Προηγούμενη σελίδα

Έγγραφο θέσεων ΣΑΕ για τον ανταγωνισμό στις επαγγελματικές υπηρεσίες

 

Άσκηση της Αρχιτεκτονικής και Εμπόριο στις Αρχιτεκτονικές Υπηρεσίες

Συμπληρωματική Αναφορά για τον Ανταγωνισμό στις Επαγγελματικές Υπηρεσίες

Έγγραφο Θέσεων

18 Νοεμβρίου 2005

Εισαγωγή

Σε συνέχεια της πρόσφατης δημοσίευσης από την Επιτροπή, της συμπληρωματικής Ανακοίνωσης για τον Ανταγωνισμό στις Επαγγελματικές Υπηρεσίες (COM (2005) 405 τελικό), το ΣΑΕ απευθύνθηκε εγγράφως στον υπεύθυνο Επίτροπο Neelie Kroes και εξέφρασε την ανησυχία του σχετικά με το περιεχόμενο της αναφοράς. Την έκθεση συνόδευε ένα Έγγραφο της Ομάδας Εργασίας, το οποίο ουσιαστικά επαναλαμβάνει αρκετά από τα επιχειρήματα που διατυπώνονται στην αρχική Ανακοίνωση του Φεβρουαρίου 2004.

Στην επιστολή, το ΣΑΕ δήλωνε ότι θα συνέτασσε λεπτομερή σχολιασμό για το νέο έγγραφο, ο οποίος και ακολουθεί.

Περίληψη

Το ΣΑΕ ανησυχεί ότι η συμπληρωματική Ανακοίνωση εξακολουθεί να στηρίζεται στην ανακριβή Μελέτη του Ιδρύματος Προχωρημένων Μελετών (IHS) σχετικά με τη ρύθμιση των επαγγελματικών υπηρεσιών, ότι η ανάλυσή της για το δημόσιο συμφέρον είναι υπεραπλουστευμένη, ότι δεν αναγνωρίζει την πολύτιμη δημόσια υπηρεσία που προσφέρουν τα αρχιτεκτονικά σώματα (Επιμελητήρια, Σωματεία, Ρυθμιστικά Σώματα, Ιδρύματα και Σύλλογοι), ότι η έννοια του καταναλωτή παρερμηνεύεται και ότι η ανάλυση δε βασίζεται επαρκώς στο σεβασμό για το δημόσιο συμφέρον.

Το ΣΑΕ θεωρεί ότι έχει έρθει η στιγμή να αναλάβει μια καλά θεμελιωμένη, κατάλληλα χρηματοδοτούμενη και λεπτομερή τομεακή μελέτη του αρχιτεκτονικού επαγγέλματος ώστε να διασφαλίσει ότι οι μελλοντικές πολιτικές ανάπτυξης θα βασίζονται σε στοιχεία και θα θεμελιώνονται στην αρχή της δράσης για το δημόσιο συμφέρον. Το ΣΑΕ, ως καλά οργανωμένη και πλήρως αντιπροσωπευτική οργάνωση του επαγγέλματος στην Ε.Ε., βρίσκεται στην κατάλληλη θέση ώστε να αποτελέσει το βασικό εκτελεστικό όργανο οποιασδήποτε παρόμοιας μελέτης.

Το ΣΑΕ υποστηρίζει τον στόχο της εργασίας της Επιτροπής για τη διασφάλιση ότι η ρύθμιση στις επαγγελματικές υπηρεσίες είναι αναλογική, αντικειμενικά αιτιολογημένη και προς το δημόσιο συμφέρον. Υπενθυμίζει ότι η αρχιτεκτονική και κατά συνέπεια η παροχή αρχιτεκτονικών υπηρεσιών, συνιστά θεμελιώδες ζήτημα δημοσίου συμφέροντος, καθώς αποτελεί τη βασική υπηρεσία για τη δημιουργία ενός ποιοτικού δομημένου περιβάλλοντος όπου λαμβάνουν χώρα οι λειτουργίες της κοινωνίας. Συνεπώς, η σε βάθος κατανόηση και η αιτιολογημένη μελέτη αντίκτυπου των συνεπειών οποιουδήποτε νομοθετικού ή ρυθμιστικού αποτελέσματος της τωρινής εργασίας της Επιτροπής, αποτελούν ένα ουσιαστικό βήμα προς την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον συγκεκριμένο θεματικό τομέα.

Θέση του ΣΑΕ

 1. Το ΣΑΕ έχει λάβει υπόψη την συμπληρωματική Ανακοίνωση που δημοσίευσε η Επιτροπή, με τον τίτλο «Professional Services - Scope for more reform» (Επαγγελματικές Υπηρεσίες - Πεδίο για περισσότερη μεταρρύθμιση) (COM (2005) 405 τελικό) και η οποία συμπληρώνει την αναφορά σχετικά με τον Ανταγωνισμό στις Επαγγελματικές Υπηρεσίες, που εκδόθηκε την 9η Φεβρουαρίου 2004. Το ΣΑΕ αναφέρει επίσης τη δημοσίευση Εγγράφου της Ομάδας Εργασίας με τίτλο «Progress by Member States in reviewing and eliminating restrictions to Competition in the area of Professional Services» (Πρόοδος των Κρατών Μελών στην αναθεώρηση και την εξάλειψη των περιορισμών στον Ανταγωνισμό, στον τομέα των Επαγγελματικών Υπηρεσιών).
 2. Ανησυχώντας για το περιεχόμενο της πρώτης Ανακοίνωσης σχετικά με το θέμα του Ανταγωνισμού στις Επαγγελματικές Υπηρεσίες, το ΣΑΕ συμμετείχε ενεργά με τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού στη συζήτηση των θεμάτων που προκύπτουν από τη συγκεκριμένη Ανακοίνωση. Τα περιεχόμενα της συμπληρωματικής αναφοράς και του Εγγράφου Εργασίας Προσωπικού δεν είναι καθησυχαστικά και το παρόν Έγγραφο Θέσης θέτει τους λόγους που τονίζουν αυτή την ανησυχία.
 3. Υπάρχουν πολυάριθμα θέματα θεμελιώδους ενδιαφέροντος για το ΣΑΕ όσον αφορά στη συνεχή εργασία της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού στον τομέα των Επαγγελματικών Υπηρεσιών, στα οποία περιλαμβάνονται:

