Σχετικά με Ανάθεση Μελέτης "Κτηματογράφηση Αποτύπωση Υποβάθρου και Εκπόνηση Μελέτης Πράξης Εφαρμογής της Πολεοδομικής Μελέτης Επέκτασης Μοιρών"

 

 

Α.Π. 39503, Αθήνα 2 Δεκεμβρίου 2009

 

Προς
Το Δήμο Μοιρών
Fax  2892340213

Κο Γ. Αρμουτάκη
Δήμαρχο

 

Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε

Στην Ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, δημοσιεύθηκε προκήρυξη του Δήμου σας, για την ανάθεση της μελέτης “ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΜΟΙΡΩΝ» με ζητούμενο πτυχίο αποκλειστικά της κατηγορίας 16 (τοπογραφικές μελέτες), χωρίς αυτό να απορρέει από κανένα στοιχείο της κείμενης Νομοθεσίας.

Αντίθετα, σύμφωνα με την Υπ. Απόφαση ΠΕΧΩΔΕ 5731/1146/15.3.2000, με τίτλο «Τεχνικές Προδιαγραφές εκπόνησης πολεοδομικών μελετών  και αμοιβές μηχανικών  για την εκπόνηση αυτών» η Πράξη Εφαρμογής εντάσσεται στο Γ΄ κεφάλαιο  της Πολεοδομικής μελέτης και είναι αποκλειστικά  επαγγελματική ύλη των Πολεοδόμων (μελετητική κατηγορία 2-Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές μελέτες), σύμφωνα και με την σχετική Απόφαση του ΣτΕ 3736/2007 (Δ΄ τμήμα). 

Συνεπώς το τμήμα αυτό της προεκτιμώμενης αμοιβής, θα έπρεπε να διαχωριστεί και να αντιστοιχεί ρητά σε πτυχίο της κατηγορίας 2, και όχι να ζητείται, όπως αναφέρεται στην Προκήρυξη …’’να διαθέτουν ως συνεργάτη ή σύμβουλο ένα (1) Πολεοδόμο που να διαθέτει προσόντα εγγραφής στο Ελληνικό Μητρώο Μελετητών στην κατηγορία μελετών (02) που να διαθέτει τουλάχιστον 12ετή επαγγελματική εμπειρία σε μελέτες πράξεων εφαρμογής’’.

Προς τούτο η ανωτέρω προκήρυξη δεν είναι σύννομη με την ισχύουσα νομοθεσία και θα πρέπει να αποσυρθεί.  

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων είναι υποχρεωμένος να παρέμβει στην διαδικασία της προκήρυξης  και θεωρεί βέβαιο ότι θα αποσύρετε την εν λόγω προκήρυξη και θα την επαναπροκηρύξετε αποκαθιστώντας τη νομιμότητα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προαναφερθείσα Υπ. Απόφαση.

Είμαστε στη διάθεσή σας  για κάθε αναγκαία συνδρομή στην σύνταξη της νέας πρόσκλησης.

 

 

Για το Διοικ. Συμβούλιο


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ε. ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ  

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Μ. ΚΟΥΡΜΠΑΝΑ

 

                                                           

 

 

 

Αρχή σελίδας