Διεθνείς Συνεργασίες

Καταστατικό

ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΚΔΟΧΗ ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ Τελικό κείμενο όπως υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση στις 20.11.2004

ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αρχιτεκτόνων

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

I. ΟΝΟΜΑ, ΕΔΡΑ, ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1 – Όνομα

Το ACE είναι διεθνής μη κερδοσκοπική ένωση που ονομάζεται «Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αρχιτεκτόνων» (εφεξής «ACE»), σύμφωνα με την Πράξη της 2 Μαΐου 2002 που συντάχθηκε από τις Αντιπροσωπευτικές Οργανώσεις των Ευρωπαίων Αρχιτεκτόνων.

Άρθρο 2 – Έδρα

2.1 Η επίσημη έδρα του ACE βρίσκεται στις Βρυξέλλες στην οδό Paul Emile Janson 29, 1050, Βρυξέλλες.

2.2 Η επίσημη έδρα μπορεί να μεταφερθεί σε οποιαδήποτε άλλη διεύθυνση στις Βρυξέλλες κατόπιν απόφασης του Εκτελεστικού Συμβουλίου. Μια τέτοια μεταφορά θα εκδοθεί στους Καταλόγους του Moniteur Belge (Επίσημη νομική εφημερίδα του Βελγίου).

Άρθρο 3 – Διάρκεια

Το ACE έχει συσταθεί για αόριστο χρονικό διάστημα.

Μπορεί να διαλυθεί οποιαδήποτε στιγμή, σύμφωνα με την Πράξη της 2 Μαΐου 2002 και το παρόν Καταστατικό.

Άρθρο 4 – Στόχοι

Το ACE εκπροσωπεί τα μέλη του σύμφωνα με τους στόχους του, όπως περιγράφονται παρακάτω.

Το ACE στοχεύει:

  • να αφιερωθεί στην καλύτερη κατανόηση των αρχιτεκτονικών και πολιτιστικών αξιών και επιπλέον, να προωθήσει την ποιότητα στο κατοικημένο περιβάλλον,
  • να προωθήσει υψηλότερα επίπεδα εκπαίδευσης, κατάρτισης και πρακτικής της αρχιτεκτονικής,
  • να διασφαλίσει την ανεξαρτησία και την ακεραιότητα του αρχιτεκτονικού επαγγέλματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
  • να προωθήσει το αρχιτεκτονικό επάγγελμα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, συγκεκριμένα, στους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

II. ΜΕΛΗ

Άρθρο 5

5.1 Το ACE περιλαμβάνει Οργανώσεις Μέλη που εκπροσωπούν αρχιτέκτονες στα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

5.2 Τα μέλη γίνονται δεκτά σύμφωνα με ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης, σε συμφωνία με τα κριτήρια εισαγωγής όπως καθορίζονται από την Γενική Συνέλευση, όπως προβλέπεται από το Ειδικό Ψήφισμα, σύμφωνα με το Άρθρο 14.

5.3 Το ACE μπορεί να δεχτεί μέλη ειδικού καθεστώτος. Τα μέλη αυτά έχουν τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες ευθύνες με τα κανονικά μέλη, με εξαίρεση το γεγονός ότι δεν έχουν το δικαίωμα να ορίσουν υποψήφιο για προεδρία.

Αυτό το ειδικό καθεστώς ισχύει συγκεκριμένα για αντιπροσωπείες Κρατών που εφαρμόζουν τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες για την ακαδημαϊκή αναγνώριση και άσκηση της αρχιτεκτονικής (στα πλαίσια του ΕΕΑ ή κατόπιν διμερών συμφωνιών με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

5.4 Το ACE μπορεί να έχει Μέλη Παρατηρητές τα οποία όμως δεν θα έχουν δικαίωμα ψήφου κατά την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 6 – Η εθελοντική λήξη συμμετοχής ενός μέλους

Η εθελοντική λήξη συμμετοχής ενός μέλους θα αποστέλλεται με συστημένη επιστολή στην έδρα του ACE, υπόψη του Εκτελεστικού Συμβουλίου.

