v_vravio_2-pinakida-2_pl-charitou_vasilopoulos_papaefstratiou