ΘΕΣΜΙΚΑ

Α.Π. 24692     Αθήνα 12 Ιουλίου 1999

 Προς

Τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ

 κ. Κώστα Λαλιώτη

Αμαλιάδος 17

11523 Αθήνα

 Θέμα : Θεσμικό Πλαίσιο Αρχιτεκτόνων

 Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

 1.  Ο Σύλλογός μας έκφραση των Διπλωματούχων Αρχιτεκτόνων Ανωτάτων Σχολών σε πανελλαδική βάση, απευθύνεται σε σας ζητώντας να μεριμνήσετε ώστε να διασφαλισθούν τα επαγγελματικά δικαιώματα των Αρχιτεκτόνων στη χώρα μας κατά την ενάσκηση της Αρχιτεκτονικής, με τον μόνο τρόπο που μπορεί να εγγυάται την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου στους πολίτες, αλλά και με την ταυτόχρονη προστασία του δομημένου και του φυσικού περιβάλλοντος και με σεβασμό στην πολεοδομική νομοθεσία.

 Η ανάγκη αυτή για διασφάλιση έχει ήδη ρητά αναγνωρισθεί (συνημμένα έγγραφα) και από όλα τα πολιτικά κόμματα της χώρας.

 Η κατάσταση, όπως έχει επικρατήσει μέχρι σήμερα, όπου ο κάθε απόφοιτος μιας σχολής (ακόμη και μη ανωτάτης) ασκεί συνολικά ή μερικά την Αρχιτεκτονική δεν έχει οδηγήσει μόνο στην υποβάθμιση των πόλεων αλλά και έχει περιάγει τους Αρχιτέκτονες σε δεινή επαγγελματική κρίση.

 Η κατάσταση αυτή πρέπει αμέσως να σταματήσει γιατί επί πλέον παραβιάζει ρητούς κανόνες του κοινοτικού δικαίου, που έχοντας ενσωματωθεί στο εσωτερικό μας δίκαιο, συνιστούν δεσμεύσεις της ελληνικής πολιτείας με επηυξημένο μάλιστα κύρος.

2.   Όπως είναι γνωστό, τον Αύγουστο του 1985 δημοσιεύτηκε η υπ' αριθμ. 85/384/ΕΟΚ  Οδηγία του Συμβουλίου της 10.6.1985 "για την αμοιβαία αναγνώριση των πτυχίων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων στον τομέα της αρχιτεκτονικής και τη θέσπιση μέτρων για τη διευκόλυνση της πραγματικής άσκησης του δικαιώματος εγκατάστασης και ελεύθερης παροχής υπηρεσιών".

 Η παραπάνω Οδηγία ενσωματώθηκε στο εσωτερικό μας δίκαιο (με καθυστέρηση 6 χρόνων και αφού η χώρα μας καταδικάσθηκε από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την καθυστέρηση αυτή) με το Π.Δ. 107/1993 (ΦΕΚ Α' 49), το οποίο μεταφέρει τις διατάξεις της Οδηγίας σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις του περιεχομένου σπουδών του πτυχίου Αρχιτεκτονικής που αποτελούν πλέον απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλματος του Αρχιτέκτονα.

Οι προϋποθέσεις αυτές (κατ' ελάχιστον) είναι:

Α) σπουδές πανεπιστημιακού επιπέδου με κύριο αντικείμενο την αρχιτεκτονική.

Β) σπουδές που πρέπει να διατηρούν ισορροπία ανάμεσα στις θεωρητικές και πρακτικές πλευρές της εκπαίδευσης στην αρχιτεκτονική,

Γ) σπουδές τουλάχιστον 4 ετών με πλήρη απασχόληση σε Πανεπιστήμιο ή ανάλογο εκπαιδευτικό ίδρυμα (ή τουλάχιστον 6 ετών σε Πανεπιστήμιο ή ανάλογο εκπαιδευτικό ίδρυμα, από τα οποία 3 τουλάχιστον με πλήρη απασχόληση) και

Δ) επισφράγιση της παραπάνω εκπαίδευσης με επιτυχία σε διαγωνισμό πανεπιστημιακού επιπέδου.