Η εθελοντική λήξη συμμετοχής πρέπει να γνωστοποιείται σε περίοδο ειδοποίησης τουλάχιστον τριών μηνών πριν από το τέλος του ημερολογιακού έτους.

Άρθρο 7 – Αναστολή και Αποβολή

7.1. Όταν μία Οργάνωση Μέλος δεν ανταποκρίνεται πλέον στους όρους συμμετοχής ή δεν συμμορφώνεται με τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται στα Μέλη, το Εκτελεστικό Συμβούλιο προτείνει την αναστολή/αποβολή της στην Γενική Συνέλευση. Η απόφαση αναστολής/αποβολής ψηφίζεται από την Γενική Συνέλευση.

Πριν από αυτό, το Εκτελεστικό Συμβούλιο και η Γενική Συνέλευση ακούνε την υπεράσπιση του Μέλους.

7.2. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα να αναστείλει ή να αποβάλει μία Οργάνωση Μέλος που αμελεί τις υποχρεώσεις πληρωμής των οφειλών της ή που αναφέρεται σε έκθεση ειδικής Επιτροπής που ορίσθηκε από την Γενική Συνέλευση με στόχο να εξετάσει όλα τα σχετικά σημεία, όταν η Οργάνωση Μέλος δεν ανταποκρίνεται πλέον στους στόχους και τους σκοπούς του ACE και αφού πρώτα ακούσει την υπεράσπιση της εν λόγω Οργάνωσης Μέλους.

7.3. Η διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω ισχύει επίσης σε περιπτώσεις εξαφάνισης ή τερματισμού Οργάνωσης Μέλους.

7.4. Εάν ένα μέλος τερματίσει εθελοντικά τη συμμετοχή του, ανασταλεί ή αποβληθεί, παραμένει υπεύθυνο, ως Οργάνωση Μέλος, για όλα τα ποσά που οφείλει στο ACE μέχρι το τέλος του χρόνου κατά το οποίο έχει γνωστοποιηθεί το αίτημα για παραίτηση ή έχει ληφθεί η απόφαση αναστολής ή αποβολής.

Επίσης, το μέλος αυτό δεν δικαιούται συνολική ή μερική αποζημίωση των οφειλών του.

Επιπλέον, δεν έχει δικαίωμα στα κεφάλαια της οργάνωσης.

7.5. Η απόφαση αναστολής ή αποβολής θα λαμβάνεται από την Γενική Συνέλευση με ειδικό ψήφισμα.

7.6. Οι προβλέψεις του παρόντος Άρθρου ισχύουν και για τα Ειδικά Καθεστώτα και τα Μέλη Παρατηρητές.

7.7. Η ανακοίνωση απόφασης αναστολής και αποβολής Μέλους γνωστοποιείται με συστημένη επιστολή και τίθεται εν ισχύ την ημερομηνία της ανακοίνωσης.

III. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Άρθρο 8

Το ACE χρηματοδοτείται με τον ακόλουθο τρόπο:

  • Μέσω τελών που ορίζονται ετησίως από την Γενική Συνέλευση και που πρέπει να καταβάλλονται το αργότερο στις 31 Μαΐου του έτους κατά το οποίο οφείλονται,
  • Μέσω δωρεών και επιχορηγήσεων: το ACE μπορεί να δέχεται δωρεές, κληροδοτήματα και επιχορηγήσεις, εφόσον είναι απαραίτητο, που θα υπόκεινται σε έγκριση του Υπουργού Δικαιοσύνης, εφόσον προβλέπεται από τον νόμο.

ΙV. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9 – Συγκρότηση

9.1 Η Γενική Συνέλευση των Μελών είναι το ανώτατο σώμα του ACE.
Η Γενική Συνέλευση συγκροτείται από μία Αντιπροσωπεία από κάθε Οργάνωση Μέλος, και κάθε Αντιπροσωπεία ονομάζεται Διαπιστευμένη Αντιπροσωπεία στην Γενική Συνέλευση. Κανένα Κράτος Μέλος δεν μπορεί να εκπροσωπείται από περισσότερες από τέσσερις Οργανώσεις Μέλη.

