Διήμερο ΤΕΕ "Θέματα Πολεοδομικών Εφαρμογών - Σχολιασμός διατάξεων Ν. 3212/31.12.2003 ΦΕΚ 308Α: Άδεια δόμησης πολεοδομικές και άλλες διατάξεις θεμάτων αρμοδιότητας του ΥΠΕΧΩΔΕ"

 

20 - 21.5.2004 στο ΕΒΕΑ


Σκοπός του Διημέρου είναι:
Η ανταλλαγή απόψεων με τους εμπλεκόμενους Φορείς για θέματα Πολεοδομικών
Εφαρμογών και η έγκαιρη αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν από
διατάξεις του Νόμου 3212/03 για το νέο τρόπο έκδοσης οικοδομικών αδειών, τον
έλεγχο των μελετών και κατασκευών, τις νέες ποινές των μηχανικών, την
ασφάλιση των μελετών και κατασκευών, τις αυθαίρετες κατασκευές και τη δόμηση
εκτός σχεδίου.
Θεματολογία:
1. Τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης
- Απαιτούμενα δικαιολογητικά και διαδικασίες (τροποποίηση υφιστάμενους
καθεστώτος Π.Δ./93)
- Έλεγχος μελετών - εγκρίσεις λοιπών υπηρεσιών
- Κωδικοποίηση και απλούστευση πολεοδομικής νομοθεσίας και ειδικής
νομοθεσίας κατά περίπτωση
- Έλεγχος κατασκευών - ευθύνες των παραγωγών του έργου
- Ποινές μηχανικών
- Ασφάλιση μελετών - κατασκευών
- Μέτρα ασφάλειας στις οικοδομές
- Θέσεις στάθμευσης - Π.Δ. θέσεων στάθμευσης και σε συνδυασμό με τη
μεταφορά συντελεστή δόμησης
2. Αυθαίρετες κατασκευές
- Τρόπος εντοπισμού αυθαιρέτων κατασκευών
- Είδος αυθαίρετης κατασκευής - κατηγορίες - ύψος προστίμων
- Σχέση Πολεοδομικών Υπηρεσιών, Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμων και Υπηρεσιών
ΔΕΗ και ΕΥΔΑΠ
- Μικρές παραβάσεις - εργασίες δόμησης μικρής κλίμακας
- Νομιμοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών
3. Δόμηση εκτός σχεδίου


Αρχή σελίδας