Είναι κατά συνέπεια προφανές ότι κάτοχοι πτυχίων ή πιστοποιητικών που δεν πληρούν τις παραπάνω ελάχιστες προϋποθέσεις των σπουδών Αρχιτεκτονικής δεν μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμα του Αρχιτέκτονα.

Παρά το γεγονός αυτό, σήμερα, ύστερα από 14 χρόνια από την υιοθέτηση της Οδηγίας και 6 χρόνια από την ενσωμάτωσή της στο ελληνικό δίκαιο, εξακολουθούν να ασκούν το επάγγελμα του Αρχιτέκτονα, τόσο διπλωματούχοι ανωτάτων σχολών με μέγιστο χρόνο σπουδών αρχιτεκτονικής 2 εξάμηνα (με γενικές γνώσεις αρχιτεκτονικής), όσο και πτυχιούχοι σχολών που δεν ανήκουν στην ανώτατη εκπαίδευση.

3.   Αποτελεί αναμφισβήτητη νομική υποχρέωση της Πολιτείας να αποσαφηνίσει με θετικές ενέργειές της το καθεστώς άσκησης του επαγγέλματος του Αρχιτέκτονα διασφαλίζοντας έτσι την πραγματική άσκηση αυτού για τους κατόχους ελληνικών τίτλων, αποκλείοντας από αυτή τους κατόχους πτυχίων και πιστοποιητικών που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις.

 Η υποχρέωση αυτή της Πολιτείας βασίζεται στους κανόνες του κοινοτικού δικαίου που προαναφέρθηκαν, αλλά και στο πρωτογενές δίκαιο της ελεύθερης εγκατάστασης και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, που κατοχυρώνεται από τη Συνθήκη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως ισχύει σήμερα.

 Για το σκοπό αυτό σας ζητούμε:

 (1)   Να γνωρίσετε άμεσα, αποστέλλοντας σχετική ειδική εγκύκλιο προς όλες τις πολεοδομικές υπηρεσίες της χώρας, άλλα και προς όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς, με την οποία θα αποσαφηνίζεται το καθεστώς άσκησης του επαγγέλματος του Αρχιτέκτονα στην χώρα μας για τους κατόχους ελληνικών πτυχίων.

 Το καθεστώς αυτό θα πρέπει να είναι εκείνο που ορίζεται στην Οδηγία 85/384/ΕΟΚ και στο Π.Δ. 107/1993.

 Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να διευκρινίζεται:

 Α) ότι δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του Αρχιτέκτονα, δηλαδή δικαίωμα εκπόνησης αρχιτεκτονικών μελετών κάθε φύσης και επίβλεψης της εκτέλεσης των αντιστοίχων εργασιών, έχουν μόνο οι διπλωματούχοι (1) του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και (2) του Τμήματος Αρχιτεκτόνων της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (όπως ακριβώς αναφέρεται στην από 5.5.1994 Ανακοίνωση της Ελληνικής Κυβέρνησης σχετικά με την εφαρμογή της Οδηγίας 85/384/ΕΟΚ)

Β) ότι δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του Αρχιτέκτονα έχουν επίσης όσοι είχαν αποκτήσει πτυχίο ή πιστοποιητικό που θεωρείτο επαρκές για την άσκηση της Αρχιτεκτονικής με βάση κεκτημένα δικαιώματα ή υφιστάμενες εθνικές διατάξεις, υπό τον όρο ότι οι τίτλοι

αυτοί ή τα συναφή δικαιώματα να είχαν αποκτηθεί μέχρι την 5.8.1985 (ημερομηνία κοινοποίησης της Οδηγίας) ή οι ίδιοι δικαιούχοι να βρίσκονταν ήδη στις 5.8.1985 στο τρίτο ακαδημαϊκό έτος των σπουδών τους που τους οδήγησε στην απόκτηση των τίτλων αυτών μετά την παραπάνω ημερομηνία.

(2)   Να προωθήσετε νομοθετική ρύθμιση, με την οποία θα καταργείται η ισχύς όλων των διατάξεων (νομοθετικών και κανονιστικών), που βρίσκονται εκτός των περιπτώσεων που αμέσως πιο πάνω αναφέρθηκαν και που παρέχουν το δικαίωμα σε άλλες κατηγορίες πτυχιούχων ή κατόχων πιστοποιητικών -πέραν των παραπάνω- να ασκούν το επάγγελμα του Αρχιτέκτονα.

