της Αρχιτεκτονικής και την ΕΕΕΑΜ ΤΕΕ, να ολοκληρωθεί η λεπτομερής διατύπωση και να αναπτύξει την προβολή και τη διεκδίκηση του ζητήματος εντός και εκτός της Ελλάδας.

 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ των ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

σε ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

βάσει ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

και ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Σκοπός της παρούσας εισήγησης είναι η καταγραφή των όρων πρόσβασης των διπλωματούχων Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στις επαγγελματικές τους δραστηριότητες, που είναι καθοριστικές για

Α. Την οικονομική ανάπτυξη τη χώρας, ιδίως σε τομείς που σχετίζονται με την διαμόρφωση του χώρου σε όλες τις κλίμακες.

Β. Την κοινωνική ανάπτυξη της χώρας, ιδίως σε τομείς που σχετίζονται με την διαμόρφωση δημόσιων χώρων και εγκαταστάσεων και τη στέγαση προσώπων και θεσμών.

Γ. Την περιβαλλοντική ένταξη και ενσωμάτωση όλων των έργων, σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις για τη Διατήρηση της Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς καθώς και τις συνταγματικές επιταγές.

Δ. Την προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση ενέργειας.

Ε. Την εφαρμογή των γενικών διατάξεων της πολεοδομικής νομοθεσίας και των ειδικών κανονισμών, ως νομοθεσία αναγκαστικού δικαίου και ειδικών ευθυνών.

 

 1. Με το παρόν προτείνεται η πρόσβαση σε επαγγελματικές δραστηριότητες καθώς και η ανάληψη τεχνικών ευθυνών από τους Διπλωματούχους Αρχιτέκτονες Μηχανικούς:
 • της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου
 • του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
 • του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών
 • του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
 • του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
 • της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης
 • του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
 • των κατεχόντων ήδη τίτλους σπουδών της αλλοδαπής που έχουν αναγνωριστεί ως ισότιμα και αντίστοιχα με τους απονεμόμενους από τις Σχολές ή τα Τμήματα Αρχιτεκτόνων της ημεδαπής, σύμφωνα με το νόμο.

 Τα μέλη του ΤΕΕ που έχουν ενταχθεί στη βασική ειδικότητα των Αρχιτεκτόνων Μηχανικών αλλά η άδεια άσκησης επαγγέλματος που τους έχει αποδοθεί αναφέρει άλλη ειδικότητα ή εξειδίκευση, μπορούν να έχουν επαγγελματικές δραστηριότητες με βάση το περιεχόμενο του γνωστικού τους αντικειμένου και σύμφωνες με τα προσόντα τους, όπως αυτά απορρέουν από το πρόγραμμα σπουδών τους, σε ομάδα εργασίας.

 2.1 Η αρχιτεκτονική δημιουργία στο επίπεδο του μεμονωμένου έργου (κτηρίου ή υπαίθριου χώρου) ή του συνόλου έργων ανεξαρτήτως μεγέθους και κλίμακας, η ποιότητα των κατασκευών, η αρμονική ένταξή τους στο περιβάλλον, η προστασία και ανάπτυξη των φυσικών και αστικών τοπίων, καθώς και της κοινής και ιδιωτικής κληρονομιάς, αποτελούν δημόσιο συμφέρον. Εφεξής, η αμοιβαία αναγνώριση των τίτλων εκπαίδευσης θα πρέπει να βασίζεται σε ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια που διασφαλίζουν ότι οι κάτοχοι των αναγνωρισμένων τίτλων εκπαίδευσης είναι σε θέση να κατανοούν και να εκφράζουν τις ατομικές, συλλογικές και κοινωνικές ανάγκες σε θέματα χωροταξίας, πολεοδομίας, αστικού σχεδιασμού, σχεδιασμού, οργάνωσης και υλοποίησης των κατασκευών, διατήρησης και αξιοποίησης της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και του φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.

