a_vravio_1-g1016k1017-1_pl-charitou_thomidou_alkistis