Προηγούμενη σελίδα

Περίληψη μεσοπρόθεσμων πολιτικών ΣΑΕ

 

Οι Μεσοπρόθεσμες Πολιτικές του ΣΑΕ
Έκδοση 10 Απριλίου 2006

I. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

I.1 Εκπαίδευση και Κατάρτιση - Προσόντα (AG1_06_BN_Educ)

Τρέχουσα Κατάσταση

Η Ρυθμιστική Επιτροπή της Οδηγίας για τα Προσόντα (άρθρο 58) πραγματοποίησε τη δεύτερη συνεδρίασή της στις 31 Μαρτίου. Η ημερήσια διάταξη περιείχε κυρίως θέματα διαδικασίας και υιοθέτησης των εσωτερικών κανόνων. Η Επιτροπή δεν έχει ακόμα υιοθετήσει τους εσωτερικούς κανόνες διαδικασίας και αναμένει την απόφαση του Κοινοβουλίου για οικονομικά θέματα. Το ΣΑΕ πρότεινε στην Επιτροπή να επιχειρήσει να πείσει τα Κράτη Μέλη να καθιερώσουν την αποτελεσματική συμμετοχή των επαγγελμάτων, καλώντας παρατηρητές στις συνεδριάσεις όταν η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει θέματα που τους ενδιαφέρουν. Η Επιτροπή δεν έχει ακόμα δημιουργήσει τις ομάδες ειδημόνων που πρόκειται να συμβουλεύουν μελλοντικά τη Ρυθμιστική Επιτροπή. Θυμίζουμε ότι θα υπάρχουν δύο ομάδες ειδημόνων, μία για το γενικό σύστημα και μία για το τομεακό σύστημα.

Το Εκτελεστικό Συμβούλιο επικύρωσε όλους τους διορισμούς των εκπροσώπων του ΣΑΕ στην Κοινή Ομάδα Εργασίας (ΚΟΕ) του ΣΑΕ και της ΕΑΑΕ εκτός από την αλλαγή του Jordi Querol με τον Fabian Llisterri. Η ΚΟΕ συνεδρίασε στις 16 Δεκεμβρίου στις Βρυξέλλες και στις 3 Μαρτίου στο Δουβλίνο. Ο εποικοδομητικός διάλογος που ξεκίνησε το 2005 με την Επιτροπή ενισχύεται περισσότερο και οι εκπρόσωποι της Γενικής Διεύθυνσης MARKT καλούνται και συμμετέχουν συστηματικά στις συνεδριάσεις.

Μία πρόταση του ΣΑΕ για ένα σύστημα τίτλων για την Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Ανάπτυξη έχει κατατεθεί στη Συνέλευση για αξιολόγηση.

Κυριότερα σημεία

Το Συμβούλιο κοινοποίησε στην Επιτροπή όλες τις νέες και παλιές υποψηφιότητες των ειδημόνων για την Συμβουλευτική Επιτροπή της προϋπάρχουσας Οδηγίας 85/384 (που θα ισχύει μέχρι τον Οκτώβριο του 2007), και η Επιτροπή κάλεσε πλήρη συνεδρίαση στις 7 Απριλίου στις Βρυξέλλες. Σε αυτή τη συνεδρίαση, η Katarina Nilsson εξελέγη Πρόεδρος του Επαγγελματικού κολεγίου (Professional college) και κατά συνέπεια Πρόεδρος της Επιτροπής για διάστημα δύο ετών μέχρι τις 20 Οκτωβρίου 2007, ημερομηνία μεταφοράς της νέας Οδηγίας για τα Προσόντα στις νομοθεσίες. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, υιοθετήθηκαν με κάποιες μικρές αλλαγές και με μία μόνο αρνητική ψήφο, οι Κατευθυντήριες Γραμμές της ομάδας Diploma για τις Οδηγίες Αρχιτεκτόνων και Προσόντων και η διαδικασία της Μπολόνια. Όλα τα προτεινόμενα διπλώματα αποσύρθηκαν με εξαίρεση το Πορτογαλικό το οποίο ήταν το μόνο που υιοθετήθηκε.

Υπήρξαν κάποια ερωτήματα σχετικά με το μέλλον των συμβουλευτικών διαδικασιών και η Pamela Brumter της Επιτροπής δήλωσε ξανά ότι η νέα Επιτροπή για την Οδηγία των Προσόντων θα είναι εκείνη που θα πρέπει να αποφασίσει με ποιο τρόπο και από ποιον θα θέλει να λαμβάνει συμβουλές στο μέλλον. Θα υπάρξει αξιολόγηση Διπλωμάτων μόνο στην περίπτωση που αμφισβητηθούν τα προσόντα.

Επίσης έγινε αναφορά και επεξήγηση σχετικά με το θέμα που προκύπτει από υπάρχουσες ακατάλληλες προβλέψεις, ως αποτέλεσμα ορισμένων απαιτήσεων που θα εισάγουν κάποια νέα Κράτη Μέλη κατά τη διαπραγμάτευση για την ένταξή τους, σε σχέση με προσόντα που αποκτήθηκαν εκτός της χώρας προέλευσης (π.χ. Πολωνία).

Στόχοι του ΣΑΕ

Να διασφαλίσει ότι η νέα σύνδεση μεταξύ του επαγγέλματος, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Κρατών Μελών για την εφαρμογή της Οδηγίας για τα Προσόντα, θα προσφέρει αποτελεσματικά την κατάλληλη διαβούλευση του επαγγέλματος στη νέα διαδικασία επιτροπολογίας (comitology) και επιπλέον, θα ενδυναμώσει την συμμετοχή του.

Επόμενα βήματα ΣΑΕ και χρονοδιάγραμμα

- Δημιουργία εφαρμόσιμου μοντέλου για την σωστή συμμετοχή του επαγγέλματος στο μελλοντικό μηχανισμό διαβουλεύσεων και τις διαδικασίες.

- Περισσότερη ενίσχυση της συνεργασίας με την ΕΑΑΕ.

- Αξιολόγηση της πρότασης για έναν Τίτλο ΣΑΕ για τη Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Ανάπτυξη (Συνεδρίαση Απριλίου).

- Παρακολούθηση των εξελίξεων σχετικά με την Οδηγία για τις Υπηρεσίες στην Εσωτερική Αγορά (ΥΕΑ) και των δραστηριοτήτων της Επιτροπής σε θέματα ανταγωνισμού για να διασφαλιστούν υψηλά κριτήρια προσόντων στο αρχιτεκτονικό επάγγελμα.

I.2 Εγγραφή / Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος(AG1_06_BN-REG)

Τρέχουσα Κατάσταση

Μετά την τελευταία Συνέλευση, η Ομάδα Εργασίας (Ο.Ε.) πραγματοποίησε αξιοσημείωτη εργασία και η πιο πρόσφατη συνεδρίασή της έγινε στις 3 Μαρτίου στις Βρυξέλλες.

Κυριότερο Σημείο

Μια αναφορά προόδου εξετάστηκε στην τελευταία συνεδρίαση του Εκτελεστικού Συμβουλίου, το οποίο επαίνεσε την εργασία που έχει πραγματοποιηθεί. Μια σύνθετη πρόταση για ένα Ευρωπαϊκό σύστημα πληροφόρησης με τίτλο εργασίας «Ευρωπαϊκό Προηγμένο Σύστημα Πληροφόρησης για τα Προσόντα των Αρχιτεκτόνων» (EURAIQA -European Advanced Information system on Qualifications of Architects) έχει κατατεθεί στη Συνέλευση για αξιολόγηση.

Στόχοι του ΣΑΕ

Να ενισχύσει τις διαδικασίες εγγραφής και άδειας άσκησης επαγγέλματος, όπου υπάρχουν ως μέσο ελέγχου του επιπέδου των προσόντων και ως εκ τούτου να προσφέρει περισσότερες εγγυήσεις στους καταναλωτές και να ενθαρρύνει την υιοθέτηση παρόμοιων λειτουργιών σε κράτη όπου δεν υπάρχει επίσημη διαδικασία εγγραφής. Να προσπαθήσει να αναπτύξει ένα προφίλ του «Ευρωπαίου αρχιτέκτονα» που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της αυξανόμενης διακίνησης των υπηρεσιών στα πλαίσια της Ε.Ε. και στο διεθνές εμπόριο.

