Προηγούμενη σελίδα

Δελτίο Τύπου ΣΑΕ 2-05

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2-05

Η Ευρωπαϊκή Τεχνολογική Πλατφόρμα Κατασκευής γίνεται πραγματικότητα

Πρώτη Συνεδρίαση της Ομάδας «High Level» (Ομάδα Υψηλού Επιπέδου)

Η Ευρωπαϊκή Τεχνολογική Πλατφόρμα Κατασκευής, η οποία επιδιώκει να κατευθύνει τον κατασκευαστικό τομέα σ’ ένα υψηλότερο επίπεδο απόδοσης και ανταγωνιστικότητας που θα του επιτρέψει να ανταποκριθεί καλύτερα στις προκλήσεις της συνολικής βελτίωσης της ποιότητας του δομημένου περιβάλλοντος στην Ευρώπη, πραγματοποίησε την πρώτη συνεδρίαση της Ομάδας «High Level» στις Βρυξέλλες, την 1η Μαρτίου 2005. Αναγνωρίζοντας πλήρως την σημασία που προσδίδει η Επιτροπή της Ε.Ε. σε αυτήν την κατευθυνόμενη από την βιομηχανία πρωτοβουλία, ο Επίτροπος της Ε.Ε. για την Έρευνα, κ. Janez Potocnik, προέδρευσε της πρώτης συνεδρίασης της Ομάδας «High Level». Η Ομάδα αποτελείται από εκπροσώπους υψηλού επιπέδου όλων των συμμέτοχων στον τομέα κατασκευής – εργολάβους, αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς, προμηθευτές υλικών, ιδρύματα ερευνών και χειριστές – και άλλων τομέων που επηρεάζονται άμεσα από την επιτυχία του τομέα – εθνικές κυβερνήσεις, Μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Πόλεις, οικονομικά ιδρύματα και ομάδες χρηστών, καθώς και μη κυβερνητικές οργανώσεις.

Το Συμβούλιο Αρχιτεκτόνων Ευρώπης (ΣΑΕ) συμμετείχε ενεργά στην καθιέρωση αυτής της σημαντικής Ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας και θα διασφαλίσει ότι τα συμφέροντα του αρχιτεκτονικού επαγγέλματος και οι ικανότητες που μπορεί να προσφέρει, ενσωματώνονται πλήρως στην εργασία τηςΕυρωπαϊκής Τεχνολογικής Πλατφόρμας Κατασκευής. Συγκεκριμένα, το ΣΑΕ έχει το προβάδισμα στην ανάπτυξη ενός «Οράματος 2030» και μιας Ατζέντας Στρατηγικής Έρευνας για τα ερωτήματα που προκύπτουν από το ζήτημα των «Αστικών Θεμάτων». Αυτό το θέμα σχετίζεται άμεσα με την φιλοδοξία τηςΕυρωπαϊκής Τεχνολογικής Πλατφόρμας Κατασκευής να προσφέρει όχι μόνο έναν πιο αποτελεσματικό και ανταγωνιστικό Κατασκευαστικό Τομέα, αλλά και μια καλύτερη ποιότητα ζωής στους πολίτες της Ευρώπης. Αναμένεται ότι η Ευρωπαϊκή Τεχνολογική Πλατφόρμα Κατασκευής θα επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό το περιεχόμενο του 7ου Προγράμματος Πλαισίου της Ε.Ε. για την Έρευνα σε αυτόν τον τομέα.

Για να διασφαλίσει αυτά τα συμφέροντα, το ΣΑΕ διόρισε τον Άγγλο αρχιτέκτονα Ian Ritchie ως εκπρόσωπο του επαγγέλματος στην Ομάδα «High Level». Ο Ian Ritchie είναι ένας αρχιτέκτονας με παγκόσμια αναγνώριση και η επιρροή του στην ανάπτυξη της υιοθέτησης μιας βιώσιμης προσέγγισης της αρχιτεκτονικής και της κατασκευής, τον έχει φέρει στην πρώτη γραμμή του επαγγέλματος και του έχει προσφέρει μια ισχυρή δημόσια εικόνα σε αρκετά Κράτη Μέλη της Ε.Ε. Είναι επίσης Επίτιμος Επίτροπος στο σώμα της Βρετανικής κυβέρνησης, στην Επιτροπή για την Αρχιτεκτονική στο Δομημένο Περιβάλλον (CABE).

Για να ενισχύσει ακόμα περισσότερο την εκπροσώπηση του επαγγέλματος στις δομές της Ευρωπαϊκής Τεχνολογικής Πλατφόρμας Κατασκευής, το ΣΑΕ διόρισε επίσης τον Vesa Peltonen, Διευθύνοντα Σύμβουλο του μεγαλύτερου αρχιτεκτονικού γραφείου της Φινλανδίας, του EVATA, για να εκπροσωπήσει το επάγγελμα στην ομάδα Υποστήριξης της Πλατφόρμας. Αυτή η ομάδα συντονίζει την εργασία της Ευρωπαϊκής Τεχνολογικής Πλατφόρμας Κατασκευής και συνεδριάζει τακτικά για να διασφαλίσει ότι επιτυγχάνονται οι στόχοι της πρωτοβουλίας.