 1. Η συνεχής εμπιστοσύνη που δείχνουν οι Υπηρεσίες της Επιτροπής απέναντι στη μελέτη που διεξήγαγε το IHS στη Βιέννη το 2003 για το θέμα της Ρύθμισης των Επαγγελματικών Υπηρεσιών. Πολλοί ενδιαφερόμενοι που επηρεάζονται, συμπεριλαμβανομένου και του αρχιτεκτονικού επαγγέλματος, έχουν δηλώσει επανειλημμένως ότι η μεθοδολογία στην οποία βασίζεται η Μελέτη του IHS είναι ανακριβής. Αυτό σημαίνει ότι τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης μελέτης και τα συμπεράσματα τα οποία εξήγαγε αποτελούν αναξιόπιστα θεμέλια για την οικοδόμηση νομοθετικών προτάσεων ή προτάσεων πολιτικής σε επίπεδο Ε.Ε.
 2. Η Επιτροπή και οι υπηρεσίες της, μεταξύ άλλων, επιμένει να παρερμηνεύει ή να μην αντιλαμβάνεται το γεγονός ότι τα ιδιαίτερα γνωρίσματα των Αρχιτεκτονικών Υπηρεσιών συνεπάγονται ότι οι συνήθεις κανονισμοί του νόμου για τον Ανταγωνισμό δεν εφαρμόζονται στην περίπτωσή τους. Το Διεθνές Κατασκευαστικό Φόρουμ Καταναλωτών, σε συμπληρωματική συνεδρίαση εκείνης του Νοεμβρίου 2004, αναγνώρισε το συγκεκριμένο γεγονός διατυπώνοντας ότι: «Το ρητό ‘’ο ανταγωνισμός είναι καλός, ο περισσότερος ανταγωνισμός καλύτερος’’ άλλων βιομηχανιών δείχνει να υπεραπλουστεύεται στην περίπτωση της βιομηχανίας οικοδόμησης και κατασκευής». Το παρόν Έγγραφο Θέσης συνοδεύεται από σύντομη περιγραφή της φύσης των Αρχιτεκτονικών Υπηρεσιών για την ενημέρωση του αναγνώστη σχετικά με τα ιδιαίτερα γνωρίσματα του επαγγέλματος.
 3. Το γεγονός ότι ο ρόλος δημόσιου συμφέροντος (όπως διαχωρίζεται από οποιαδήποτε υπηρεσία στα μέλη τους) των αρχιτεκτονικών οργανισμών (Επιμελητήρια, Σωματεία, Μητρώα Εγγραφής ή Επαγγελματικά Αντιπροσωπευτικά σώματα) δεν αναγνωρίζεται. Τα σώματα αυτά παίζουν πρωταρχικό ρόλο στην ενημέρωση του κοινού σχετικά με τη φύση της υπηρεσίας που αναμένεται από τον αρχιτέκτονα, και κινητοποιούνται κυρίως από το δημόσιο συμφέρον στις ενέργειές τους σε σχέση με το επάγγελμα.
 4. Το ΣΑΕ θεωρεί ότι η ανάλυση της αγοράς για τις αρχιτεκτονικές υπηρεσίες είναι υπεραπλουστευμένη όσον αφορά στον διαχωρισμό των καταναλωτών σε μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις (δημόσιες ή ιδιωτικές) και ιδιώτες. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένας «παραπληροφορημένος» καταναλωτής έχουν αντίκτυπο στους περισσότερους καταναλωτές ανεξαρτήτως μεγέθους ή νομικής δομής και οι καταναλωτές εκείνοι που θεωρούνται καλά κατατοπισμένοι έχουν αποκτήσει την γνώση αυτή αποκλειστικά μέσω της εμπειρίας. Συνεπώς, το συμπέρασμα ότι μόνο οι μεμονωμένοι καταναλωτές (και ίσως οι μικρές εταιρείες) χρειάζονται καθοδήγηση ή προστασία μέσω ρύθμισης, είναι εσφαλμένο.
 5. Η εμφάνιση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ανταγωνισμού, ενός φόρουμ για τις Αρχές του Εθνικού Ανταγωνισμού των Κρατών Μελών της Ε.Ε., ανησυχεί ιδιαίτερα το ΣΑΕ, καθώς το αποκλειστικό κίνητρο των ενεργειών του μοιάζει να είναι η εφαρμογή της θεωρίας του καθαρού ανταγωνισμού και όχι το ευρύτερο δημόσιο συμφέρον. Αυτή η δυσαναλογία πρέπει να εξεταστεί, να αντιμετωπιστεί και να αντιστραφεί - όλες οι κοινές ενέργειες σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να πραγματοποιούνται προς όφελος του γενικού συμφέροντος, καθώς και για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων.
 6. Η αντίφαση που επέδειξε η Επιτροπή σχετικά με γεγονός ότι μία από τις Γενικές Διευθύνσεις της επιτίθεται στο αρχιτεκτονικό επάγγελμα και στις πρακτικές του (Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού), ενώ μία άλλη πρότεινε το επάγγελμα ως ηγετικό επάγγελμα στη διαπραγμάτευση των διεθνών συμφωνιών αμοιβαίας αναγνώρισης (Γενική Διεύθυνση Εμπορίου) λόγω της προχωρημένης προσέγγισής του στο άνοιγμα των αγορών για το επάγγελμα σε παγκόσμιο επίπεδο και του εκτενούς δικτύου επαφών και επιρροής του, ως περιοχή του κόσμου με το καλύτερα οργανωμένο και αντιπροσωπευμένο αρχιτεκτονικό επάγγελμα, δεν μπορεί να υποστηριχθεί. Στην εργασία για τη δημιουργία περισσότερης αξιοπιστίας για την Ε.Ε., θα ήταν χρήσιμο να εξαλειφθούν τέτοιες αντιφάσεις.