Ο Αρχιτέκτονας Μηχανικός αποκτά μέσω των σπουδών του τις γνώσεις, τις ικανότητες και δεξιότητες να εφαρμόσει τις αρχές των θετικών επιστημών και της μηχανικής, με την υποστήριξη των νέων τεχνολογιών και της πληροφορικής. Ταυτόχρονα, εμβαθύνει στις θεωρητικές και ιστορικές αξίες των επιστημών του ανθρώπου, ασκούμενος στην έκφραση ιδεών, ηθικών κοσμοθεωριών και συμβολικών νοημάτων μέσα από την υλική, λειτουργική και κατασκευαστική τάξη του χώρου.

Η παιδεία του Αρχιτέκτονα πρέπει να διατηρεί την ισορροπία μεταξύ των θεωρητικών και πρακτικών πτυχών της εκπαίδευσης στον τομέα της αρχιτεκτονικής και να παρέχει την εγγύηση ότι ο ενδιαφερόμενος έχει αποκτήσει γνώσεις και δεξιότητες σύμφωνα με τις παρακάτω 11 αρχές των Διεθνών Προτύπων (βλ., για παράδειγμα, άρθρο 46 της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 46/2 της Οδηγίας 2013/55/EU*):

α) Ικανότητα σύλληψης αρχιτεκτονικών δημιουργιών που να ικανοποιούν συγχρόνως αισθητικές και τεχνικές απαιτήσεις

 β) Προσήκουσα γνώση της ιστορίας και των θεωριών της αρχιτεκτονικής καθώς και των συναφών τεχνών, τεχνολογιών και επιστημών του ανθρώπου

 γ) Γνώση των καλών τεχνών ως παραγόντων που είναι δυνατόν να επηρεάσουν την ποιότητα της αρχιτεκτονικής σύλληψης.

 δ) Προσήκουσα γνώση της πολεοδομίας, του πολεοδομικού σχεδιασμού και των τεχνικών που εφαρμόζονται στη διαδικασία του πολεοδομικού σχεδιασμού.

 ε) Ικανότητα κατανόησης των σχέσεων, αφενός, ανάμεσα στους ανθρώπους και τα αρχιτεκτονικά δημιουργήματα, και αφετέρου, ανάμεσα στα αρχιτεκτονικά δημιουργήματα και το περιβάλλον τους, καθώς και ικανότητα κατανόησης της ανάγκης αρμονικού συνδυασμού των αρχιτεκτονικών δημιουργημάτων με τους χώρους, ανάλογα με τις ανάγκες του ανθρώπου και την αντίστοιχη κλίμακα.

 στ) Ικανότητα κατανόησης του επαγγέλματος του αρχιτέκτονα και του ρόλου του στην κοινωνία, ειδικότερα μέσω της επεξεργασίας σχεδίων στα οποία λαμβάνονται υπόψη οι κοινωνικοί παράγοντες.

 ζ) Γνώση των μεθόδων τεκμηρίωσης και προπαρασκευής της οικοδομικής μελέτης.

 η) Γνώση των προβλημάτων στατικού σχεδιασμού, και έργων οικοδομικής και πολιτικού μηχανικού, τα οποία συνδέονται με το σχεδιασμό των κτιρίων.

 θ) Προσήκουσα γνώση των προβλημάτων που έχουν σχέση με τις φυσικές ιδιότητες των κτιρίων, των τεχνολογιών, καθώς επίσης και της λειτουργίας των κατασκευών, ώστε να τις εφοδιάζει με όλα τα στοιχεία εσωτερικής άνεσης και προστασίας από τις κλιματικές συνθήκες, στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης.

 ι) Τεχνική ικανότητα, χάρη στην οποία ο αρχιτέκτονας θα μπορεί να επινοεί κατασκευές που να ικανοποιούν τις απαιτήσεις αυτών που τις χρησιμοποιούν, σεβόμενος τους οικονομικούς περιορισμούς και τους οικοδομικούς κανονισμούς.

 ια) Προσήκουσα γνώση των βιομηχανιών, οργανώσεων, κανονισμών και διαδικασιών, που έχουν σχέση με την υλοποίηση των κτιριακών μελετών και την ένταξη των σχεδίων στο γενικό σχεδιασμό.

