Εκπόνηση μελέτης με απευθείας ανάθεση στο ΕΜΠ

 

Α.Π. 41315, Αθήνα 27 Σεπτεμβρίου 2010

 

Προς:
Το Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ελευσίνας
Χατζηδάκη & Δήμητρος
Ελευσίνα

Kοινοποίηση: 

 • Υπουργό ΥΠΕΚΑ κα Τίνα Μπιρμπίλη
 • Νομάρχη Δυτικής Αττικής κο Αριστείδη Αρκουδάρη
 • Πρύτανη ΕΜΠ κο Σίμο Σιμόπουλο
 • Πρόεδρο Σχολής Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ κο Σπύρο Ραυτόπουλο
 • Πρόεδρο ΟΡΣΑ κο Ιωάννη Πολύζο
 • Πρόεδρο ΤΕΕ κο Χρήστο Σπίρτζη
 • Ελεγκτικό Συνέδριο – Τμήμα VII
 • Όμιλο ΤΙΤΑΝ
  Υπόψη: – Διευθύνοντα Συμβούλου κου Δημήτρη Παπαλεξόπουλου
  – Γενικού Διευθυντή Τομέα Ελλάδος κου Σωκράτη Μπαλτζή

Θέμα:  «Εκπόνηση μελέτης με απευθείας ανάθεση στο ΕΜΠ»

Αξιότιμε κ. Δήμαρχε και κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι

Λάβαμε γνώση της από 14/09/10 Απόφασης – πρότασης  του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ελευσίνας και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για την εκπόνηση έρευνας με τίτλο: «Ανάπλαση λατομείων ΤΙΤΑΝ – Ελευσίνας – Σύνδεση  με αρχαιολογικό χώρο και παράκτιο Αστικό μέτωπο», ή όπως μετονομάστηκε σε «Διατύπωση ερευνητικών κατευθύνσεων για την τοπιακή ανάπλαση Λατομείων ΤΙΤΑΝ Ελευσίνας – Σύνδεση με αρχαιολογικό χώρο και παράκτιο αστικό μέτωπο».

Καθίσταται σαφές ότι το αντικείμενο του έργου δεν σχετίζεται με την έννοια της ‘’έρευνας‘’ όπως αυτή στοιχειοθετείται στο άρθρο 2 εδ. α΄ του ν.1514/1985. Αντίθετα, απόλυτα  στοιχειοθετείται η έννοια της μελέτης η οποία έπρεπε να ανατεθεί κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3316/2005.

Συνεπώς, δεν  είναι δυνατή η απευθείας ανάθεσή του στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Με γνώμονα το Δημόσιο συμφέρον και την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας, ο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ διερεύνησε από νομικής απόψεως την υπόθεση και σας αναφέρει τα ακόλουθα ως σημείωμα:

Ο ν. 1514/1985 «Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 13) ορίζει στο άρθρο 1 ότι: «(…) Ο σχεδιασμός, τα προγράμματα για την επιστημονική έρευνα  και την τεχνολογία και η εκτέλεσή τους διέπονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού» και στο άρθρο 2 ότι: «Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου: α) "Έρευνα" είναι η εργασία που έχει σκοπό να προαγάγει την επιστημονική γνώση σύμφωνα με διεθνώς αποδεκτές επιστημονικές θεωρίες ή η επεξεργασία νέων θεωριών, ικανών να γίνουν αποδεκτές από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα. Αναγκαία προϋπόθεση για να χαρακτηρισθεί μία εργασία ως ερευνητική είναι η πρωτοτυπία (…) β) "Μελέτη" είναι  η συλλογή και ταξινόμηση στοιχείων που προορίζονται για χρήση από κρατικούς, επιστημονικούς ή κοινωνικούς φορείς (…) ε) “Πρόγραμμα” είναι το σύνολο των ερευνητικών και τεχνολογικών έργων που αποβλέπουν στην εξυπηρέτηση συγκεκριμένων ερευνητικών αναγκών σε καθορισμένη χρονική περίοδο (…)».

