Ενημέρωση

Αποτελέσματα του Ανοικτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων με τίτλο «Διαμόρφωση Διακριτών Ελεύθερων Χώρων στο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά»

Σας κοινοποιούμε  την με αριθμό 475/2022  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παύλου Μελά (ΑΔΑ : 6ΧΡ5ΩΞΘ-4ΚΡ) με θέμα [Επικύρωση των πρακτικών της Κριτικής Επιτροπής του Ανοικτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ»]