Σχετικά με Ανάθεση Μελέτης "Πολεοδομική Μελέτη Επέκτασης του Σχεδίου Πόλης και Πράξη Εφαρμογής σε Τμήμα της ΠΕ 13, Περιοχή Άγιος Θωμάς Λάρισα"

 

 

Α.Π. 39504, Αθήνα 2 Δεκεμβρίου 2009

 

Προς
Το Δήμο Λαρισαίων
Ι. Δραγούμη 1, 41222 Λάρισα
Fax  2410250372

Κο Κ. Τζανακούλη
Δήμαρχο

 

Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε

Στο Ενημερωτικό Δελτίο 2555/2009 του ΤΕΕ, δημοσιεύθηκε προκήρυξη για την ανάθεση της μελέτης “ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΕ 13, ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΛΑΡΙΣΑ». Όπως απορρέει από την προεκτίμηση των επιμέρους αμοιβών   όλο το αντικείμενο της Πράξης Εφαρμογής (Γ κεφάλαιο) επιμερίζεται στο πτυχίο της κατηγορίας 16 (τοπογραφικές μελέτες), χωρίς αυτό να απορρέει από κανένα στοιχείο της κείμενης Νομοθεσίας.

Αντίθετα, σύμφωνα με την Υπ. Απόφαση ΠΕΧΩΔΕ 5731/1146/15.3.2000, με τίτλο «Τεχνικές Προδιαγραφές εκπόνησης πολεοδομικών μελετών  και αμοιβές μηχανικών  για την εκπόνηση αυτών» η Πράξη Εφαρμογής εντάσσεται στο Γ΄ κεφάλαιο  της Πολεοδομικής μελέτης και είναι αποκλειστικά  επαγγελματική ύλη των Πολεοδόμων (μελετητική κατηγορία 2-Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές μελέτες), σύμφωνα και με την σχετική Απόφαση του ΣτΕ 3736/2007 (Δ΄ τμήμα). 

Προς τούτο η ανωτέρω προκήρυξη δεν είναι σύννομη με την ισχύουσα νομοθεσία και θα πρέπει να αποσυρθεί.  

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων είναι υποχρεωμένος να παρέμβει στην διαδικασία της προκήρυξης  και θεωρεί βέβαιο ότι θα αποσύρετε την εν λόγω προκήρυξη και θα την επαναπροκηρύξετε αποκαθιστώντας τη νομιμότητα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προαναφερθείσα Υπ. Απόφαση.

Είμαστε στη διάθεσή σας  για κάθε αναγκαία συνδρομή στην σύνταξη της νέας πρόσκλησης.

 

 

Για το Διοικ. Συμβούλιο


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ε. ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ  

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Μ. ΚΟΥΡΜΠΑΝΑ

 

                                                           

 

 

 

Αρχή σελίδας