Δελτίο Τύπου

 

Α.Π. 39327, Αθήνα 23 Οκτωβρίου 2009

 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΔ 138
(ΦΕΚ 185 Α / 24-09-09)

Στις 24 Σεπτεμβρίου 2009 δημοσιεύτηκε το ΠΔ περί «μητρώων μελετητών και εταιρειών μελετών», με αριθμό ΦΕΚ 138 Α’ / 24-9-2009 και ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του την 24η Οκτωβρίου 2009.

Για μια ακόμη φορά εκδόθηκε χωρίς ευρεία και τελική διαβούλευση ένα τόσο σημαντικό Π.Δ., το οποίο είναι εκτελεστικό του Ν. 3316/05. Σε πολλά σημεία του παρουσιάζονται ασάφειες, ελλείψεις και σημαντικά ερωτηματικά που αφορούν την εφαρμογή του, και εγείρουν τις διαφωνίες μας.

 Ενδεικτικά αναφέρουμε τα παρακάτω:

  1. Δεν προσδιορίζεται με σαφήνεια, η εγγραφή και κατάταξη των μελετητών στις κατηγορίες μελετών που αντιστοιχούν στις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους και επιτρέπει παρερμηνείες που αφορούν επαγγελματικά δικαιώματα των κλάδων των μηχανικών.
  2. Προβλέπει επαχθή και ανέφικτα κριτήρια για την προαγωγή των νεων μελετητών (Α’ και Β’ τάξης).
  3. Δεν καθίσταται σαφές το τι σημαίνει, και πως αξιολογείται κατά την προαγωγή, η ερευνητική και επιστημονική δραστηριότητα.

Επειδή απομένει μικρό χρονικό διάστημα έως την ημερομηνία ισχύος του (24/10/2009), ζητούμε κατ’ αρχήν την αναστολή ισχύος του, έτσι ώστε μετά από διαβούλευση να προκύψει ένα νέο Π.Δ. που θα είναι και εναρμονισμένο με τον προς αναθεώρηση Ν. 3316/05.

Πρόσθετα σημειώνουμε ότι τυχόν καθυστέρηση στην αναστολή ισχύος του θα προκαλέσει προβλήματα σε προκηρύξεις μελετών (όσον αφορά τις ζητούμενες τάξεις πτυχίων) που θα συνταχθούν και θα δημοσιευθούν σύμφωνα με το προς αναστολή Π.Δ.

 

Για το Διοικ. Συμβούλιο

           

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ε. ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Μ. ΚΟΥΡΜΠΑΝΑ

 

 

 

 

Αρχή σελίδας