Εδώ θα πρέπει να υπογραμμισθεί ότι οποιαδήποτε διάταξη του εσωτερικού δικαίου, που ρυθμίζει διαφορετικά τον τρόπο άσκησης του επαγγέλματος του Αρχιτέκτονα, θεωρείται ότι έχει ήδη καταργηθεί από την θέση σε ισχύ (αν όχι και νωρίτερα) του Π.Δ. 107/1993, ως αντιβαίνουσα προς το υπέρτερης ισχύος κοινοτικό δίκαιο. Παρ' όλα ταύτα, η ανάγκη ασφάλειας δικαίου επιβάλλει την ρητή κατάργηση όλων αυτών των διατάξεων με πράξη νομοθετικού περιεχομένου.

Ο Σύλλογός μας προσφέρεται να συνεργασθεί με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου σας για την σύνταξη μιας τέτοιας διάταξης νόμου, που θα μπορούσε να περιληφθεί σε νομοσχέδιο αρμοδιότητας του ΥΠΕΧΩΔΕ.

Είμαστε βέβαιοι ότι τα αιτήματά μας θα τύχουν της άμεσης προσοχής σας και ότι θα γίνουν οι -αυτονόητες άλλωστε- θετικές ενέργειες εκ μέρους του ΥΠΕΧΩΔΕ προς την κατεύθυνση της διασφάλισης των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Αρχιτεκτόνων, χωρίς να χρειασθεί να προσφύγουμε στις υπηρεσίες της Επιτροπής της Ε.Ε. που, όπως γνωρίζετε, αποτελεί και τον πλέον ασφαλή θεματοφύλακα της εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου, αλλά και των όρων διασφάλισης των συνθηκών λειτουργίας της κοινής εσωτερικής αγοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Συνημμένα : Φάκελος με έγγραφα που αφορούν συνολικά το Θεσμικό πλαίσιο άσκησης επαγγέλματος του Αρχιτέκτονα.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ  ΠΑΤΡΑΣ ◊ 18 Φεβρουαρίου 2001

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Δ.Σ. ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το διοικητικό συμβούλιο την τελευταία περίοδο, μετά από το συντονιστικό της Αθήνας, όρισε συγκεκριμένους στόχους και ανέπτυξε δράσεις για μεγάλα και μικρά προβλήματα που απασχολούν την Πανελλήνια Ένωση.

Κωδικοποιημένα οι δράσεις και παρεμβάσεις παρουσιάζονται στο επισυναπτόμενο πίνακα.

Ωστόσο το σημείο τομής για την μεταβολή των όρων παρουσίας και δράσης του κλάδου, εντοπίζεται στην προώθηση συγκεκριμένων δράσεων για:

Ÿ        τα θεσμικά θέματα για την άσκηση της αρχιτεκτονικής

Ÿ        την προβολή και αναβάθμιση της αρχιτεκτονικής

θέματα που προτείνεται να συζητηθούν αναλυτικά.

Είναι φανερό πως απαιτείται βελτίωση της οργανοτεχνικής κατάστασης και ενοποίηση δράσεων-παρεμβάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο. Αυτό σημαίνει πως άπαντες, το Δ.Σ, τα Τμήματα, οι Σύλλογοι πρέπει να συνεργαστούν μεθοδικά και αποτελεσματικά για την προώθηση-προβολή των βασικών θεμάτων προς τους συναδέλφους, την πολιτεία και την κοινωνία με σκοπό την αναβάθμιση του κλάδου και την βελτίωση των όρων άσκησης της αρχιτεκτονικής.

Η συνεδρίαση του συντονιστικού, όπως πραγματοποιείται με συγκεκριμένα θέματα και ελπίζουμε με συγκεκριμένες δεσμεύσεις και επομένως η αποφυγή γενικών συζητήσεων χωρίς αποτέλεσμα, η πραγματοποίηση της εκδήλωσης από τον τοπικό Σύλλογο(τώρα και κάθε φορά), η δημοσιοποίηση των συμπερασμάτων του συντονιστικού των Συλλόγων, αποτελούν τη νέα βάση που πιστεύουμε θα βοηθήσει για την αναβάθμιση των λειτουργιών μας, αλλά και των δραστηριοτήτων της Πανελλήνιας Ένωσης.

