Συνεργασία ΥΠΕΧΩΔΕ και ΣΑΔΑΣ-Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων

 

Α.Π. 36496, Αθήνα 15 Οκτωβρίου 2007

 

Π ρ ο ς
Τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
κο Γεώργιο Σουφλιά
Αμαλιάδος 17
11523 Αθήνα

 

Θέμα: Συνεργασία ΥΠΕΧΩΔΕ και ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων

Ο ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων και το ΥΠΕΧΩΔΕ τα τελευταία χρόνια είχαν διαμορφώσει ένα σταθερό πλαίσιο συνεργασίας και ανταλλαγής απόψεων στην παραγωγή μελετών και έργων χωροταξικού, πολεοδομικού και αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος, με στόχο την αναβάθμιση της αρχιτεκτονικής δημιουργίας και την προστασία του περιβάλλοντος.

Δυστυχώς όμως και παρότι τα προβλήματα στην παραγωγή, τόσο των μελετών όσο και των έργων, καθώς επίσης και τα επαγγελματικά ζητήματα συσσωρεύονται και πολλαπλασιάζονται, δεν πραγματοποιήθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της υπουργικής σας θητείας μέχρι σήμερα, και παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις μας, καμία συνάντηση μαζί σας.

Θεωρούμε την ανυπαρξία διαλόγου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, με τον ιστορικό Σύλλογο των Αρχιτεκτόνων, αδιανόητη, γιατί έτσι δεν παράγονται λύσεις στα προβλήματα κοινού ενδιαφέροντος.

Ζητάμε να ορίσετε συνάντηση μαζί μας, με σκοπό να συζητήσουμε κυρίως τα παρακάτω θέματα κοινού ενδιαφέροντος που εκκρεμούν:

Α) Σχέδιο νόμου : «Έκδοση οικοδομικών αδειών, έλεγχος των ανεγειρομένων οικοδομών, τροποποιήσεις των διατάξεων περί κτηματολογίου και άλλες διατάξεις». Σας υπενθυμίζουμε ότι έχουμε καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση τροποποιήσεων.

Β)  Αρχιτεκτονικοί Διαγωνισμοί. Σας υπενθυμίζουμε ότι εκκρεμεί ο καθορισμός (όπως προβλέπει ο Νόμος) των μελετών που θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά μ’ αυτούς. Επίσης σας υπενθυμίζουμε ότι ο ΣΑΔΑΣ - Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων έχει επεξεργαστεί αναλυτικά  και σας έχει αποστείλει, ένα νέο πλαίσιο διεξαγωγής των Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών, βασισμένο τόσο στα ελληνικά δεδομένα, όσο και στα ευρωπαϊκά πρότυπα, το οποίο βελτιώνει και εκσυγχρονίζει το υπάρχον πλαίσιο.

Γ) Λειτουργία του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης και του Ανώτατου Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Συμβουλίου.

Δ) Θεσμική μεταρρύθμιση στην άσκηση του επαγγέλματος των μηχανικών.

Το πεδίο της θεσμικής μεταρρύθμισης και κατοχύρωσης των επαγγελματικών δικαιωμάτων είναι το μεγάλο και διαχρονικό πρόβλημα των Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων.

Η κατάσταση παραμένει συγκεχυμένη για ολόκληρη την τεχνική πυραμίδα και συνεχώς διογκώνεται, παλινδρομώντας μεταξύ κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας. 

Με την δημιουργία νέων τμημάτων και εξειδικεύσεων σε διάφορες σχολές, τόσο στα ΤΕΙ όσο και στα ΑΕΙ και με την έκδοση Προεδρικών διαταγμάτων που καθορίζουν τα επαγγελματικά δικαιώματά τους, έχει διαμορφωθεί ένα χαώδες και αλληλεπικαλυπτόμενο πεδίο  επαγγελματικής δράσης.

