Σχετικά με Ανάθεση Μελέτης "Πράξεις Εφαρμογής: Υπολοίπου Αγ. Κυριακής. Υπολοίπου Βαρειές και Βιομηχανικού Πάρκου Δήμου Κηφισιάς"

 

Α.Π. 39502, Αθήνα 2 Δεκεμβρίου 2009

Προς
Το Δήμο Κηφισιάς
Διονύσου και Μυρσίνης  Κηφισιά
Fax 210 8087090

Κο Ν. Χιωτάκη
Δήμαρχο

Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε

Στο Ενημερωτικό Δελτίο 2553/2009 του ΤΕΕ, δημοσιεύθηκε προκήρυξη για την ανάθεση της μελέτης “ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ : ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ, ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΒΑΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ» με ζητούμενο πτυχίο της κατηγορίας 16 (τοπογραφικές μελέτες), χωρίς αυτό να απορρέει από κανένα στοιχείο της κείμενης Νομοθεσίας.

Αντίθετα, σύμφωνα με την Υπ. Απόφαση ΠΕΧΩΔΕ 5731/1146/15.3.2000, με τίτλο «Τεχνικές Προδιαγραφές εκπόνησης πολεοδομικών μελετών  και αμοιβές μηχανικών  για την εκπόνηση αυτών» η Πράξη Εφαρμογής εντάσσεται στο Γ΄ κεφάλαιο  της Πολεοδομικής μελέτης και είναι αποκλειστικά  επαγγελματική ύλη των Πολεοδόμων (μελετητική κατηγορία 2-Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές μελέτες), σύμφωνα και με την σχετική Απόφαση του ΣτΕ 3736/2007 (Δ΄ τμήμα). 

Προς τούτο η ανωτέρω προκήρυξη δεν είναι σύννομη με την ισχύουσα νομοθεσία και θα πρέπει να αποσυρθεί.  

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων είναι υποχρεωμένος να παρέμβει στην διαδικασία της προκήρυξης  και θεωρεί βέβαιο ότι θα αποσύρετε την εν λόγω προκήρυξη και θα την επαναπροκηρύξετε αποκαθιστώντας τη νομιμότητα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προαναφερθείσα Υπ. Απόφαση.

Ακόμη σας επισημαίνουμε ότι η προκήρυξη μιας ενιαίας μελέτης πράξης εφαρμογής για τρεις περιοχές με διαφορετικά χαρακτηριστικά, που έχουν θεσμοθετηθεί με διαφορετικά Διατάγματα και όπου οι δύο είναι περιοχές κατοικίας και η τρίτη βιομηχανικό/βιοτεχνικό πάρκο, δεν αποφέρει κανένα ουσιαστικό όφελος στον Δήμο. Αντίθετα αυξάνει τον κίνδυνο καθυστερήσεων και εμπλοκών μια που θα πρέπει να γίνουν αυτόνομες αναρτήσεις, εκδικάσεις ενστάσεων, κλπ. 

Είμαστε στη διάθεσή σας  για κάθε αναγκαία συνδρομή στην σύνταξη της νέας πρόσκλησης.

 

Για το Διοικ. Συμβούλιο


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ε. ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ  

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Μ. ΚΟΥΡΜΠΑΝΑ

 

                                                           

 

 

 

Αρχή σελίδας