Διαβίβαση απόψεων ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ επί του τελικού Προσχεδίου του Π.Δ. για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ

 

Α.Π. 36192, Αθήνα 30 Ιουνίου 2007

 

 Προς :


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ. Δ. Ε

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ.  ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓ/ΤΟΣ, ΠΡΟΤΥΠΩΝ

& ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ(Δ11)

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

& ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΟΚ(δ)

Υπόψη κας Αλεξάκη

Ταχ. Δ/νση      : Χαρ. Τρικούπη 182

Ταχ. Κώδ.       : 101 78 Αθήνα


Κοινοποίηση :


1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  

                 (Υπόψη κας Μακρή)

                 Α. Παπανδρέου 37, 151 23 Μαρούσι

2. ΤΕΕ-Γρ. Ευρωπαϊκών Θεμάτων

                 (Υπόψη κας Κολίντου)

                 Καραγεώργη Σερβίας 4, 102 48 Αθήνα

 

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση απόψεων ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ επί του τελικού Προσχεδίου του Π.Δ. για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ
ΣΧΕΤ: Το με ΑΠ Δ11δ/267/3 από 20-6-2007 έγγραφο σας

 

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, σας διαβιβάζουμε τις απόψεις μας επί του προσχεδίου Π.Δ. για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, «για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων», στο ελληνικό δίκαιο με την πεποίθηση ότι θα ληφθούν υπόψη κατά την διαμόρφωση του οριστικού σχεδίου. Αναλυτικά έχουμε να παρατηρήσουμε τα παρακάτω :

1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ έχει κατ’ επανάληψη και εγγράφως διατυπώσει τόσο προς τα αρμόδια Υπουργεία , όσο και προς το ΤΕΕ αλλά και την Ακαδημαϊκή κοινότητα την πάγια θέση του ότι δηλαδή, τα επαγγελματικά δικαιώματα θα πρέπει να αντιστοιχούν στις θεσμοθετημένες ειδικότητες και να προκύπτουν από τους αναγνωρισμένους τίτλους σπουδών, με βάση το γνωστικό αντικείμενο που προκύπτει από το περιεχόμενο σπουδών, την δομή και τη διάρκεια τους.

Ειδικότερα ο καθορισμός της πενταετούς και ενιαίας εκπαίδευσης, σαν βασική αρχή προσδιορισμού των βασικών προσόντων άσκησης του επαγγέλματος του Αρχιτέκτονα, αποτελεί για τον κλάδο μας την προϋπόθεση και ελάχιστη διασφάλιση για την απόδοση επαγγελματικών ισοτιμιών.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω και στην μακρά πορεία για την έκδοση της νέας οδηγίας 2005/36 που ενσωματώνει την οδηγία 85/384/Ε.Ο.Κ. εκφράστηκαν οι θέσεις μας σε συνεργασία με το Συμβούλιο των Αρχιτεκτόνων της Ευρώπης έχοντας ως στόχο τις παρακάτω βασικές προϋποθέσεις-ελάχιστες διασφαλίσεις:
Α. Τις πενταετείς ενιαίες σπουδές
Β. Τη χορήγηση  άδεια άσκησης επαγγέλματος μετά από εξετάσεις από το ΤΕΕ
Γ. Την  εγγραφή στο μητρώο του ΤΕΕ.

Σήμερα έχουμε εν ισχύ τη νέα οδηγία 36/2005 της 7/9/2005 για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων από κράτη – μέλη που έχουν αποκτηθεί σε άλλα κράτη μέλη.

Σημαντικές προβλέψεις της 85/384/Ε.Ο.Κ. αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής της νέας οδηγίας 36/2005. Στόχος μας είναι να εμβαθύνουμε στη νέα οδηγία για τα επαγγελματικά προσόντα και να εξασφαλίσουμε ότι το Προεδρικό διάταγμα για ενσωμάτωσης της στο Εθνικό Δίκαιο μεταφέρει ορθά τις προβλέψεις της σχετικά με τη φύση του αρχιτεκτονικού επαγγέλματος δηλαδή ότι η αναγνώριση αυτή των επαγγελματικών προσόντων συντελείται στο πλαίσιο των ελάχιστων όρων εκπαίδευσης του άρθρου 46 της οδηγίας.

Ειδικότερα με δεδομένο τις ιδιαιτερότητες της άσκησης της αρχιτεκτονικής στην χώρα μας -σε σχέση με την ευρωπαϊκή πραγματικότητα -πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι δεν υπάρχει επαρκής αναγνώριση των πραγματικών χαρακτηριστικών του αρχιτεκτονικού επαγγέλματος καθώς και ότι , οι αρχιτεκτονικές υπηρεσίες αντιμετωπίζονται με καθαρά οικονομικά - ανταγωνιστικά κριτήρια ενώ δεν δίδεται και επαρκής σημασία στην πραγματική επίδραση που αυτές έχουν στο δομημένο περιβάλλον.

Πρέπει δηλαδή με την ευκαιρία της ενσωμάτωσης της οδηγίας να υιοθετηθεί η προσέγγιση της ουσιαστικής εξασφάλισης της παροχής αξιόπιστων και υψηλού επιπέδου αρχιτεκτονικών υπηρεσιών ώστε να υπάρξει πλήρης αντιστοίχηση των νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων (και συγκεκριμένα των αρχιτεκτονικών υπηρεσιών) με ουσιαστικές ακαδημαϊκές σπουδές και τεκμηριωμένη επαγγελματική επάρκεια κατά τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζονται σοβαρές διαδικασίες αξιολόγησης των επαγγελματικών προσόντων και να εκσυγχρονισθούν τα εθνικά κανονιστικά συστήματα, που διέπουν τις δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών με στόχο να δημιουργηθεί μέχρι το 2010 μια πραγματική εσωτερική αγορά υπηρεσιών.

2.ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΔ

 • Πιστεύουμε ότι ως αρμόδια αρχή για την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών των αρχιτεκτόνων, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.(6) του σχεδίου ΠΔ για την υποβολή και για την εξέταση των δηλώσεων και των δικαιολογητικών παροχής υπηρεσιών, το περιεχόμενο της δήλωσης του παρόχου και της χορηγούμενης σε αυτόν βεβαίωσης, καθώς και στη περίπτωση των άρθρων 13 και 14,  πρέπει να ορισθεί το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, όπως και στη περίπτωση του άρθρου 53 παρ.(4) του σχεδίου ΠΔ.
 • Σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ.(5) του σχεδίου ΠΔ, προβλέπεται ότι αρμόδια αρχή του άρθρου αυτού εφόσον κρίνει ότι είναι αναγκαίο για την αποφυγή σοβαρής βλάβης της υγείας ή της ασφάλειας του αποδέκτη της υπηρεσίας λόγω έλλειψης επαγγελματικών προσόντων του παρόχου, διενεργεί, πριν από την πρώτη παροχή υπηρεσιών, έλεγχο των επαγγελματικών προσόντων του παρόχου για το οικείο επάγγελμα προκειμένου να διαπιστωθούν τα επαγγελματικά προσόντα αυτού, ιδίως για λόγους ασφάλειας.  Πιστεύουμε ότι η σύγκριση της εκπαίδευσης του αιτούντος, με αυτήν που απαιτείται σύμφωνα με την Εθνική Νομοθεσία, πρέπει να γίνεται από το ΤΕΕ (ως αρμόδια αρχή) που θα καταρτίσει κατάλογο των τομέων γνώσεων, οι οποίοι δεν καλύπτονται από τον τίτλο εκπαίδευσης που κατέχει ο αιτών λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων, στόχους γενικού συμφέροντος, που προκύπτουν από τοπικές ιδιομορφίες και έχουν να κάνουν με την προστασία του περιβάλλοντος και την δημόσια ασφάλεια. (Ζητούμε να απαλειφθεί η διατύπωση «Για την εφαρμογή του προηγουμένου εδαφίου η αρχή δύναται να ζητήσει την γνώμη του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων του άρθρου 54»)
 • Σύμφωνα με το άρθρο 49, παρ.(3) του κεφαλαίου IV "Κοινές διατάξεις περί εγκατάστασης" του σχεδίου ΠΔ (άρθρο 50 της οδηγίας) σε περιπτώσεις δικαιολογημένων αμφιβολιών, εφόσον έχουν εκδοθεί τίτλοι εκπαίδευσης, κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο γ), από αρμόδια αρχή κράτους μέλους και περιλαμβάνουν την εκπαίδευση που έχει αποκτηθεί εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε εκπαιδευτικό ίδρυμα που εδρεύει νόμιμα στην επικράτεια άλλου κράτους μέλους, το κράτος μέλος υποδοχής έχει το δικαίωμα να επαληθεύει με τον αρμόδιο φορέα στο κράτος μέλος καταγωγής του τίτλου:

α) κατά πόσον η εκπαίδευση στο ίδρυμα που παρέσχε την κατάρτιση έχει πιστοποιηθεί επισήμως από το εκπαιδευτικό ίδρυμα που βρίσκεται στο κράτος μέλος καταγωγής του τίτλου?
β) κατά πόσον οι τίτλοι εκπαίδευσης που έχουν εκδοθεί είναι οι ίδιοι με εκείνους που θα είχαν χορηγηθεί εάν η εκπαίδευση είχε πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου στο κράτος μέλος καταγωγής του τίτλου και
γ) κατά πόσον οι τίτλοι εκπαίδευσης προσδίδουν τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα στην επικράτεια του κράτους μέλους που χορήγησε τον τίτλο.
           
Το πρόβλημα για την Ελλάδα υπάρχει με τα πτυχία των διαφόρων κολλεγίων και Κέντρων Ελευθέρων Σπουδών. Εάν το Κ-Μ καταγωγής πιστοποιεί τους τίτλους εκπαίδευσης που αυτά χορηγούν, τότε το Κ-Μ υποδοχής είναι υποχρεωμένο να τους αναγνωρίσει.

 • Προκειμένου λοιπόν να αποφευχθεί η δυνατότητα αναγνώρισης επαγγελματικών δικαιωμάτων  από αμφιβόλου επιπέδου τίτλους εκπαίδευσης, ζητούμε η αρμόδια για την άσκηση του επαγγέλματος των αρχιτεκτόνων αρχή να διατηρεί το δικαίωμα να καθορίζει επακριβώς στους αιτούντες την αναγνώριση το κατά πόσο αυτοί θα υποστούν μια δοκιμασία μάθησης ή θα έχουν μια περίοδο προσαρμογής, σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 14(4) και 14(5) της οδηγίας ειδικότερα όσον αφορά τους κατόχους πτυχίων τριετούς φοίτησης που αιτούνται να εγγραφούν στα επαγγελματικά μητρώα αρχιτεκτόνων.
 • Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του ΠΔ, «…..εξομοιώνεται προς τίτλο εκπαίδευσης, κάθε τίτλος εκπαίδευσης που χορηγείται από τρίτη χώρα, εφόσον ο κάτοχός του διαθέτει στο συγκεκριμένο επάγγελμα τριετή επαγγελματική πείρα στο έδαφος του κράτους μέλους, το οποίο αναγνώρισε τον εν λόγω τίτλο σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2 και εφόσον η επαγγελματική αυτή πείρα πιστοποιείται από το εν λόγω κράτος μέλος. Σύμφωνα όμως με το άρθρο 2 παρ. 2 του ΠΔ, «………Όσον αφορά τα επαγγέλματα που εμπίπτουν στον τίτλο III κεφάλαιο III, αυτή η αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων συντελείται στο πλαίσιο των ελάχιστων όρων εκπαίδευσης που ορίζονται στο εν λόγω κεφάλαιο.»  Να διασφαλισθεί ότι αυτή η πρόβλεψη έχει μεταφερθεί ξεκάθαρα και ορθά στο εθνικό δίκαιο δηλαδή ότι η αναγνώριση αυτή των επαγγελματικών προσόντων συντελείται στο πλαίσιο των ελάχιστων όρων εκπαίδευσης που ορίζονται στο κεφάλαιο 45 του σχεδίου ΠΔ.
 • Το σχέδιο Π.Δ., ακολουθεί τη διάκριση της οδηγίας μεταξύ "ελεύθερης παροχής υπηρεσιών" δηλ. προσωρινής και περιστασιακής και "ελευθερίας εγκατάστασης". Ο προσωρινός και περιστασιακός χαρακτήρας της παροχής εκτιμάται κατά περίπτωση, ιδίως σε συνάρτηση με τη διάρκεια, τη συχνότητα, την περιοδικότητα και το συνεχή χαρακτήρα της συγκεκριμένης παροχής.  Πιστεύουμε ότι πρέπει να διαμορφωθούν μόνιμα κριτήρια χρόνου, περιοδικότητας κλπ. και ζητούμε τη περαιτέρω αποσαφήνιση των ορισμών
 • Σύμφωνα με το άρθρο 58 του ΠΔ (μεταφορά των άρθρων 56 και 57 της οδηγίας) συνίσταται στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Διεύθυνση Αναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προσόντων που υπάγεται στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και ανήκει στη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η υπηρεσία θα έχει τις εξής αρμοδιότητες:

  • α) να παρέχει γραμματειακή υποστήριξη του Συμβουλίου Αναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προσόντων και να:
  • Δέχεται τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων για αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων, τις επεξεργάζεται, προετοιμάζει τους φακέλους των αιτούντων και τους εισάγει στο Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προσόντων για την έκδοση της απόφασης.
  • β) να λειτουργεί ως «σημείο επαφής» για τους ενδιαφερομένους.