Σημειώνουμε τέλος πως το Δ.Σ. αποφάσισε την πραγματοποίηση της 2ης Αντιπροσωπείας στην Αθήνα το Σάββατο 10 Μαρτίου 2001 με βασικά θέματα-πέραν της ενημέρωσης για τις δράσεις του Συλλόγου-τα θέματα ακριβώς που καλείται να εξειδικεύσει το συντονιστικό όλων των συλλόγων και τμημάτων.

Προσδοκούμε και προγραμματίζουμε την σύγκληση αυτή με την έγκαιρη

ενημέρωση των αντιπροσώπων με  dossier όλων των υλικών, με παρουσία σε αυτήν εκπροσώπων της Πολιτείας, της UIA  και της CAE. Προγραμματίζουμε δε να πραγματοποιηθεί αυτή σε χώρο που  να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις για μια τέτοια συνεδρίαση.

Συμπερασματικά τονίζουμε πως τα Δ.Σ. όλων των Συλλόγων μαζί με τους αντιπροσώπους που έχουν εκλεγεί στην πανελλαδική αντιπροσωπεία, πρέπει να κινητοποιηθούν αποφασιστικά για την αναβάθμιση του κλάδου και ενεργοποίηση-ευαισθητοποίηση των μελών για την επίτευξη των στόχων μας.

ΘΕΜΑ 1ο

ΘΕΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

Ανωτατοποίηση των ΤΕΙ και επαγγελματικά δικαιώματα.

Χτυπούν την πόρτα της αρχιτεκτονικής οι «τεχνολόγοι ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ»

lΕίναι γνωστές οι προσπάθειες που με πρόσχημα την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 89/46, προωθούν την ανωτατοποίηση των ΤΕΙ κατά παράβαση του άρθρου 16 του Συντάγματος.

Είναι γνωστό επίσης πως τα κατοχυρωμένα επαγγέλματα, έχουν νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα που δεν μπορούν να τα ασκούν άλλες βαθμίδες εκπαίδευσης.

 

Η προσπάθεια απόδοσης επαγγελματικών δικαιωμάτων στους αποφοίτους των ΤΕΙ –μέσω Π.Δ.- ακυρώνει την ενδιάμεση τεχνολογική βαθμίδα και τους εξομοιώνει με τα ΑΕΙ.

 

Η ΚΟ 89/48 αφορά στην αναγνώριση διπλωμάτων στις χώρες – μέλη που υπάρχουν νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα και προφανώς δε σχετίζονται με την υφαρπαγή στην πράξη επαγγελματικών δικαιωμάτων (Στη χώρα μας τέτοια επαγγέλματα είναι του γιατρού, του μηχανικού κ.λ.π.).

 

Η αριθμ. 1958/2000 απόφαση του Στ Ε (μετά την προσφυγή του ΤΕΕ) ορίζει πως οι σπουδές στα ΤΕΙ δε μπορούν να υπερβαίνουν τα τρία (3) χρόνια σπουδών. Έκρινε αντισυνταγματικό δηλαδή το ΠΔ 227/95 με το οποίο είχαν αυξηθεί κατά δύο (2) εξάμηνα τα έτη σπουδών .

Η πολιτεία όμως με το Ν. 2817/14. 03. 2000 προωθεί εκ νέου ακάθεκτη τις ρυθμίσεις για τη συνολική ανωτατοποίηση των ΤΕΙ προσπάθεια που συνεχίζεται και σήμερα (βλέπε εξαγγελίες Ευθυμίου).

 

Η προσπάθεια του ΤΕΙ Πάτρας για «παραγωγή Αρχιτεκτόνων» μέσω του προγράμματος σπουδών «Ανακαίνιση και αποκατάσταση κτιρίων» επαναφέρει δραματικά το πρόβλημα και γι’ αυτό απαιτούνται συγκεκριμένες παρεμβάσεις με κινητοποίηση του κλάδου ώστε να υπάρξει λογική και σύνεση.

 

Είναι προφανές πως η προσπάθεια για εναρμόνιση με την οδηγία 89/48 δε μπορεί να υλοποιηθεί με την εξομοίωση των ΤΕΙ με τα ΑΕΙ. Δε μπορεί να αποκτώνται τα ίδια επιστημονικά κι επαγγελματικά δικαιώματα με δύο (2) τρόπους.