Επόμενα βήματα ΣΑΕ και χρονοδιάγραμμα:

- Αξιολόγηση της προτεινόμενης προσέγγισης του συστήματος EURAIQA (Απρίλιος 2005).

I.3 Έρευνα, Ανάπτυξη, Καινοτομία (AG1_06_BN-Research, AG1_06_BN-Projects)

Τρέχουσα Κατάσταση

Στις 6 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση με το ECCREDI. Στις 16 Ιουνίου στις Βρυξέλλες έχει προγραμματιστεί ειδικό συνέδριο για την 10η επέτειο του ECCREDI. Μεταξύ των ομιλητών θα είναι και ο Vesa Peltonen, Φιλανδός αρχιτέκτονας και εκπρόσωπος του ΣΑΕ στην Ομάδα Υποστήριξης της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας Κατασκευής και Τεχνολογίας (ECTP).

Η Ομάδα Υψηλού Επιπέδου (HLG) της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας Κατασκευής και Τεχνολογίας συνεδρίασε στις 22 Νοεμβρίου 2005 και ο Adrian Joyce αντικατέστησε τον Ian Ritchie (Ηνωμένο Βασίλειο).

Η Ομάδα Υποστήριξης, η οποία συνεδρίασε στις 6 Απριλίου, αποφάσισε μεταξύ άλλων να δημιουργήσει Ο.Ε. για τις μικρομεσαίεςεπιχειρήσεις. Το ΣΑΕ σχεδιάζει να συμμετάσχει.

Σύμφωνα με τις τελευταίες διαθέσιμες πληροφορίες, η κατασκευή θα έχει ένα προφίλ στο 7ο Πρόγραμμα Πλαισίου, αν και πιθανώς με πολύ μειωμένο προϋπολογισμό εξαιτίας της συνολικής μείωσης του προϋπολογισμού του 7ου Προγράμματος Πλαισίου. Το ΣΑΕ συνεισφέρει στα συγκεκριμένα προγράμματα εργασίας, για να διασφαλίσει ότι θα συμπεριληφθούν θέματα που αφορούν τους αρχιτέκτονες.

Κυριότερα Σημεία

Ο Πρόεδρος του ΣΑΕ συμμετείχε σε ταινία με θέμα τη Φιλαρμονική Κοινότητα του Λουξεμβούργου και τον αρχιτέκτονα Christian de Portzamparc, σαν μέρος του Προγράμματος “Build for All”, με ένα μήνυμα για τη διάδοση της καλύτερης πρακτικής για τα κριτήρια προσβασιμότητας στη δημόσια προμήθεια. Μετά από πρόταση του ΣΑΕ, εξετάζονται σχέδια για την διοργάνωση σημαντικής εκδήλωσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο τέλος του 2006, σε συνεργασία με τις τρεις Εσωτερικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: Accessibility, Ageing και Urban.Logement.

Οι Ο.Ε. του ΣΑΕ «Έρευνα» και «Αστικά Ζητήματα» πραγματοποίησαν κοινή συνεδρίαση στις 31 Μαΐου και 1η Απριλίου στη Βουδαπέστη. Σε συνέχεια της συνεδρίασης, υποβλήθηκε στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας μέσω της Περιοχής Εστίασης «Πολιτιστική Κληρονομιά» της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας Κατασκευής και Τεχνολογίας, λίστα με πέντε προτεινόμενες ερευνητικές εργασίες για να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα για τις Περιβαλλοντικές Τεχνολογίες του 7ου Προγράμματος Πλαισίου.

Στόχοι του ΣΑΕ

Να διασφαλίσει ότι θα δοθεί στην αρχιτεκτονική και τα σχετικά ζητήματα που ενδιαφέρουν το επάγγελμα, υψηλότερο προφίλ στα προγράμματα και τις δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης της Ε.Ε. Το ΣΑΕ συμμετέχει σε γενικές και συλλογικές δραστηριότητες επιδιώκοντας να αναπτύξει στα Μέλη του νέο ενδιαφέρον για την έρευνα, ως σημαντική πηγή για την πρόοδο των αρχιτεκτονικών πολιτικών.

Επόμενα βήματα ΣΑΕ και χρονοδιάγραμμα:

- Η συνέχιση της παρακολούθησης των εξελίξεων του Ερευνητικού Προγράμματος του 7ου Προγράμματος Πλαισίου, άμεσα αλλά και μέσω του ECCREDI και της συμμετοχής του στην εργασία της ECTP.

- Να παροτρύνει τα Μέλη του να εξασφαλίσουν μια πιο ενεργή συμμετοχή των ειδημόνων του στις σχετικές δραστηριότητες, ιδιαίτερα μέσω της βάσης δεδομένων ειδημόνων.

II. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

II.1 Στρατηγική Εσωτερικής Αγοράς για τις Υπηρεσίες(AG1_06_BN-SIM, AG1_06_BN-Sector)

- Οδηγία για τις Υπηρεσίες στην Εσωτερική Αγορά (ΥΕΑ)

Τρέχουσα Κατάσταση

Η ψηφοφορία στην πρώτη ανάγνωση της αναφοράς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Εισηγήτρια της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (IMCO): κα. Evelyne Gebhardt, Ομάδα PSE) πραγματοποιήθηκε τελικά στις 16 Φεβρουαρίου 2006. Πριν την ψηφοφορία το ΣΑΕ είχε κυκλοφορήσει εκ νέου την παλαιότερη δήλωσή του. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας εξετάστηκε κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της Ο.Ε. για την Οδηγία ΥΕΑ στο τέλος Φεβρουαρίου και στη συνέχεια αναλύθηκε περισσότερο.

Ενώ το αποτέλεσμα της ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο έδειχνε συνολικά ικανοποιητικό, το ΣΑΕ σημείωσε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένα ασαφή σημεία και έτσι το Εκτελεστικό Συμβούλιο αποφάσισε να στείλει ένα ισχυρό πολιτικό μήνυμα, ζητώντας να εξαιρεθούν οι αρχιτεκτονικές υπηρεσίες από την Οδηγία. Παράλληλα, το ΣΑΕ προετοίμασε νέα δήλωση θέσεων, η οποία ζητά να γίνουν συγκεκριμένες τροποποιήσεις ( αρχή “lex specialis” – σχέσεις με κοινοτικό δίκαιο, ενισχυμένη προστασία του καταναλωτή στην ελευθερία παροχής υπηρεσιών – αρχή της χώρας προέλευσης και συγκεκριμένα θέματα επαγγελματικής ασφάλειας και ποιότητας της υπηρεσίας).

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας (Competitiveness Council) στις 13 Μαρτίου, τα Κράτη Μέλη εξέφρασαν ασυμφωνία σχετικά με το κείμενο του Κοινοβουλίου: ένα μεγάλο μέρος εμφανίστηκε δυσαρεστημένο επειδή το έγγραφο είναι υπερβολικό από άποψη περιορισμών και ένα μικρότερο μέρος (αρκετές χώρες, μεταξύ των οποίων η Γαλλία) θεώρησε ότι το έγγραφο του Κοινοβουλίου αποτελεί μόνη επιλογή για την Οδηγία. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής στο τέλος Μαρτίου, υπήρξε ισχυρότερη πολιτική υποστήριξη για τη θέση του Κοινοβουλίου.

Η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για τις Υπηρεσίες (ESP) προωθήθηκε με επιτυχία στις αρχές του 2006 ως κοινή πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Φόρουμ για τις Υπηρεσίες (ESF) και της UNICE (The Voice of Business in Europe) ως άτυπη πλατφόρμα για την ανταλλαγή πληροφοριών και απόψεων για θέματα Υπηρεσιών στην Εσωτερική Αγορά. Αυτό το διάστημα πρόεδροςείναι ο Alain Sagne. Έχουν ήδη πραγματοποιηθεί δύο συνεδριάσεις, στις 17 Ιανουαρίου και στις 27 Μαρτίου, κατά τη διάρκεια των οποίων ο Πρόεδρος της ομάδας Ειδημόνων του Συμβουλίου (Ανταγωνιστικότητα και Ανάπτυξη) της Αυστριακής Προεδρίας έκανε εισηγήσεις.

