v_vravio_2-pinakida-1_pl-charitou_vasilopoulos_papaefstratiou