Ο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ σε σχέση με τις παραπάνω ρυθμίσεις ζητά τον ορισμό του ΤΕΕ ως αρμοδίας αρχής :
1)σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 και 6 του τίτλου ΙΙ  του σχεδίου ΠΔ (Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών)
2) σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 14 του Κεφαλαίου  Ι του τίτλου ΙΙΙ ( Γενικό σύστημα αναγνώρισης των τίτλων εκπαίδευσης) και σύμφωνα με το άρθρο  56 παράγραφο 3 της οδηγίας.

Επίσης ζητά τον ορισμό του ΣΑΔΑΣ ως σημείου επαφής σύμφωνα με το άρθρο 57 της οδηγίας για τους αρχιτέκτονες που είναι  κάτοχοι τίτλων εκπαίδευσης σύμφωνα με το άρθρο 10 του κεφαλαίου Ι (Γενικό σύστημα αναγνώρισης των τίτλων εκπαίδευσης) παρ. β) και γ), οι οποίοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του κεφαλαίου ΙΙΙ.

Προτείνουμε δηλαδή ο ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ να λειτουργεί ως «σημείο επαφής» για τους ενδιαφερομένους αρχιτέκτονες και:
Α) να παρέχει στους Έλληνες και τους πολίτες των λοιπών κρατών μελών, καθώς και στα σημεία επαφής των λοιπών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάθε χρήσιμη πληροφορία σχετική με την προβλεπόμενη στο παρόν διάταγμα αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων των αρχιτεκτόνων και ιδίως σχετικά με την εθνική νομοθεσία που διέπει το επάγγελμα του αρχιτέκτονα επαγγέλματα και την άσκησή του, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής νομοθεσίας, καθώς και των κανόνων δεοντολογίας.
Β) να συνδράμει τους πολίτες στην άσκηση των δικαιωμάτων που παρέχει το παρόν διάταγμα και μέσω της συνεργασίας με τα άλλα «σημεία επαφής» και τις λοιπές αρμόδιες διοικητικές υπηρεσίες της Ελλάδας.
Γ) να συγκεντρώνει στοιχεία σχετικά με τους όρους πρόσβασης και άσκησης στην Ελλάδα και στις χώρες μέλη της ευρωπαϊκής Ένωσης του νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος του αρχιτέκτονα, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Διατάγματος, καθώς και κάθε χρήσιμη πληροφορία για την εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Άλλες παρατηρήσεις επί θεμάτων ενδιαφέροντος των αρχιτεκτόνων που πιστεύουμε ότι πρέπει να ενσωματωθούν στο σχέδιο ΠΔ.

1. Νέα επαγγελματικά προσόντα που θα προταθούν για το παράρτημα V.7 (5.7.1) (άρθρο 58 παρ.2 της οδηγίας)

 • Το Π.Δ. θα πρέπει να προβλέπει ότι το «Εθνικό Σημείο Επαφής» θα συσκέπτεται με την αρμόδια επαγγελματική ένωση των αρχιτεκτόνων πριν κοινοποιήσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια πρόταση ή ερώτημα για να προστεθεί ένας νέος αρχιτεκτονικός τίτλος /προσόν στο παράρτημα V.7 της οδηγίας.
 • Το Π.Δ. θα πρέπει να συμβιβάζει την ανάγκη για εμπιστευτικότητα (άρθρο 57 του ΠΔ)  με την ανάγκη για διαβούλευση / συνεννόηση με την αρμόδια επαγγελματική ένωση .

2. Η αναθεώρηση της λίστας « γνώσεων και δεξιοτήτων» των αρχιτεκτόνων σύμφωνα με το άρθρο 45(1) του σχεδίου ΠΔ.

 • Το Π.Δ. θα πρέπει να προβλέπει  ότι το Εθνικό Σημείο Επαφής όταν του γνωστοποιείται μια πρόταση / ερώτημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αναθεώρηση της λίστας των υφισταμένων 11 σημείων «γνώσεων και δεξιοτήτων» των αρχιτεκτόνων σύμφωνα με το  άρθρο 45 του ΠΔ, να το γνωστοποιεί και να συνεννοείται με την αρμόδια επαγγελματική ένωση των αρχιτεκτόνων.