Κυριότερα Σημεία

Στις 4 Απριλίου, η Επιτροπή υιοθέτησε την αναθεωρημένη πρόταση για την Οδηγία ΥΕΑ, η οποία παρουσιάστηκε στη συνεδρίαση του Ε.Κ. στο Στρασβούργο στις 5 Απριλίου και τα Μέλη εξέφρασαν την ικανοποίησή τους, με λίγες μόνο εξαιρέσεις.

Στο Συμβούλιο, η εργασία που ανεστάλη στο τέλος Δεκεμβρίου σε αναμονή της ψηφοφορίας στο Κοινοβούλιο, θα ξεκινήσει πάλι μετά την παρουσίαση της αναθεωρημένης πρότασης που θα παρουσιάσει ο επίτροπος McCreevy στην επόμενη άτυπη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας στην πόλη Graz στις 20-22 Απριλίου.

Κατά την εγγραφή, φάνηκε ότι υπήρχαν ακόμα κάποιες σημαντικές διαφορές ανάμεσα στην άποψη του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής αφενός, και του Συμβουλίου αφετέρου, ιδιαίτερα σε διάφορους τομείς συγκεκριμένου ενδιαφέροντος των αρχιτεκτόνων και ειδικότερα σε σχέση με τον υποχρεωτικό χαρακτήρα της επαγγελματικής ασφάλειας, η οποία δεν είναι πλέον απαραίτητη.

Στόχοι του ΣΑΕ

Να διασφαλίσει ότι η Επιτροπή θα υιοθετήσει μια λογική, συνολική και συντονισμένη προσέγγιση σε ό,τι αφορά στα νομοθετικά κατοχυρωμένα ελεύθερα επαγγέλματα, ειδικά σε σχέση με τις αρχιτεκτονικές υπηρεσίες. Ως εκ τούτου, να διασφαλίσει ότι οι πολιτικές και τα μέτρα που θα υιοθετούνται στο μέλλον θα έρχονται σε συμφωνία με άλλες πολιτικές προτεραιότητας της Ε.Ε., όπως η προστασία του καταναλωτή, φροντίζοντας ταυτόχρονα επαρκώς το δημόσιο συμφέρον.

Επόμενα βήματα του ΣΑΕ και χρονοδιάγραμμα:

- Παρακολούθηση των μελλοντικών εξελίξεων της νομοθετικής διαδικασίας

- Αναθεώρηση της πολιτικής και της στρατηγικής κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης του Απριλίου

- Περαιτέρω διερεύνηση τρόπων και μέσων για τη συμμετοχή σε μια κατανοητή, ποιοτική πολιτική για τις αρχιτεκτονικές υπηρεσίες

- Επιδίωξη συστηματικής ανταλλαγής με άλλα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα, ειδικότερα εκείνα του Club Profile και αναζήτηση ευκαιριών για κοινές ενέργειες, εφόσον κρίνεται σκόπιμο.

II.2 Θέματα Πολιτικής Ανταγωνισμού (AG1_06_BN-Comp)

Τρέχουσα Κατάσταση

Παρότι ο Neelie Kroes, ο υπεύθυνος για τον ανταγωνισμό, αναγνώρισε ότι έλαβε τα σχόλια του ΣΑΕ για τη δεύτερη αναφορά που εκδόθηκε τον Σεπτέμβριο του 2005, δεν έδωσε πληροφορίες. Το ΣΑΕ άσκησε επίσης κριτική κατά τη διάρκεια Συνεδρίου με θέμα «Καλύτερη ρύθμιση για τις επαγγελματικές υπηρεσίες», που διοργάνωσε η Βρετανική Προεδρία σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 21 Νοεμβρίου στις Βρυξέλλες.

Το αναθεωρημένο, παγιωμένο Έγγραφο Συζήτησης του ΣΑΕ για την Πολιτική Ανταγωνισμού δεν ήταν έτοιμο εγκαίρως για τη Συνέλευση του Απρίλη και θα υποβληθεί για υιοθέτηση το Νοέμβριο.

Το Εκτελεστικό Συμβούλιο αποφάσισε να συντονίσει την υπάρχουσα Ο.Ε. Οι εργασίες θα ολοκληρωθούν όταν το τελικό Έγγραφο συζήτησης που αναφέρεται σε αμοιβές, διαφήμιση, είδη πρακτικής κλπ, υιοθετηθεί επίσημα από τη Γ.Σ. Αυτό αναμένεται να γίνει στη δεύτερη Γ.Σ. του 2006 και έτσι υπάρχει χρόνος ώστε να ληφθούν υπόψη οι αρμοδιότητες και ο τρόπος δράσης της νέας Ο.Ε. «Ανταγωνιστικότητα». Επιπλέον, πρόκειται να αναπτύξει εργαλεία αναφοράς για τις τιμές και τις αμοιβές, τα οποία θα λειτουργούν ως χρήσιμος οδηγός για τις Οργανώσεις Μέλη. Το Εκτελεστικό Συμβούλιο διόρισε τον Philippe Rigdway, από τη Γαλλία, για να συντονίσει την εργασία (Θεματική Περιοχή Εργασίας «Πρακτική της Αρχιτεκτονικής και Εμπόριο στις Υπηρεσίες»).

Κυριότερο σημείο

Ενώ οι Εθνικές Αρχές Ανταγωνισμού εξακολουθούν να αναθεωρούν ενεργά την ανάγκη και την αιτιολόγηση των κανόνων για τις επαγγελματικές υπηρεσίες, ειδικότερα με στόχο να καθορίσουν αν είναι ανάλογες ή όχι, αξίζει να σημειωθεί ότι οι Ιρλανδικές αρχές ανταγωνισμού δέχτηκαν το σύστημα πληροφόρησης που ζήτησε το Ιρλανδικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτόνων και το οποίο δημιουργήθηκε από ανεξάρτητο σωματείο.

Στόχοι του ΣΑΕ

Να προσπαθήσει να πείσει την Επιτροπή ότι πρέπει να τροποποιήσει την υπάρχουσα, καθαρά οικονομική προσέγγισή της σε σχέση με την πολιτική του ανταγωνισμού και να λάβει περισσότερο υπόψη της τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων, αναγνωρίζοντας τη διαφορά μεταξύ των διανοητικών υπηρεσιών που έχουν αντίκτυπο στην κοινωνία και των βοηθητικών ή εμπορικών υπηρεσιών.

Επόμενα βήματα ΣΑΕ και χρονοδιάγραμμα:

- Να λάβει υπόψη και να εγκρίνει την αναδόμηση της εργασίας στον τομέα της ανταγωνιστικότητας και την σημασία της εργασίας σχετικά με τα συστήματα πληροφόρησης κόστους.

- Να παρακολουθήσει τις νέες εξελίξεις σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και στα Κράτη Μέλη (Εθνικές Αρχές Ανταγωνισμού)

- Να εξακολουθήσει την προσπάθεια να επηρεάζει τα όργανα της Ε.Ε. με βάση την εργασία που πραγματοποιείται στα πλαίσια της Ομάδας για την Οδηγία ΥΕΑ και την Πολιτική Ατζέντα του ΣΑΕ για το διάστημα 2006-2008

- Να δημιουργήσει ενεργά ένα Ευρωπαϊκό σύστημα πληροφόρησης κόστους για τις αρχιτεκτονικές υπηρεσίες

- Να επιδιώξει συνεργασία με άλλα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα για θέματα πολιτικής ανταγωνισμού, όταν κρίνεται σωστό.

II.3 Προμήθεια των Αρχιτεκτονικών Υπηρεσιών (AG1_06_BN-Procurement)

Τρέχουσα Κατάσταση

Η εργασία της Ο.Ε. φτάνει στο τέλος της με την ανάπτυξη του αναλογικού πίνακα που δίνει λεπτομερείς οδηγίες για τις προβλέψεις της Οδηγίας για τις Δημόσιες Προμήθειες.

