Ενημέρωση

Αίτημα παράτασης προθεσμιών υπαγωγής αυθαιρέτων

Προς :

 • Γραφείο Υπουργού ΥΠΕΝ
  – Υπουργό, κο Γιώργο Σταθάκη
  – κο Μιχάλη Νικολακάκη
  – κα Σταυρούλα Αγρίου
 • Γενική Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος, κα Ειρήνη Κλαμπατσέα

 

Κοινοποίηση:

Πρόεδρο ΤΕΕ, κο Γιώργο Στασινό

 

 

Θέμα: Αίτημα παράτασης προθεσμιών υπαγωγής αυθαιρέτων

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Αξιότιμες κυρίες και κύριοι,

Τα άρθρα 99§ια και 102§2 του Νόμου 4495/17 ΦΕΚ 167Α 03/11/2017 ορίζουν προθεσμίες αναφορικά με την υποβολή δικαιολογητικών, καθώς και μειώσεις ανάλογα με τον χρόνο υπαγωγής της αυθαίρετης κατασκευής στο ηλεκτρονικό σύστημα.

Λαμβάνοντας υπόψη:

 • τις καταιγιστικές αλλαγές που προκύπτουν το τελευταίο διάστημα, τόσο σε επίπεδο νομοθετικό όσο και διαδικαστικό σε σχέση με την άσκηση του επαγγέλματος του μηχανικού,
 • την υπό έκδοση διευκρινιστικής εγκυκλίου του Τμήματος Δ του νόμου 4495/17,
 • την έκδοση τροπολογιών που χρίζει να εκδοθούν για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του προαναφερθέντος νόμου,
 • την μη συγκρότηση όλων των Συλλογικών Οργάνων Ελέγχου Περιβάλλοντος του Δεύτερου Κεφαλαίου του νόμου 4495/17,
 • την άσκηση προσωρινών αρμοδιοτήτων από άλλα Συλλογικά Όργανα με αποτέλεσμα τον αυξημένο αριθμό των προς εξέταση θεμάτων,
 • το γεγονός ότι είμαστε αποδέκτες παραπόνων και ερωτημάτων από τα μέλη του συλλόγου μας που δεν μπορούμε να διαχειριστούμε, τα οποία μας μεταφέρουν και την επιθυμία των πολιτών που εκπροσωπούν.

Με ομόφωνη απόφασή του το Δ.Σ. του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων (ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ) της 18/10/2018 ζητά την κατανόησή σας και στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας, τον εναρμονισμό και ορθολογικό προσδιορισμό, σύμφωνα με το υφιστάμενο πλαίσιο μέσα στο οποίο ασκείται σήμερα το επάγγελμα του Μηχανικού, των προθεσμιών που ορίζονται στον ισχύοντα νόμο 4495/17 με τα δεδομένα της παρούσας περιόδου.

Ειδικότερα εισηγούμεθα :

Άρθρο 99

Το προτελευταίο εδάφιο του άρθρου προτείνουμε να αντικατασταθεί ως εξής:

Ο μηχανικός υποχρεούται, μέσα σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την πληρωμή του παράβολου, να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών. Για τις περιπτώσεις υπαγωγής στο ν.4178/2013, οι οποίες δεν μεταφέρονται στον παρόντα, ο μηχανικός υποχρεούται, μέχρι 30.06.2019, να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Άρθρο 102, παρ. 2

 1. Το ενιαίο ειδικό πρόστιμο υπολογίζεται σύμφωνα με το Παράρτημα Α΄, και μειώνεται ή αυξάνεται όπου ειδικώς ορίζεται στις διατάξεις του παρόντος. Το πρόστιμο μειώνεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) κατά είκοσι τοις εκατό (20%), αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος έως τις 08.02.2019.

β) κατά δέκα τοις εκατό (10%), αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος από τις 09.02.2019 έως 08.08.2019.

 

Με εκτίμηση,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ

 

Ο Πρόεδρος

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΞΥΝΟΜΗΛΑΚΗΣ