 

Η εκπαίδευση του Αρχιτέκτονα, προκειμένου να μπορεί να ασκήσει επαγγελματικές δραστηριότητες που εμπίπτουν στα επαγγελματικά δικαιώματά του, όπως αυτά ορίζονται από το θεσμικό πλαίσιο, οφείλει να εντάσσεται σε προγράμματα σπουδών που παρέχουν 300 ECTS και υπερκαλύπτουν τα ως άνω κριτήρια/ προϋποθέσεις/ αρχές που ορίζουν τα Διεθνή Πρότυπα για την άσκηση του επαγγέλματός του και όπου διασφαλίζεται ότι ο χρόνος εκπαίδευσης στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό σε όλες τις κλίμακες της εφαρμογής του αντιστοιχεί κατ΄ ελάχιστον σε 140 ECTS παρέχοντας έτσι την εγγύηση ότι οι γνώσεις και οι δεξιότητες που αποκτήθηκαν σύμφωνα με την αρχή α) του παραπάνω σημείου 2.1 υποστηρίχθηκαν επαρκώς από αυτές που αντιστοιχούν στις υπόλοιπες αρχές β) έως ια).

 

Επιπλέον των 11 ως άνω θεσμοθετημένων αρχών, οι θεμελιώδεις απαιτήσεις γνώσεων και ικανοτήτων που αποκτώνται στο πλαίσιο αναγνωρισμένης πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, κατά το Σύμφωνο με τα προτεινόμενα Διεθνή Πρότυπα για την άσκηση του επαγγέλματος του Αρχιτέκτονα, περιλαμβάνουν τις παρακάτω δεξιότητες:

 • Επίγνωση ευθυνών προς τις ανθρώπινες, κοινωνικές, πολιτιστικές, αστικές/πολεοδομικές, αρχιτεκτονικές και περιβαλλοντικές αξίες, καθώς και προς την αρχιτεκτονική κληρονομιά, τον υλικό και άυλο πολιτισμό.
 • Επαρκείς γνώσεις των μέσων επίτευξης βιώσιµου/αειφορικού σχεδιασµού, διατήρησης αποκατάστασης και ανάδειξης του περιβάλλοντος της πολιτιστικής κληρονομιάς, του υλικού και άυλου πολιτισμού.
 • Ανάπτυξη της δημιουργικής γνώσης των τεχνικών δόμησης, βασισμένη στην πλήρη κατανόηση των πρακτικών και μεθόδων κατασκευής που σχετίζονται με την αρχιτεκτονική.
 • Επαρκείς γνώσεις που αφορούν στην χρηματοδότηση, διαχείριση/διεύθυνση, έλεγχο κόστους και μεθόδων παράδοσης του έργου.
 • Κατάρτιση σε τεχνικές έρευνας ως αναπόσπαστο μέρος της αρχιτεκτονικής εκπαίδευσης, τόσο για τους σπουδαστές όσο και τους καθηγητές.

2.2 Το γνωστικό αντικείμενο του Αρχιτέκτονα Μηχανικού αποτελεί αυτόνομο επιστημονικό και τεχνικό πεδίο. Ο τρόπος που είναι διαρθρωμένο δεν εισάγει την έννοια της εξειδίκευσης. Ο ενιαίος πενταετής κύκλος σπουδών είναι αδιάσπαστος και αποτελεί τη βάση για να πληρούνται τα 11 κριτήρια / προϋποθέσεις των Διεθνών Προτύπων για την άσκηση της δραστηριότητάς του (ο.π., άρθρο 46 της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 46/2 της Οδηγίας 2013/55/EU). Η απόκτηση εξειδίκευσης προϋποθέτει την περάτωση γενικών αρχιτεκτονικών σπουδών 300ECTS και έπεται αυτών.