Η περαιτέρω επεξεργασία των κανόνων για τους αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς βρίσκεται σε εξέλιξη.

Κυριότερα Σημεία

Η εργασία σχετικά με το θέμα αναδομήθηκε πλήρως, ως αποτέλεσμα της νέας Δομής Εργασίας του ΣΑΕ και επειδή οι Οδηγίες για τις Δημόσιες Προμήθειες στις οποίες επικεντρωνόταν η προηγούμενη εργασία έχουν πλέον υιοθετηθεί και μεταφερθεί στις Εθνικές νομοθεσίες από τις 4 Ιανουαρίου 2006. Επιπλέον, το ΣΑΕ γνωρίζει ότι είναι απολύτως απαραίτητο να εξεταστούν περισσότερα μοντέλα προμήθειας, πέρα από αυτά που αναφέρονται στην Οδηγία για τις Δημόσιες Προμήθειες και κατά συνέπεια πρόκειται να καθιερωθεί ένας νέος τομέας εργασίας για τις συνεργασίες του ιδιωτικού τομέα.

Επίσης, το Εκτελεστικό Συμβούλιο του ΣΑΕ έχει αποφασίσει ότι είναι απαραίτητο να αναπτυχθούν εργαλεία και κατευθυντήριες γραμμές για διάφορα ζητήματα σε αυτόν τον τομέα.

Τέλος, το Εκτελεστικό Συμβούλιο ανέλαβε να προσπαθήσει να ολοκληρώσει συμφωνίες καλύτερης πρακτικής με σχετικούς φορείς και κλάδους της βιομηχανίας.

Στόχοι του ΣΑΕ

Να διασφαλίσει ότι τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των διανοητικών υπηρεσιών και ειδικότερα των αρχιτεκτονικών υπηρεσιών, θα λαμβάνονται επαρκώς υπόψη υπό το καθεστώς των Οδηγιών για τις Δημόσιες Προμήθειες καθώς θα μεταφέρονται στις εθνικές νομοθεσίες των Κρατών Μελών, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στις διαδικασίες επιλογής και τα κριτήρια επιλογής και ανάθεσης. Πέρα απ’ αυτό, το ΣΑΕ θα επιδιώξει να εξετάσει μοντέλα ιδιωτικής προμήθειας με στόχο να προσαρμόσει με ανάλογο τρόπο τους προτεινόμενους κανόνες.

Επόμενα βήματα ΣΑΕ και χρονοδιάγραμμα:

- Ολοκλήρωση του πίνακα που παρουσιάστηκε το Νοέμβριο έτσι ώστε να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΣΑΕ

- Δημιουργία συγκεκριμένων προβλέψεων για την σωστή εφαρμογή όλων των δυνατών μεθόδων προμήθειας για τις αρχιτεκτονικές υπηρεσίες

- Ανάπτυξη σχετικών συμβατικών πλαισίων αναφοράς σύμφωνα με τα διάφορα μοντέλα προμήθειας

- Επιδίωξη της ολοκλήρωσης συμφωνιών καλύτερης πρακτικής με αντίστοιχους φορείς και κλάδους της βιομηχανίας.

II.4 Εμπόριο στις Υπηρεσίες (AG1_06_BN-TiS)

- Πολυμερείς Διαπραγματεύσεις – Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ)

Τρέχουσα Κατάσταση

Μετά την Υπουργική Διάσκεψη του ΠΟΕ που πραγματοποιήθηκε στο Χονγκ Κονγκ τον περασμένο Δεκέμβρη (κύκλος Doha), οι διαπραγματεύσεις για τις υπηρεσίες έχουν επιταχυνθεί. Ήδη έγιναν δύο συνεδριάσεις στη Γενέυη, τον Φεβρουάριο και τον Μάιο.

Η προθεσμία για νέες προσφορές είναι ο Ιούλιος του 2007.

Παράλληλα, η εργασία στην Ομάδα Εργασίας του ΠΟΕ για τον Εσωτερικό Κανονισμό συνεχίζεται και είναι πιθανό να έχει ως αποτέλεσμα οριζόντιες πειθαρχίες για τις επαγγελματικές υπηρεσίες με τομεακά παραρτήματα. Το διάστημα των τελευταίων μηνών πάντως δεν έχει υπάρξει μεγάλη πρόοδος. Αναμένεται περισσότερη πρόοδος στην επόμενη άτυπη συνεδρίαση, στις αρχές Μαΐου.

Κυριότερο Σημείο

Η Ε.Ε. μαζί με περίπου άλλες 10 χώρες, εξέδωσε συλλογικό αίτημα στο τέλος Φεβρουαρίου προς 25 Κράτη, όπου περιλαμβάνονται συγκεκριμένα οι αρχιτεκτονικές υπηρεσίες. Το ΣΑΕ παρακολουθεί στενά τη διαδικασία σε σχέση με την Ε. Επιτροπή.

Στόχοι του ΣΑΕ

Να προωθήσει τα συμφέροντα του επαγγέλματος της Ε.Ε. στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης.

Επόμενα βήματα ΣΑΕ και χρονοδιάγραμμα:

- Να παρακολουθήσει μελλοντικές εξελίξεις σχετικά με την Ο.Ε. του ΠΟΕ για τον Εσωτερικό Κανονισμό, για αρχιτεκτονικά θέματα

- Να παρακολουθήσει και να αξιολογήσει οποιεσδήποτε πρόσθετες προσφορές σε σχέση με τις αρχιτεκτονικές υπηρεσίες και ενδεχόμενα αντίθετα αιτήματα ως αποτέλεσμα των συλλογικών (πολυμερών) αιτημάτων της Ε.Ε.

- Διμερείς Διαπραγματεύσεις [Συμφωνητικά και Συμφωνίες Αμοιβαίας Αναγνώρισης (ΣΑΑ)]

Τρέχουσα κατάσταση

Το ΣΑΕ περιμένει την επίσημη υιοθέτηση - στην Ετήσια Συνεδρίαση του NCARB τον Ιούνιο του 2006 - της ΣΑΑ μεταξύ των επαγγελμάτων που υπογράφηκε με το NCARB και την AIA εκ μέρους των Η.Π.Α. το Νοέμβριο του 2005 και η οποία έχει ήδη γνωστοποιηθεί άτυπα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η αναθεώρηση της Συμφωνίας Ελεύθερων Συναλλαγών (Free Trade Agreement) μεταξύ Ε.Ε. και Μεξικού, που αρχικά είχε προγραμματιστεί να ξεκινήσει μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2006, τελικά θα καθυστερήσει. Αυτό είναι λογικό, καθώς συμπίπτει με την έναρξη των επίσημων διαπραγματεύσεων για ΣΑΑ για τις επαγγελματικές υπηρεσίες με το Μεξικό και ειδικότερα για τις αρχιτεκτονικές υπηρεσίες βάσει της Συμφωνίας που υπογράφηκε το 2001 ανάμεσα στο επάγγελμα της Ευρώπης και του Μεξικού.

Δεν έχει σημειωθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με την Χιλή και την Κίνα.

Έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει η διαδικασία με το Χονγκ Κονγκ.

Κυριότερο σημείο

Η εργασία σχετικά με τη ΣΑΑ με τον Καναδά συνεχίζεται ενώ η διαδικασία έχει καθυστερήσει κάπως και αναμένονται περαιτέρω εξελίξεις κατά τη διάρκεια του 2006. Σε μία πρόσφατη τηλεδιάσκεψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης του Καναδά στα πλαίσια των Συνόδων Κορυφής της Ε.Ε. και του Καναδά, έγινε αναφορά στις αρχιτεκτονικές υπηρεσίες και σημειώθηκε ότι υπάρχει κοινός στόχος που απαιτεί πρόοδο.

Στόχοι του ΣΑΕ

Να αναπτύξει ΣΑΑ που να βασίζονται στην αρχή ότι η Ε.Ε. είναι «ένα» κράτος και ότι οι αρχές της Οδηγίας για τα Προσόντα 2005/36/EC αποτελούν την κατάλληλη βάση.

