Ενεργειακοί Επιθεωρητές

 

Α.Π. 38114, Αθήνα 26 Φεβρουαρίου 2009

 

Π ρ ο ς
Την κα Χρ. Μαυραγάνη
Αρχιτέκτονα Μηχανικό
Ρήγα Φεραίου 16 & Τήνου
15122 ΜΑΡΟΥΣΙ

 

Θέμα: «Ενεργειακοί επιθεωρητές»
Σχετ.: Το από 12.12.2009 ερώτημά σας.

Σε απάντηση του παραπάνω σχετικού σας γνωρίζουμε τα εξής:

Η ενσωμάτωση της Κοινοτικής Οδηγίας 2002/91/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2002 για την «ενεργειακή απόδοση των κτιρίων» στο Εθνικό μας Δίκαιο έγινε με τον Ν.3661 του 2008 (ΦΕΚ89Α/19.05.08)

Το Υπουργείο Ανάπτυξης ως «επισπεύδον» Υπουργείο έχει αναλάβει πρωτοβουλία για τη θέσπιση και εφαρμογή των μέτρων που επιβάλλει ο Ν.3661/08.

Ειδικότερα με την ΚΥΑ του άρθρου 3 του Ν.3661/08 με την οποία θα θεσπιστεί ο Τεχνικός Κανονισμός (ΚΕΝΑΚ) θα καθοριστούν οι ελάχιστες ενεργειακές απαιτήσεις των κτιρίων, ο τύπος και το περιεχόμενο της ενεργειακής μελέτης κ.α.

Με την εξουσιοδότηση του άρθρου 9 του Ν.3661/08 θα προωθηθεί προεδρικό διάταγμα για τη θεσμοθέτηση του «Σώματος Ενεργειακών Επιθεωρητών» που θα αναφέρεται μεταξύ άλλων στα προσόντα τους, στη διαπίστευσή τους, στο μητρώο τους, στο «Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης» κ.λ.π.

Τα παραπάνω σχέδια τόσο της ΚΥΑ όσο και του Προεδρικού Διατάγματος των ενεργειακών επιθεωρητών ήταν σε διαβούλευση μέχρι πρότινος στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΝ.

Μέχρις ότου οριστικοποιηθούν τα παραπάνω από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΑΝ (με συμμετοχή και του ΥΠΕΧΩΔΕ), δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ακριβώς τα προσόντα, τις ειδικότητες, τα σεμινάρια που πρέπει να κάνουν αυτοί που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον για ενεργειακοί επιθεωρητές και προπαντός από ποιον φορέα θα γίνει η διαπίστευσή τους.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε συμπληρωματική πληροφορία που θα μας γνωστοποιηθεί στο μέλλον.

 

 

Για το Διοικ. Συμβούλιο


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ε. ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ  

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Μ. ΚΟΥΡΜΠΑΝΑ

 

                                                           

 

 

 

Αρχή σελίδας