 1. Επιπλέον, το ΣΑΕ ανησυχεί ιδιαίτερα διαπιστώνοντας ότι, στο πρώιμο αυτό στάδιο της διαδικασίας διμερών διαβουλεύσεων, αναφέρθηκε ως πηγή πληροφόρησης για το ποσοστό της εργασίας που πραγματοποίησαν οι αρχιτέκτονες για την επιχείρηση, το δημόσιο τομέα και τις ιδιωτικές κατοικίες, σαν να αντανακλά επακριβώς την κατάσταση στην Ε.Ε., πράγμα που δεν ισχύει. Η συγκεκριμένη πληροφορία δεν ανακοινώθηκε ποτέ επισήμως στην Επιτροπή, σε καμιά περίπτωση δεν αντανακλά την πραγματική κατάσταση της Ευρώπης και αναφέρθηκε ως μεμονωμένο παράδειγμα από μεμονωμένο Κράτος Μέλος στη διάρκεια συνεδρίασης της Επιτροπής. Οι ανησυχία του ΣΑΕ πηγάζει από το γεγονός ότι η αποτύπωση της συγκεκριμένης πληροφορίας, της προσδίδει το βάρος της επίσημης εκτίμησης, τη στιγμή που τα δημοσιευμένα νούμερα δε στηρίζονται σε καμία αξιόπιστη έρευνα.
 2. Το Αρχιτεκτονικό Επάγγελμα ασχολείται με τη σύλληψη και το σχεδιασμό του Δομημένου Περιβάλλοντος μέσα στο οποίο οι Ευρωπαίοι πολίτες εργάζονται, αναπαύονται και διασκεδάζουν. Έχει επανειλημμένως αποδειχτεί ότι η ποιότητα του Δομημένου Περιβάλλοντος έχει αντίκτυπο στην παραγωγικότητα, την ανταγωνιστικότητα και την ευημερία. Επιπλέον, αρκετοί από τους παράγοντες δημόσιας υγείας και ασφάλειας που έχουν αντίκτυπο στην κοινωνία πηγάζουν από τον τρόπο σύλληψης του Δομημένου Περιβάλλοντος. Συνεπώς, οι Αρχιτεκτονικές υπηρεσίες μπορούν να θεωρηθούν ως υψίστης σπουδαιότητας για το δημόσιο συμφέρον και για την κοινωνία γενικότερα, καθώς μέσω των βιώσιμων προσεγγίσεων στην αρχιτεκτονική και την πολεοδομία επιτυγχάνεται σημαντική κοινωνική συνοχή. Η έννοια της αρχιτεκτονικής από την άποψη του δημόσιου συμφέροντος, συναντάται σε αρκετά σημεία της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναφέρεται συγκεκριμένα στην Έκθεση 27 της πρόσφατα δημοσιευμένης οριζόντιαςΟδηγίας για την Αναγνώριση των Επαγγελματικών Προσόντων (2005/36/EC). Στην έκθεση αυτή διατυπώνεται:
 3. Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός, η ποιότητα των κτιρίων, η αρμονική ενσωμάτωσή τους στο περιβάλλον τους, ο σεβασμός των φυσικών και αστικών τοπίων και της δημόσιας και ιδιωτικής κληρονομιάς αποτελούν ζήτημα δημοσίου συμφέροντος.

  Συνεπώς, το ΣΑΕ καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη της με μεγαλύτερη συνέπεια τη βασική αυτή πλευρά των αρχιτεκτονικών υπηρεσιών στην εργασία της για τον ανταγωνισμό στις επαγγελματικές υπηρεσίες.