Κάθε Διαπιστευμένη Αντιπροσωπεία θα έχει πλήρη εξουσία να εκπροσωπεί την Οργάνωση Μέλος της σε σχέση με κάθε απόφαση που πρέπει να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση.

9.2. Κάθε Διαπιστευμένη Αντιπροσωπεία στην Γενική Συνέλευση εκπροσωπείται από τον επικεφαλής της Αντιπροσωπείας ή από αναπληρωτή Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας.

Ο Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας και ο αναπληρωτής του ορίζονται από την Οργάνωση Μέλος.

Άρθρο 10 – Συνεδριάσεις

Η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει τακτά τουλάχιστον δύο φορές ανά ημερολογιακό έτος.

Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις πραγματοποιούνται όσο συχνά κρίνεται απαραίτητο, σύμφωνα με τις περιστάσεις ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Τις ζητά το Εκτελεστικό Συμβούλιο ή τουλάχιστον το ένα τρίτο των Οργανώσεων Μελών του ACE.

Άρθρο 11 – Κοινοποίηση

Τα Μέλη του ACE καλούνται να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση μέσω κοινοποίησης από το Εκτελεστικό Συμβούλιο.

Οι κοινοποιήσεις γίνονται γραπτά (με γράμμα, φαξ ή ηλεκτρονικό μήνυμα) και περιέχουν την ημερήσια διάταξη, την ημερομηνία και τον τόπο πραγματοποίησης της Γενικής Συνέλευσης.

Οι κοινοποιήσεις αποστέλλονται τουλάχιστον 28 ημέρες πριν την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης

Άρθρο 12 – Λειτουργίες

Η Γενική Συνέλευση διατυπώνει και υιοθετεί την πολιτική του ACE σε όλα τα θέματα που προκύπτουν από τους στόχους του. Εποπτεύει το Εκτελεστικό Συμβούλιο και αναθεωρεί και εγκρίνει αποφάσεις και μέτρα που έχουν ληφθεί από το Εκτελεστικό Συμβούλιο.

Η Γενική Συνέλευση έχει τις ακόλουθες εξουσίες:

· να εκλέγει τον Πρόεδρο και πέντε μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου που έχουν προταθεί από κάποια Οργάνωση Μέλος και/ή το Εκτελεστικό Συμβούλιο και να αναλαμβάνει τον ορισμό άλλων πέντε προτεινόμενων Μελών του Εκτελεστικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τη διαδικασία περιστροφής,

· να καθαιρεί τον πρόεδρο ή κάποιο μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου,

· να λαμβάνει υπόψη και να αποφασίζει σχετικά με όλα τα ζητήματα που προκύπτουν από τις υποθέσεις και την διαχείριση του ACE,

· να εγκρίνει τα προγράμματα που προτείνει το Εκτελεστικό Συμβούλιο,

· να συνιστά στο Εκτελεστικό Συμβούλιο τη δημιουργία επιτροπών, ομάδων εργασίας, κλπ, εφόσον κρίνεται απαραίτητο,

· να εγκρίνει τους λογαριασμούς και τους προϋπολογισμούς για κάθε ημερολογιακό έτος,

· να τροποποιεί το Καταστατικό και να διαλύει το Συμβούλιο (ACE),

· να επιβεβαιώνει τον ορισμό του Γενικού Γραμματέα.

Άρθρο 13 – Αποφάσεις

Οι αποφάσεις που λαμβάνει η Γενική Συνέλευση έχουν αντίκτυπο απέναντι σε όλα τα Μέλη, συμπεριλαμβανομένων των απόντων ή διαφωνούντων μελών, και γράφονται σε μορφή αναφοράς διαδικασιών που θα υπογράφεται από τουλάχιστον δύο Μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου. Οι Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταγράφονται στον κατάλογο που υπάρχει για τα Μέλη στα Γραφεία του Συμβουλίου.

