Ενημέρωση

Περίληψη Προκήρυξης Πανελλήνιου Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών για τη μελέτη ανάπλασης 640 στρεμμάτων της πρώην λιμενο-βιομηχανικής περιοχής Λιπασμάτων

                                                                                   ΑΔΑ : 6Α1Ω7Λ7-5Κ4

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ   ΣΤΟ   ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

    ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΔΕΩΝ  ΜΕ  ΤΙΤΛΟ:

« ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  ΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ  640 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ  ΤΗΣ  ΠΡΩΗΝ   ΛΙΜΕΝΟ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ    ΠΕΡΙΟΧΗΣ  ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ »

 

  1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ

1.1  Διοργανώτρια Αρχή του Διαγωνισμού είναι   η   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ.

Ιστοσελίδα :   www.patt.gov.gr

1.2  Αρμόδια υπηρεσία  που θα διεξάγει το διαγωνισμό   είναι η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΠΕΙΡΑΙΑ.

Διεύθυνση:  ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ   14-16.  18531,  ΠΕΙΡΑΙΑΣ.

Τηλ. :  213 2073745,  2132073707

Fax : 213 2073733

E-mail :  [email protected]

1.3 Πληροφορίες και διευκρινήσεις για το διαγωνισμό θα παρέχονται στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας Αρχής .  Η Διοργανώτρια Αρχή θα δημοσιοποιήσει οποιαδήποτε ενδεχόμενη μεταβολή των παραπάνω στοιχείων με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της.

  1. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Φορέας χρηματοδότησης είναι η  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ  -Χρηματοδότηση από  ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ –  Κ.Α.Ε.  9762.07.017   ( 100.000,00 €  για το  2016).

  1. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Σκοπός  του διαγωνισμού είναι η  συγκέντρωση   επεξεργασμένων  επιστημονικών ιδεών  με  στόχο την  διερεύνηση και αποσαφήνιση της  μελετητικής  παρέμβασης στη  περιοχή των  640 στρεμμάτων  της πρώην  λιμενο-βιομηχανικής  περιοχής  του Δήμου  Κερατσινίου – Δραπετσώνας,   και   εξ αυτών  την  επιλογή  των επικρατέστερων   ιδεών – προτάσεων  για την ανάπλαση της συγκεκριμένης περιοχής, ώστε να δοθεί η μελετητική  κατεύθυνση  διαμόρφωσης ενός αισθητικά βελτιωμένου περιβάλλοντος με ποικιλία χρήσεων και δράσεων.   Το αποτέλεσμα θα είναι η οπτική και χρηστική αναβάθμιση της περιοχής και του αστικού τοπίου, προς όφελος του  ευρύτερου περιβάλλοντος.

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι  η  διατύπωση ιδεών   για την ανάπλαση , αναβάθμιση και αξιοποίηση  της πρώην λιμενο-βιομηχανικής  περιοχής  του Δήμου  Κερατσινίου – Δραπετσώνας, από  άποψη  αρχιτεκτονική,  πολεοδομική, αισθητική, λειτουργική, τεχνική και περιβαλλοντική, κατά τρόπο που να ικανοποιούνται οι στόχοι που περιγράφονται   ανωτέρω.

Πιο  αναλυτική  αναφορά για τον  Σκοπό και το Αντικείμενο του Διαγωνισμού  γίνεται στην  Προκήρυξη.

Δεν  προβλέπεται   η ανάθεση μελέτης   σε βραβευθείσα Πρόταση  από τη Διοργανώτρια Αρχή.

  1. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

 Ο Διαγωνισμός χαρακτηρίζεται ως μίας κατηγορίας, ανοικτός Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ιδεών,  ενός σταδίου,  κατά την έννοια των  παραγράφων  2.α.1., 2.β.1. , 2.γ.1. , 2.δ.1. του άρθρου 1 της  Υ.Α. 26804/16-06-2011  Υ.ΠΕ.Κ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1427Β’/16-06-2011), όπως τροποποιήθηκε με την  Υ.Α. 22186/04-05-2012 Υ.ΠΕ.Κ.Α (Φ.Ε.Κ. 1494Β’/2012).

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία κατέχουν την από το Νόμο οριζόμενη Άδεια Άσκησης Επαγγελματικής Δραστηριότητας του Αρχιτέκτονα Μηχανικού στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος.  Για  τη συμμετοχή στο διαγωνισμό   δεν είναι   προαπαιτούμενη   η εγγραφή  στο μητρώο μελετητών  ή / και  η λήψη αντίστοιχης τάξης μελετητικού πτυχίου σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ.1, της Υ.Α. 26804/16-6-2011 Υ.ΠΕ.Κ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1427 Β΄/2011).

Στην ομάδα των διαγωνιζομένων είναι δυνατόν οι συμμετέχοντες να συνεργασθούν και με άλλες ειδικότητες, καθώς και σπουδαστές Αρχιτεκτονικών Σχολών οι οποίοι θα συμμετέχουν ως μέλη ομάδας εργασίας, χωρίς υποχρέωση της Διοργανώτριας Αρχής για καταβολή επιπλέον αμοιβής πέραν των προβλεπόμενων βραβείων.   Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει μόνο με μία (1) συμμετοχή, μόνος ή ως μέλος ομάδας.

  1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Για  την  κρίση  της  Κριτικής Επιτροπής  θα ληφθεί  υπ’ όψη ο βαθμός προσέγγισης των μελετών στους τεθέντες στόχους  και  κυρίως ως  προς την  αρχιτεκτονική  σύλληψη και ιδέα ,   την  περιβαλλοντική  προσέγγιση ,  την  χωροθέτηση των λειτουργιών , την  τεχνική  και  οικονομική προσέγγιση .

