Προηγούμενη σελίδα

Δελτίο Τύπου ΣΑΕ 4-05

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

21 Νοεμβρίου 2005

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΕΥΡΩΠΗΣ (ΣΑΕ)

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Στη δεύτερη Γενική Συνέλευση του για το 2005, που πραγματοποιήθηκε στο Λουξεμβούργο το Σάββατο 19 Νοεμβρίου, το ΣΑΕ υιοθέτησε Ψήφισμα κατά του ντάμπινγκ των τιμών - ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά - στην παροχή των αρχιτεκτονικών υπηρεσιών, ώστε να διασφαλίσει ότι το αρχιτεκτονικό επάγγελμα μπορεί να παρέχει υψηλή ποιότητα αρχιτεκτονικής υπηρεσίας στους καταναλωτές και χρήστες, σε συνεχή βάση, και ως εκ τούτου να προσφέρει την υψηλότερη δυνατή ποιότητα απόδοσης στη δημιουργία του δομημένου περιβάλλοντος όπου κατοικούν όλοι οι πολίτες.

Ουσιαστικά, το αρχιτεκτονικό επάγγελμα ζητά την καλύτερη και κατάλληλη ρύθμιση της αγοράς για τις επαγγελματικές υπηρεσίες, η οποία να συμβαδίζει με το θέμα της Διάσκεψης που διοργανώθηκε στις Βρυξέλλες στις 21 Νοεμβρίου με πρωτοβουλία της Βρετανικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Με τη συνεχή πίεση του φιλελευθερισμού, της αποκανονιστικοποίησης και της αυξημένης ανταγωνιστικότητας στην Εσωτερική Αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη μονόπλευρη εστίαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Εθνικών Αρχών του Ανταγωνισμού στη ρύθμιση των επαγγελματικών υπηρεσιών, υπάρχει ανησυχία ότι αυτές οι δραστηριότητες θα οδηγήσουν σε μια αθέμιτη αγορά για την παροχή των αρχιτεκτονικών υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια τέτοια αγορά θα σήμαινε ότι οι αποφάσεις βάσει των οποίων γίνεται η αγορά των αρχιτεκτονικών υπηρεσιών θα βασίζονται αποκλειστικά στο κόστος των συγκεκριμένων υπηρεσιών. Αυτό θα ήταν αναμφίβολα καταστροφικό για την ποιότητα του δομημένου περιβάλλοντος, καθώς θα μπορούσε να οδηγήσει στην υιοθέτηση αθέμιτων ή αλλοιωμένων πρακτικών για την παροχή των αρχιτεκτονικών υπηρεσιών. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να υπερισχύει η αρχή της πλέον συμφέρουσας οικονομικά πρότασης (η σωστή τιμή για το σωστό προϊόν) έτσι ώστε να διασφαλιστούν οι κατάλληλοι πόροι και το αρχιτεκτονικό επάγγελμα να μπορεί να προσφέρει υψηλή ποιότητα στους καταναλωτές του.

Σε ορισμένα Κράτη Μέλη πραγματοποιούνται ήδη σημαντικές ενέργειες για την ενθάρρυνση της επιλογής αρχιτεκτονικών υπηρεσιών με βάση την ποιότητα. Οι ενέργειες αυτές περιλαμβάνουν μέτρα όπως η χρήση των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και άλλων μεθόδων που θα διασφαλίσουν την ύπαρξη κατάλληλων πόρων για την επίτευξη του στόχου. Αυτό επίσης ισχύει, για παράδειγμα, για πολλές αγοραστικές αρχές, ιδιαίτερα πόλεις. Η χρήση τέτοιων μέτρων έχει πολύ θετική επίδραση στην ποιότητα της απόδοσης των αρχιτεκτονικών υπηρεσιών καθώς και στο ίδιο το επάγγελμα. Το γεγονός ότι κάθε επιχείρηση πρέπει να διαθέτει την κατάλληλη χρηματοδότηση ώστε να προσφέρει τις υπηρεσίες που απαιτείται να παρέχει στους καταναλωτές ή πελάτες της, αποτελεί ξεκάθαρη εμπορική πραγματικότητα. Εξ’ ορισμού, πρέπει να είναι προσοδοφόρα, έτσι ώστε να μπορεί να δημιουργεί περισσότερη ανάπτυξη και θέσεις εργασίας. Οι συγκεκριμένοι παράγοντες εφαρμόζονται τόσο στην αρχιτεκτονική πρακτική, όσο και σε οποιαδήποτε εμπορική δραστηριότητα.

Κατά συνέπεια, το Ψήφισμα που υιοθέτησε το ΣΑΕ υπογραμμίζει τους κινδύνους της προσέγγισης που βασίζεται αποκλειστικά στην τιμή, για την προμήθεια των αρχιτεκτονικών υπηρεσιών. Ζητά από τα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. να αντιταχθούν σ’ αυτή την τάση, καθιερώνοντας νομικά όργανα και πρακτικές που θα εγγυώνται ότι οι αποφάσεις ανάθεσης για τις αρχιτεκτονικές υπηρεσίες στηρίζονται πάντα στην σωστά καθορισμένη αρχή της πιο συμφέρουσας οικονομικά πρότασης. Για την ακρίβεια, υπάρχουν αυξανόμενες ενδείξεις ότι αυτή είναι μία πολύ πιο κατάλληλη βάση για την μακροπρόθεσμη διασφάλιση συνολικής βιωσιμότητας, οικονομικών απολαβών και πρόσθετης αξίας για τον κατασκευαστικό τομέα.

