Προηγούμενη σελίδα

Δήλωση ΣΑΕ σχετικά με οδηγία για τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά

 

Δήλωση Συμβουλίου Αρχιτεκτόνων Ευρώπης (ΑCE)

3 Οκτωβρίου 2005

 

Υπηρεσίες στην Εσωτερική Αγορά (Οδηγία SIM)

Πρόταση Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

COM(2004)002 τελικό

 

1.0 Σχέση με άλλες διατάξεις του Κοινοτικού δικαίου (Άρθρο 3)

1.1 Το Συμβούλιο Αρχιτεκτόνων Ευρώπης επισήμανε ότι το Άρθρο 1 της προτεινόμενης Οδηγίας για τις Υπηρεσίες στην Εσωτερική Αγορά ισχύει τόσο για την παροχή υπηρεσιών όσο και για την καθιέρωση. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να ξεκαθαριστεί, στο Άρθρο 3, ότι η νέα Οδηγία για την Αναγνώριση των Επαγγελματικών Προσόντων δεν επηρεάζεται, με κανέναν τρόπο, από την προτεινόμενη Οδηγία για τις Υπηρεσίες στην Εσωτερική Αγορά.

1.2 Αυτή η διευκρίνιση είναι πολύ σημαντική, καθώς υπερισχύουν οι πιο συγκεκριμένες διατάξεις της Οδηγίας για τα Προσόντα (αρχή «lex specialis»). Χωρίς αυτή τη διευκρίνιση, ο Οδηγία για τις Υπηρεσίες θα έρχεται σε σύγκρουση, σε διάφορες διατάξεις, με την Οδηγία για τα Προσόντα, π.χ. σε σχέση με τη σύγκρουση ανάμεσα στο Άρθρο 14 της Οδηγίας για τις Υπηρεσίες και το Άρθρο 6 (α) της Οδηγίας για τα Προσόντα σχετικά με την εγγραφή.

1.3 Έτσι λοιπόν, το Συμβούλιο Αρχιτεκτόνων Ευρώπης ζητά να υπάρξει τροποποίηση στο Άρθρο 3 της προτεινόμενης Οδηγίας για τις Υπηρεσίες στην Εσωτερική Αγορά, το οποίο έρχεται σε σύγκρουση με το συνολικό περιεχόμενο της Οδηγίας για τα Προσόντα.

2.0 Επαγγελματική Ασφάλεια Αποζημίωσης (Άρθρο 27)

2.1 Το Συμβούλιο Αρχιτεκτόνων Ευρώπης σημειώνει ότι η προτεινόμενη Οδηγία για τις Υπηρεσίες στην Εσωτερική Αγορά επιδιώκει να εφαρμόσει την αρχή του Κράτους Προέλευσης για τους Αρχιτέκτονες, που χρειάζεται να έχουν Επαγγελματική Ασφάλεια Αποζημίωσης όταν εγκαθίστανται σε ένα Κράτος Μέλος που δεν είναι εκείνο στο οποίο έχουν συνήθως την έδρα τους. Δηλαδή θέλει να επιβάλει ότι το Κράτος Φιλοξενίας δεν μπορεί να απαιτήσει Επαγγελματική Ασφάλεια Αποζημίωσης από τον προμηθευτή, εφόσον παρέχεται ήδη σχετική ασφάλεια από το κράτος του. Αν λάβουμε υπόψη μας την παρούσα κατάσταση στην αγορά, αυτή η επιδίωξη της Οδηγίας για τις Υπηρεσίες στην Εσωτερική Αγορά είναι απλώς μη εφαρμόσιμη και παράλογη. Η εισαγωγή ενός τέτοιου μέτρου θα απαιτούσε πρώτα απ’ όλα να είναι εναρμονισμένα όλα τα υπάρχοντα καθεστώτα των Κρατών Μελών - κάτι που δεν πρόκειται να ισχύσει στο άμεσο μέλλον. Εντούτοις, για την τρέχουσα και μελλοντική κατάσταση, η Επαγγελματική Ασφάλεια Αποζημίωσης πρέπει να καλύπτει όλες τις προδιαγραφές που χρησιμοποιεί το Κράτος Φιλοξενίας για να προστατεύει τα συμφέροντα του πελάτη σε σχέση με τις υπηρεσίες που προσφέρονται και λαμβάνονται, όχι μόνο για συγκεκριμένα τμήματα της υπηρεσίας.

