Επαγγελματικά Θέματα

Νομική Τεκμηρίωση του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ για την άσκηση του επαγγέλματος του Αρχιτέκτονα, σύμφωνα με την Οδηγία 2005/36/ΕΚ και όπως ενσωματώθηκε αυτή στο ΠΔ 38/2010

Νομική Τεκμηρίωση του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ για την άσκηση του επαγγέλματος του Αρχιτέκτονα, σύμφωνα με την Οδηγία 2005/36/ΕΚ και όπως ενσωματώθηκε αυτή στο ΠΔ 38/2010