Ενημέρωση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ/6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ:Αναθεώρηση του Ν. 3316/05

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ/6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Αναθεώρηση του Ν. 3316/05.

 

Α.Π. 41792, Αθήνα 6 Δεκεμβρίου 2010

Προς:
Το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων
– Υπουργό κο Δημήτρη Ρέππα
Αναστάσεως 2 & Τσιγάτε, 15669 Παπάγου
– Υφυπουργό κο Ιωάννη Μαγκριώτη
Χαριλάου Τρικούπη 182, 10178 Αθήνα
– Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Έργων κο Ιωάννη Οικονομίδη
Χαριλάου Τρικούπη 182, 10178 Αθήνα

Κοινοποίηση: Πίνακας Αποδεκτών

Θέμα: Αναθεώρηση του Ν.3316/05

Ο ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων παρακολουθεί με μεγάλο ενδιαφέρον τη διαδικασία αναθεώρησης του Νόμου 3316/05 για τις αναθέσεις μελετών του Δημοσίου, συμμετέχοντας με προτάσεις από την αρχή της διαδικασίας που αφορούσαν τις αναγκαίες αλλαγές.

Διαπιστώνουμε ότι αρκετές από αυτές αντιμετωπίζονται θετικά από το Σχέδιο Νόμου όπως η δημιουργία της Ανεξάρτητης Αρχής, ο ποιοτικός έλεγχος ως κριτήριο καταλληλότητας, ο έλεγχος του φόρτου εργασίας σε προδιαδικαστικό επίπεδο, η διάθεση ενεργοποίησης της έννοιας της επίβλεψης έργου, ακόμη και η διαχείριση έργου ως νέα έννοια και διαδικασία που θα εξυπηρετήσει τις αυξημένες ανάγκες του όλου συστήματος των μελετών, ακόμη και μετά τις αλλαγές του Καλλικράτη.

Πέραν των προηγουμένων διαπιστώσεων όμως, η κατάργηση του χαμηλότερου παραδεκτού στις οικονομικές προσφορές και αντί αυτής η πρόταση εφαρμογής της διαδικασίας της χαμηλότερης οικονομικής προσφοράς ως μοναδικού κριτηρίου ανάθεσης, μας βρίσκει ριζικά αντίθετους και ζητούμε την απόσυρσή της.

Ο ισχυρισμός περί αναγκαιότητας εφαρμογής λόγω μνημονίου με το ΔΝΤ, καθώς και η εντύπωση ότι προσφέρει πολιτική ‘’ψευτοασφάλειας και προστασίας από διαδικασίες διαπλοκής‘’ στον εκπρόσωπο του Αναθέτοντα φορέα, εύκολα απορρίπτεται από τη διαχρονική εμπειρία όλων μας με τις αποτυχημένες διαδικασίες των Δημοσίων Έργων και τις ανάλογες τραγικές πρακτικές και αποτελέσματά τους.

Είναι φανερό λοιπόν ότι ο συνδυασμός των μεγάλων ελλείψεων της Διοίκησης σε μηχανισμούς εποπτείας και επίβλεψης των μελετών, ακόμη και σε κεντρικό επίπεδο, με τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά ως μοναδικό κριτήριο επιλογής, θα δημιουργήσει επίπεδο μελετών χαμηλό, ελλιπές και υποβαθμισμένο για το οποίο όλοι θα αισθανόμαστε ντροπή αλλά όχι και υπεύθυνοι.

Η επιδίωξη της απόλυτης διαφάνειας και της μηδενικής διαπλοκής δεν επιτυγχάνεται με αυτοματισμούς που υπαγορεύονται είτε από νεοφιλελεύθερες είτε από κρατικίστικες πολιτικές και προστατευτισμούς, που ουσιαστικά εκχυδαΐζουν την παρουσία και την υπόσταση των εμπλεκομένων, αλλά χτίζεται σταδιακά και ελέγχεται παράλληλα από ένα σύστημα με αρχές και αξίες που όλοι αναγνωρίζουν και αποδέχονται. Είναι λοιπόν αναγκαίο να βρεθεί λύση που θα εξισορροπήσει τα δεδομένα του συστήματος, σε ωφέλεια της ποιότητας των μελετών, του αξιοπρεπούς του επαγγέλματος των μελετητών και του κύρους των φορέων ανάθεσης.

Μετά τα παραπάνω καταθέτουμε επιμέρους προτάσεις μας, που ζητούμε να ληφθούν υπόψη στη τελική επεξεργασία του Νόμου.

  • Επαναπροσδιορισμός του χαμηλότερου παραδεκτού στις εκπτώσεις (με πιθανό γνώμονα το κόστος μελετών) και όχι κατάργηση και αντικατάσταση του με ελεύθερο ποσοστό έκπτωσης.

Σε κάθε περίπτωση που δεν γίνεται δεκτό το προηγούμενο αίτημα, ζητούμε κατάργηση της διαδικασίας περί χαμηλότερης οικονομικής προσφοράς, άρθρο 6 παρ.4α, για κάθε μελέτη χωρικού σχεδιασμού και αρχιτεκτονικής (κατηγορίες μελετών 1,2,6,7) που προκηρύσσεται και τροποποίηση του ποσοστού συμμετοχής της οικονομικής προσφοράς στη τελική βαθμολογία (άρθρο 6 παρ. 4β και 7δ), από 50% σε 25% επαναφέροντας τις ρυθμίσεις του αρχικού Νόμου άρθρο 7 παρ. 6γ.

  • Εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 5 του σχεδίου νόμου περί αξιολόγησης προκαταρκτικών μελετών, για τις μελέτες χωρικού σχεδιασμού και αρχιτεκτονικής (κατηγορίες μελετών 2,6,7) σύμφωνα με τα δεδομένα της παρ. 3, υποβάλλοντας ταυτόχρονα και φάκελο οικονομικής προσφοράς

Η αμοιβή των τριών προκαταρκτικών μελετών αφαιρείται από τη συνολική προεκτιμούμενη αμοιβή και η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων αφορά το υπολειπόμενο ποσό.
Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι τα περιγραφόμενα στο άρθρο 5 και συμμετέχουν στη τελική βαθμολογία με ποσοστό 80% και η οικονομική προσφορά με ποσοστό 20%.

  • Το σύνολο του υπολοίπου της μελέτης ανατίθεται στο μελετητή με την καλύτερη τελική βαθμολογία, με αμοιβή την αναλογούσα μετά την οικονομική προσφορά, αφού αφαιρεθεί η αποζημίωση για τη συμμετοχή του. Το υπολειπόμενο ποσό της προεκτιμώμενης αμοιβής προκαταρκτικής μελέτης μοιράζεται στις επόμενες δύο συμμετοχές, ως οικονομική αποζημίωση συμμετοχής.
  • Για τις κατηγορίες μελετών 6 και 7 ζητούμε τη μεταφορά περιεχομένου από την κατηγορία 7 (ειδικές αρχιτεκτονικές μελέτες) και συγκεκριμένα της διαμόρφωσης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων και εν γένει του αστικού σχεδιασμού και θεμάτων αστικών παρεμβάσεων, εκτός της περίπτωσης αποκατάστασης – διατήρησης παραδοσιακών κτιρίων, οικισμών και τοπίων καθώς και μνημείων, στην κατηγορία 6 με ταυτόχρονη μετονομασία αυτής σε ‘’Αρχιτεκτονικές μελέτες‘’.
  • Να γίνει σαφέστερη η εφαρμογή της διαδικασίας επιλογής Επιβλεπόντων Μελετητών, ορίζοντας με ευκρίνεια σε ποιες περιπτώσεις θα εφαρμόζεται, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα των υποψηφίων (ανάλογα των ζητουμένων για τους μελετητές του έργου), καθώς και τα αντίστοιχα για την περίπτωση Διαχείρισης Έργου.
  • Να περιορισθεί το όριο του ανεκτέλεστου στο διπλάσιο του άνω ορίου της τάξεως κάθε κατηγορίας μελέτης.
  • Οι ενστάσεις κατά των προκηρύξεων να υποβάλλονται σε 7 ημέρες το πολύ από την ημερομηνία της πρώτης δημοσιοποίησης τους και να εκδικάζονται στο διάστημα των επόμενων 5 εργάσιμων ημερών.
  • Η απαίτηση ειδικής τεχνικής καταλληλότητας και δάνειας εμπειρίας, εξοπλισμού κλπ., καθώς και ειδικών συμβούλων (των οποίων η αμοιβή βαρύνει τον ανάδοχο) να προκύπτει μετά από γνωμοδότηση υπερκειμένου Τεχνικού Συμβουλίου ή της Ανεξάρτητης Αρχής, ώστε να ζητείται μόνο σε εξαιρετικές και απόλυτα αναγκαίες περιπτώσεις μετά από αιτιολογημένη έκθεση. Η ανεξέλεγκτη εφαρμογή της διαδικασίας αυτής επιτρέπει την ανάληψη εκπόνησης μελετών από μελετητικά σχήματα, που δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στους αντίστοιχους διαγωνισμούς (μεγάλης τάξης πτυχία σε μικρές αμοιβές μελετών, είτε ως προσφέροντες εμπειρία εξοπλισμό κλπ., είτε ως ειδικοί σύμβουλοι), καθώς και τις κατευθυνόμενες αναθέσεις.
  • Κατά τη κρίση ενστάσεων επί του 2ου πρακτικού να απαιτείται σύμφωνη γνώμη Εργοδότη και Ανεξάρτητης Αρχής.
  • Να καταργηθεί το μέγιστο (ως άνω όριο) του ποσού που απαιτείται για υποβολή ένστασης.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΡΜΠΑΝΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

¦ ΤΕΕ
> Πρόεδρος κος Χρήστος Σπίρτζης
> Διοικούσα Επιτροπή
¦ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
¦ ΣΥΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Πρόεδρος κος Νικόλαος Ζυγούρης
¦ ΠΑΝΕΛ. ΣΥΛ. ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
Πρόεδρος κος Στυλιανός Διαμαντίδης
¦ ΠΑΝΕΛ. ΣΥΛ. ΔΙΠΛ. ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Πρόεδρος κος Στέφανος Ξεκαλάκης
¦ ΠΑΝ. ΣΥΛ. ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Πρόεδρος κος Παναγιώτης Μαυρίδης
¦ ΠΑΝΕΛ. ΣΥΛ. ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
κος Κωνσταντίνος Βαφειάδης
¦ ΣΥΛ. ΔΙΠΛ. ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Πρόεδρος κος Κωνσταντίνος Σταματάκης
¦ ΣΥΛ. ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ
Πρόεδρος κος Τριαντάφυλλος Τσιτινίδης
¦ ΠΑΝ. ΣΥΛ. ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Πρόεδρος κος Γιάννης Παπάζογλου
¦ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΩΝ & ΧΩΡΟΤΑΚΤΩΝ
Πρόεδρος κα Βιβή Μπάτσου