Ορισμός Εκπροσώπου

 

Α.Π. 37857, Αθήνα 22 Δεκεμβρίου 2008

 

Π ρ ο ς
ΤΕΕ
ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Τμήμα Επιστημονικών και Αναπτυξιακών Θεμάτων
54643 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 

Θέμα:  «Ορισμός εκπροσώπου»
Σχετ.:  Το με αρ. πρωτ. 12845/05.12.2008 έγγραφό σας.

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σε συνέχεια του με αρ. πρωτ. 12845/05.12.2008 εγγράφου σας, σχετικά με την Ημερίδα με θέμα «Αναβάθμιση της λειτουργίας των ΕΠΑΕ και βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας τους», που πρόκειται να διοργανώσετε, σας ενημερώνουμε ότι το ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων θα εκπροσωπήσει με εισήγησή του ο συν. Κων/νος Μπελιμπασάκης, μέλος  του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου.

 

 

 
Για το Διοικ. Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ε. ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Μ. ΚΟΥΡΜΠΑΝΑ


Αρχή σελίδας