Ενημέρωση

Κατάρτιση Καταλόγων Κριτών Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών – Πρόσκληση και Αίτηση συμμετοχής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου 2014

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΝ ΚΡΙΤΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΝ ΔΙΑΓΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΑΓΝΙΣΜΝ ΜΕΛΕΤΝ ΜΕ ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΝ

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) / Γενική Γραμματεία Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος απευθύνει δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση καταλόγων κριτών κατόπιν επιλογής,  σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 12 της με αρ. πρωτ. οικ. 26804/16.6.2011(Β΄1427) Απόφασης Υπουργού ΠΕΚΑ «Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων», όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. 22186/04-05-2012 Απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ(Β΄1494) και ισχύει.

Οι ενδιαφερόμενοι επιστήμονες που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα μπορούν να ενταχθούν σε δύο το πολύ καταλόγους, καταγράφοντας την επιστημονική τους κατάρτιση, τα είδη των μελετών και τις περιφέρειες στις οποίες επιθυμούν να συμμετέχουν ως κριτές.

Οι κατηγορίες μελετών για τις οποίες θα καταρτισθούν κατάλογοι είναι οι παρακάτω:

  • Αρχιτεκτονικές μελέτες
  • Μελέτες Αστικού Σχεδιασμού  και Έργων Διαμόρφωσης- Ανάπλασης Ελεύθερων Κοινοχρήστων Χώρων
  • Πολεοδομικές – Χωροταξικές Μελέτες
  • Στατικές Μελέτες Κτηριακών Έργων
  • Κυκλοφοριακές Μελέτες
  • Φυτοτεχνικές Μελέτες
  • Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες
  • Μελέτες Εικαστικών Παρεμβάσεων (για σύνθετους διαγωνισμούς  αρχιτεκτονικούκαι εικαστικού αντικειμένου)

Οι κριτές πρέπει να έχουν επιστημονική κατάρτιση ανάλογη με το αντικείμενο του διαγωνισμού.

Για τον κατάλογο κριτών διαγωνισμών Αρχιτεκτονικών Μελετών και  Μελετών Αστικού Σχεδιασμού  και Έργων Διαμόρφωσης-Ανάπλασης Ελεύθερων Κοινοχρήστων Χώρων, οι ενδιαφερόμενοι επιστήμονες πρέπει να έχουν συμπληρώσει 10ετία από κτήσεως αδείας επαγγέλματος  και  να διαθέτουν ένα (1) τουλάχιστον Α΄ ή Β΄ ή Γ΄ βραβείο ως κύριοι μελετητές σε αντίστοιχο διαγωνισμό ή σημαντική διάκριση σε ελληνικούς ή διεθνείς αναγνωρισμένους θεσμούς δημόσιας προβολής του αρχιτεκτονικού έργου ή να είναι μέλη ΔΕΠ Ελληνικού ΑΕΙ αντίστοιχης ειδικότητας ή διδάσκοντες σε αντίστοιχη θέση σχολών της αλλοδαπής.

Για τους λοιπούς καταλόγους κριτών, οι ενδιαφερόμενοι επιστήμονες πρέπει να έχουν συμπληρώσει 10ετία από κτήσεως αδείας επαγγέλματος,  με αποδεδειγμένη εμπειρία στο συγκεκριμένο αντικείμενο του διαγωνισμού  ή να είναι μέλη ΔΕΠ Ελληνικού ΑΕΙ αντίστοιχης ειδικότητας ή διδάσκοντες σε αντίστοιχη θέση σχολών της αλλοδαπής.

Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβάλλεται στο πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Ειδικών Έργων Αναβάθμισης Περιοχών ( Δ.Ε.Ε.Α.Π.), της Γενικής Γραμματείας Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ, οδός Τιμολέοντος  Βάσσου 11-13, Τ.Κ 11521 τις εργάσιμες ημέρες ώρες 9.00 έως 14.00.

Πληροφορίες: Ελβίρα Αλευροπούλου τηλ. 210 6914064

Η λήξη υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στους καταλόγους κριτών ορίζεται η Τρίτη 4 Μαρτίου 2014.

Δεκτές γίνονται επίσης οι αιτήσεις που αποστέλλονται στα γραφεία της ΔΕΕΑΠ με το ταχυδρομείο ή μέσω ιδιωτικής εταιρείας μεταφορών, με ευθύνη του ενδιαφερομένου για την έγκαιρη υποβολή.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και η κατάρτιση των καταλόγων θα πραγματοποιηθεί από τριμελή Επιτροπή η οποία θα συγκροτηθεί με ευθύνη του ΥΠΕΚΑ. Για τον κατάλογο κριτών των Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών και Διαγωνισμών Μελετών Αστικού Σχεδιασμού  και Έργων Διαμόρφωσης-Ανάπλασης Ελεύθερων Χώρων,  η Επιτροπή συγκροτείται από εκπροσώπους του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, ΤΕΕ και ΥΠΕΚΑ με προεδρεύοντα της Επιτροπής τον εκπρόσωπο του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ. Για τους λοιπούς καταλόγους κριτών στην Επιτροπή συμμετέχει και εκπρόσωπος του αρμόδιου κλαδικού φορέα.

Στην περίπτωση που σε κάποια κατηγορία μελετών οι αιτήσεις συμμετοχών είναι λιγότερες από 10, τότε δεν θα καταρτιστεί κατάλογος και οι φάκελοι των υποψηφίων κριτών θα αποσταλούν στον αντίστοιχο  κλαδικό φορέα, στον οποίον θα απευθύνεται η εκάστοτε διοργανώτρια αρχή για τη συγκρότηση Κριτικής Επιτροπής.

Οι κατάλογοι των κριτών θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ, την Δευτέρα 31 Μαρτίου 2014 και θα ανανεώνονται ανά διετία με την ίδια διαδικασία.

Σημειώσεις:

1. Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι είχαν ήδη ενταχθεί στους ανηρτημένους στην ιστοσελίδα ΥΠΕΚΑ καταλόγους κριτών και επιθυμούν να συνεχίσουν, δεν υπάρχει απαίτηση να προσκομίσουν τα ζητούμενα, παραστατικά και βεβαιώσεις, μαζί με την Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, εφόσον δεν έχουν τροποποιηθεί.

2. Oι ενδιαφερόμενοι  οι οποίοι επιθυμούν την ένταξή τους στον κατάλογο μελετών με αντικείμενο τις Εικαστικές Παρεμβάσεις  (για σύνθετους διαγωνισμούς  αρχιτεκτονικού και εικαστικού αντικειμένου), θα πρέπει να είναι μέλη του Εικαστικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

3. Η κριτική επιτροπή είναι αμειβόμενη  σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ,Ν. 4024/27-10-2011 (Α΄226) όπως ισχύει.