Επαγγελματικά Θέματα

Επιστολή – 15 Ιουλίου 2011 – Προτάσεις ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ για το Νόμο 3919/11

Επιστολή – 15 Ιουλίου 2011

Προτάσεις ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ για το Νόμο 3919/11

Α.Π. 44139
Αθήνα 15 Ιουλίου 2011

 

Προς
τον Πρόεδρο του ΤΕΕ
κο Χρήστο Σπίρτζη
Νίκης 4, 10248 Αθήνα

 

Θέμα: Προτάσεις ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ για το Νόμο 3919/11

 

Αγαπητέ Πρόεδρε,

Με έγγραφο που έστειλε ο ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων στις 19-01-2011 για το θέμα του ανοίγματος κλειστών επαγγελμάτων, δήλωνε ότι δικαιούται ως διακριτός επαγγελματικός κλάδος τόσο κατά τον Ν.3919/11 όσο και κατά τα ειωθότα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναπτύξει τις απόψεις του.

Η Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε. χειριζόμενη κατ’ αποκλειστικότητα το θέμα αυτό μετά την ψήφιση του Ν 3919/11 διαμόρφωσε θέσεις και πιθανά συνέταξε σχέδιο Π.Δ. εφαρμοστικό του Νόμου αυτού, όπως προκύπτει από το ανάλογο δελτίο τύπου που εξέδωσε στις 04/07/2011.

Ο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ οφείλει να διαμαρτυρηθεί διότι ποτέ δεν ανέθεσε στο Τ.Ε.Ε. την ευθύνη για την διαμόρφωση θέσεων αντ’ αυτού, πολύ δε περισσότερο όταν αυτές αφορούν μείζονα επαγγελματικά ζητήματα του κλάδου.

Πέραν της διαμαρτυρίας του όμως οφείλει να διατυπώσει και την πλήρη διαφωνία του όχι μόνο για το χειρισμό της όλης διαδικασίας αλλά και για το περιεχόμενο και την ουσία των προτάσεων, όπως αυτές φαίνονται στο εκδοθέν δελτίο τύπου, σημειώνοντας παράλληλα το σημαντικό χάσιμο χρόνου και της αντίστοιχης προθεσμίας.

Συνοπτικά αναφέρουμε :

• Η θέση που διατυπώνεται από τη Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε. περί αναγκαιότητας εξορθολογισμού του συνολικού συστήματος με χρήση ενός μοναδικού προϋπολογισμού ώστε να παταχθεί κάθε νόσος και συστημική αδυναμία προκύπτει έμμεσα ως πολιτική θέση και όχι ως αναγκαιότητα από την εφαρμογή του Ν.3919/11.

• Ο προσδιορισμός του μεγέθους της ”Νομίμου Αμοιβής που θα αντικαταστήσει την Ελάχιστη Αμοιβή” είναι ένα θέμα πολύπλοκο με πολλές συνιστώσες. Αυτές που εξετάζονται τη στιγμή αυτή είναι καθαρά οικονομικές και έχουν άμεση σχέση με τη σημερινή δυσχερή συγκυρία.

Ο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ εκφράζοντας χιλιάδες μέλη του ελεύθερους επαγγελματίες, που ασκούν την Αρχιτεκτονική, ως έχουν μοναδικό δικαίωμα και υποχρέωση από τις σπουδές τους, το νόμο και την κοινή λογική προτείνει τα παρακάτω:

• Αποδέχεται την αναγκαιότητα για την ύπαρξη ενός μοναδικού προϋπολογισμού για τα ιδιωτικά έργα (αντί των 12 που αναφέρονται) με τις παρακάτω προϋποθέσεις.

1. Ο προϋπολογισμός αυτός δεν θα έχει καμία εξάρτηση και συμμετοχή για τον υπολογισμό της νόμιμης αμοιβής.

2. Η σύνταξή του, μέχρι να προκύψουν επίσημες τιμές μονάδας και να προσδιοριστεί ξεχωριστή αμοιβή (προϋπόθεση μελέτης εφαρμογής) δεν θα αποτελεί υποχρέωση και ευθύνη του μελετητή Αρχιτέκτονα.

3. Στον ενδιάμεσο χρόνο μπορεί να προσδιορίζεται μετά από σχετική κυβερνητική πρόταση με άμεση αναφορά στο φυσικό αντικείμενο επί του κόστους παρόμοιων έργων.

• Ο υπολογισμός της ”Νομίμου Αμοιβής” επί της οποίας ως ορίζει ο Ν.3919/11, υπολογίζονται οι κρατήσεις και εισφορές να γίνεται με χρήση φυσικών δεδομένων (χρήση κτιρίου και μ² επιφανείας), με χρήση συντελεστών κ,β,μ, ανά κατηγορία έργου, όπως του Ν.515/89, ώστε να προκύψει αυτή αυξημένη κατά ένα εύλογο ποσοστό μεγαλύτερο της σημερινής ελάχιστης.

Παρά του ότι ο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ από βάθος χρόνου υποστήριζε την αναγκαιότητα σύγκλισης των αμοιβών των δημοσίων έργων με τα αντίστοιχα ιδιωτικά, οι σημερινές συνθήκες δεν το επιτρέπουν, πολύ δε περισσότερο όσο δεν υποστηρίζονται από το Τ.Ε.Ε. και άρα ως εκ τούτου δεν δημιουργούνται προϋποθέσεις υλοποίησης των αιτημάτων του προαναφερθέντος έγγραφου που ήταν και ομόφωνη απόφαση της Εθνικής Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ.

Πρέπει λοιπόν άμεσα και πριν την κατάργηση των ελαχίστων αμοιβών που προσδιόρισε αυτή να :

• Ξεκαθαρίσει ότι οι Αρχιτέκτονες και μόνο αυτοί θα ασκούν το επάγγελμα του Αρχιτέκτονα

• Ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες από αυτούς διέπονται από όρους περιορισμούς, προδιαγραφές και ρυθμίσεις για την εξασφάλιση των προαναφερθέντων

• Ολοκληρώσει ταυτόχρονα το θεσμικό πλαίσιο που θα ορίζονται τα επαγγελματικά δικαιώματα και υποχρεώσεις όλων των συνεργαζομένων φορέων των μηχανικών και όχι μόνο στις εργασίες του Αρχιτέκτονα Μηχανικού

• Προσδιορίσει διαδικασίες πιστοποίησης με προδιαγραφές στα επαγγέλματα που εμπλέκονται στις κατασκευές των έργων

• Προσδιορίσει διαδικασίες πιστοποίησης όλων των υλικών που χρησιμοποιούνται αντίστοιχα

• Ολοκληρώσει κατόπιν του προσδιορισμού των επαγγελματικών ευθυνών και υποχρεώσεων και τη σύνδεσή τους με τους Κώδικες της Δικαιοσύνης

Για όλα τα προηγούμενα παρακαλούμε για την άμεση συνάντηση μαζί σας με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και θέσεων.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΡΜΠΑΝΑ