Προηγούμενη σελίδα

Δελτίο Τύπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αρχιτεκτόνων

 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αρχιτεκτόνων (ACE)
Δελτίο τύπου «Αρχιτεκτονική και Ποιότητα Ζωής»
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αρχιτεκτόνων εκδίδει Βιβλίο Πολιτικής σχετικά με την επίδραση της νομοθεσίας και της πολιτικής της Ε.Ε. στο δομημένο περιβάλλον και την κοινωνία.

Κύρια επιδίωξη του βιβλίου, το οποίο έχει τίτλο «Αρχιτεκτονική και Ποιότητα Ζωής», είναι να γνωστοποιήσει στους πολιτικούς, στους αρμόδιους που λαμβάνουν αποφάσεις και στο ίδιο το επάγγελμα, την επιτακτική ανάγκη για εναρμόνιση αφενός των μεγάλων πολιτικών στόχων που σχετίζονται με την οικονομική πρόοδο και ανταγωνιστικότητα, με την αειφορία αφετέρου, συσχετίζοντάς τα με το ζήτημα της ποιότητας της ζωής. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αρχιτεκτόνων θεωρεί ότι, προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, τα επόμενα χρόνια θα είναι κρίσιμα. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου των σημαντικών επιλογών για το μέλλον της Ευρώπης σε σχέση με το Σύνταγμα και τη Διεύρυνση, πρέπει επίσης να επανεξετάσουμε τις κληρονομημένες ιδέες μας και με αυτό τον τρόπο να υιοθετήσουμε προσεγγίσεις που θα είναι τόσο πρακτικές όσο και ρεαλιστικές για την πολιτική και τους οικονομικούς μηχανισμούς που αφορούν στην ποιότητα της ζωής. Όλα αυτά πρέπει να επιτευχθούν στα πλαίσια ενός δεσμευτικού οράματος για την καθημερινή ζωή των 450 εκατομμυρίων πολιτών μας. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αρχιτεκτόνων, το οποίο εκπροσωπεί 450.000 αρχιτέκτονες, αναμένει ότι η έκδοση του βιβλίου αυτού θα υποκινήσει την παροχή των απαραίτητων πνευματικών, πολιτικών και οικονομικών πόρων για την υιοθέτηση και την πλήρη ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής πολιτικής στον τομέα αυτόν.
Οι επιδιώξεις της Ημερήσιας Διάταξης της Λισσαβόνας για να γίνει η Ευρώπη η πλέον ανταγωνιστική, δυναμική και βασιζόμενη στις γνώσεις οικονομία του κόσμου είναι πραγματοποιήσιμες, δεδομένου ότι υιοθετούνται και ταυτόχρονα εφαρμόζονται οι ολιστικές και ενσωματωμένες πολιτικές που είναι απαραίτητες ώστε να επιτραπεί η επίτευξη της αποτελεσματικής αειφορίας για το κατοικημένο περιβάλλον. Αυτό είναι το περιεχόμενο των πρώτων από τα 21 μηνύματα-κλειδιά για τον 21ο αιώνα, τα οποία περιλαμβάνονται στο Βιβλίο, συνημμένα.

Η έκδοση του Βιβλίου Πολιτικής γίνεται δέκα χρόνια μετά την έκδοση της Λευκής Βίβλου, με τίτλο «Η Ευρώπη και η Αρχιτεκτονική του Αύριο» από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αρχιτεκτόνων και σηματοδοτεί μία σημαντική στιγμή στην πορεία της Οργάνωσης, καθώς εκδίδεται την περίοδο της Διεύρυνσης της Ε.Ε. από 15 σε 25 Κράτη Μέλη.

Στον χρόνο που μεσολάβησε, πραγματοποιήθηκαν σημαντικές πολιτικές εξελίξεις που είχαν αντίκτυπο στις εθνικές και Ευρωπαϊκές πολιτικές, ωστόσο ελάχιστη ήταν η πραγματική πρόοδος σε σχέση με τη βελτίωση του κατοικημένου περιβάλλοντος για τους πολίτες της Ε.Ε. Αυτό συμβαίνει, μολονότι υπήρξε μια αξιοπρόσεκτη αύξηση της επίγνωσης των θεμάτων που επηρεάζουν το δομημένο περιβάλλον και οι πολιτικές τάσεις που εμφανίζονται είναι πιο ενθαρρυντικές. Στην πραγματικότητα, αυτό που προέτρεψε περισσότερο απ' όλα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αρχιτεκτόνων να εκδώσει το βιβλίο τη δεδομένη στιγμή, είναι η επιτακτικότητα και η σοβαρότητα της κατάστασης, ιδιαιτέρως στο αστικό περιβάλλον. Όσο παραμένει ανεπαρκής η συνολική προσέγγιση αυτών των πιεστικών προβλημάτων, μέσω κατάλληλων πολιτικών και μέτρων, η κατάσταση δεν θα βελτιωθεί.

Η επιδίωξη της υλοποίησης της Εσωτερικής Αγοράς στην Ευρώπη, η διεύρυνση της Ένωσης με νέα Κράτη Μέλη καθώς και η παγκοσμιοποίηση, αποτελούν μέγιστες οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές προκλήσεις. Σε αυτές θα πρέπει να προσθέσουμε τη μείωση των πόρων, την αναγέννηση και ανακαίνιση των αστικών περιοχών, την υποβάθμιση του βιοτικού επιπέδου, τον κοινωνικό διαχωρισμό και την προστασία του καταναλωτή.

Όλες αυτές οι προκλήσεις καθιστούν απαραίτητη την ενεργή συνεργασία σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Απαιτούν νέες προσεγγίσεις, καινοτόμες και συντονισμένες λύσεις που θα έχουν σκοπό να βελτιώσουν σημαντικά την ποιότητα ζωής όλων των Ευρωπαίων πολιτών. Η ενεργός συμμετοχή της κοινωνίας και κυρίως των επαγγελματικών οργανώσεων, πρέπει να γίνει πραγματικότητα. Όσο δεν επιτυγχάνεται ο στόχος αυτός, η οικονομική, κοινωνική και πολιτική οικοδόμηση της Ευρώπης θα παραμένει μια πλαστή πραγματικότητα. Το κατοικημένο περιβάλλον αποτελεί ουσιώδες συστατικό και αντανακλά την έκταση της προόδου της κοινωνίας. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι όλοι μας περνάμε περίπου το ενενήντα τοις εκατό του χρόνου μας μέσα σε κτήρια ή στο δομημένο περιβάλλον!

Το Βιβλίο Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αρχιτεκτόνων αποτελεί απτό βήμα στην πορεία προς την επίτευξη ενός καλύτερου κατοικημένου περιβάλλοντος για όλους μας.

Το βιβλίο διατίθεται σε μορφή pdf στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αρχιτεκτόνων: www.ace-cae.org
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αρχιτεκτόνων μέσω e-mail στο: [email protected]

Βρυξέλλες, 23 Ιουνίου 2004Αρχή σελίδας