Πρέπει με έμφαση να σημειωθεί πως το Υπουργείο Παιδείας δεν αρκείται στο να καθορίζει αυθαίρετα τα προγράμματα σπουδών αλλά προχωρεί και στην αντιστοίχιση αυτών με το ρόλο στην παραγωγή προσδιορίζοντας και τα επαγγελματικά δικαιώματα.

¦Απ’ την άλλη πλευρά σοβαρότατο πρόβλημα δημιουργείται με το θέμα της επαγγελματικής ισοτιμίας τίτλων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσω του Ειδικού Συμβουλίου που έχει συσταθεί από το Υπουργείο Παιδείας (Συμβούλιο αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας τίτλων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης).

Εκ μέρους του Υπουργείου έχει τεθεί το ζήτημα της ρύθμισης για τους αποφοίτους των Τμημάτων τεχνολογικών εφαρμογών των ΤΕΙ αποδίδοντας σ’ αυτούς τα επαγγελματικά δικαιώματα που δεν κατέχουν με την επίκληση πως αυτό προβλέπεται από το ΠΔ 318/94.

Σημειώνουμε πως το ΠΔ έχει ανασταλεί με υπουργικές αποφάσεις ετών εκκρεμεί και προσφυγή του ΤΕΕ στο ΣΤΕ. Ακριβώς αυτό το ΠΔ (165/2000) βάσει του οποίου συγκροτήθηκε τόσο στο τμήμα αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων όσο και το συμβούλιο αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας τίτλων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ζητείται εντόνως να ακυρωθεί.

Ο τεχνικός κόσμος και ο ΣΑΔΑΣ- ΠΕΑ έχουν απευθυνθεί στον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, ζητώντας να υπάρξει διάλογος των συναρμοδίων Υπουργείων ώστε να διευθετηθεί το πρόβλημα.

(Εγγραφο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ 26186/03.10.2000).

Είναι γνωστή επίσης η προσφυγή ενώπιον του ΣΤΕ που κατέθεσε το ΔΣ του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ για την ακύρωση της απόφασης του Συμβουλίου των ΤΕΙ Πάτρας για το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος «Ανακαίνιση κι αποκατάσταση κτιρίων» (περιεχόμενο σπουδών της ειδικότητας «Αρχιτεκτονική των κτιρίων» με εξειδίκευση στις «αποκαταστάσεις κτιρίων»), στις 09.10.2000, μέσω του πληρεξούσιου Δικηγόρου του Συλλόγου.

¦Τέλος, είναι γνωστά τα προβλήματα με το Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας (ΕΣΥΠ) το οποίο δημιουργήθηκε και με πρόταση του τεχνικού κόσμου και του ΤΕΕ. Είναι γνωστό επίσης πως ουσιαστικά είναι αδρανοποιημένο και δεν επιτελεί το σκοπό του με ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας.

Είναι προφανές πως στο ΕΣΥΠ πρέπει να εκπροσωπούνται οι βασικοί φορείς, να είναι ανεξάρτητο, να συζητά θέματα  και τις θέσεις των φορέων και να επιλαμβάνεται αυτών. Τα μέλη αυτού πρέπει να υποδεικνύονται από τους φορείς και να μην ορίζονται από τον Υπουργό.

Επίσης γνωρίζοντας τη διακήρυξη της Μπολόνια, είμαστε ενώπιον μιας νέας δομής σπουδών όπου θα υπάρχουν δύο (2) κύκλοι σπουδών (προπτυχιακός - μεταπτυχιακός), μεταβάλλοντας το χάρτη της ανώτατης εκπαίδευσης. Είμαστε επίσης ενώπιον της ίδρυσης ιδιωτικών Παν/μίων και της λεγόμενης υπερεθνικής εκπαίδευσης.

Παρότι η κοινή διακήρυξη των 29 Υπουργών Παιδείας που την υιοθέτησαν δεν αποτελεί «νομική δέσμευση» ωστόσο ανοίγει τα ζητήματα για μια σταδιακή σύγκλιση των εκπαιδευτικών συστημάτων που θα οδηγήσει στη διαμόρφωση ενός κοινού ευρωπαϊκού μοντέλου. Ο κλάδος δε μπορεί και δε δικαιούται να μείνει αμέτοχος για όλες αυτές τις εξελίξεις που συντελελούνται.

