B' Αρχιτεκτονικό Συνέδριο

«Λαϊκή Κατοικία-Πολεοδομία»
Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 1962


Διοικητικό Συμβούλιο
Κ. Μπίτσιος
Ν. Βαλσαμάκης
Ν. Σιαπκίδης
Α. Γεροντάκης
Φ. Τσέκερης
A. Κωστάλα-Κεχαγιόγλου

Πρόεδρος
Κ. Μπίτσιος

Γ. Γραμματέας
Ν. Σιαπκίδης

Επιτροπή Πορισμάτων
Γ. Αναιρούσης
Πρ. Βασιλειάδης
Π. Καραντινός
Κ. Μπίτσιος
Α. Προβελέγγιος
Η. Σκρουμπέλος

 

 

 

Ψήφισμα

«Το Συνέδριο εγκρίνει και αποφασίζει τα εξής:
α) Την διατύπωση των κατωτέρω γενικών συμπερασμάτων επί της ερεύνης του κεντρικού θέματος του Συνεδρίου: Διαπιστούται η οξύτης του θέματος της κατοικίας στην χώρα μας. Η οξύτης αυτή διαγράφεται με σαφήνεια από την διαπίστωση ότι η μέση πυκνότης της οικήσεως ατόμων ανά δωμάτιο κατατάσσει την Ελλάδα στην προτελευταία βαθμίδα από τις ευρωπαϊκές χώρες. Η έλλειψη εκαντοντάδων χιλιάδων κατοικιών δημιουργεί κενό πού συμπληρώνεται με ρυθμό ο οποίος, αν εξακολουθήση με τα σημερινά δεδομένα, δεν θα ικανοποιήση τις άμεσες στεγαστικές ανάγκες του λαού μας εντός λογικού χρονικού διαστήματος. Ειδικώτερα διαπιστώνονται τα εξής:
1. Έλλειψη ενιαίας οικιστικής πολιτικής, σε συνάρτηση με κατάλληλους όρους πολεοδομικής αναπτύξεως.
2. Έλλειψη ενιαίου προγράμματος στον τομέα της οικιστικής δραστηριότητος στην παραγωγή κατοικιών.
3. Σύγκρουση αρμοδιοτήτων στους υπάρχοντες υπευθύνους φορείς εφαρμογής οικιστικών προγραμμάτων.
4. Aσαφής προσδιορισμός των δικαιούχων στεγάσεως, βάσει κριτηρίων εισοδήματος.
5. Aνεπαρκέστατη συμμετοχή του Κράτους στην χρηματοδότηση προγραμμάτων οικιστικής αναπτύξεως.
6. Aνάγκη ενισχύσεως της ιδιωτικής πρωτοβουλίας από το Κράτος για την οργανωμένη δόμηση κατοικιών και μη παρεμπόδισή της με διάφορα ανασταλτικά οικονομικά μέτρα. Συμπληρωματικά διαφαίνεται ότι το πρόβλημα της στεγάσεως δεν είναι δυνατόν να λυθή, στην καθολική του μορφή, παρά με την πρωτοβουλία της Πολιτείας, η οποία θα αναλάβη την επιστημονική έρευνα του θέματος, τον μακρόπνοο προγραμματισμό και την συστηματική εφαρμογή του. Προϋπόθεση της επιτυχίας του έργου τούτου είναι η θεμελίωσή του επί των επιστημονικών θέσεων πού προκύπτουν από τις εργασίες του B' Πανελληνίου Aρχιτεκτονικού Συνεδρίου, το οποίον αποτελεί την υπεύθυνη επιστημονική έκφραση στο θέμα της κατοικίας.
β) Την συγκρότηση Επιτροπής επεξεργασίας και τελικής διατυπώσεως του πορίσματος του B' Συνεδρίου, η οποία θα αποτελήται από τους συναδέλφους: Γ. Aναιρούση, Π. Βασιλειάδη, Π. Καραντινό, K. Μπίτσιο, Α. Προβελέγγιο και Η. Σκρουμπέλο.
γ) Την σύγκληση του Γ' Πανελληνίου Aρχιτεκτονικού Συνεδρίου το φθινόπωρο του 1963 στο Ναύπλιο, μέ θέμα "Η συμβολή του αρχιτέκτονος στην ανάπτυξη της χώρας", και
δ) Την κατόπιν σχετικής εισηγήσεως διαπίστωση ότι, στις επαρχιακές πόλεις, ο ιστορικός εθνικός πλούτος μας, ο οποίος εκδηλώνεται στα κτίρια-μνημεία της λαϊκής αρχιτεκτονικής, είτε από λόγους φυσικής φθοράς, είτε από ανάγκες ανοικοδομήσεως, καταστρέφεται, και εντός μικρού χρόνου οι επαρχιακές πόλεις θά έχουν χάσει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα τους. Επ' αυτού εκφράζεται η ευχή όπως ο Σύλλογος Aρχιτεκτόνων συγκροτήση Επιτροπή για την συγκέντρωση συνεισφορών για την αγορά και συντήρηση των κτιρίων αυτών, παράλληλα με την λήψη των ενδεικνυομένων νομοθετικών μέτρων από το Κράτος, ώστε τα κτίρια αυτά να χαρακτηρισθούν ιστορικού ενδιαφέροντος και διατηρητέα».

 

Αρχή σελίδας