Ενημέρωση

Έρευνα του ΤΕΕ/ Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας μέσω ερωτηματολογίου σχετικά με τον ρόλο των Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών στη χώρα μας

Το ΤΕΕ/ Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας,  καλεί τους Αρχιτέκτονες Μηχανικούς της χώρας να συμμετάσχουν σε πανελλήνια έρευνα μέσω ερωτηματολογίου, η οποία  διεξάγεται από την Μόνιμη Επιτροπή Αρχιτεκτονικών Θεμάτων του ΤΕΕ/ ΤΚΜ, με στόχο να διερευνηθούν θέματα που σχετίζονται με τον ρόλο των Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών και την αποτελεσματικότητα του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου που διέπει τους Αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς στη χώρα μας.

Τα τελευταία χρόνια σημειώνεται σημαντική ένταση του ενδιαφέροντος των Αρχών για εφαρμογή της διαδικασίας των Αρχιτεκτονικών διαγωνισμών, ενώ και το νέο θεσμικό πλαίσιο που τους διέπει, ιδιαίτερα η υπ. αρ. οικ. 26804 Απ. ( ΦΕΚ 1427 Β/ 16-06-2011)  ‘’ Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων’’, όπως και ο Ν. 4412/2016, έχουν επιφέρει σημαντικές αλλαγές.

Η πρόσφατη έκθεση βραβευμένων μελετών Αρχιτεκτονικών διαγωνισμών για τον δημόσιο χώρο που διοργανώθηκε από το ΤΕΕ/ ΤΚΜ στο πλαίσιο του Συνεδρίου «Δημόσιος Χώρος+’’, ανέδειξε ακριβώς την αύξηση του ενδιαφέροντος των Αρχών για την εφαρμογή του θεσμού, καθώς και τη σημαντική  παραγωγή αρχιτεκτονικών μελετών για τον δημόσιο χώρο. Παράλληλα όμως, κατέδειξε και το πρόβλημα του εξαιρετικά μικρού ποσοστού υλοποίησης των βραβευμένων μελετών, καθώς από τους 31 διαγωνισμούς των τελευταίων 8 ετών που παρουσιάστηκαν στην έκθεση, υπάρχει υλοποιημένο έργο μόνον για έναν από αυτούς.

Ζητήματα όπως η σημασία της δέσμευσης για την υλοποίηση του έργου, η σημασία της συμμετοχής του μελετητή στα επόμενα στάδια μελετών και στη διαδικασία υλοποίησης, το ύψος των βραβείων, ο καθορισμός των βραβείων των διαγωνισμών ιδεών με συγκεκριμένο τρόπο, αποτελούν σημαντικά θέματα που προβληματίζουν τους Μηχανικούς και επιδέχονται σοβαρής συζήτησης, καθώς σχετίζονται με τον αριθμό των υλοποιημένων έργων και την ποιότητά τους.

Βασικός σκοπός της έρευνας λοιπόν, είναι η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου που διέπει τους Αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς στη χώρα μας και ο εντοπισμός των βασικών προβληματικών σημείων σε αυτό.

Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει ένα σύνολο 16 ερωτήσεων. Η έρευνα στοχεύει στη συλλογή στοιχείων αναφορικά με το ενδιαφέρον των Αρχιτεκτόνων Μηχανικών να συμμετάσχουν σε Αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς, τη συχνότητα συμμετοχής τους σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς και στον εντοπισμό των αιτιών για τους οποίους υπάρχει πιθανή απροθυμία συμμετοχής τους. Επίσης, στη συλλογή στοιχείων σχετικά με την υλοποίηση των βραβευμένων μελετών,  καθώς και των απόψεων των ερωτώμενων  σχετικά με τους λόγους για τους οποίους παρατηρείται δυσχέρεια στην υλοποίηση, όπως και σχετικά με την ποιότητα των υλοποιημένων έργων.

Ακόμα, η έρευνα στοχεύει να διερευνήσει τις απόψεις των ερωτώμενων σχετικά με τις κατηγορίες έργων στις οποίες έχει σημασία να επικεντρωθούν οι επίσημες πολιτικές των Αρχών για την πόλη και οι αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί. Τέλος,  η έρευνα στοχεύει να διερευνήσει τις απόψεις των ερωτώμενων σχετικά με τις νέες μορφές συμμετοχικής διακυβέρνησης  / κινήσεις πολιτών κλπ. που παρατηρούνται διεθνώς κατά τις τελευταίες δεκαετίες.

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου απαιτεί λίγα λεπτά, είναι προαιρετική και γίνεται ανώνυμα.

Για την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου ακολουθείστε τον σύνδεσμο:

https://forms.gle/uwPBR1cJNwBo1KaE9