Πολλές φορές οι επαγγελματικές δραστηριότητες διαμορφώνονται και εκτός γνωστικού αντικειμένου, με τραγικό αποτέλεσμα στην ποιότητα του παραγόμενου έργου και κυρίως αναφορικά με το αντικείμενο της ειδικότητας του τεχνικού επιστήμονα, με τραγικά αποτελέσματα στο δομημένο περιβάλλον.

Είμαστε ουσιαστικά χωρίς θεσμικό πλαίσιο που να καθορίζει τους κανόνες συμμετοχής και συνεργασίας των τεχνικών επιστημόνων και επαγγελματιών, στην παραγωγή των έργων.

Πλήρης αδυναμία της πολιτείας.

Η παντελής ανυπαρξία σύγχρονου θεσμικού πλαισίου που να καθορίζει τα επαγγελματικά δικαιώματα των κλάδων, οριζόντια (Αρχιτεκτόνων, Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανολόγων κ.λ.π.) και κάθετα (αποφοίτων Πολυτεχνικών Σχολών, αποφοίτων ΤΕΙ) δημιουργεί μια απίστευτη και απαράδεκτη κατάσταση που βεβαίως εκτός ότι θίγει καίρια τα επαγγελματικά μας δικαιώματα, υποβαθμίζει την παροχή επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων.

Έτσι λοιπόν σήμερα είμαστε παρατηρητές μια τραγικής εικόνας κυρίως στο περιβάλλον, που καθημερινά εξακολουθεί να συμπληρώνεται από την επιτάχυνση της καταστρεπτικής και ανισόρροπης μεταπολεμικής αναπτυξιακής λαίλαπας.

Δ1) Η κατάσταση μέσα από την παράθεση νόμων και διαταγμάτων.

  1. Νόμος 4663/30 (ΦΕΚ 149/Α/09-05-1930).

«Στην έννοια της άσκησης του επαγγέλματος του Πολιτικού Μηχανικού νοείται συνυπάρχουσα η εξάσκηση του επαγγέλματος του Αρχιτέκτονα, περιορισμένη ως καθαρά αρχιτεκτονικές και οικοδομικές εργασίες».

  1. 1950 έως σήμερα.

Δεκάδες προεδρικά διατάγματα που καθορίζουν αρμοδιότητες σε Σχολές Υπομηχανικών – ΚΑΤΕΕ – ΤΕΙ, οι οποίες εμπλέκονται με όλες τις αρμοδιότητες των Μηχανικών των Πολυτεχνικών Σχολών πενταετούς εκπαίδευσης.

  1. 85/384.

Κοινοτική Οδηγία που προσδιορίζει την αμοιβαία αναγνώριση στο επάγγελμα του Αρχιτέκτονα και την εκπαίδευση του από αναγνωρισμένες Σχολές (δημιουργία καταλόγου) καθορίζει τα έτη σπουδών και ορίζει μεταβατικές διατάξεις σε Σχολές που δεν πληρούν  τις προϋποθέσεις π.χ. «fachhochsculen, Πολιτικοί Μηχανικοί Ελλάδος».


  1. Π.Δ. 107/93.

Που ενσωματώνει την 85/384 Κ.Ο. στο εθνικό δίκαιο.

  1. Π.Δ. 318/94.

Που ρυθμίζει και αναβαθμίζει τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων Τ.Ε.Ι.

  1. 670/05.

Απόφαση του Σ.τ.Ε. που κρίνει αντισυνταγματικό το Π.Δ. 318/94.

  1. Π.Δ. 165/2000 (Βασισμένο στην 89/48 Κ.Ο.)

Καθορίζει τα επαγγελματικά δικαιώματα των αλλοδαπών Κοιν. Εταίρων όπου ουσιαστικά αναγνωρίζει διπλώματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διάρκειας 3 (τριών) ετών. (Βεβαίως η οδηγία 85/384 για τους Αρχιτέκτονες θεωρείται ότι υπερισχύει της άνω οδηγίας).

