Δ' Αρχιτεκτονικό Συνέδριο

«Κτίρια μορφώσεως και επιμορφώσεως»
Βόλος, Δεκέμβριος 1964


Διοικητικό Συμβούλιο
Α. Προβελέγγιος
Γ. Βαλάτας
Δ. Ζήβας
Α. Γεροντάκης
Κ. Δεκαβάλλας
Κ. Δημητράτος

Πρόεδρος

Α.Προβελέγγιος

Γ. Γραμματέας
Δ. Ζήβας

Επιτροπή Πορισμάτων
Κ. Μπίτσιος
Ι. Λιάπης
Δ. Φατούρος
Ν. Δεσύλλας
Η. Γουναρόπουλος
Μ. Παπαδοπούλου

 

 

 

Πορίσματα

«Το Συνέδριο διαπιστώνει ότι:
α) Οι τεράστιες ελλείψεις που παρουσιάζει η χώρα μας στον τομέα των σχολικών κτιρίων όλων των βαθμίδων και όλων των κατευθύνσεων, με την νέα θεώρηση των προβλημάτων της αναπτύξεως της χώρας μας, και ειδικώτερα σε συνάρτηση με αυτήν της εκπαιδεύσεως, αποτελούν την στιγμή αυτή ένα από τα πιό κρίσιμα εθνικά προβλήματα.
β) Για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας, την προβλεπομένη για τα επόμενα 10 χρόνια, σύμφωνα με τις διαπιστώσεις του Υπουργείου Συντονισμού, απαιτούνται επενδύσεις στον τομέα των σχολικών κτιρίων ύψους 14.000.000 δρχ., που αντιστοιχούν στην κατασκευή 24.000 αιθουσών διδασκαλίας.
γ) Οι δαπάνες που απαιτούνται για την άνοδο του εκπαιδευτικού επιπέδου της χώρας είναι αληθινές δαπάνες επενδύσεως, με άμεση συνέπεια την άνοδο του οικονομικού, τεχνικού και πολιτιστικού επιπέδου, και την έξοδό της από τον κύκλο των υπαναπτύκτων χωρών.
δ) Το πρόβλημα τούτο με τις τρείς συσχετισμένες όψεις του -προγράμματα οικονομικής αναπτύξεως, εκπαιδευτικά προγράμματα και αρχιτεκτονική του σχολικού κτιρίου- παίζει πρωτεύοντα ρόλο στον χαρακτηρισμό της χώρας μας σαν "υπανάπτυκτης".
ε) Είναι εθνική ανάγκη να προωθηθή με κάθε μέσον η έρευνα, η μελέτη και ο προγραμματισμός στον τομέα του εκπαιδευτικού κτιρίου κάθε βαθμίδος, ώστε να προκύψουν σύντομα τα απαραίτητα για την επίλυση των προβλημάτων συμπεράσματα, σε συνδυασμό με την επιστημονική αντιμετώπιση των επειγουσών αναγκών, αξιοποιουμένων πρός τούτο όλων των Ελλήνων ειδικών επιστημόνων, με κριτήριο την επιστημονική τους αξία και τις καταλληλότερες μορφές οργανώσεως και διαρθρώσεως.
στ) Η έρευνα των εκπαιδευτικών και αρχιτεκτονικών προβλημάτων του σχολικού κτιρίου πρέπει να αποτελέση αντικείμενο κοινής προσπαθείας αρχιτεκτόνων, εκπαιδευτικών, οικονομολόγων και άλλων ειδικών επιστημόνων.
ζ) Είναι επί πλέον απαραίτητη, στην διαδικασία για την αντιμετώπιση του προβλήματος της Παιδείας, η συμμετοχή όλων των Ελλήνων μέσω των επιστημονικών οργανώσεών τους και οργάνων της αυτοδιοικήσεώς τους.
η) Το εκπαιδευτικό κτίριο πρέπει να προσφέρη την κατάλληλη και συγχρονισμένη ειδική "μόρφωση", αλλά και ευρύτερη "παιδεία" στους μαθητές του και ακόμη στο κοινωνικό σύνολο. Οι αρχιτέκτονες σύνεδροι του Δ' Πανελληνίου Aρχιτεκτονικού Συνεδρίου επιθυμούν να τονίσουν ότι, αντιλαμβανόμενοι την σημασία του προβλήματος και την ευθύνη τους στην επίλυσή του, είναι πρόθυμοι να θέσουν τις γνώσεις και την πείρα τους στη διάθεση του Κράτους.
Τέλος, το Συνέδριο αποφασίζει την οργάνωση ενός σεμιναρίου εργασίας, το οποίο θα επεξεργασθή και θα διερευνήση τα προβλήματα που ετέθησαν στο Συνέδριο και τα συμπεράσματά του. Στο σεμινάριο θα συνεργασθούν όλοι οι εισηγητές, καθώς και άλλοι επιστήμονες, με την ευθύνη της Επιτροπής Πορίσματος. Το σεμινάριο θα κατανείμη το θέμα σε καταλλήλου συνθέσεως ομάδες, τα συμπεράσματα των οποίων θα συντεθούν, σε συνεργασία με την Επιτροπή Πορίσματος, σε πλήρες υπόμνημα, το οποίο θα αποτελέση τις θέσεις του αρχιτεκτονικού κόσμου επί του θέματος».

 

Αρχή σελίδας