 Το γνωστικό αντικείμενο του Αρχιτέκτονα περιλαμβάνει τις εξής θεματικές ενότητες:

 Σχεδιασμός

 • Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός
 • Αστικός Σχεδιασμός
 • Σχεδιασμός Τοπίου
 • Πολεοδομικός Σχεδιασμός
 • Χωροταξικός Σχεδιασμός
 • Σχεδιασμός Εσωτερικών Χώρων, Μικρής Κλίμακας και Αντικειμένων

Ιστορία – Θεωρία – Κριτική

 • Ιστορία και Θεωρία Πολεοδομίας και Αρχιτεκτονικής
 • Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης και του Πολιτισμού
 • Στοιχεία Επιστημών του Ανθρώπου

(Γνώσεις Κοινωνιολογίας, Ανθρωπολογίας)

 • Χώρος και υλικός και άυλος Πολιτισμός

Αναπαραστάσεις

 • Εικαστικές, Πλαστικές και Εφαρμοσμένες Τέχνες
 • Οπτικοακουστικές Τέχνες
 • Οπτική Επικοινωνία και Σχεδιασμός
 • Διαδραστικός Ψηφιακός Σχεδιασμός
 • Πληροφορική και Παραμετρικός Σχεδιασμός

 Τεχνολογία Κατασκευών

 • Δομική Μηχανική και Σχεδιασμός Κατασκευών
 • Οικοδομική Τεχνολογία και Δομικά Υλικά
 • Γνώσεις Μαθηματικών, Γεωμετρίας, Φυσικής
 • Τεκμηρίωση, Αποκατάσταση και Ανάδειξη της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς, του υλικού και άυλου πολιτισμού
 • Ενεργειακός – Βιοκλιματικός Σχεδιασμός και ΗΜ Εγκαταστάσεις
 • Γνώσεις Νομοθεσίας των Κατασκευών
 • Αποτυπώσεις κτιρίων και συνόλων και γνώσεις Τοπογραφίας

2.3 Τα σύγχρονα εφόδια του Αρχιτέκτονα Μηχανικού τον καθιστούν ικανό να συλλαμβάνει και να επιτυγχάνει την υλοποίηση ειδικών ή καινοτομικών διατάξεων συνδυάζοντας την επιστημονική του γνώση και την τεχνική του δεξιότητα/εμπειρία και να συντονίζει, να επικοινωνεί και να συνεργάζεται με τις άλλες ειδικότητες μηχανικών και επιστημόνων για την επίλυση προβλημάτων ευρέως φάσματος.

 2.4. Οι Αρχιτέκτονες Μηχανικοί αποκτούν τα προσόντα τους από ένα ενιαίο και αδιάσπαστο 5ετή κύκλο σπουδών (300 ECTS), που οδηγεί σε Δίπλωμα το οποίο κατατάσσεται στο 7ο επίπεδο της 8βάθμιας κλίμακας του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων (επιπέδου EQF 7) και αποτελεί προϋπόθεση για την πρόσβασή τους σε επαγγελματικές δραστηριότητες. Τα μαθησιακά αποτελέσματα που αντιστοιχούν στα προσόντα των Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, οδηγούν:

α) σε προχωρημένες γνώσεις Αρχιτεκτονικής οι οποίες συνεπάγονται κριτική κατανόηση θεωριών και αρχών,

β) σε προχωρημένες δεξιότητες, απόδειξη δεξιοτεχνίας και καινοτομίας, που απαιτούνται για την επίλυση σύνθετων και απρόβλεπτων προβλημάτων στα αντικείμενα της Αρχιτεκτονικής.

γ) σε ικανότητες διαχείρισης σύνθετων τεχνικών/επαγγελματικών δραστηριοτήτων ή σχεδίων εργασίας, με ανάληψη ευθύνης για τη λήψη αποφάσεων σε απρόβλεπτα περιβάλλοντα εργασίας του Αρχιτέκτονος Μηχανικού. Επίσης στην ανάληψη ευθύνης για την διαχείριση της επαγγελματικής ανάπτυξης ατόμων και ομάδων.