Επόμενα βήματα ΣΑΕ και χρονοδιάγραμμα:

- Παρακολούθηση των εξελίξεων των επίσημων συζητήσεων σχετικά με την ΣΑΑ μεταξύ Ε.Ε. και Η.Π.Α. (2006)

- Παρακολούθηση των επίσημων διαπραγματεύσεων μεταξύ Ε.Ε. και Μεξικού (αναθεώρηση Συμφωνίας Ελεύθερων Συναλλαγών)

- Ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για μία ΣΑΑ με τον Καναδά (2006)

- Επιδίωξη προόδου σχετικά με τις διαπραγματεύσειςμε τη Χιλή και την Κίνα, εφόσον αυτό είναι δυνατό και έναρξη διαπραγματεύσεων με το Χονγκ Κονγκ

- Καθιέρωση τρόπου με τον οποίο θα καταγράφονται η εκπαίδευση και η εμπειρία έτσι ώστε να διευκολύνονται οι αποφάσεις ισοδυναμίας για τις ΣΑΑ.

II.5 Υγεία και Ασφάλεια (AG1_06_BN-H&S)

Τρέχουσα Κατάσταση

Η Διακήρυξη του Μπιλμπάο που εκδόθηκε το Νοέμβριο του 2005, είχε προετοιμαστεί από την Υπηρεσία Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας (OSHA) και κατόπιν καθιέρωσε το Ευρωπαϊκό Φόρουμ για την Ασφάλεια Κατασκευής (ECSF), το οποίου το ΣΑΕ είναι μέλος. Άλλοι συμμετέχοντες στο Φόρουμ είναι οι Ευρωπαϊκές Ενώσεις Μηχανικών, οι Οργανώσεις Εργολάβων, τα Κράτη Μέλη κ.α.

Όπως ήταν αναμενόμενο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι πραγματοποιείται αναθεώρηση της εφαρμογής της Οδηγίας για την Υγεία και Ασφάλεια για τα προσωρινά και κινητά εργοτάξια. Φαίνεται ότι η Επιτροπή εργάζεται γι’ αυτή την Οδηγία κεκλεισμένων των θυρών και το ΣΑΕ έχει εκφράσει τη διαμαρτυρία του.

Κυριότερο Σημείο

Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρόκειται να πραγματοποιηθεί εκδήλωση υπό την αιγίδα του Ιρλανδού Ευρωβουλευτή Prionsias De Rossa, στις 29 Ιουνίου 2006.

Στόχοι του ΣΑΕ

Να διορθώσει μια κατάσταση που εδώ και χρόνια είναι λανθασμένη και να επιδιώξει ένα πεδίο ίσων ευκαιριών στα πλαίσια του τομέα κατασκευής, σε ό,τι αφορά στην υπευθυνότητα των επαγγελματιών. Γενικότερα, να προσφέρει ένα υψηλότερο προφίλ στο επάγγελμα του σχετικού τομέα.

Επόμενα βήματα ΣΑΕ

- Να υιοθετήσει Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές για το επάγγελμα για το ρόλο του σε σχέση με την Υγεία και την Ασφάλεια.

- Να συμμετάσχει ενεργά στην εκδήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

III. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

III.1 Περιβάλλον και Βιώσιμη Αρχιτεκτονική (AG1_06_BN-ESA)

- Βιώσιμη Κατασκευή και Προτυποποίηση – Ανταγωνιστικότητα του Κατασκευαστικού Τομέα (Γενική Διεύθυνση Enterprise)

Τρέχουσα Κατάσταση

Η Γενική Διεύθυνση Enterprise εξακολουθεί να αναθεωρεί την αναφορά της σχετικά με την ανταγωνιστικότητα στον κατασκευαστικό τομέα.

Διοργάνωσε εργαστήριο τον Ιανουάριο του 2006 σε σχέση με την έρευνα αξιολόγησης του κόστους κατασκευής, όπου παρουσιάστηκε και συζητήθηκε το σχέδιο της τελικής αναφοράς. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, το ΣΑΕ δήλωσε ότι ίσως η Επιτροπή θα έπρεπε να αναθεωρήσει τα συμπεράσματα της έκθεσης GAIPEC (1993), συγκεκριμένα σε σχέση με θέματα ασφάλειας και η Επιτροπή είπε ότι θα το λάβει υπόψη της.

Τον Ιανουάριο του 2006, ξεκίνησε αποτελεσματικά η εργασία για τις δύο μελέτες που εξέδωσε η Γενική Διεύθυνση Enterprise για την ανάπτυξη και τη μεθοδολογία του Κόστους Κύκλου Ζωής (LCC) και για την αξιολόγηση των στοιχείων των κύριων πολιτικών της Ε.Ε. που έχουν αντίκτυπο στην ανταγωνιστικότητα της κατασκευής. Το ΣΑΕ καλείται να λάβει μέρος στην Ομάδα Παρακολούθησης και Καθοδήγησης και στις δύο περιπτώσεις.

Η εργασίας της Τεχνικής επιτροπής της CEN για την «πρόληψη του εγκλήματος μέσω του αστικού σχεδιασμού» (CEN/TC 325), η οποία έχει αναλάβει την προετοιμασία κριτηρίου, αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2006. Επιπλέον, η CEN καθιέρωσε επίσημα στο τέλος του 2005 μια νέα Τεχνική Επιτροπή (CEN/TC 350) για να αναπτύξει Ευρωπαϊκό κριτήριο για την βιωσιμότητα των κατασκευαστικών έργων. Το ΣΑΕ, που έχει θέση συνδέσμου στην Επιτροπή, διόρισε την Barbara Schlesinger από τη Γερμανία ως εμπειρογνώμονα γι’ αυτή την εργασία. Σειρά συνεδριάσεων προγραμματίζεται στο Βερολίνο στο τέλος Απριλίου, ακριβώς πριν τη Γενική Συνέλευση του ΣΑΕ.

Η Επιτροπή της Γενικής Διεύθυνσης Enterprise, προώθησε διαβούλευση εν αναμονή της αναθεώρησης της Οδηγίας για τα Προϊόντα Κατασκευής, παράλληλα με μία έρευνα για την επίδραση της Οδηγίας για την Εσωτερική Αγορά και την Ανταγωνιστικότητα. Μέχρι στιγμής έχουν εκδοθεί μόνο 250 περίπου από τα 450 προγραμματισμένα Κριτήρια της CEN.

Η Γενική Διεύθυνση Enterprise έχει επίσης αναθέσει μια μελέτη αγοράς (μελέτη περιπτώσεων και συνεντεύξεις) για την επίδραση της Σήμανσης ΕΚ από την άποψη της πρόσβασης στην αγορά (όχι της ποιότητας), η οποία ανατέθηκε στην PRC Bouwcentrum της Ολλανδίας και ο υπεύθυνος για το συντονισμό της μελέτης είναι ο κ. Stuart Reynolds, γνωστός στο ΣΑΕ από τον συντονισμό της διάσημης Μελέτης ATKINS (SECTEUR) το 1994.

Κυριότερο Σημείο

Έχει προγραμματιστεί να προταθεί μια νέα Οδηγία για τα Προϊόντα Κατασκευής μέχρι το τέλος του 2007. Το αρχιτεκτονικό επάγγελμα θα έχει την ευκαιρία να συνεισφέρει σημαντικά και η Ο.Ε. του ΣΑΕ «Περιβάλλον και Βιώσιμη Αρχιτεκτονική» έχει ενημερωθεί σχετικά με το ζήτημα. Η Επιτροπή σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα αποτελέσματα της προαναφερθείσας μελέτης, για να αξιολογήσει της επίδραση της νέας Οδηγίας που θα προταθεί.

Στόχοι του ΣΑΕ

Να προωθήσει την επίτευξη συνολικής ποιότητας στο δομημένο περιβάλλον, διασφαλίζοντας και προωθώντας τον ρόλο του αρχιτέκτονα στη διαδικασία κατασκευής.

Επόμενα βήματα ΣΑΕ και χρονοδιάγραμμα:

- Να παρακολουθήσει την επικείμενη αποδοχή των κριτηρίων της CEN για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων.

- Να παρακολουθήσει την ανάπτυξη του κριτηρίου της CEN για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας των κατασκευαστικών έργων (2005-2008).