Αποστέλλονται στα Μέλη μέσω e-mail το αργότερο δύο μήνες μετά την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 14 – Απαρτία και ψηφοφορία

14.1. Κάθε Κράτος Μέλος έχει αριθμό ψήφων ίσο με αυτόν που ορίζεται από τους Κανόνες του Υπουργικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που διανέμονται στις αντιπροσωπείες του εν λόγω Κράτους Μέλους.

Η Ελβετία έχει 10 ψήφους και η Νορβηγία 8 ψήφους, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αποτελούν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η κατανομή θα επανεξετάζεται κάθε φορά που θα αλλάζουν οι Κανόνες του Υπουργικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

14.2. Η απαρτία της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον τα δύο τρίτα του συνολικού αριθμού των Διαπιστευμένων στην Γενική Συνέλευση Αντιπροσωπειών και, παράλληλα, τουλάχιστον τα δύο τρίτα των Κρατών Μελών. Οι Διαπιστευμένες Αντιπροσωπείες έχουν το δικαίωμα να εκπροσωπούνται με γραπτή εξουσιοδότηση την οποία έχουν δώσει σε οποιαδήποτε άλλη Οργάνωση Μέλος. Ωστόσο, καμία Διαπιστευμένη Αντιπροσωπεία δεν μπορεί να έχει περισσότερες από τρεις εξουσιοδοτημένες ψήφους.

14.3 Όταν μία Γενική Συνέλευση δεν έχει την απαιτούμενη απαρτία για να υιοθετήσει μια απόφαση της ημερήσιας διάταξης συγκαλείται νέα Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το Άρθρο 11, κατά την οποία μπορεί να ληφθεί η απόφαση άσχετα αν υπάρχει απαρτία ή όχι.

14.4. Οι αποφάσεις που λαμβάνει η Γενική Συνέλευση υιοθετούνται με ψηφοφορία.

14.4.1. Οι Αποφάσεις σχετικά με τροποποίηση του Καταστατικού ή που απαιτούν Ειδική Απόφαση σύμφωνη με το παρόν καταστατικό υιοθετούνται με κατάλληλη διπλή ψηφοφορία.

Αυτές οι αποφάσεις ονομάζονται «Ειδικές Αποφάσεις».

Κατάλληλη διπλή ψηφοφορία σημαίνει ότι υπάρχουν ταυτόχρονα οι δύο ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. θετική ψηφοφορία ίση ή μεγαλύτερη από τα δύο τρία των ψήφων

και

2. θετική ψηφοφορία τουλάχιστον των δύο τρίτων των Κρατών Μελών που ψήφισαν.

14.4.2. Αποφάσεις για οποιοδήποτε άλλο θέμα υιοθετούνται με απλή πλειοψηφία.

Απλή πλειοψηφία σημαίνει αριθμό θετικών ψήφων μεγαλύτερο από τις μισές ψήφους.

Αυτές οι αποφάσεις ονομάζονται «Απλές Αποφάσεις».

14.4.3. Εφόσον το ζητήσει κάποια Οργάνωση Μέλος, όλες οι Απλές Αποφάσεις υιοθετούνται με απλή διπλή πλειοψηφία.

Απλή διπλή πλειοψηφία σημαίνει ότι υπάρχουν ταυτόχρονα οι δύο ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Αριθμός θετικών ψήφων που υπερβαίνει τις μισές ψήφους

και

2. Αριθμός θετικών ψήφων ίσο με τουλάχιστον τα μισά Κράτη Μέλη που ψήφισαν.

14.5. Όταν ένα Κράτος Μέλος εκπροσωπείται από περισσότερες από μία Οργανώσεις, η διανομή των ψήφων των αντιπροσωπειών υπολογίζεται σύμφωνα με συμφωνία που συντάσσεται στο Κράτος Μέλος και κοινοποιείται επίσημα στο ACE.