 4. Κατά συνέπεια, είναι ιδιαίτερα σημαντικό τα άτομα που παρέχουν αρχιτεκτονικές υπηρεσίες να είναι πλήρως αρμόδια σε όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με το επάγγελμα, να έχουν την άδεια να ενεργούν ανεξαρτήτως κεκτημένων δικαιωμάτων και να έχουν την άδεια να διασφαλίζουν την κατάλληλη χρηματοδότησή τους ώστε να πραγματοποιούν την εργασία τους. Δεδομένου ότι στην παρούσα κατάσταση έρχεται να προστεθεί η σημαντική ασυμμετρία της πληροφόρησης (με την οποία οι αρχιτέκτονες, μέσω της εκπαίδευσης και κατάρτισής τους, έχουν περισσότερες γνώσεις για τις υπηρεσίες απ’ ό,τι οι καταναλωτές τους) ανάμεσα στους παρέχοντες αρχιτεκτονικές υπηρεσίες και τους αποδέκτες των αρχιτεκτονικών υπηρεσιών, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διασφαλιστεί ότι ο τρόπος με τον οποίο ρυθμίζεται η παροχή αρχιτεκτονικών υπηρεσιών καθιστά δυνατή την προστασία του δημόσιου συμφέροντος.
 5. Το ΣΑΕ διάβασε με ενδιαφέρον το τμήμα της νέας Ανακοίνωσης για τον καλύτερο προσδιορισμό του δημοσίου συμφέροντος. Συμφωνεί με την Επιτροπή στην αναφορά της για την αναγκαιότητα βελτίωσης και εμβάθυνσης της οικονομικής ανάλυσης στην αγορά των επαγγελματικών υπηρεσιών και, συγκεκριμένα, στην αναγκαιότητα να δοθεί μεγαλύτερο βάρος στην έννοια του δημόσιου συμφέροντος σε διαφορετικές αγορές. Η συγκεκριμένη δήλωση της Επιτροπής ικανοποιεί το αρχιτεκτονικό επάγγελμα και αντιπροσωπεύει την παραδοχή εκ μέρους της Επιτροπής ότι η αντίληψή της επί του θέματος είναι ελλιπής.
 6. Το ΣΑΕ εξακολουθεί να πιστεύει ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για μια εκτεταμένη τομεακή μελέτη, υπό την ευθύνη της Επιτροπής σε στενή συνεργασία με το επάγγελμα, η οποία θα παρέχει μια αξιόπιστη βάση γνώσης πάνω στην ακριβή φύση της αγοράς για τις αρχιτεκτονικές υπηρεσίες και στον τρόπο με τον οποίο παρέχονται οι συγκεκριμένες υπηρεσίες στα πλαίσια της ΕΕ. Η ανάληψη και η ανάλυση μιας τέτοιας μελέτης αποτελούν βασική προϋπόθεση για την τρέχουσα εργασία που συντελείται στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού. Σε μια τέτοια μελέτη δεν πρέπει να γίνει χρήση τεχνητών δεικτών για το επίπεδο ρύθμισης του επαγγέλματος, αλλά να εξεταστεί η πραγματική κατάσταση του κάθε Κράτους Μέλους και να αναπτυχθεί μια σωστή γνώση του τομέα στον οποίο όλες οι πλευρές που επηρεάζονται συμφωνούν, μέσω της ανάμιξής τους από τα πρώιμα στάδια της μελέτης, συμπεριλαμβανομένης και της προετοιμασίας των προδιαγραφών και της μεθοδολογίας για την μελέτη, σε συμφωνία με την προσέγγιση της καλύτερης δημιουργίας νόμων.
 7. Το αρχιτεκτονικό επάγγελμα διατηρεί την πεποίθησή του ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει μια υψηλού επιπέδου αξία για τη χρηματική υπηρεσία, προς όφελος όλων. Συνεπώς, θεωρεί πως πρέπει να υπάρξει ευκαιρία για την εξάλειψη μέρους της υπάρχουσας ρύθμισης και για την αντικατάστασή της με καλύτερη ρύθμιση και είναι πρόθυμο να αναλάβει τον ρόλο του στην απαραίτητη εργασία για την επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου.
 8. Το ΣΑΕ θεωρεί την ανάλυση που περιέχεται στη συμπληρωματική Ανακοίνωση των διαφορετικών τομέων που χρησιμοποιούν επαγγελματικές υπηρεσίες, αφελή και απλοϊκή. Αναφέρεται στις μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις, τους μεμονωμένους καταναλωτές και τον δημόσιο τομέα. Η εικόνα των αρχιτεκτονικών υπηρεσιών είναι πολύ πιο σύνθετη, καθώς δεν αποσαφηνίζεται η έννοια του καταναλωτή των αρχιτεκτονικών υπηρεσιών. Όταν γίνεται αναφορά στις αρχιτεκτονικές υπηρεσίες και το προϊόν που προκύπτει από την παροχή τους, χρειάζεται να ληφθούν υπόψη τουλάχιστον τρεις κατηγορίες καταναλωτών:

 1. Ο αγοραστής της υπηρεσίας, αποκαλούμενος συνήθως «καταναλωτής». Το συγκεκριμένο πρόσωπο, ανεξαρτήτως απ’ το αν αντιλαμβάνεται ή όχι την κατασκευαστική εργασία που προκύπτει από την παροχή αρχιτεκτονικών υπηρεσιών, μπορεί να έχει διαφορετικές προσδοκίες, ανάλογα με το αν έχει δημόσια ή ιδιωτική υπόσταση.
 2. Ο χρήστης ή κάτοχος των κτιρίων που προκύπτουν από την παροχή αρχιτεκτονικών υπηρεσιών. Συνήθως δεν πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο ή σώμα, όπως στην περίπτωση που προαναφέρθηκε στο σημείο (i).
 3. Το ευρύ κοινό πρέπει επίσης να θεωρείται ως καταναλωτής αρχιτεκτονικών υπηρεσιών, καθώς κινείται μεταξύ των κτιρίων, χρησιμοποιεί τα δημόσια κτίρια και γενικά περνά σημαντικό μέρος του χρόνου του μέσα και γύρω από τα αρχιτεκτονικά έργα. Επιπλέον, μέσω των φόρων, πληρώνει για όλα τα δημόσια έργα.

 1. Συνεπώς, το ΣΑΕ θεωρεί ότι πρέπει να πραγματοποιηθεί βαθύτερη ανάλυση για την ταυτότητα του χρήστη ή του καταναλωτή των επαγγελματικών υπηρεσιών (και συγκεκριμένα των αρχιτεκτονικών υπηρεσιών) και ότι τα αποτελέσματα της ανάλυσης πρέπει να περιλαμβάνονται σε οποιεσδήποτε πολιτικές ή νομοθετικές ρυθμίσεις που η Επιτροπή ενδεχομένως σκοπεύει να προτείνει ως μέρος της εργασίας της στο συγκεκριμένο τομέα.
 2. Το ΣΑΕ ανησυχεί σχετικά με την ποσοτική προσέγγιση της Επιτροπής (που τουλάχιστον υπονοείται στην αναφορά) για το θέμα της ρύθμισης. Η αναφορά δίνει την εντύπωση ότι τα Κράτη Μέλη προοδεύουν μόνο όταν εξαλείφουν τα μέτρα που η Επιτροπή, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά την οικονομική λογική ως εργαλείο της για τη μέτρηση, κρίνει ότι επηρεάζουν τον ανταγωνισμό στις επαγγελματικές υπηρεσίες. Η συγκεκριμένη προσέγγιση δεν έχει αποδειχτεί αποτελεσματική και ενδέχεται να υποβαθμίζει σημαντικά το δημόσιο συμφέρον όταν χρησιμοποιείται σε επαγγέλματα όπου το δημόσιο συμφέρον και η ποιότητα ζωής επηρεάζονται άμεσα από την παροχή των υπηρεσιών.

Συμπέρασμα

Το ΣΑΕ διατηρεί σοβαρές ανησυχίες σχετικά με τα πιθανά οφέλη της τωρινής εργασίας της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού, σε σχέση με το θέμα του ανταγωνισμού στις επαγγελματικές υπηρεσίες. Οι ανησυχίες οφείλονται κατά κύριο λόγο στην προφανή απουσία αξιόπιστων δεδομένων, την ξεκάθαρη απουσία ανάλυσης του αντίκτυπου στο δημόσιο συμφέρον και στην ελλιπή αντίληψη σχετικά με την ταυτότητα του πελάτη (καταναλωτή) των αρχιτεκτονικών υπηρεσιών.