- Να προωθήσει τις αρχές που διατυπώνονται στην πολιτική που έχει υιοθετήσει το ΣΑΕ στη Λευκή Βίβλο «Η Αρχιτεκτονική και η Ποιότητα της Ζωής».

- Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων

Τρέχουσα Κατάσταση

Η προθεσμία για τη μεταφορά της Οδηγίας για την Ενεργειακή Απόδοση στα Κράτη Μέλη ήταν η 4η Ιανουαρίου 2006. Με απογοήτευση σημειώνουμε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Κρατών Μελών καθυστερεί την εφαρμογή. Για την ακρίβεια, λίγα μόνο Κράτη Μέλη έχουν μεταφέρει την Οδηγία. Έχουν ξεκινήσει διαδικασίες παράβασης ενάντια σε 21 κράτη, επειδή δεν ειδοποίησαν. Είναι επίσης πιθανό, πολλές από τις μεταφορές να μη προσαρμόζονται στην Οδηγία. Αυτό θα διευκρινιστεί όταν γίνει η ενημέρωση. Σχεδόν όλα τα Κράτη Μέλη θα ζητήσουν παράταση (επιτρέπεται παράταση μέχρι 3 έτη, λόγω έλλειψης ειδημόνων).

Οι αναμενόμενες κατευθυντήριες γραμμές για τα Μέλη του ΣΑΕ, που θα λειτουργήσουν σαν καθοδήγηση για τον καλύτερο τρόπο απόκτησης πιστοποίησης κτιρίων και που είχε αναλάβει να ολοκληρώσει η Ο.Ε. του ΣΑΕ, δεν έχουν ακόμα κυκλοφορήσει.

Μία κοινή ενέργεια με την υποστήριξη του κατασκευαστικού τομέα υπέρ του μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. για την ανακαίνιση κτιρίων ήταν επιτυχημένη.

Κυριότερο Σημείο

Σε πρόσφατη Σύνοδο Κορυφής που πραγματοποιήθηκε στις 23 και 24 Μαρτίου, έγινε ένα πρώτο βήμα για την Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες υποδέχτηκαν ευνοϊκά τον στόχο αποταμίευσης ενός ποσοστού 20% μέχρι το 2020. Ίσως σύντομα το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή να βρουν μια ακόμα πιο αυστηρή νομοθεσία σχετικά με την εφαρμογή της.

Στόχοι του ΣΑΕ

Να προωθήσει το ρόλο που μπορεί να παίξει ο αρχιτέκτονας για την επίτευξη μεγαλύτερης ενεργειακής απόδοσης στο δομημένο περιβάλλον.

Επόμενα βήματα ΣΑΕ και χρονοδιάγραμμα:

- Να διασφαλίσει την έκδοση των αναμενόμενων κατευθυντήριων γραμμών του το συντομότερο δυνατόν.

- Να παρακολουθήσει τις περαιτέρω εξελίξεις στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης, ειδικότερα σε σχέση με την Πράσινη Βίβλο για την Ενέργεια και την Οδηγία για τις Ενεργειακές Υπηρεσίες.

III.2 Αστικά ζητήματα (AG1_06_BN-UI)

Τρέχουσα Κατάσταση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τελικά υιοθέτησε τον Ιανουάριο του 2006 την από καιρό αναμενόμενη Θεματική Στρατηγική της Ε.Ε. για το Αστικό Περιβάλλον. Μετά από προσπάθειες 7 ετών (σε μεγάλο βαθμό χάρη στην εργασία της Ομάδας SCMT υπό την καθοδήγηση της Livia Tirone εκ μέρους του ΣΑΕ, αλλά και μέσω της συνεισφοράς των ειδημόνων και της Γραμματείας του ΣΑΕ) το ΣΑΕ, όπως και πολλοί άλλοι ενδιαφερόμενοι, εμφανίζεται απογοητευμένο από της έλλειψη φιλοδοξίας του κειμένου. Η πρόεδρος της Μονάδας Ποιότητας Ζωής της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλον, Chantal Bruetschy, συμμετείχε σε συνεδρίαση της Ο.Ε. του ΣΑΕ στις Βρυξέλλες τον Φεβρουάριο, όπου επιχείρησε να εξηγήσει και να δικαιολογήσει τους λόγους για τους οποίους το έγγραφο δεν ικανοποιεί τις προσδοκίες, κυρίως εξαιτίας των περιορισμών της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλον.

Έκτοτε, το ΣΑΕ πραγματοποίησε υποβολή με βάση τα σχόλια της Ο.Ε. Αστικά Ζητήματα.

Κυριότερα Σημεία

Στο τέλος Μαρτίου, ξεκίνησε επίσημα το Δίκτυο URBACT Hous-Es για την αναδόμηση μεγάλων οικισμών, υπό την καθοδήγηση της Πόλης Poznan (Πολωνία), με την οποία συνεργάζεται το ΣΑΕ. Στα Συνέδρια της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας για τις Αστικές Περιοχές (URBAN) στο Graz (Αυστρία) και στο Maribor (Σλοβενία), που διοργανώθηκαν από το URBACT, η Danuta Hübner, η Επίτροπος που είναι υπεύθυνη για την Περιφερειακή Πολιτική, ανέφερε το Δίκτυο Hous-Es και είπε ότι θα το υποστηρίξει.

Το ΣΑΕ διοργανώνει Σεμινάριο με θέμα «Αρχιτεκτονική, ένας Μεσολαβητής των Αστικών Τάσεων» (Architecture, a Mediator of Urban Tensions) στα πλαίσια του Συνεδρίου του Urban Futures 2.0 στην Στοκχόλμη (3-5 Μαΐου) με το γενικό θέμα της Διακυβέρνησης και Συνεργασίας, που θα συγκεντρώσει πολιτικούς, πόλεις και τοπικές αρχές διοίκησης. Θα το συντονίσει ο Luciano Lazzari, Αντιπρόεδρος του ΣΑΕ (Το πρόγραμμα του Συνεδρίου και η αναφορά για το σεμινάριο έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΣΑΕ).

Στόχοι του ΣΑΕ

Να προωθήσει την επίτευξη συνολικής ποιότητας στο δομημένο περιβάλλον, διασφαλίζοντας και προωθώντας το ρόλο του αρχιτέκτονα στην διαδικασία κατασκευής.

Επόμενα βήματα ΣΑΕ και χρονοδιάγραμμα:

- Να προωθήσει τις αρχές που διατυπώνονται στην πολιτική που έχει υιοθετήσει το ΣΑΕ στη Λευκή Βίβλο «Η Αρχιτεκτονική και η Ποιότητα της Ζωής».

III.3 Στέγαση (AG1_06_BN-Housing)

Πρόκειται για νέα περιοχή εργασίας στο ΣΑΕ.

Τρέχουσα Κατάσταση

Όπως είχε ήδη ανακοινωθεί στο τέλος του 2005, το Εκτελεστικό Συμβούλιο του ΣΑΕ εξέταζε το ενδεχόμενο να δημιουργήσει Ο.Ε. ειδικά για το θέμα της στέγασης. Αυτή η ιδέα τελικά μπήκε σε εφαρμογή και η Teresa Taboas από την Ισπανία διορίστηκε πρόεδρος της νέας Ο.Ε. ενώ ο Milan Horak από τη Σλοβακία διορίστηκε αντιπρόεδρος. Το Εκτελεστικό Συμβούλιο συνέταξε τις Αρμοδιότητες της Ο.Ε., οι οποίες περιλαμβάνονται στα έγγραφα της Γενικής Συνέλευσης.

Κυριότερα σημεία

Αναμένεται συγκεκριμένα ότι αυτή η νέα Ο.Ε. θα συνεισφέρει σημαντικά στην ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Καταστατικού για τη Στέγαση που προετοιμάζει η Εσωτερική Ομάδα Urban:Housing και στην αναφορά πρωτοβουλίας της Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Περιφερειακή Ανάπτυξη σχετικά με το ίδιο θέμα, η οποία θα εξετάσει πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα διαρθρωτικά ταμεία στα Σχέδια Στέγασης. Επιπλέον, αναμένεται ότι η ομάδα θα μελετήσει τις σχετικές πλευρές της συμμετοχής του ΣΑΕ στο Δίκτυο Hous-Es του URBACT.