Θεσμικό πλαίσιο επαγγέλματος

¦ «Στην έννοια της άσκησης του επαγγέλματος του πολιτικού μηχανικού νοείται συνυπάρχουσα η εξάσκηση του επαγγέλματος του αρχιτέκτονα … περιοριζόμενης εις καθαρά αρχιτεκτονικές και οικοδομικές εργασίες …»

ð Ν. 4663/30 (ΦΕΚ 149/Α/09.05.1930) Πρόεδρος Δημοκρατίας : Αλεξ. Ζαίμης

Από το 1930 φτάσαμε στην προσπάθεια των κλαδικών συλλόγων μέσω του διασυλλογικού με τον τίτλο : «διασυλλογική επιτροπή για το θεσμικό πλαίσιο άσκησης του επαγγέλματος του Μηχανικού» .

Εν συνεχεία είχαμε την κατ’ αρχήν συμφωνία ΣΠΜΕ- ΣΑΔΑΣ (12.03.1985) με επόμενες κινήσεις από το προηγούμενο ΔΣ, τη γραπτή δέσμευση των πολιτικών κομμάτων για το θέμα (έτη 1997- ‘ 98 – ‘99) και την επιστολή προς τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ (αριθμ. 24892/12. 07. 1997) από τον οποίο ζητείται :

Ÿ        Η επίλυση του προβλήματος από το Υπουργείο του

Ÿ        Η έκδοση εγκυκλίου προς τις Υπηρεσίες για την εφαρμογή του ΠΔ 107/93.

Ÿ        Η προώθηση νομοθετικής ρύθμισης για θέματα που δεν εντάσσονται στο παραπάνω ΠΔ.

Τέλος, το προηγούμενο ΔΣ με νέα του επιστολή προς το ΥΠΕΧΩΔΕ, ζήτησε να αναλάβει την πρωτοβουλία και να τοποθετηθεί επί του αιτήματος, υπενθυμίζοντας και τις σχετικές θέσεις – θετικές για το Σύλλογο – των πολιτικών κομμάτων.

¦ Η τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου (Ν 4663/30) αποτελεί δέσμευση της χώρας σε σχέση με τον ΚΟ 85/384/ΕΟΚ και προφανώς η παραμονή αυτού του καθεστώτος παραβιάζει τις διατάξεις της οδηγίας αυτής.

Η άσκηση της αρχιτεκτονικής πρέπει να πραγματοποιείται από τους καθ’ ύλην αρμόδιους τόσο στο επίπεδο του γνωστικού αντικειμένου όσο και των επαγγελματικών αρμοδιοτήτων.

Το ΔΣ του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ θεωρεί το θέμα μείζον τόσο για την υπόσταση του κλάδου, όσο και για τις δράσεις του ίδιου του ΔΣ. Αυτό αποτυπώθηκε στον προγραμματισμό του και σε ορισμένες ενέργειες που συνοπτικά αναφέρονται παρακάτω :

Ÿ        Στις 11. 07. 2000 υπήρξε συνάντηση του ΔΣ με τον Γ.Γ. του ΥΠΕΧΩΔΕ όπου μεταξύ των άλλων ετέθη το ζήτημα για άμεση αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου. Διατυπώθηκε η άποψη πως η ομαλοποίηση των αρμοδιοτήτων των κλάδων συνιστά την απόλυτη προτεραιότητα για τους αρχιτέκτονες και για την υλοποίηση ενός νέου θεσμικού πλαισίου, το Υπουργείο οφείλει να αναλάβει άμεσες και δεσμευτικές πρωτοβουλίες.

Ÿ        Στις 18. 01. 2000 έγινε εκτενής ενημέρωση στο διοικητικό συμβούλιο από τον προηγούμενο Πρόεδρο του ΣΑΔΑΣ και ανταλλάγησαν απόψεις για το χειρισμό του ζητήματος και τις οφειλόμενες ενέργειες.