Επίσης, αυτή η εφαρμογή της Αρχής του Κράτους Προέλευσης έχει και άλλα προβλήματα, δεδομένου ότι η παροχή αρχιτεκτονικών υπηρεσιών έχει άμεσο αντίκτυπο στην δημόσια υγεία και ασφάλεια και η προτεινόμενη Οδηγία [στο Άρθρο 17 (17)] αποκλείει συγκεκριμένα όλες τις δραστηριότητες που έχουν τέτοια επίδραση από την Αρχή του Κράτους Προέλευσης.

Τέλος Δήλωσης

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:

Για το Σχέδιο Θέσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αρχιτεκτόνων για την προτεινόμενη Οδηγία για τις Υπηρεσίες στην Εσωτερική Αγορά (SIM)

Α.0 Η Φύση των Αρχιτεκτονικών Υπηρεσιών

Α.1 Οι αρχιτεκτονικές υπηρεσίες αποτελούν ένα ουσιαστικό μέρος των επαγγελματικών υπηρεσιών που απαιτούνται από τον τομέα της κατασκευής στην Ευρώπη (αυτήν την περίοδο αξίας 910 δισεκατομμυρίων € ετησίως στις οικονομίες των της ΕΕ των 15) για τη μελέτη και την πραγματοποίηση των προγραμμάτων που οδηγούν στην υλοποίηση του δομημένου περιβάλλοντος. Σε αυτό το περιβάλλον εργάζονται, ξεκουράζονται και ψυχαγωγούνται οι πολίτες της Ευρώπης. Είναι επομένως ουσιαστικό να εξασφαλιστεί ότι η ποιότητα του δομημένου περιβάλλοντος παρέχει το καλύτερο δυνατό επίπεδο στο οποίο μπορούμε όλοι να ζήσουμε παραγωγικά και ευτυχισμένα. Ως μέρος αυτών, το ΣΑΕ πιστεύει ότι, για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι της ποιότητας και της προστασίας των καταναλωτών, πρέπει να εξασφαλιστούν άριστοι όροι για την παροχή υψηλής ποιότητας κατάλληλα νομοθετημένων αρχιτεκτονικών υπηρεσιών.

Α.2 Ο αρχιτέκτονας είναι συνήθως το πρώτο πρόσωπο με το οποίο θα έρθει σε επαφή ο ενδιαφερόμενος μόλις ληφθεί η απόφαση για την κατασκευή ενός κτηρίου και η πρώτη εργασία του αρχιτέκτονα είναι συχνά να συμβουλεύσει σχετικά με τη δυνατότητα πραγματοποίησης του έργου. Στη συνέχεια ο αρχιτέκτονας επινοεί μια λύση στο πρόβλημα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ενδιαφερομένου και τη προτεινόμενη θέση του έργου. Αυτή η λύση είναι η πρόταση σχεδίου και θα είναι πάντα μοναδική για το έργο και τη θέση.

Α.3 Το σχέδιο που προκύπτει πρέπει να καλύπτει τις απαιτήσεις του πελάτη και να είναι σύμφωνο με τις ευρύτερες πολιτιστικές και περιβαλλοντικές επιδράσεις του έργου. Θα αναφέρεται στην ιστορία, τον τόπο, τον τοπικό και περιφερειακό πολιτισμό και στις σημαντικές πολιτιστικές αναφορές της εποχής και της τοποθεσίας. Στη συνέχεια, μετά τη σύλληψη του έργου από τον αρχιτέκτονα, είναι απαραίτητο το σχέδιο να μεταφραστεί σε πραγματικότητα. Υπάρχουν πολλά βήματα και πολλοί άνθρωποι που εμπλέκονται σε αυτή την σύνθετη διαδικασία και είναι επιθυμητό να εξασφαλιστεί ότι η σαφήνεια της σχεδιαστικής λύσης συνεχίζεται μέχρι την τελική παράδοση του ολοκληρωμένου έργου. Για αυτόν τον λόγο, το ΣΑΕ θεωρεί ότι είναι πολύ σημαντικό να εξασφαλιστεί η ουσιαστική συμμετοχή του αρχιτέκτονα σε όλα τα στάδια ενός έργου.