Σε αυτή την περίπτωση, για να υπολογιστεί διπλή πλειοψηφία, θα εφαρμόζεται η ακόλουθη αρχή:

Αν η πλειοψηφία των ψήφων των αντιπροσωπειών είναι θετική (ή αρνητική), η χώρα περιλαμβάνεται στον υπολογισμό των ψήφων που έχουν ψηφιστεί υπέρ ή κατά της απόφασης.

Αν οι ψήφοι της Αντιπροσωπείας μοιράζονται ίσα υπέρ και κατά της απόφασης, η χώρα δεν περιλαμβάνεται στον υπολογισμό των χωρών που ψήφισαν υπέρ ή κατά της απόφασης.

Η αποχή καθώς και τα λευκά ψηφοδέλτια, δεν περιλαμβάνονται στις ψήφους των παρόντων ή των εξουσιοδοτημένων.

V. ΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 15 – Σύνθεση

15.1 Το Εκτελεστικό Συμβούλιο απαρτίζεται από 11 μέλη, ως εξής:

α. τον Πρόεδρο και πέντε μέλη που έχει επιλέξει η Γενική Συνέλευση με απλή διπλή πλειοψηφία,

β. πέντε μέλη που έχει ορίσει η Εθνική Αντιπροσωπεία μέσω περιστροφής, με την σειρά που ορίζουν οι Κανόνες του Υπουργικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπεριλαμβανομένων της Νορβηγίας και της Ελβετίας.

Αυτή η εκλογή και αυτοί οι διορισμοί πραγματοποιούνται σε εναλλασσόμενα έτη.

Τα Μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου έχουν θητεία δύο ετών.

Δύο Μέλη του ίδιου Κράτους δεν μπορούν ποτέ να είναι Μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου ταυτόχρονα.

Ο Πρόεδρος δεν μπορεί να πραγματοποιήσει περισσότερες από δύο διαδοχικές θητείες.

15.2. Τα μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου είναι:
· Ο Πρόεδρος
· Ο Αντιπρόεδρος
· Ο Ταμίας
· Οι Συντονιστές
· Τα άλλα Μέλη

Άρθρο 16 – Λειτουργίες

Το Εκτελεστικό Συμβούλιο και ο Πρόεδρος εφαρμόζουν την πολιτική του ACE σύμφωνα με τις αποφάσεις που λαμβάνει η Γενική Συνέλευση. Τροποποιούν τις προτεραιότητές τους και ορίζουν την εργασία τους σύμφωνα με αυτές.

Το Εκτελεστικό Συμβούλιο ορίζει τον Αντιπρόεδρο, τον Ταμία και τους συντονιστές των ομάδων εργασίας μέσα από τα μέλη του.

Το Εκτελεστικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την διαχείριση και την διοίκηση του ACE.

Όλες οι νομικές ενέργειες, τόσο ως ενάγουσες όσο και ως εναγόμενες, αρχίζουν, προχωρούν σε δίκη και παρακολουθούνται από το Εκτελεστικό Συμβούλιο, εκπροσωπούμενο από τον Πρόεδρό του ή από οποιοδήποτε μέλους του Εκτελεστικού Συμβουλίου έχει ορισθεί για τον σκοπό αυτό.

Άρθρο 17 – Συνεδριάσεις

Το Εκτελεστικό Συμβούλιο θα συνεδριάζει τουλάχιστον έξι (6) φορές το χρόνο με γραπτή ειδοποίηση μετά από απαίτηση του Προέδρου ή τουλάχιστον πέντε Μελών του Εκτελεστικού Συμβουλίου. Η ειδοποίηση θα αναφέρει την ημερομηνία και τον τόπο συνάντησης καθώς και την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης.

Εκτός από περιπτώσεις δικαιολογημένης έκτακτης ανάγκης, οι ειδοποιήσεις εκδίδονται σε διάστημα τουλάχιστον δέκα ημερών πριν από την συνεδρίαση.

Δύο συνεδριάσεις του Εκτελεστικού Συμβουλίου θα γίνονται μαζί με τις Γενικές Συνελεύσεις.