Ÿ        Στις 20.10.2000 αποφασίστηκε και στάλθηκε σε όλους τους αρχιτέκτονες της χώρας επιστολή – κάλεσμα για τα δύο (2) σοβαρότατα προβλήματα που απασχολούν τον κλάδο (θεσμικό πλαίσιο - ΤΕΙ) και ζητήθηκε η ενεργός ανάμιξη όλων και η ανάληψη μιας γενικής κινητοποίησης για την επίτευξη των σκοπών του κλάδου.

Ÿ        Στις 31. 12. 2000 πραγματοποιήθηκε ημερίδα με τη συμμετοχή εκπροσώπων του ΔΣ του Συλλόγου αρχιτεκτόνων της Νάπολης και του προέδρου του Εθνικού Συμβουλίου Αρχιτεκτόνων της Ιταλίας όπου μεταξύ των άλλων αναδείχθηκε η σπουδαιότητα του ψηφίσματος του Συμβουλίου Υπουργών της ΕΕ «για την αρχιτεκτονική ποιότητα του αστικού περιβάλλοντος» και οι υποχρεώσεις που απορρέουν για τα κράτη – μέλη.

Ÿ        Στις 12. 01. 2001 (Απ 26594 έγγραφό μας) απεστάλη επιστολή στο ΥΠΕΧΩΔΕ, όπου ζητείται συνάντηση για τη συζήτηση και συνεννόηση επί θεμάτων άσκησης εθνικής πολιτικής για την αρχιτεκτονική και γενικότερα για τα μείζονα θεσμικά προβλήματα που απασχολούν τον κλάδο.

Προτεινόμενες ενέργειες – δράσεις

Και τα δύο (2) θέματα αποτελούν ουσιαστικά τα βασικά θέματα του κλάδου, η επίλυση των οποίων θα συμβάλλει στην αναζωογόνηση της αρχιτεκτονικής και την απαρχή λήψης μέτρων για την άσκηση εθνικής πολιτικής σε όλα τα επίπεδα.

Το ΔΣ θεώρησε αναγκαία την επεξεργασία θέσεων και προώθηση της συνεργασίας με τις Ευρωπαϊκές Ενώσεις των αρχιτεκτόνων και τα Τμήματα των αρχιτεκτονικών σχολών της χώρας ώστε οι φορείς αυτοί να αποτελέσουν το μέτωπο των αρχιτεκτόνων για την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και την πίεση της πολιτείας, ώστε με συγκεκριμένα βήματα να προωθηθεί η επίλυση των προβλημάτων. Οριστικοποιήθηκε η συνάντηση με τα τμήματα των Αρχιτεκτόνων στην Πάτρα στις 17-18/02/2001 όπου θα συζητηθούν τα θέματα αυτά και προγραμματίζεται η συνάντηση με τις Ευρωπαϊκές ενώσεις αρχιτεκτόνων στο άμεσο διάστημα.

 Εξυπακούεται πως αναμένουμε τη συνάντηση με τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, ώστε να διευκρινίσουμε και τις προθέσεις της πολιτείας, επί συγκεκριμένου αιτήματος σε επεξεργασμένη και δεδομένη βάση.

 Ειδικό θέμα για συγκεκριμενοποίηση ενεργειών αποτελούν οι νομικές ενέργειες που μελετώνται με την προσήκουσα προσοχή.

 Εκείνο που προτείνεται είναι η συγκρότηση και λειτουργία μιας εθνικής επιτροπής θεσμικού πλαισίου, την οποία θα απαρτίζουν εκπρόσωποι του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, των αρχιτεκτονικών σχολών και αρχιτέκτονες με ειδικό βάρος ώστε να προγραμματιστούν και να υλοποιηθούν συγκεκριμένες ενέργειες και δράσεις με σκοπό την αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου και την απόδοση στους αρχιτέκτονες του δικαιώματος άσκησης της αρχιτεκτονικής.

 

Για το θέμα των ΤΕΙ απαιτείται συντονισμένη παρέμβαση και συνεργασία με το ΤΕΕ και τους κλαδικούς συλλόγους ώστε το πλαίσιο θέσεων και οι προτάσεις των μηχανικών να υιοθετηθούν στην κατεύθυνση της εξυγίανσης ολόκληρης της τεχνικής πυραμίδας και των διάφορων επαγγελμάτων που εμπλέκονται στην παραγωγική διαδικασία της χώρας.

Αρχή σελίδας