Α.4 Η έκβαση τέτοιων έργων αποτελεί το δομημένο περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργεί η κοινωνία. Αυτά τα έργα μεταφέρουν τις ελπίδες και τις φιλοδοξίες της κοινωνίας και δημιουργούν την κύρια φυσική κληρονομιά που θα περάσει στις επόμενες γενιές. Αυτό το γεγονός θέτει ιδιαίτερο βάρος ευθύνης στους υπεύθυνους για την σύλληψη και τη διαχείριση του δομημένου περιβάλλοντος και είναι επομένως προς όφελος της κοινωνίας να εξασφαλιστεί ότι αυτά τα πρόσωπα έχουν ένα υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης πριν αναλάβουν αυτά τα έργα. Αυτό το γεγονός έχει αναγνωριστεί από τις τομεακές οδηγίες για την αναγνώριση των προσόντων και αυτές οι νομοθετικές πράξεις έχουν λειτουργήσει ιδιαίτερα καλά στα πλαίσια της ΕΕ.

Α.5 Ένα δεύτερο θέμα κρίσιμης σημασίας είναι ότι ο αρχιτέκτονας έχει αρκετή ανεξαρτησία ώστε να μπορεί να επινοήσει την άριστη λύση για τα προβλήματα που προκύπτουν απ’ το εν λόγω έργο. Αυτή η ανεξαρτησία πρέπει, ωστόσο, να μετριάζεται από την ανάγκη διασφάλισης ότι ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του πελάτη. Ένας κοινωνικά υπεύθυνος και ηθικά συμπεριφερόμενος αρχιτέκτονας θα είναι σε θέση να βρει τον καλύτερο τρόπο ώστε να συνδυάσει τις μεμονωμένες απαιτήσεις και φιλοδοξίες του πελάτη με το ευρύτερο συμφέρον της κοινωνίας. Είναι αποδεκτό ότι η ανεξαρτησία αυτή συμβαδίζει με την ατομική ευθύνη και το επάγγελμα θεωρεί ότι οι αρχιτέκτονες πρέπει να είναι υπεύθυνοι για την εργασία που εκτελούν. Ωστόσο, αυτή η ευθύνη δεν θα πρέπει να παρατείνεται για αδικαιολόγητο χρονικό διάστημα, ούτε θα πρέπει να ισχύει για την κάλυψη ενεργειών άλλων, που είναι πέρα από τον έλεγχο του αρχιτέκτονα.

Α.6 Για να φέρει σε πέρας αυτές τις εργασίες, ένας επαγγελματικά ενεργός αρχιτέκτονας πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει στον πελάτη του ένα ευρύ φάσμα περίπλοκων υπηρεσιών και αυτές οι υπηρεσίες πρέπει να παρέχονται με τρόπο υπεύθυνο και ποιοτικά ελεγχόμενο. Τα Κράτη Μέλη της ΕΕ έχουν ρυθμίσει σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο με τον οποίο το αποτέλεσμα αυτών των υπηρεσιών πρέπει να εφαρμόζεται σε σχέση με τις τεχνικές, νομικές, αισθητικές και υπεύθυνες απαιτήσεις και οι προσεγγίσεις που υιοθετήθηκαν ποικίλουν από περιοχή σε περιοχή. Ωστόσο, η παροχή των αρχιτεκτονικών υπηρεσιών αποτελεί κυρίως μια διαπροσωπική συναλλαγή που καλύπτεται από ιδιωτικό συμβόλαιο και με αυτόν τον τρόπο, ο αντίκτυπος της προτεινόμενης οδηγίας σε αυτή τη σχέση πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη.

Α.7 Η συγκεκριμένη φύση του αρχιτεκτονικού επαγγέλματος που περιγράφεται παραπάνω, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε οποιεσδήποτε νομοθετικές προτάσεις που θα έχουν αντίκτυπο στο επάγγελμα. Το ΣΑΕ εξέτασε την πρόταση της Επιτροπής για την Οδηγία SIM λαμβάνοντας υπόψη αυτούς τους παράγοντες.

Τέλος εγγράφου

Μετάφραση: Στεφανία Φέρρο, Γραμματεία ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ - Γραφείο Διεθνών Σχέσεων

Επιμέλεια: Κώστας Μπελιμπασάκης, Υπεύθυνος Γραφείου Διεθνών Σχέσεων ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ

 


Αρχή σελίδας