Άρθρο 18 – Αποφάσεις

Το Εκτελεστικό Συμβούλιο δεν πραγματοποιείται αν ο αριθμός των παρόντων ή εκπροσωπούμενων Μελών είναι μικρότερος από τα δύο τρίτα του αριθμού που απαιτείται για απαρτία.

Το Εκτελεστικό Συμβούλιο λαμβάνει τις αποφάσεις του με απλή πλειοψηφία.

Σε περίπτωση ισοψηφίας, ο Πρόεδρος έχει την αποφασιστική ψήφο.

Κάθε Μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου μπορεί να εκπροσωπηθεί από άλλο Μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου, το οποίο, ωστόσο, δεν μπορεί να έχει περισσότερες από δύο εξουσιοδοτημένες ψήφους.

Άρθρο 19 – Ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος πρέπει να είναι αρχιτέκτονας.

Ο Πρόεδρος ή ο εκπρόσωπός του/της εκπροσωπεί το ACE σε όλους τους εξωτερικούς φορείς και συγκεκριμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, άλλες διεθνείς οργανώσεις και τρίτες χώρες.

Ο Πρόεδρος, ως Πρόεδρος του Εκτελεστικού Συμβουλίου, διασφαλίζει ότι τα ζητήματα του ACE αντιμετωπίζονται σωστά και ότι γίνονται όλα τα απαραίτητα βήματα για την διασφάλιση των στόχων του ACE.

Ο Πρόεδρος προεδρεύει και καθοδηγεί συνεδριάσεις του Εκτελεστικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης, παίζει ηγετικό ρόλο θέτοντας όραμα και στρατηγική για το ACE στις συνεδριάσεις αυτές, προωθεί την πολιτική του ACE βασιζόμενος συγκεκριμένα στις προτεραιότητες που έχει υιοθετήσει η Γενική Συνέλευση, αποφασίζει για οποιουδήποτε είδους επείγοντα ζητήματα ανάμεσα στις συνεδριάσεις του Εκτελεστικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης και γενικότερα προωθεί τους κοινούς στόχους και την ενότητα ανάμεσα στους αρχιτέκτονες τηςΕυρώπης. Σε περίπτωση που ο/η Πρόεδρος δεν μπορεί να ενεργήσει, μπορεί να εξουσιοδοτήσει τον Αντιπρόεδρο.

VI. Ο Γενικός Γραμματέας

Άρθρο 20 – Ο Γενικός Γραμματέας

20.1Το ACE προσλαμβάνει έναν Γενικό Γραμματέα ως μόνιμο διαχειριστή και συνομιλητή του. Ορίζεται από το Εκτελεστικό Συμβούλιο και η απόφαση αυτή επικυρώνεται από την Γενική Συνέλευση.

20.2 Ο Γενικός Γραμματέας συμμετέχει σε όλες τις Γενικές Συνελεύσεις και στις συνεδριάσεις του Εκτελεστικού Συμβουλίου.

20.3 Ο Γενικός Γραμματέας είναι υπεύθυνος για την διοίκηση του ACE σύμφωνα με τις οδηγίες του Εκτελεστικού Συμβουλίου. Αναλαμβάνει την καθημερινή διαχείριση του ACE.

VII. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

Άρθρο 21

21.1. Το λογιστικό έτος ξεκινάει την 1η Ιανουαρίου και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους.

21.2. Η Οικονομική Επιτροπή, της οποίας πρόεδρος είναι ο Ταμίας, προτείνει στη Γενική Συνέλευση τον προϋπολογισμό προς αποδοχή.

21.3. Στο τέλος κάθε φορολογικού έτους, οι ετήσιοι λογαριασμοί του ACE ελέγχονται και επικυρώνονται από ορκωτό λογιστή που επιλέγει το Εκτελεστικό Συμβούλιο. Η επιλογή αυτή πρέπει να επικυρώνεται από τη Γενική Συνέλευση. Οι ελεγμένοι και επικυρωμένοι ετήσιοι λογαριασμοί του οικονομικού έτους που έληξε θα παρουσιάζονται στην πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση του επόμενου ημερολογιακού έτους.