Στόχοι ΣΑΕ

Να προωθήσει την επίτευξη συνολικής ποιότητας στο δομημένο περιβάλλον, διασφαλίζοντας και προωθώντας το ρόλο του αρχιτέκτονα στην διαδικασία κατασκευής.

Επόμενα βήματα ΣΑΕ και χρονοδιάγραμμα:

- Να προωθήσει τις αρχές που διατυπώνονται στην πολιτική που έχει υιοθετήσει το ΣΑΕ στη Λευκή Βίβλο «Η Αρχιτεκτονική και η Ποιότητα της Ζωής».

- Να αναπτύξει Πολιτική του ΣΑΕ για τη Στέγαση.

III.4 Ευρωπαϊκό Φόρουμ για τις Αρχιτεκτονικές Πολιτικές (EFAP) (AG1_06_BN-EFAP)

Τρέχουσα Κατάσταση

Το EFAP υπέβαλε ξανά τις Συστάσεις που υιοθετήθηκαν στο Λουξεμβούργο το 2005, στην Αυστριακή και τη Φινλανδική Προεδρία του 2006 - η Προεδρία του Λουξεμβούργου τις είχε ήδη μεταφερθεί επισήμως στους Υπουργούς.

Χάρη στις σταθερές προσπάθειες του ΣΑΕ, τόσο άμεσα όσο και μέσω της συνεργασίας με το EFAP, για τη διασφάλιση της συμπερίληψης της αρχιτεκτονικής ποιότητας στα κριτήρια επιλογής των Διαρθρωτικών Ταμείων, για πρώτη φορά, γίνεται συγκεκριμένη αναφορά στην αρχιτεκτονική στο Έγγραφο Εργασίας της Επιτροπής για την Πολιτική Συνοχής και τις Πόλεις και τις Περιοχές, το οποίο δημιουργεί τη βάση της προσεχούς ανακοίνωσης της Επιτροπής για τις τελικές Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με την Πολιτική Συνοχής και την επόμενη περίοδο των Διαρθρωτικών Ταμείων.

Το Εκτελεστικό Συμβούλιο διόρισε τον David Felice για να παρακολουθήσει τις δραστηριότητες του EFAP, μαζί με τον Γενικό Γραμματέα.

Η Αυστριακή και η Φινλανδική Προεδρία διοργανώνουν εκδηλώσεις Φόρουμ στις 8 και 9 Ιουνίου στη Βιέννη και στις 19-21 Οκτωβρίου στο Ελσίνκι αντιστοίχως. Περισσότερεςεκδηλώσεις έχουν προγραμματιστεί από την Γερμανική και την Πορτογαλική Προεδρία το 2007.

Κυριότερο Σημείο

Οι συζητήσεις που είχε ξεκινήσει η Επιτροπή Διοργάνωσης στο Εδιμβούργο και το Λουξεμβούργο τον περασμένο χρόνο σχετικά με το μέλλον του Φόρουμ, επιτεύχθηκαν στο επίπεδο της Ομάδας Συντονισμού του EFAP (της οποία είναι μέλη οι Leopoldo Freyrie και Alain Sagne). Συγκεκριμένα, σημειώθηκε πρόοδος κατά τη διάρκεια ευρείας συνεδρίασης της ομάδας, όπου εκπρόσωποι (πρώην Βρετανική Προεδρία, Αυστριακή και Φινλανδική Προεδρία) έλαβαν μέρος σε συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη στο τέλος Ιανουαρίου μετά από πρόσκληση της Αυστριακής Προεδρίας. Αναμένεται ότι το Καταστατικό της Ένωσης του EFAP θα υιοθετηθεί επίσημα κατά τη διάρκεια της επόμενης συνεδρίασης της Επιτροπής Διοργάνωσης, τον Ιούνιο στη Βιέννη και ότι η πρώτη Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στο Ελσίνκι.

Στόχοι του ΣΑΕ

Να προωθήσει τις συστάσεις της Λευκής Βίβλου του ΣΑΕ και της Πολιτικής Ατζέντας του ΣΑΕ, να προωθήσει περισσότερο το ψήφισμα του Συμβουλίου και να επιδιώξει να διασφαλίσει ότι εφαρμόζονται σε όλες τις νομοθεσίες, τις πολιτικές, τα μέτρα, τις δράσεις και τα προγράμματα της Ε.Ε.

Επόμενα βήματα ΣΑΕ και χρονοδιάγραμμα:

- Να ενισχύσει τη συμμετοχή του στο EFAP ως μέσο ανάπτυξης των πολιτικών του ΣΑΕ

- Να προωθήσει τις συστάσεις της Λευκής Βίβλου του ΣΑΕ και της Πολιτικής Ατζέντας του ΣΑΕ στα πλαίσια του Φόρουμ, προσπαθώντας να ενθαρρύνει την ανάπτυξη μιας Ευρωπαϊκής Αρχιτεκτονικής Πολιτικής.

III.5 Σχέσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

- Εσωτερική ομάδα Urban.Logement

Τρέχουσα Κατάσταση

Η εσωτερική ομάδα αναπτύσσει περισσότερο τις δραστηριότητές της, τόσο μεμονωμένα όσο και σε συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες.

Μετά την τελευταία Συνέλευση, η εσωτερική ομάδα πραγματοποίησε δύο συνεδριάσεις στο Στρασβούργο, μία τον Δεκέμβριο σχετικά με την Πολιτική Συνοχής, όπου το ΣΑΕ εκπροσωπήθηκε από τους Antonio Borghi και Alain Sagne και μία τον Φεβρουάριο σχετικά με τη μετανάστευση, σε συνεργασία με την ομάδα EUROCITIES. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε συνάντηση στις αρχές Φεβρουαρίου στις Βρυξέλλες, για να συζητηθεί το σχέδιο εγγράφου για ένα Ευρωπαϊκό Καταστατικό για τη Στέγαση, που αρχικά είχε εκδοθεί το Νοέμβριο, και στο οποίο είχε ήδη συνεισφέρει και το ΣΑΕ. Ο Antonio Borghi και ο Alain Sagne έλαβαν μέρος και το ΣΑΕ εκμεταλλεύθηκε την ευκαιρία για να προωθήσει την προσέγγιση της ποιότητας σχετικά με τη στέγαση. Η αντίδραση ήταν θετική και υπήρξε διαβεβαίωση ότι η άποψη θα ληφθεί υπόψη. Μία ακόμα συνεδρίαση έχει προγραμματιστεί για τις 26 Απριλίου στις Βρυξέλλες, για την ολοκλήρωση και υιοθέτηση του καταστατικού. Στο μεταξύ, το Γραφείο του Κοινοβουλίου ενέκρινε τη σύνταξη αρχικής αναφοράς για τη στέγαση από την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης του Κοινοβουλίου. Κατά πάσα πιθανότητα εισηγητής θα είναι ο Ευρωβουλευτής Alfonso Andria (Ομάδα ADLE, Ιταλία).

Η εσωτερική ομάδα πρόκειται να συνεδριάσει ξανά σύντομα, μόλις εκδοθεί η νέα αναφορά σχετικά με την αστική διάσταση στα Διαρθρωτικά Ταμεία, που ανακοίνωσε η κα. Danuta Hübner, επίτροπος για την Περιφερειακή Πολιτική (βάσει του προαναφερθέντος Εγγράφου Εργασίας και της ανταπόκρισης στις διαβουλεύσεις που εξέδωσε η Επιτροπή για το συγκεκριμένο έγγραφο).

Τέλος, στα πλαίσια του σχεδίου Build-for-All, το ΣΑΕ πρότεινε να πραγματοποιηθεί εκδήλωση στο Κοινοβούλιο πριν το τέλος του χρόνου για να σηματοδοτηθεί η κυκλοφορία των κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με την συμπερίληψη των κριτηρίων προσβασιμότητας στις συμβάσεις δημόσιας προμήθειας, η συγγραφή των οποίων βρίσκεται σε εξέλιξη ως μέρος του σχεδίου. Είναι αρκετά πιθανό να υπάρξει δυνατότητα η εκδήλωση αυτή να οργανωθεί ως κοινή πρωτοβουλία σε συνεργασία με τρεις εσωτερικές ομάδες: τις Urban:Housing, Disability και Ageing.