 Οι διπλωματούχοι Αρχιτέκτονες Μηχανικοί μπορούν να απασχολούνται, μόνοι τους ή μαζί με άλλους μηχανικούς ή άλλους επιστήμονες, σε δημόσια και ιδιωτικά έργα και σε όλο το φάσμα του γνωστικού αντικειμένου τους ως ελεύθεροι επαγγελματίες, μισθωτοί, παρέχοντες υπηρεσίες – συμβουλές ή γνωματεύσεις με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση, στους παρακάτω τομείς επαγγελματικής δραστηριότητας (ενδεικτικά):

α΄    Αρχιτεκτονική Σύνθεση / Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός και Κατασκευή σε όλες τις κλίμακες έργων με βάση τις αρχές της λειτουργικότητας, της ασφάλειας, της αειφορίας, με ένταξη στο περιβάλλον και στο τοπίο, φυσικό και δομημένο, που στοχεύει στην εξυπηρέτηση των ανθρώπινων αναγκών και στην κοινωνική ευημερία.

β΄    Αστικός Σχεδιασμός, Σχεδιασμός Υπαίθριων Χώρων και Τοπιακές Παρεμβάσεις σε αστικές και εξωαστικές περιοχές.

γ΄    Τεκμηρίωση, Αποκατάσταση και Ανάδειξη Μνημείων και Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων, Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς του υλικού και άυλου πολιτισμού.

δ΄    Πολεοδομικός Σχεδιασμός & Αναπλάσεις με λειτουργικά, κοινωνικό – οικονομικά και περιβαλλοντικά κριτήρια

ε΄    Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Αναβάθμιση, Επανάχρηση και Επανασχεδιασμός υφιστάμενων κατασκευών και τμημάτων πόλης.

στ’  Σχεδιασμός Εσωτερικών Χώρων και Αντικειμένων.

ζ΄    Χωροταξικός Σχεδιασμός και Στρατηγικός Σχεδιασμός σε βάθος χρόνου με περιβαλλοντικές αρχές για την προστασία των οικοσυστημάτων.

η’    Εκπαίδευση, Έρευνα, Κριτική στην Αρχιτεκτονική και στην Τέχνη

 

4.

4.1. Ο Αρχιτέκτονας Μηχανικός, με βάση τα προσόντα του, μπορεί, μόνος του ή μαζί με άλλες ειδικότητες Μηχανικών, να αναλαμβάνει την τεχνική ευθύνη προς διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος στους παρακάτω τομείς απασχόλησής του:

 • Μελέτη και επίβλεψη κατασκευών σε όλες τις κλίμακες, οι οποίες θα είναι λειτουργικές, ασφαλείς, αειφόρες και με αισθητική και περιβαλλοντική προσέγγιση.
 • Εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας και αδειοδότηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
 • Συντονισμό των λοιπών ειδικοτήτων μηχανικών και των τεχνικών που εμπλέκονται στο έργο.
 • Πρόληψη δυσμενών κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων των προτεινόμενων κατασκευών.
 • Συνεκτίμηση του διαθέσιμου προϋπολογισμού.
 • Προδιαγραφή απαιτήσεων, επιλογή υλικών, διαχείριση του έργου.

Η όποια πιστοποίηση προσόντων για απόδοση Επαγγελματικών Δικαιωμάτων που αντιστοιχούν σε κατακτημένο γνωστικό αντικείμενο του Αρχιτέκτονα Μηχανικού, είναι ανεπίτρεπτη.

 4.2 Οι Διπλωματούχοι Αρχιτέκτονες Μηχανικοί 5ετούς κύκλου σπουδών και όσοι Αρχιτέκτονες διαθέτουν την «αυτόματη αναγνώριση» που προκύπτει μέσα από την πλατφόρμα του ΙΜΙ, έχουν πλήρη δικαιώματα στην πρόσβαση σε επαγγελματικές δραστηριότητες με το υψηλότερο επίπεδο Τεχνικής Ευθύνης όσον αφορά στη μελέτη, σχεδιασμό, παρακολούθηση, έλεγχο, επίβλεψη, αποτίμηση, αξιολόγηση και ολοκληρωμένη λειτουργία, συντήρηση και διαχείριση προϊόντων, υλικών, έργων, συστημάτων, εγκαταστάσεων, διεργασιών κ.ά..