  1. Α 1329/2003.

Απόφαση του Σ.τ.Ε. που αναγνωρίζει και επιβεβαιώνει την ισχύ του 165/2000 Π.Δ. με απαραίτητο όμως στοιχείο την βεβαίωση αναγνώρισης σπουδών του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Ισοτιμιών (ΣΑΕΙ).

  1. 2005/36/Ε.Κ.

Νέα Κοινοτική Οδηγία που ενσωματώνει την 85/384 Οδηγία των Αρχιτεκτόνων και επιβεβαιώνει τις βασικές αρχές άσκησης του επαγγέλματος του Αρχιτέκτονα.

Δ2) Ακαδημαϊκές ισοτιμίες – επαγγελματικά δικαιώματα

Σύμφωνα με την συνθήκη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, στο πεδίο εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου, δεν περιλαμβάνονται το περιεχόμενο διδασκαλίας, ούτε η οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος.

Στη χώρα μας σύμφωνα με το σύνταγμα και τις αποφάσεις του Σ.τ.Ε. (2287/2001), άνισες σπουδές δεν μπορούν να παρέχουν ίσα επαγγελματικά δικαιώματα.

Επί τη βάσει αυτών των δύο αρχών, θα πρέπει με αυστηρά κριτήρια και διαφανείς διαδικασίες να προχωρήσει η επαναθεσμοθέτηση, για την αναγνώριση της ισοτιμίας τίτλων σπουδών, τόσο για τις Σχολές του εσωτερικού, όσο και για εκείνες του εξωτερικού. 

Κατά συνέπεια τα επαγγελματικά δικαιώματα θα πρέπει να αντιστοιχούν στις θεσμοθετημένες ειδικότητες και να προκύπτουν από τους αναγνωρισμένους τίτλους σπουδών, με βάση το γνωστικό αντικείμενο, που προκύπτει από το περιεχόμενο σπουδών, την δομή και τη διάρκεια τους.

Καθορισμός της πενταετούς και ενιαίας εκπαίδευσης, σαν βασική αρχή προσδιορισμού των βασικών προσόντων άσκησης του επαγγέλματος του Αρχιτέκτονα, αποτελεί την προϋπόθεση και ελάχιστη διασφάλιση για την απόδοση επαγγελματικών ισοτιμιών.

Η παροχή ισοτιμιών από το ΣΑΕΙ, σε αποφοίτους τριετών και τετραετών σπουδών Σχολών του εξωτερικού, δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα άνισης μεταχείρισης τόσο των αποφοίτων των Πολυτεχνικών Σχολών της Ελλάδας, όσο και των αποφοίτων των Τ.Ε.Ι. Αυτή την διαδικασία την χαρακτηρίζουμε απαράδεκτη και καταχρηστική.  

Λαμβάνοντας υπ’ όψη τα παραπάνω και με δεδομένο το νομοθετικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και κυρίως την Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, η χώρα μας θα πρέπει να προχωρήσει στη θεσμοθέτηση και την ενσωμάτωση της Οδηγίας στην ελληνική νομοθεσία. Η Οδηγία αυτή θα πρέπει να αποτελέσει ένα βασικό κριτήριο για συνολικές λύσεις, μέσα από την δημιουργία ενός εθνικού συστήματος προσδιορισμού, πιστοποίησης και καθορισμού αρμοδιοτήτων διακριτών ρόλων στους επαγγελματίες Αρχιτέκτονες και Μηχανικούς.

Τέλος, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για την υπ’ αριθμ. 9227/2-3-07 Απόφαση χρηματοδότησης του Συλλόγου μας, με το ποσό των 20.000,00 €, για τη διοργάνωση της Ημερίδας μας, με θέμα «Πολιτικές για την Αρχιτεκτονική και το Αστικό Περιβάλλον στην Ελλάδα» που πραγματοποιήθηκε στις 24-2-07.

 
Για το Διοικ. Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Π. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ


Αρχή σελίδας