Κυριότερα Σημεία

Ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας του ΣΑΕ συναντήθηκαν τον Μάρτιο με τον Πρόεδρο της εσωτερικής ομάδας, τον Ευρωβουλευτή Jean-Marie Beaupuy (ADLE, Γαλλία) και είχαν μια ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων.

Επίσης, τον Μάρτιο η ομάδα είχε την πρώτη της επέτειο και το ΣΑΕ προσκλήθηκε σε συνεδρίαση με τον κ. Charles Picqué, Õπουργό-Πρόεδρο της Capital Region των Βρυξελλών. Απαντώντας σε ερώτηση του ΣΑΕ για το αν θα υπάρξει αρχιτεκτονική πολιτική για τις Βρυξέλλες, ο κ. Picqué äήλωσε ότι πριν τη λήξη της τρέχουσας εξουσιοδότησής του, θα καθιερώσει λειτουργία Bouwmeester για τις Βρυξέλλες (σύμφωνα με το παράδειγμα της Ολλανδίας και της Φλαμανδίας), αν και προς το παρόν δεν μπορούσε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Στόχοι του ΣΑΕ

Να προωθήσει τις συστάσεις της Λευκής Βίβλου του ΣΑΕ και της Πολιτικής Ατζέντας του ΣΑΕ και την ενσωμάτωσή τους σε όλες τις νομοθεσίες, τις πολιτικές, τα μέτρα, τις δράσεις και τα προγράμματα της Ε.Ε. καθώς και την εφαρμογή τους. Να επιχειρήσει να δημιουργήσει κατάλληλους συνδέσμους με το Ευρωπαϊκό Φόρουμ για τις Αρχιτεκτονικές Πολιτικές, ειδικότερα σε σχέση με την εφαρμογή του Ψηφίσματος του Συμβουλίου για την Αρχιτεκτονική Ποιότητα στο Αστικό και Αγροτικό Περιβάλλον.

Επόμενα βήματα ΣΑΕ και χρονοδιάγραμμα:

- Να ξεκινήσει όσο το δυνατόν πιο σύντομα την εργασία της νέας Ο.Ε. για τη Στέγαση.

- Να ενισχύσει περισσότερο τις σχέσεις μεταξύ του EFAP και της εσωτερικής ομάδας του κοινοβουλίου Urban:Housing.

- FOCOPE

Τρέχουσα Κατάσταση

Τον Δεκέμβριο του 2005 το Ευρωπαϊκό Φόρουμ για την Κατασκευή πραγματοποίησε άτυπη συνεδρίαση με τον βοηθό του προέδρου του φόρουμ, τον Ευρωβουλευτή Den Dover (EPP-ED, Μεγάλη Βρετανία), για να συζητήσουν τα αδύναμα σημεία του εγχειρήματος από την οπτική γωνία των συμμετεχόντων στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ για την Κατασκευή (Ευρωπαϊκές Ενώσεις), συμπεριλαμβανομένου του ΣΑΕ. Συγκεκριμένα, έκριναν ότι οι υπηρεσίες που προσφέρονται δεν είναι οι αναμενόμενες και έτσι, κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγιναν προτάσεις για το πώς μπορεί να βελτιωθεί το FOCOPE και να γίνει πιο χρήσιμο, από τη δική τους οπτική γωνία. Επισημάνθηκε ότι αν δεν υπάρξει σημαντική βελτίωση της κατάστασης, οι Ενώσεις αυτές ενδεχομένως να αποσύρουν την υποστήριξή τους. Επιπλέον, πρόσφατες συζητήσεις στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Φόρουμ για την Κατασκευή επιβεβαίωσαν αυτή την άποψη. Μια νέα αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί πριν το καλοκαίρι.

Κυριότερο Σημείο

Το FOCOPE, σε συνεργασία με το ECCREDI (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την Κατασκευαστική Έρευνα, Ανάπτυξη και Καινοτομία) διοργανώνει συνεδρίαση στις 26 Απριλίου στις Βρυξέλλες με τον Ευρωβουλευτή Jerzy Buzek (EPP-ED, Πολωνία, πρώην Πρωθυπουργός) ο οποίος είναι Εισηγητής του 7ου Προγράμματος Πλαισίου της Ε.Ε. για την Έρευνα, ενώ το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο δεν έχουν ακόμα έρθει σε συμφωνία για το συνολικό επίπεδο του προϋπολογισμού για το 7ο Πρόγραμμα Πλαισίου.

Στόχοι του ΣΑΕ

Να προωθήσει τις συστάσεις της Λευκής Βίβλου του ΣΑΕ και της Πολιτικής Ατζέντας του ΣΑΕ και ιδιαίτερα εκείνες που σχετίζονται με τον τομέα κατασκευής, μέσω αυτού του εξειδικευμένου κοινοβουλευτικού φόρουμ αλλά και μέσω των Κοινοβουλευτικών διαδικασιών, και την ενσωμάτωσή τους σε όλες τις νομοθεσίες, τις πολιτικές, τα μέτρα, τις δράσεις και τα προγράμματα της Ε.Ε. καθώς και την εφαρμογή τους. Να βεβαιωθεί ότι η εργασία του δεν συμπίπτει χωρίς λόγο με την εργασία της εσωτερικής ομάδας Urban.Logement και να διασφαλίσει συνεργασία με αυτήν σε σχετικά θέματα, όταν και εφόσον κρίνεται απαραίτητο.

III.6 Ιδρύματα της Ε.Ε. και Αρχιτεκτονική Ποιότητα

Τρέχουσα Κατάσταση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημέρωσε το ΣΑΕ ότι πριν το τέλος του καλοκαιριού θα δημοσιεύσει μια νέα Ανακοίνωση σχετικά με την πολιτική κατασκευής, η οποία θα περιλαμβάνει σίγουρα ένα τμήμα για την αρχιτεκτονική πολιτική (πέρα από την μέχρι τώρα συνεισφορά του ΣΑΕ).

Κυριότερα Σημεία

Κανένα

Στόχοι του ΣΑΕ

Να προωθήσει τις συστάσεις της Λευκής Βίβλου του ΣΑΕ και της Πολιτικής Ατζέντας του ΣΑΕ , να προωθήσει περισσότερο το ψήφισμα του Συμβουλίου και να επιχειρήσει να διασφαλίσει την εφαρμογή τους σε όλες τις νομοθεσίες, τις πολιτικές, τα μέτρα, τις δράσεις και τα προγράμματα της Ε.Ε.

Επόμενα βήματα ΣΑΕ και χρονοδιάγραμμα:

- Να προωθήσει περισσότερο την αρχιτεκτονική ποιότητα σε όλα τα Ιδρύματα της Ε.Ε.

IV. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τρέχουσα Κατάσταση

Στα πλαίσια της εφαρμογής της Πολιτικής Ατζέντας του ΣΑΕ, το Εκτελεστικό Συμβούλιο ανέπτυξε Πολιτική Επικοινωνίας. Το έγγραφο παρουσιάζεται στην Συνέλευση του Απριλίου.

Κυριότερο Σημείο

Η λεπτομερής πρόταση που προετοιμάστηκε με ευθύνη του Luciano Lazzari, Αντιπροέδρου του ΣΑΕ, καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων τόσο εσωτερικής όσο και εξωτερικής επικοινωνίας. Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι η συνεργασία μεταξύ του ΣΑΕ και των Μελών του σε αυτά τα θέματα θα πρέπει να ενισχυθεί.

Στόχοι του ΣΑΕ

Να βελτιώσει τη διαφάνειά του σε όλα τα επίπεδα και να ενισχύσει την συνεργασία με τα Μέλη του, καθώς και να ενθαρρυνθεί η κυριότητά τους σε σχέση με την Οργάνωση.

Επόμενα βήματα ΣΑΕ και χρονοδιάγραμμα:

- Να εφαρμοστεί η νέα Πολιτική Επικοινωνίας.

 


Αρχή σελίδας