  1. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ   ΚΑΙ  ΤΟΠΟΣ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Καταληκτική προθεσμία υποβολής των προτάσεων του Διαγωνισμού ορίζεται η    24 – 01 – 2017, ημέρα   Τρίτη      και ώρα  14:00 .        Μετά την λήξη της ως άνω προθεσμίας υποβολής, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν παρατάσεών της,   καμία  μελέτη δεν γίνεται δεκτή.

 Η υποβολή των μελετών θα γίνει στη διεύθυνση:  Ακτή  Ποσειδώνος 14-16,  18531, Πειραιάς, στο πρωτόκολλο της  Διεύθυνσης Τεχνικών Εργων  Περιφερειακής  Ενότητας Πειραιά,  τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 Δεκτές  γίνονται  επίσης μελέτες  που  αποστέλλονται  στην ίδια διεύθυνση  με το ταχυδρομείο  ή μέσω ιδιωτικής εταιρείας μεταφορών, με ευθύνη  του  διαγωνιζόμενου  για την  έγκαιρη  υποβολή τους.

  1. ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Κριτική Επιτροπή θα είναι  επταμελής  και  ορίζεται  ως εξής :

–     Δύο (2)  κριτές εκ προσωπικοτήτων που  επιλέγονται από την Διοργανώτρια Αρχή.

–    Ένας (1) κριτής  εκπρόσωπος  της  Διοργανώτριας Αρχής.

–    Τέσσερις (4)  κριτές Αρχιτέκτονες από τον κατάλογο κριτών της παρ.3 του άρθρου 12 της  Υ.Α. 28604/2011  Υ.ΠΕ.Κ.Α,  όπως τροποποιήθηκε με την  Υ.Α. 22186/04-05-2012 Υ.ΠΕ.Κ.Α (Φ.Ε.Κ.

1494Β’/2012).     Η επιλογή των κριτών θα διενεργηθεί με κλήρωση, με ευθύνη του ΥΠΑΠΕΝ, από τον κατάλογο της κατηγορίας μελέτης.Η   Επιτροπή συγκροτείται  με απόφαση της Διοργανώτριας Αρχής, στην  οποία ορίζεται και ο γραμματέας της  Επιτροπής με τον αναπληρωτή του,   και    ανακοινώνεται τουλάχιστον 20 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων.

  1. Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η  απόφαση της  Κριτικής Επιτροπής  για την απονομή των βραβείων είναι δεσμευτική για τη Διοργανώτρια Αρχή, εφόσον δεν είναι αντίθετη προς τους όρους της Προκήρυξης.

  1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΥΨΟΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

Θα απονεμηθούν 5 βραβεία, το πρώτο  22.400 €,  το 2ο   19.200 € ,  το τρίτο   16.500 €, το τέταρτο  12.800 €   και  το πέμπτο  9.600  € ,   (συμπεριλαμβάνεται ο  ΦΠΑ).  Πλέον των βραβείων,  η Διοργανώτρια Αρχή μπορεί, μετά από υπόδειξη της Κριτικής Επιτροπής και χωρίς αυτή να είναι δεσμευτική, να εξαγοράσει  έως  τέσσερις  προτάσεις, αντί του ποσού των  δύο χιλιάδων  πεντακοσίων  (2.500) €  εκάστη, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

  1. ΛΟΙΠΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Γλώσσα: Ελληνική.    Η παρούσα  Περίληψη Προκήρυξης  θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της  Περιφέρειας Αττικής.  Για το  δικαίωμα  συμμετοχής στον  διαγωνισμό ,  κάθε διαγωνιζόμενος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή ομάδα διαγωνιζομένων   θα εγγράφεται ,  έως  και  την  24 – 10 – 2016, ώρα  14.00, σε κατάλογο που τηρεί η  Διεύθυνση  Τεχνικών Εργων  Π.Ε. Πειραιά, με αίτηση που αναφέρει τα στοιχεία του εκπροσώπου της ομάδας, (διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας και ηλεκτρονική δ/νση)  για  να υπάρχει η δυνατότητα  ενημέρωσης.  Από την αρμόδια υπηρεσία θα αποδίδεται σε όλους τους εγγραφέντες – εκπροσώπους  πιστοποιητικό εγγραφής στον κατάλογο αυτό.   Στην  αναλυτική  Προκήρυξη  γίνεται αναφορά  για  τον τρόπο   υποβολής  τυχόν  ερωτημάτων  (προθεσμία  υποβολής  η  06 – 09 – 2016,  ώρα 14.00)  από  τους  εγγεγραμμένους,  καθώς και  για  τις απαντήσεις εκ μέρους της  Υπηρεσίας.

Τα  τεύχη της αναλυτικής  Προκήρυξης  και του Φακέλου  Διαγωνισμού θα αναρτηθούν   στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής,  και  θα μπορούν να τα παραλαμβάνουν δωρεάν οι ενδιαφερόμενοι από την ημέρα έναρξης του διαγωνισμού. Οι κανόνες δημοσιότητας θα γίνουν σύμφωνα με το άρθρο 6 της  Υ.Α. 26804/ 2011  ΥΠΕΚΑ (Φ.Ε.Κ. 1427Β’/16-06-2011),  όπως ισχύει σήμερα.

ΑΘΗΝΑ   29-06-2016

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ    ΧΡΗΣΤΟΣ