Κατά συνέπεια, το ΣΑΕ καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει ριζικά την προσέγγισή της σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα και να συμμετέχει σε πιο ουσιαστικό διάλογο με τα επαγγέλματα που επηρεάζονται, καθιερώνοντας, όπως κρίνεται απαραίτητο, τομεακές μελέτες που θα προσφέρουν μια στέρεα και καλά θεμελιωμένη βάση για περαιτέρω εργασία στο συγκεκριμένο πεδίο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:

Στο Έγγραφο Θέσεων τουΣΑΕ για στην Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

για τον Ανταγωνισμό στις Επαγγελματικές Υπηρεσίες (COM(2005) 405 τελικό)

Α.0 Η Φύση των Αρχιτεκτονικών Υπηρεσιών

Α.1 Οι αρχιτεκτονικές υπηρεσίες αποτελούν ένα ουσιαστικό μέρος των επαγγελματικών υπηρεσιών που απαιτούνται από τον τομέα της κατασκευής στην Ευρώπη (αυτήν την περίοδο αξίας 910 δισεκατομμυρίων € ετησίως στις οικονομίες των της ΕΕ των 15) για τη μελέτη και την πραγματοποίηση των προγραμμάτων που οδηγούν στην υλοποίηση του δομημένου περιβάλλοντος. Σε αυτό το περιβάλλον εργάζονται, ξεκουράζονται και ψυχαγωγούνται οι πολίτες της Ευρώπης. Είναι επομένως ουσιαστικό να εξασφαλιστεί ότι η ποιότητα του δομημένου περιβάλλοντος παρέχει το καλύτερο δυνατό επίπεδο στο οποίο μπορούμε όλοι να ζήσουμε παραγωγικά και ευτυχισμένα. Ως μέρος αυτών, το ACE πιστεύει ότι, για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι της ποιότητας και της προστασίας των καταναλωτών, πρέπει να εξασφαλιστούν άριστοι όροι για την παροχή υψηλής ποιότητας κατάλληλα νομοθετημένων αρχιτεκτονικών υπηρεσιών.

Α.2 Ο αρχιτέκτονας είναι συνήθως το πρώτο πρόσωπο που θα έρθει σε επαφή ο ενδιαφερόμενος μόλις ληφθεί η απόφαση για την κατασκευή ενός κτηρίου και ο πρώτος στόχος του αρχιτέκτονα είναι συχνά να συμβουλεύσει σχετικά με τη δυνατότητα πραγματοποίησης του έργου. Στη συνέχεια ο αρχιτέκτονας επινοεί μια λύση στο πρόβλημα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του υπεύθυνου και τη προτεινόμενη θέση του έργου. Αυτή η λύση είναι η πρόταση σχεδίου και θα είναι πάντα μοναδική για το έργο και τη θέση.

Α.3 Το σχέδιο που προκύπτει πρέπει να καλύπτει τις απαιτήσεις του πελάτη και να είναι σύμφωνο με τις ευρύτερες πολιτιστικές και περιβαλλοντικές επιδράσεις του έργου. Θα αναφέρεται στην ιστορία, τον τόπο, τον τοπικό και περιφερειακό πολιτισμό και στις σημαντικές πολιτιστικές αναφορές της εποχής και της τοποθεσίας. Στη συνέχεια, μετά τη σύλληψη του έργου από τον αρχιτέκτονα, είναι απαραίτητο το σχέδιο να μεταφραστεί σε πραγματικότητα. Υπάρχουν πολλά βήματα και πολλοί άνθρωποι που εμπλέκονται σε αυτή την σύνθετη διαδικασία και είναι επιθυμητό να εξασφαλιστεί ότι η σαφήνεια της σχεδιαστικής λύσης συνεχίζεται μέχρι την τελική παράδοση του ολοκληρωμένου έργου. Για αυτόν τον λόγο, το ACE θεωρεί ότι είναι ουσιαστικό να εξασφαλιστεί ότι ο αρχιτέκτονας εμπλέκεται ουσιαστικά σε όλα τα στάδια ενός έργου.

