E' Αρχιτεκτονικό Συνέδριο

«Τα προβλήματα της μείζονος περιοχής Αθηνών»
Αθήνα, Ιανουάριος 1966


Διοικητικό Συμβούλιο
Α. Προβελέγγιος
Μ. Δωρής
Δ. Ζήβας
Ν. Δεσύλλας
Δ. Βενιέρης
Κ. Δημητράτος

Πρόεδρος
Α.Προβελέγγιος

Γ. Γραμματέας

Δ. Ζήβας

Επιτροπή Πορισμάτων
Κ. Μπίτσιος
Ι. Λιάπης
Δ. Φατούρος
Ν. Δεσύλλας
Η. Γουναρόπουλος
Μ. Παπαδοπούλου

 

 

 

Πορίσματα

«Το Ε' Συνέδριο των Ελλήνων αρχιτεκτόνων διακηρύσσει ακόμη μία φορά και ακόμη πιο έντονα τα απεριόριστα μεγάλα, και συνεχώς επεκτεινόμενα, φαινόμενα που προκαλούν οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές καταστροφές, τόσο στην σημερινή πρωτεύουσα, όσο και επάνω στο σύνολο του εθνικού χώρου, με εξαιρετικές επιπτώσεις, αναστέλλοντας την ανάπτυξη του τόπου στο προσεχές και απώτερο μέλλον και καταστρέφοντας ανεπανόρθωτα τις ιστορικές, κοινωνικες και βιολογικές αξίες.
Τα βασικά συμπεράσματα του Συνεδρίου εκτίθενται στα εξής κεφάλαια:
1. Εθνικός χωροταξικός προγραμματισμός.
2. Πολιτική κατοικίας.
3. Οικονομική πολιτική γης.
4. Φορείς εφαρμογής.
5. Πολεοδομική νομοθεσία.
6. Μελέτη και έρευνα.
7. Διαφώτιση.
8. Πρόγραμμα δράσεως.

1. Εθνικός χωροταξικός προγραμματισμός
Από το πνεύμα των εργασιών του Συνεδρίου, αλλά και από όλη την προεργασία, τόσο των προηγουμένων Συνεδρίων, όσο και της όλης επιστημονικής δραστηριότητος των αρχιτεκτόνων και των άλλων τεχνικών και κοινωνικών επιστημόνων, καταδεικνύεται σαν πρωταρχική και σαν κατεπείγουσα εθνική ανάγκη η εκπόνηση Εθνικού Χωροταξικού Προγράμματος. Μόνον με την εμπνευσμένη επιστημονική και αποφασιστική του πλαισίωση θα καταστή δυνατόν να οριστικοποιηθούν και να συντονιστούν όλα τα μεγάλα προβλήματα της χώρας, όπως η δημογραφική κατανομή, η κατανομή του δυναμικού για τους διαφόρους τομείς της παραγωγής, και εν γένει η οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας. Πρός αυτόν τον εν δυνάμει εθνικό προγραμματισμό πρέπει να προσαρμόζωνται διαλεκτικά και με συνέπεια τα πλαίσια και οι στόχοι των ρυθμιστικών σχεδίων, ιδιαίτερα της μείζονος περιοχής Aθηνών, μακροπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα.

2. Πολιτική κατοικίας
Ανάπτυξη μιας οικιστικής πολιτικής που να αποβλέπη στην ικανοποίηση του δικαιώματος κάθε πολίτη για την έγκαιρη απόκτηση, με κρατική μέριμνα, μιας σωστής κατοικίας, με την πρέπουσα κοινωνική εξυπηρέτηση και στο ενδεδειγμένο φυσικό περιβάλλον.

3. Οικονομική πολιτική γης
Συμπλήρωση, σωστή ερμηνεία και εφαρμογή της νομοθεσίας, ώστε να είναι ευχερής η άμεση απόκτηση από την Πολιτεία αναγκαίων εκτάσεων γης για εξυπηρέτηση κοινωνικών σκοπών, δηλαδή χώρων κυκλοφορίας, χώρων για κατοικία, τον κοινωνικό και πολιτιστικό εξοπλισμό της, την προστασία και διάσωση αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών μνημείων και του φυσικού τοπίου. Παράλληλη εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων για την απρόσκοπτη εφαρμογή της ανωτέρω νομοθεσίας.

4. Φορείς εφαρμογής
Μελέτη, αναδιοργάνωση και συντονισμός των απαιτουμένων φορέων πολεοδομικών και στεγαστικών προγραμμάτων και κυρίως των κεντρικών υπηρεσιών. Αναδιοργάνωση της τοπικής αυτοδιοικήσεως με την απόδοση πόρων στους Δήμους και Κοινότητες και την αναγνώριση του νομίμου δικαιώματος συμμετοχής των, τόσο στις αποφάσεις των ρυθμιστικών σχεδίων των ευρυτέρων περιοχών, όσο και των επί μέρους τοπικών σχεδίων και άλλων συγκεκριμένων έργων στα πλαίσια της κρατικής πολιτικής.

5. Πολεοδομική νομοθεσία
α) Αναμόρφωση της πολεοδομικής νομοθεσίας, η οποία θα προβλέπη μελέτη και κατοχύρωση των ρυθμιστικών και μερικωτέρων πολεοδομικών σχεδίων και των καταλλήλων για κάθε περίπτωση οικοδομικών και τεχνικών κανονισμών και των κοινωνικών εξυπηρετήσεων. Aναστολή, μέχρι αποφάσεως επί των ανωτέρω, πάσης αλλαγής ισχυόντων όρων δομήσεως και επεκτάσεως των σχεδίων πόλεως.
β) Εκσυγχρονισμός και αυστηρή εφαρμογή ευρύτατης νομοθεσίας που θα εξασφαλίζη διοικητικά, οικονομικά και επιστημονικά την διάσωση και αξιοποίηση όλης της εθνικής κληρονομίας, δηλαδή των μνημείων της τέχνης και ιστορίας όλων των εποχών, καθώς και τη διατήρηση των ιστορικών και φυσικών τοπίων.

6. Μελέτη και έρευνα Διάθεση και δημοσιότης, από μέρους των υπηρεσιών, όλων των σιοιχείων ερεύνης, των μελετών, της τεκμηριώσεως και της εφαρμογής, για μια καθολική συνεργασία και ανταλλαγή πηγών και μεθόδων ανάμεσα σε όλες τις δημόσιες και ιδιωτικές μονάδες μελέτης. Εξ άλλου, το Κράτος πρέπει να ευνοήση και να εξασφαλίση τα οικονομικά μέσα για την ανάπτυξη ευρύτατης ερεύνης σ' όλους τους τομείς, ιδιαίτερα των συνθέτων φαινομένων της χωροταξίας και πολεοδομίας.

7. Διαφώτιση Δημιουργία προϋποθέσεων και παροχή μέσων για την αναλυτική διαφώτιση της ηγεσίας και των ευρυτέρων στρωμάτων του λαού για τα πολύπλευρα προβλήματα του μέλλοντος της πρωτευούσης και τις επιπτώσεις στα άτομα,τις μικρότερες κοινότητες, την περιοχή και τον ευρύτερο εθνικό χώρο. 8. Πρόγραμμα δράσεως Ανάπτυξη και αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού. Δημιουργία, με ευθύνη του Συλλόγου Aρχιτεκτόνων και του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, των καταλλήλων οργάνων προωθήσεως των συμπερασμάτων προς την Διοίκηση, καθώς και αποκατάσταση συστηματικής επαφής και άσκηση επιρροής πρός την πολιτική εξουσία για την εφαρμογή τους».

 

Αρχή σελίδας