Οι ετήσιοι λογαριασμοί και προϋπολογισμού πρέπει να εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.

Μετά την αποδοχή των ετήσιων λογαριασμών και προϋπολογισμών από τη Γενική Συνέλευση, το Εκτελεστικό Συμβούλιο θα τους αρχειοθετεί στα Γραφεία του ACE.

21.4 Εάν κάποια Οργάνωση Μέλος δυσκολεύεται να πληρώσει τα τέλη συνδρομής της, μπορεί να ζητήσει από το Εκτελεστικό Συμβούλιο να κανονίσει κάποια μεσολάβηση. Το Εκτελεστικό Συμβούλιο ορίζει μεσολαβητή. Ο μεσολαβητής εξετάζει την υπόθεση και υποβάλλει συστάσεις στο Εκτελεστικό Συμβούλιο το οποίο είναι ελεύθερο να τις δεχτεί ή να τις απορρίψει.

VIII. ΔΙΑΛΥΣΗ

Άρθρο 22

22.1. Το ACE θα διαλυθεί αν, οποιαδήποτε στιγμή, εκπροσωπούνται λιγότερα από πέντε (5) Κράτη Μέλη ή αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει διάλυση με Ειδική Απόφαση ή αν το ACE κηρυχθεί αναξιόπιστο.

22.2. Σε περίπτωση διάλυσης, η Γενική Συνέλευση ορίζει εκκαθαριστή. Ο εκκαθαριστής αναλαμβάνει τα κεφάλαια του ACE και εξοφλεί τους λογαριασμούς. Τα κεφάλαια του Συμβουλίου και οι λογαριασμοί διατίθενται σε αφιλοκερδή σκοπό.

22.3. Σε περίπτωση διάλυσης, οι Οργανώσεις Μέλη έχουν υποχρεώσεις μόνο στα πλαίσια που ορίζει ο νόμος και δεν μπορούν να απαιτήσουν μέρος του πλεονάσματος εκτός από αποζημίωση του μέρους των οφειλών τους για το τρέχον έτος μετά την διάλυση. Η αποζημίωση αυτή μπορεί να επηρεάσει μόνο τα κεφάλαια πλεονάσματος.

IX. ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

Άρθρο 23 – Τροποποιήσεις του Καταστατικού

Χωρίς επιφύλαξη προς την Πράξη της 2 Μαΐου, οποιαδήποτε πρόταση ή τροποποίηση σχετικά με το Καταστατικό ή την διάλυση του ACE πρέπει να εγκρίνεται από Ειδική Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Οι τροποποιήσεις του Καταστατικού εφαρμόζονται αφού πραγματοποιηθεί η έγκριση τους από Βασιλικό Διάταγμα και η νόμιμη έκδοσή του, που απαιτείται από την Πράξη της 2 Μαΐου 2002.

Άρθρο 24 – Δευτερεύοντες Νόμοι

Το ACE μπορεί να υιοθετήσει δευτερεύοντες νόμους. Η αποδοχή αυτών των νόμων καθώς και των τροποποιήσεων απαιτούν Ειδική Απόφαση από την Γενική Συνέλευση.

Κάθε Μέλος και κάθε νέο Μέλος λαμβάνει αντίγραφο του εφαρμόσιμου Καταστατικού και των δευτερευόντων νόμων που πρόκειται να εκτελούνται.

Το Καταστατικό προηγείται των δευτερευόντων νόμων.

Άρθρο 25 – Δικαιοδοσία, εφαρμόσιμος νόμος

Το παρόν Καταστατικό διοικείται από το νόμο του Βελγίου. Τα Δικαστήρια των Βρυξελλών έχουν αποκλειστική αρμοδιότητα.

Μεταβατική Διάταξη

Κατά την παρέκκλιση στο άρθρο 15, για την πρώτη εξουσιοδότηση του 2006, τα Μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου που έχουν οριστεί εκτελούν τα καθήκοντά τους για ένα έτος.