Απάντηση για λειτουργία Δευτεροβάθμιας ΕΠΑΕ

 

Α.Π. 38003, Αθήνα 11 Φεβρουαρίου 2009

 

Π ρ ο ς
κ. Νίκο Σκουτέλη 
Αρχ. Μηχ. - Επίκουρος Καθηγητής Π.Κ.
Πατρός Αντωνίου 7
71202 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

 

 

Θέμα : “Απάντηση για λειτουργία Δευτεροβάθμιας Ε.Π.Α.Ε.».

Σχετ.: Η από 24 Ιανουαρίου 2009 επιστολή σας προς το ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ που έλαβε τον αρ. πρωτ. 38003/26-01-09 του Συλλόγου.

 

Η σύσταση, σύνθεση και λειτουργία των Επιτροπών Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου – ΕΠΑΕ – (τόσο της Α΄βάθμιας ΕΠΑΕ όσο και της Β΄θμιας η οποία και σας αφορά) καθορίζεται στην Απόφαση 31252/1530/87 που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 482Δ της 29-5-1987.

Την εξουσιοδότηση για την ως άνω Απόφαση την δίδει το άρθρο 3 του Νόμου 1577/1985 περί Γ.Ο.Κ. όπως αυτό ισχύει με το άρθρο 3 του Ν.2000/13-6-2000 το οποίο αναφέρεται στην ανάγκη «Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου» στο πλαίσιο της προστασίας του περιβάλλοντος και της εξασφάλισης των καλύτερων δυνατόν όρων διαβίβασης.

Συνεκτιμώντας τα αναφερόμενα στην υπ’ αριθμ. Απόφαση 31252/1530/87 (την οποία και σας διαβιβάζουμε συνημμένα) και ειδικότερα στο άρθρο 2 αυτής περί «Σύνθεσης», «Συγκρότησης», «Εμπειρίας», «Λειτουργίας», «Αρμοδιότητας» και στο άρθρο 3 περί «Διαδικασίας Ελέγχου μελετών» έχουμε τις παρακάτω απόψεις επί των ερωτημάτων που θέτετε στην επιστολή σας.

 • Δεν προκύπτει από την νομοθεσία να είναι παρών ο Προϊστάμενος της ΠΕ.ΧΩ. ή άλλο πρόσωπο της Υπηρεσίας κατά την διάρκεια των συζητήσεων των θεμάτων και αυτό για να μην επηρεάζεται η γνώμη των μελών της Β΄θμίου Επιτροπής που απαρτίζεται από 5 μέλη (όλοι Αρχιτέκτονες) και από τον Γραμματέα ο οποίος ορίζεται με την ίδια Απόφαση που ορίζονται και τα 5 μέλη της Επιτροπής με τους αναπληρωτές τους.
 • Οι ενδιαφερόμενοι (των οποίων οι μελέτες τίθενται υπόψη της Επιτροπής) έχουν το δικαίωμα να παρίστανται στην συνεδρίαση της ΕΠΑΕ για να εκθέσουν τις απόψεις τους, όχιόμως κατά την λήψη της απόφασης.
 • Για την εύρυθμη λειτουργία της Επιτροπής ο Πρόεδρος ορίζει τακτές ημερομηνίες συνεδριάσεων της ΕΠΑΕ.
 • Σε περίπτωση έκτακτης συνεδρίασης κλητεύονται τα μέλη της ΕΠΑΕ από τον Πρόεδρο ή τον γραμματέα, τρεις (3) τουλάχιστον μέρες πριν τη συνεδρίαση.
 • Η ΕΠΑΕ συνεδριάζει τουλάχιστον κάθε 15 ημέρες.
 • Η συζήτηση θέματος στην ΕΠΑΕ μπορεί να αναβληθεί μέχρι 30 ημέρες το πολύ για να προσκομισθούν συμπληρωματικά στοιχεία πέρα από τα απαιτούμενα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ή για να διενεργηθεί αυτοψία.
 • Η επιτροπή είναι σε απαρτία όταν παρευρίσκονται τρία (3) μέλη τουλάχιστον από τα οποία υποχρεωτικά ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του.
  Επομένως δεν είναι «σύννομες» οι Αποφάσεις της ΕΠΑΕ χωρίς να παρευρίσκεται σε αυτήν ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του.
 • Εφόσον υπάρχει αδυναμία του Προέδρου, να παρευρεθεί, προεδρεύει ο αναπληρωτής του ο οποίος έγκαιρα λαμβάνει γνώση από τον Γραμματέα ή από τον Πρόεδρο.

Από τα ως άνω προκύπτει ότι, ο Προϊστάμενος της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ. Ηρακλείου εφόσον δεν είναι αρχιτέκτονας και δεν είναι πρόεδρος της ΕΠΑΕ δεν μπορεί να συμμετέχει στις συνεδριάσεις της ΕΠΑΕ.

Γενικότερα και χωρίς να μπαίνουμε σε περιπτωσιολογία:

 • Ο έλεγχος κάθε μελέτης από την ΕΠΑΕ δεν επιτρέπεται να αναιρεί τη δυνατότητα εξάντλησης του συντελεστή δόμησης του οικοπέδου και
 • Οι μελέτες ελέγχονται από τις ΕΠΑΕ με βάση την Αρχιτεκτονική άποψη που επέλεξε ο μελετητής και ο έλεγχος αφορά την σωστή και ολοκληρωμένη έκφρασή της.

Ελπίζοντας ότι σας δώσαμε κάποιες απαντήσεις στα ερωτήματα που έχετε θέσει με την επιστολή σας, είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για κάθε συμπληρωματική πληροφορία και διασαφήνιση και σας ευχαριστούμε διότι με την ευαισθησία σας θα συμβάλλετε στην εύρυθμη λειτουργία, στο μέλλον της Β’ ΕΠΑΕ της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ. Ηρακλείου.

Εφιστάται η προσοχή στην Επιτροπή κατά την άσκηση των καθηκόντων της να είναι ιδιαιτέρως προσεκτική, ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια των αρμοδιοτήτων της που καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

 

 

Για το Διοικ. Συμβούλιο


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ε. ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ  

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Μ. ΚΟΥΡΜΠΑΝΑ

 

                                                           

 

 

 

Αρχή σελίδας