Ενημέρωση

Περίληψη Προκήρυξης Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών “Στεγασμένου χώρου παραμονής οδηγών και επιβατών ταξί στην πόλη της Χίου”

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΔΕΩΝ

 «Στεγασμένου Χώρου παραμονής οδηγών και επιβατών ταξί στην πόλη της Χίου»

 

1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ

Δήμος Χίου

Δημοκρατίας  2, 82 100, ΧΙΟΣ

Τηλ.: 22713 – 51608, fax.: 22713 – 51622

Πληροφορίες: Σταμάτιος Καρουσάκης, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Δ.Τ.Υ.  Δ. Χίου

E-mail: [email protected]

Iστοσελίδα του Δήμου Χίου:  www.chioscity.gr. ή www.cbw.gr

 

2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Από χρηματοδότηση ΣΑΤΑ (Κ.Α. 30-7413.039).

 3. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Σκοπός του διαγωνισμού είναι η επιλογή της βέλτιστης αρχιτεκτονικής πρότασης για την κατασκευή στεγασμένου χώρου παραμονής οδηγών και επιβατών Ταξί στη θέση «Πλατεία Βουνακίου», στο κέντρο της πόλης της Χίου, ώστε ο  προτεινόμενος στεγασμένος χώρος  παραμονής  οδηγών και επιβατών ΤΑΧΙ, αφενός να εξυπηρετεί  λειτουργικά, αφετέρου να συνάδει με την ιστορικότητα της θέσης.

Αντικείμενο του Διαγωνισμού αποτελεί η δημιουργία ενός σταθμού αναμονής για επιβίβαση σε ταξί. Ο στεγασμένος αυτός χώρος θα χρησιμοποιείται τόσο από τους επιβάτες όσο και από τους οδηγούς των ταξί. Η κατασκευή αυτή και η σημαντικότητα της θέσης της, επιβάλλουν τη δημιουργία ενός τοπόσημου, για το κέντρο της πόλης, που θα μπορέσει να είναι και σταθμός αναφοράς για μελλοντικές κατασκευές και παράλληλα θα σέβεται τα πολιτιστικά μνημεία από τα οποία περιβάλλεται. Οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να αντιμετωπίσουν τον χώρο στις τρεις διαστάσεις του.

 4. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Ανοικτός Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ιδεών, ενός σταδίου, μίας κατηγορίας μελετών κατά τις κείμενες σχετικές διατάξεις. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι αρχιτέκτονες, με άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, ατομικά είτε ως υπεύθυνοι ομάδας. Στην ομάδα των διαγωνιζομένων είναι δυνατόν να μετέχουν και άλλες ειδικότητες, καθώς και φοιτητές. Κάθε διαγωνιζόμενος -μόνος ή και ως μέλος ομάδας- μπορεί να υποβάλλει μέχρι δύο συμμετοχές.

 5. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Θα συνεκτιμηθούν η πρωτοτυπία της λύσης, ο σεβασμός στα πέριξ αρχαιολογικά μνημεία και το χαρακτήρα της πόλης, η χρήση και ο συνδυασμός τοπικών αλλά και  καινοτόμων υλικών και η αλληλεπίδραση της κατασκευής με την κεντρική πλατεία της πόλης κατά την πορεία του επισκέπτη από το λιμάνι προς το κέντρο και αντίστροφα.

Τέλος, θα αξιολογηθούν η ευκολία εφαρμογής και συντήρησης των τμημάτων της κατασκευής.

 6. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Λήξη της προθεσμίας υποβολής των Προτάσεων ορίζεται η Πέμπτη 10/07/2014 και ώρα 15:00.

Η υποβολή των Προτάσεων θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Χίου – Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Οινοπίωνος 1, 821 00, Χίος (1ος όροφος, κ. Ρες, τηλ. 22713-51623), τις εργάσιμες ημέρες (10:00-15:00).

Δεκτές γίνονται επίσης Προτάσεις που απεστάλησαν στα γραφεία του Δήμου Χίου – Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών με ταχυδρομείο ή με ταχυμεταφορέα με ευθύνη του διαγωνιζομένου για την έγκαιρη υποβολή.

7. ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Κριτική Επιτροπή θα είναι 5μελής.

Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής με τους Αναπληρωτές τους ορίζονται ως εξής:

 Ένας κριτής «εκ προσωπικοτήτων» υποδεικνυόμενος από το Δήμο Χίου

 1 κριτής της Διοργανώτριας Αρχής του Δήμου Χίου

 Τρεις κριτές από τον κατάλογο κριτών, της παρ. 3 του άρθρου 12, του ΦΕΚ 1427/16-06-2011 επιστημονικού αντικειμένου σχετικού με το αντικείμενο του διαγωνισμού, η επιλογή των οποίων θα διενεργηθεί με κλήρωση από τον κατάλογο κριτών του ΥΠΕΚΑ.

Η Διοργανώτρια Αρχή συγκροτεί την Κριτική Επιτροπή, μετά την επιλογή των μελών της. Η συγκρότησή της γνωστοποιείται τουλάχιστον 20 ημέρες προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των μελετών. Η απόφαση συγκρότησης της Κριτικής Επιτροπής δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης κατά τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 2 περ. ιβ΄ του Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131 Α΄).

8. Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣείναι οριστική και υποχρεωτική για την

Αναθέτουσα Αρχή εφόσον δεν είναι αντίθετη με τους όρους της Προκήρυξης.

9. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΥΨΟΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

θα απονεμηθούν 3 ισότιμα βραβεία των 1000€ (χιλίων ευρώ) το καθένα. Τα βραβεία απονέμονται στην ομάδα αλλά το χρηματικό ισόποσο καταβάλλεται είτε στον υπεύθυνο αρχιτέκτονα της ομάδας (ο οποίος ορίζεται εγγράφως από όλα τα μέλη της ομάδας) είτε κατανέμεται στα μέλη της ομάδας αρχιτεκτόνων σύμφωνα με τον υποβληθέντα πίνακα κατανομής ποσοστών.

 10. ΛΟΙΠΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Γλώσσα: Ελληνική

Η Αναλυτική Προκήρυξη του Διαγωνισμού θα είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Δήμου Χίου www.cbw.gr ήwww.chioscity.gr.

Την Αναλυτική Προκήρυξη μπορούν να παραλάβουν οι ενδιαφερόμενοι και σε έντυπη μορφή από τα γραφεία της Διοργανώτριας Αρχής, στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χίου, Οινοπίωνος  1, Χίος, , Χίος, από την Τρίτη 29/04/2014έως και την Παρασκευή 16/05/2014 τις εργάσιμες ημέρες (09:00 – 15:00).

Η Περιληπτική Προκήρυξη του Διαγωνισμού δημοσιεύεται κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν.3316/05 όπως ισχύει. Επίσης αναρτάται στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας Αρχής του Δήμου Χίου και αποστέλλεται ενημερωτικά για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, του Πράσινου Ταμείου και του ΥΠΕΚΑ.

Χίος, 28 Απριλίου 2014

 Ο Συντάξας

Σταμάτιος Καρουσάκης

Αρχιτέκτων Μηχανικός

με βαθμό Γ’


Περίληψη Προκήρυξης

Περίληψη Προκήρυξης Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών Στεγασμένου χώρου παραμονής οδηγών και επιβατών ταξί στην πόλη της Χίου

pdf
89 KB