Το ΣΑΕ παραμένει πεπεισμένο ότι η κατάλληλη χρηματοδότηση των υπηρεσιών σχεδιασμού στον κατασκευαστικό τομέα είναι απαραίτητη για τη δημιουργία και διατήρηση ενός βιώσιμου και ποιοτικού δομημένου περιβάλλοντος. Την θεωρεί απαραίτητη προϋπόθεση για την προσφορά υψηλής ποιότητας δομημένου περιβάλλοντος για τους πολίτες της Ε.Ε., λαμβάνοντας υπόψη το δημόσιο συμφέρον και ως εκ τούτου βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής τους.

Βρυξέλλες, 21 Νοεμβρίου 2005


Ψήφισμα κατά του «Ντάμπινγκ των Τιμών»

που υιοθετήθηκε ομόφωνα στη

Γενική Συνέλευση του ΣΑΕ

στο Λουξεμβούργο, στις 18 Νοεμβρίου 2005

Το Συμβούλιο Αρχιτεκτόνων Ευρώπης (ΣΑΕ),

ως αντιπροσωπευτική οργάνωση των εθνικών μητρώων εγγραφής και των επαγγελματικών αρχιτεκτονικών οργανώσεων των είκοσι πέντε Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των περισσοτέρων Υποψήφιων Χωρών, καθώς και της Νορβηγίας και της Ελβετίας,

εκπροσωπώντας κατά συνέπεια περίπου 450.000 Ευρωπαίους αρχιτέκτονες,

λαμβάνοντας υπόψη την ευθύνη του αρχιτέκτονα ως προς την ποιότητα του δομημένου περιβάλλοντος,

δεδομένης της επιζήμιας επίπτωσης του «ντάμπινγκ των τιμών» στη συνολική ποιότητα της προσφοράς των αρχιτεκτονικών υπηρεσιών και ως εκ τούτου στην ποιότητα του δομημένου περιβάλλοντος,

υπενθυμίζοντας τη σπουδαιότητα που έχει προσδώσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στην προώθηση της αρχιτεκτονικής ποιότητας στην Ευρώπη, στο ψήφισμά του της 12ης Φεβρουαρίου 2001 (2001/C73/04),

δεδομένου του αντίκτυπου της ποιότητας του σχεδιασμού και της οικοδόμησης στην βιώσιμη και πολιτιστική ανάπτυξη ως προϋπόθεση για την ποιότητα ζωής των πολιτών της Ε.Ε.,

λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα κτίριο έχει μακροπρόθεσμο αντίκτυπο στο περιβάλλον και ότι ένα καλά σχεδιασμένο κτίριο συμβάλλει σημαντικά στην υλοποίηση των στόχων που περιλαμβάνονται στη συμφωνία του Κιότο,

λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα κτίριο πρέπει να εγγυάται την αναγκαία ασφάλεια στους καταναλωτές και τους τελικούς του χρήστες, όχι μόνο σε σχέση με την σταθερότητά του αλλά και με την πυρασφάλεια, την ασφάλεια έναντι κλοπής, βανδαλισμού, ακόμα και τρομοκρατικής πράξης,

λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αρχιτέκτονας είναι το πλέον αρμόδιο άτομο για τον σχεδιασμό ενός κτιρίου που συμμορφώνεται με τις ανάγκες του καταναλωτή και της κοινωνίας,

λαμβάνοντας υπόψη ότι, με τη χρήση μιας ιδανικής σύλληψης και αρχιτεκτονικής λύσης, μπορούν να επιτευχθούν σημαντικά οικονομικά πλεονεκτήματα (οικονομίες) στην κατασκευή και συντήρηση των κτιρίων, προσφέροντας ταυτόχρονα σημαντική πρόσθετη αξία για την ποιότητα του κατοικημένου περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς,

λαμβάνοντας υπόψη ότι τα έξοδα που καλύπτουν τις υπηρεσίες του αρχιτέκτονα αντιπροσωπεύουν μόνο ένα πολύ μικρό μέρος του συνολικού κόστους του κτιρίου για τον καταναλωτή και την κοινωνία κατά τη διάρκεια ζωής του συγκεκριμένου κτιρίου,

επιδιώκοντας την διασφάλιση ενός ποιοτικού αποτελέσματος για τους καταναλωτές και τους τελικούς χρήστες που χρησιμοποιούν αρχιτεκτονικές υπηρεσίες,

προτρέπει τα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. να εναντιωθούν στο «ντάμπινγκ των τιμών» στον τομέα των αρχιτεκτονικών υπηρεσιών, με την καθιέρωση νομικών οργάνων που εγγυώνται ότι οι αποφάσεις ανάθεσης δεν στηρίζονται αποκλειστικά στο κόστος, αλλά και σε κριτήρια που βασίζονται στην ποιότητα,

ζητά από τις Οργανώσεις Μέλη του να χρησιμοποιήσουν κάθε θεμιτό μέσο για να εμποδίσουν το «ντάμπινγκ των τιμών» από αρχιτέκτονες,

προειδοποιεί τους αρχιτέκτονες να μην συμμετέχουν σε διαπραγματεύσεις για αρχιτεκτονικά συμβόλαια που δεν περιλαμβάνουν ως κυρίαρχα κριτήρια επιλογής τις επαγγελματικές ικανότητες, την ποιότητα της εργασίας που πρέπει να πραγματοποιηθεί και την ποιότητα της προτεινόμενης υπηρεσίας.

Λουξεμβούργο, 18 Νοεμβρίου 2005

Μετάφραση: Στεφανία Φέρρο, Γραμματεία ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ - Γραφείο Διεθνών Σχέσεων

Επιμέλεια: Κώστας Μπελιμπασάκης, Υπεύθυνος Γραφείου Διεθνών Σχέσεων ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ

 


Αρχή σελίδας