Σύσταση Επιτροπής - Ομάδας Εργασίας για το συγχρονισμό του πλαισίου διενέργειας των Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών και όρων διενέργειας αυτών

Α.Π.37690, Αθήνα 21  Ιανουαρίου 2009

 

 

Προς
Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ
Γενική Διεύθυνση  Προγραμματισμού& Έργων
δ/νση Ειδικών Έργων Αναβάθμισης Περιοχών
Λ. Κηφισίας 125-127
11524 ΑΘΗΝΑ

 

Θέμα: «Σύσταση Επιτροπής – Ομάδας Εργασίας για τον συγχρονισμό του πλαισίου         διενέργειας των Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών και όρων διενέργειας αυτών.»
Σχετ.: το με αριθ. οικ.46772/3.11.2008 έγγραφό σας.

 

Σε απάντηση του παραπάνω  εγγράφου σας, σας γνωρίζουμε ότι στην Σύσταση Επιτροπής – Ομάδας Εργασίας για τον συγχρονισμό του πλαισίου διενέργειας των Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών και όρων διενέργειας αυτών εκπρόσωποι του Συλλόγου μας ορίζονται οι συνάδελφοι :

Α. Θεοδοσόπουλος Σωτήρης - τακτικό μέλος             
Αναστάσεως 7
15561 ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 210-6534399
fax:  210-6536299
Κιν.  6944342090

Β. Μαμαλάκη Παναγιώτα - αναπληρωμ. μέλος    
Μηθύμνης 27  
11257 ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 210-8673968 
fax:   210- 8668276
Κιν.  6977574475

 

 

 
Για το Διοικ. Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ε. ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Μ. ΚΟΥΡΜΠΑΝΑ


Αρχή σελίδας