3. Μεταφορά της πρόβλεψης εξομοίωσης των επαγγελματικών προσόντων που κατέχουν πολίτες της Ε.Ε. αλλά έχουν αποκτηθεί σε τρίτες χώρες, με εκείνα που περιλαμβάνονται στους καταλόγους της οδηγίας εφόσον έχουν αναγνωρισθεί για πρώτη φορά από ένα κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 2.2 της οδηγίας.

 • Να διασφαλισθεί ότι αυτή η πρόβλεψη έχει μεταφερθεί ξεκάθαρα και ορθά στο εθνικό δίκαιο δηλαδή ότι η αναγνώριση αυτή των επαγγελματικών προσόντων συντελείται στο πλαίσιο των ελάχιστων όρων εκπαίδευσης που ορίζονται στο κεφάλαιο 46 της οδηγίας (άρθρο 45.

4. Η διατήρηση του δικαιώματος για τις αρμόδιες αρχές να απαιτούν μια δοκιμασία επάρκειας σύμφωνα με το άρθρο 14 της οδηγίας.

 • Η επαγγελματική οργάνωση των αρχιτεκτόνων πρέπει να διατηρεί το δικαίωμα να καθορίζει επακριβώς στους αιτούντες την αναγνώριση το κατά πόσο αυτοί θα υποστούν μια δοκιμασία μάθησης ή θα έχουν μια περίοδο προσαρμογής, σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 14(4) και 14(5) της οδηγίας ειδικότερα όσον αφορά τους κατόχους πτυχίων τριετούς φοίτησης που αιτούνται να εγγραφούν στα επαγγελματικά μητρώα αρχιτεκτόνων.

5. Η διαδικασία της « επιτροπής αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων» σύμφωνα με το άρθρο 58,  και του «εθνικού συντονιστή» σύμφωνα με το άρθρο 56(4) της οδηγίας.

 • Ο ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ ζητά από την Κυβέρνηση σχετικά με τον ορισμό του συντονιστή σύμφωνα με το άρθρο 56(4) της οδηγίας να ενημερώσει την αρμόδια αρχή και την επαγγελματική οργάνωση των αρχιτεκτόνων. Επίσης να ενημερώσει εγκαίρως για το ορισμό εκπροσώπου στην επιτροπή υπό το άρθρο 58 της οδηγίας που δεν έχει συμπεριληφθεί στο σχέδιο ΠΔ.

6.  Άλλες παρατηρήσεις

 • Το σχέδιο Π.Δ. θα πρέπει να προβλέπει ότι, οι αρχιτέκτονες που θα παρέχουν υπηρεσίες δικαιούχοι ελεύθερης εγκατάστασης κατά τις διατάξεις του άρθρου 7(3) της οδηγίας θα πρέπει να εγγράφονται στο ξεχωριστό μητρώο του ΤΕΕ.
 • Η επαγγελματική οργάνωση των αρχιτεκτόνων να ορισθεί ως σημείο επαφής για το επάγγελμα των αρχιτεκτόνων  σύμφωνα με το άρθρο 57 της οδηγίας, προκειμένου να γίνει το « ενιαίο σημείο επαφής» σύμφωνα με τα όρθρο 6 της οδηγίας 123/2006 SIM
 • Στη περίπτωση του άρθρου 50(1) της οδηγίας προβλέπεται ότι τα Κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν από τις αρμόδιες αρχές άλλου κράτους μέλους επιβεβαίωση του γνησίου των βεβαιώσεων και πιστοποιητικών και των τίτλων εκπαίδευσης που χορηγούνται σε αυτό το κράτος μέλος καθώς και επιβεβαίωση του γεγονότος ότι ο δικαιούχος πληροί, όσον αφορά τα επαγγέλματα του κεφαλαίου III του τίτλου III (δηλ. τους ελάχιστους όρους εκπαίδευσης που αναφέρονται στο άρθρο 45). Να προβλεφθεί η δυνατότητα άσκησης των προβλεπομένων ελέγχων από την αρμόδια αρχή και την επαγγελματική οργάνωση των αρχιτεκτόνων.

Τέλος, είμαστε στη διάθεση σας για περαιτέρω συνεργασία και τυχόν διευκρινήσεις.


Για το Διοικ. Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Π. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ


Αρχή σελίδας