Το ΣΑΕ φρόντισε επίσης να εκπροσωπείται το επάγγελμα σε πολλές από τις Ομάδες Εργασίας και τις Περιοχές Εστίασης της Πλατφόρμας. Σημαντικότερη μεταξύ αυτών είναι η συμμετοχή στις Περιοχές Εστίασης «Πόλεις και Κτίρια», «Ποιότητα Ζωής» και «Πολιτιστική Κληρονομιά».

 

Σημείωση συντακτών:

Το ΣΑΕ ιδρύθηκε το 1990 και εδρεύει στις Βρυξέλλες. Έχει περισσότερα από 40 Μέλη που είναι αντιπροσωπευτικές και ρυθμιστικές αρχιτεκτονικές οργανώσεις από όλα τα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. καθώς και από τη Νορβηγία και την Ελβετία. Κατά συνέπεια, τα μέλη του εκπροσωπούν περισσότερους από 450.000 αρχιτέκτονες σε όλη την Ευρώπη.

Η Ευρωπαϊκή Τεχνολογική Πλατφόρμα Κατασκευής σκοπεύει να επιτύχει τους στόχους της αναλύοντας τις κυριότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κατασκευαστικός τομέας υπό όρους κοινωνίας, βιωσιμότητας και τεχνολογικής ανάπτυξης. Μέσα στις επόμενες δεκαετίες, θα αναπτυχθούν στρατηγικές έρευνας και καινοτομίας ώστε να αντιμετωπιστούν αυτές οι προκλήσεις, δεσμεύοντας και κινητοποιώντας το ευρύ πεδίο των κύριων δεξιοτήτων, της ειδίκευσης και των ικανοτήτων που υπάρχουν στα πλαίσια του κατασκευαστικού τομέα, με στόχο να εκπληρωθούν οι ανάγκες της Κοινωνίας.

Η Ευρωπαϊκή Τεχνολογική Πλατφόρμα Κατασκευής θα επιδιώξει να αντιμετωπίσει τις κρίσιμες προκλήσεις του 21ου αιώνα, συμπεριλαμβανομένων και των ακόλουθων:

• Εκβιομηχάνιση της διαδικασίας κατασκευής για να μειωθεί σημαντικά το κόστος κατασκευής και να αυξηθεί η ποιότητα,

• Δημιουργία ασφαλούς και υγιεινού περιβάλλοντος εργασίας και διαβίωσης για τους Ευρωπαίους πολίτες,

• Συμμετοχή στην εργασία για να ενισχυθεί η εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία, ώστε να δημιουργηθεί μια πραγματικά ενιαία αγορά για τα κατασκευαστικά προϊόντα και τις υπηρεσίες,

• Δράση για τη μείωση της χρήσης της ενέργειας, των υλικών και άλλων πόρων στην κατασκευή και στο δομημένο περιβάλλον,

• Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του Ευρωπαϊκού κατασκευαστικού τομέα σε σχέση με τις Η.Π.Α. και τις οικονομίες χαμηλού κόστους,

• Διασαφήνιση ότι ο κατασκευαστικός τομέας είναι καινοτόμος και οδηγείται από την έρευνα,

• Συμβολή στη βελτίωση της ποιότητας του δομημένου περιβάλλοντος έτσι ώστε να διασφαλιστεί, μεταξύ άλλων στόχων, ότι θα είναι προσιτό σε όλους,

• Κάλυψη των αναγκών των ηλικιωμένων και των ατόμων με ειδικές ανάγκες, των οποίων η κινητικότητα και η ανεξαρτησία μειώνονται εξαιτίας της έλλειψης προσβάσιμων συστημάτων μεταφοράς και δομημένου περιβάλλοντος,

• Μετατροπή του κατασκευαστικού τομέα και των σχετικών τομέων παρέμβασης σε έναν προηγμένο, βασιζόμενο στη γνώση οικονομικό τομέα, σε όλα τα επίπεδα της αλυσίδας της προσφοράς,

• Υποστήριξη της συνολικής και βιώσιμης ανάπτυξης και διατήρηση του Ευρωπαϊκού αστικού και αγροτικού περιβάλλοντος, μειώνοντας τις συγκρούσεις των συμμέτοχων στις παρεμβάσεις που σχετίζονται με την ακίνητη πολιτιστική κληρονομιά,

• Διασφάλιση ότι η πολιτιστική και αρχιτεκτονική μας κληρονομιά διατηρείται, προς όφελος της κοινωνίας και του πλούτου των πόλεών μας,

• Ενίσχυση των σχέσεων μέσω των αλυσίδων παροχής και προμήθειας, ιδιαίτερα με τους καταναλωτές, τους πολίτες και τους τελικούς χρήστες των προϊόντων του κατασκευαστικού τομέα,

• Μετατόπιση της εστίασης του τομέα στο προϊόν και μεγαλύτερη επικέντρωση στις υπηρεσίες.

Για περισσότερες πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Τεχνολογική Πλατφόρμα Κατασκευής, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.ectp.org

Για περισσότερες πληροφορίες για το Συμβούλιο Αρχιτεκτόνων Ευρώπης, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.ace-cae.org ή επικοινωνήστε με τον Alain Sagne, Γενικό Γραμματέα του ΣΑΕ στο e-mail: [email protected]

Βρυξέλλες, 1/03/2005

Μετάφραση: Στεφανία Φέρρο, Γραμματεία ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ - Γραφείο Διεθνών Σχέσεων

Επιμέλεια: Κώστας Μπελιμπασάκης, Υπεύθυνος Γραφείου Διεθνών Σχέσεων ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ

 


Αρχή σελίδας