Α.4 Η έκβαση τέτοιων έργων αποτελεί το δομημένο περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργεί η κοινωνία. Αυτά τα έργα μεταφέρουν τις ελπίδες και τις φιλοδοξίες της κοινωνίας και δημιουργούν την κύρια φυσική κληρονομιά που θα περάσει στις επόμενες γενεές. Αυτό το γεγονός θέτει ιδιαίτερο βάρος ευθύνης στους υπεύθυνους για την σύλληψη και τη διαχείριση του δομημένου περιβάλλοντος και είναι επομένως προς όφελος της κοινωνίας να εξασφαλιστεί ότι αυτά τα πρόσωπα έχουν ένα υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης πριν αναλάβουν αυτά τα έργα. Αυτό το γεγονός έχει αναγνωριστεί από τις τομεακές οδηγίες για την αναγνώριση των προσόντων και αυτές οι νομοθετικές πράξεις έχουν λειτουργήσει ιδιαίτερα καλά στα πλαίσια της ΕΕ.

Α.5 Ένα δεύτερο θέμα κρίσιμης σημασίας είναι ότι ο αρχιτέκτονας έχει αρκετή ανεξαρτησία ώστε να μπορεί να επινοήσει την άριστη λύση για τα προβλήματα του έργου. Αυτή η ανεξαρτησία πρέπει, ωστόσο, να μετριάζεται από την ανάγκη διασφάλισης ότι ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του πελάτη. Ένας κοινωνικά υπεύθυνος και ηθικά συμπεριφερόμενος αρχιτέκτονας θα είναι σε θέση να βρει τα καλύτερα μέσα ώστε να παντρέψει σε μεγάλο βαθμό τις μεμονωμένες απαιτήσεις και φιλοδοξίες του πελάτη με το γενικό συμφέρον της κοινωνίας. Είναι αποδεκτό ότι η ανεξαρτησία αυτή συμβαδίζει με την ατομική ευθύνη και το επάγγελμα θεωρεί ότι οι αρχιτέκτονες πρέπει να είναι υπεύθυνοι για την εργασία που εκτελούν. Ωστόσο, αυτή η ευθύνη δεν θα πρέπει να παρατείνεται για αδικαιολόγητο χρονικό διάστημα, ούτε θα πρέπει να ισχύει για την κάλυψη ενεργειών άλλων, που είναι πέρα από τον έλεγχο του αρχιτέκτονα.

Α.6 Για να φέρει σε πέρας αυτές τις εργασίες, ένας επαγγελματικά ενεργός αρχιτέκτονας πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει στον πελάτη του ένα ευρύ φάσμα περίπλοκων υπηρεσιών και αυτές οι υπηρεσίες πρέπει να παρέχονται με τρόπο υπεύθυνο και ποιοτικά ελεγχόμενο. Τα Κράτη Μέλη της ΕΕ έχουν ρυθμίσει σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο με τον οποίο το αποτέλεσμα αυτών των υπηρεσιών πρέπει να εφαρμόζεται σε σχέση με τις τεχνικές, νομικές, αισθητικές και υπεύθυνες απαιτήσεις και οι προσεγγίσεις που υιοθετήθηκαν ποικίλουν από περιοχή σε περιοχή. Ωστόσο, η παροχή των αρχιτεκτονικών υπηρεσιών είναι πρώτιστος μια διαπροσωπική συναλλαγή που καλύπτεται από ιδιωτικό συμβόλαιο. Έτσι, ο αντίκτυπος της προτεινόμενης οδηγίας σε αυτή τη σχέση πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη.

Α.7 Η συγκεκριμένη φύση του αρχιτεκτονικού επαγγέλματος που περιγράφεται παραπάνω, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε οποιεσδήποτε νομοθετικές προτάσεις που θα επιδρούν στο επάγγελμα. Λαμβάνοντας υπόψη αυτούς τους παράγοντες το ACE εξέτασε την πρόταση της Επιτροπής για την Οδηγία για τις Υπηρεσίες στην Εσωτερική Αγορά.

Τέλος εγγράφου

Μετάφραση: Στεφανία Φέρρο, Γραμματεία ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ - Γραφείο Διεθνών Σχέσεων

Επιμέλεια: Κώστας Μπελιμπασάκης, Υπεύθυνος Γραφείου Διεθνών Σχέσεων ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ


Αρχή σελίδας