Περαιτέρω, ο ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄, 42) ορίζει, στο άρθρο 1 ότι: «Για την εφαρμογή του νόμου αυτού, οι παρακάτω όροι έχουν τις αντίστοιχες έννοιες: "Μελέτη" είναι το αποτέλεσμα συστηματικής και αναλυτικής επιστημονικής και τεχνικής εργασίας και έρευνας σε συγκεκριμένο απλό ή σύνθετο γνωστικό αντικείμενο, που αποβλέπει ιδίως στην παραγωγή τεχνικού έργου ή στην επέμβαση σε τεχνικό έργο ή αφορά στο σχεδιασμό και την απεικόνιση τεχνικού έργου ή παραγωγικής διαδικασίας ή σε μεθόδους ανάπτυξης και σχεδιασμού του ευρύτερου χώρου (…)», Σύμφωνα με το άρθρο 2: ‘’Ο νόμος αυτός ρυθμίζει τη σύναψη και εκτέλεση όλων των δημοσίων συμβάσεων, ανεξαρτήτως αξίας, για την εκπόνηση μελετών της παραγράφου 2’’.

Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων προκύπτουν τα εξής:
Βασικό στοιχείο της επιστημονικής έρευνας στο πλαίσιο του ν.1514/1985 είναι η πρωτοτυπία, δηλαδή η εισαγωγή και αξιοποίηση του νέου με τη μορφή της προαγωγής της επιστημονικής γνώσης ή της επεξεργασίας νέων θεωριών και όχι ο απλός και με γνωστές ήδη μεθόδους, συνδυασμός κεκτημένων γνώσεων για την αντιμετώπιση ενός μεμονωμένου ζητήματος, με συγκεκριμένο αντικείμενο, ακόμη και εάν το αντικείμενο αυτό είναι σημαντικό στον ειδικό κύκλο που εντάσσεται. Επίσης η έννοια της μελέτης, όπως αυτή στοιχειοθετείται στο άρθρο 1 παρ. 2 εδ. α΄ του ν. 3316/2005 καλύπτει το μέγιστο μέρος της εφαρμοσμένης επιστήμης και τεχνικής, ως μέσων εξυπηρέτησης και προαγωγής της οικονομικής, κοινωνικής και ατομικής ζωής, χωρίς να απαιτεί αναγκαία τη συνδρομή της πρωτοτυπίας. Σκοπός του δε δεν είναι η αναζήτηση του νέου, αλλά η ευθεία εφαρμογή ή εφαρμοσιμότητα της μελέτης για τη λύση δεδομένων πρακτικών προβλημάτων, ανεξάρτητα από τη σημασία τους, στην οποία εφαρμογή και ουσιαστικά εξαντλείται (βλ. Πράξεις 54/1994, 15/1995, 41, 73/1996 IV Τμ.).

Συνεπώς, έρευνα ή ερευνητικό πρόγραμμα στερούμενα του στοιχείου της πρωτοτυπίας εμπίπτουν στην έννοια της μελέτης, η ανάθεση εκπόνησης της οποίας διέπεται από τις διατάξεις του ν. 3316/2005 και διενεργείται  κατά  κανόνα  κατόπιν δημόσιου, ανοικτού ή κλειστού, μειοδοτικού διαγωνισμού, ενώ κατ’ εξαίρεση είναι δυνατή η προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, που καθορίζονται ρητά και περιοριστικά στο νόμο αυτό.

Από τα όσα εκτέθηκαν ανωτέρω, η απευθείας ανάθεση της εκπόνησης της ως άνω μελέτης στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο  δεν είναι νόμιμη. Προφανώς  ακόμη και αν προχωρήσετε στην διαδικασία εκπόνησης θα είναι βέβαιη η απόρριψη έγκρισης των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής
(βλ. Πράξεις Ελεγκτικού Συνεδρίου  54/1994, 15/1995, 41, 73/1996, 0001/1/2008  VII Τμ. Επισυνάπτεται.).

Ο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ επιδιώκει ένα πλαίσιο υγιούς ανταγωνισμού στο επίπεδο των μελετών και θεωρεί καταστατικό χρέος του να προστατεύει το επιστημονικό πεδίο του Αρχιτέκτονα.

Υπό αυτό το πρίσμα θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη απόφαση – πρωτοβουλία θα πρέπει να ανακληθεί στο σύνολό της σε πλαίσια χρηστής διοίκησης.

Με εκτίμηση 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

          

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΡΜΠΑΝΑ

 

Συνημμένα:


Αρχή σελίδας