Επιμέρους επαγγελματικές δραστηριότητες του Αρχιτέκτονα Μηχανικού μπορούν να ασκούνται από κοινού με άλλες ειδικότητες ενταγμένες στη βασική του ειδικότητα, με δεδομένο όμως το αδιάσπαστο του γνωστικού αντικειμένου των σπουδών του και προκειμένου να εξυπηρετηθεί ολοκληρωμένα η προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος, η άσκηση αυτή μπορεί να λειτουργεί επικουρικά και σε συνεργασία με τον έχοντα τα πλήρη δικαιώματα άσκησής τους, Αρχιτέκτονα.

 4.3. Η Πρόσβαση στις επαγγελματικές δραστηριότητες του Αρχιτέκτονα Μηχανικού όσων κατέχουν εν μέρει το γνωστικό του αντικείμενο, όπως αυτό καθορίζεται στο παρόν, προϋποθέτει την ολοκλήρωση του κύκλου εκπαίδευσής τους που θα αποδεικνύεται και μέσα από τη διαδικασία μιας εξέτασης δομημένης στη λογική της πλήρωσης των 11 κριτηρίων των Διεθνών Προτύπων και που δε θα αμφισβητεί το ήδη κατακτημένο γνωστικό τους αντικείμενο. Με γνώμονα πάντα την αρχή ότι η τεχνική εμπειρία δεν αντικαθιστά την ακαδημαϊκή γνώση, όπως και ότι η μεταπτυχιακή εξειδίκευση δεν αντικαθιστά τη βασική προπτυχιακή παιδεία, η απαιτούμενη επιπρόσθετη τριτοβάθμια εκπαίδευση προκύπτει με βάση την αντιπαραβολή του γνωστικού αντικειμένου που έχει ήδη κατακτηθεί με αυτό του διπλωματούχου Αρχιτέκτονα Μηχανικού.

 4.4. Μεταβατικές διατάξεις

Όσοι από τους υφιστάμενους μηχανικούς άλλων ειδικοτήτων έχουν ασκήσει κατά το παρελθόν επαγγελματικές δραστηριότητες του Αρχιτέκτονα, μπορούν να συνεχίσουν να ασκούν τις δραστηριότητες αυτές ανάλογα με την επαγγελματική τους εμπειρία. Η χρονική διάρκεια, τα κριτήρια και ο φορέας εφαρμογής αυτής της ρύθμισης, θα καθοριστούν μέσα από συντεταγμένες διαδικασίες διαλόγου.

 5. Οι Διπλωματούχοι Αρχιτέκτονες Μηχανικοί 5ετούς κύκλου σπουδών συντονίζουν τις προσπάθειες με άλλους μηχανικούς ώστε να συμβάλλουν στην ορθή χωροθέτηση, σχεδιασμό και υλοποίηση των τεχνικών έργων (κτιριακών έργων και έργων υποδομής), διασφαλίζοντας την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και ασφάλειας. Οι Αρχιτέκτονες εμπλέκονται καθ’ όλο το στάδιο της κατασκευής, προσαρμόζοντας τα σχέδιά τους σύμφωνα με τους προϋπολογιστικούς περιορισμούς, τους περιβαλλοντικούς παράγοντες και τις ανάγκες του χρήστη. Με βάση το αποκλειστικό τους αντικείμενο, λειτουργούν ως μέρος της συνολικής ομάδας έργου και συνεργάζονται στενά με όλο το φάσμα των επαγγελματιών της κατασκευής. Ο συντονισμός ξεκινά από το αρχικό στάδιο του προγραμματισμού, των εναλλακτικών σχεδιαστικών επιλογών και συνεχίζεται κατά την εξέλιξη της κατασκευής. Οι Αρχιτέκτονες μηχανικοί εστιάζουν στην ανάλυση και τεκμηρίωση της ένταξης, στη συνθετική αρτιότητα, στην κατασκευαστική επάρκεια, στην ασφάλεια, στην αποδοτικότητα και στην οικονομική αποτίμηση των εναλλακτικών επιλογών.

Καλούμε τους συναδέλφους μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων να αρνηθούν τη ρευστοποίηση του επαγγέλματος και να συντονιστούν σε έναν κοινό αγώνα.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

   Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΟΝΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ                                                                            ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΛΑΤΣΑΚΗΣ