Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (Ε.Σ.Χ.Σ.Α.Α.)

 

Α.Π. 35753, Αθήνα 12 Φεβρουαρίου 2007

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Θέμα:  Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (Ε.Σ.Χ.Σ.Α.Α.)

 

Με πρωτοβουλία του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 24 Ιανουαρίου 2007, συνάντηση των Φορέων που απαρτίζουν το Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (Ε.Σ.Χ.Σ.Α.Α.), όπου συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την επαναλειτουργία του θεσμού.

Σύμφωνα με το Ν. 2742/7-10-1999, θεσμοθετήθηκε Συμβούλιο που αποτελείται από εκπροσώπους των παρακάτω  επιστημονικών και κοινωνικών Φορέων:
Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ)
Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ)
Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος (ΚΕΔΚΕ)
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ)
Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ) 
Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών (ΠΑΣΕΓΕΣ)
Ένωση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος (ΕΝΑΕ)
Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ)
Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΟΕΕ)
Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΞΕΕ)
Σύλλογος Ελλήνων Πολεοδόμων και Χωροτακτών (ΣΕΠΟΧ)
Σύνδεσμο Ελλήνων Περιφερειολόγων (ΣΕΠ)
Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας
WWF HELLAS
Ελληνική Εταιρία Προστασίας Περιβάλλοντος & Πολιτιστικής Κληρονομιάς
ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων

Σύμφωνα με το Ν. 2742/7-10-1999 άρθρο 4 :

«…Το Συμβούλιο αποτελεί όργανο κοινωνικού διαλόγου και διαβούλευσης για θέματα ιδιαίτερης σημασίας, που αφορούν στην άσκηση της εθνικής χωροταξικής πολιτικής και πολιτικής αειφόρου ανάπτυξης. Έργο του Συμβουλίου είναι η υποβολή γνωμοδοτήσεων ή εγγράφων παρατηρήσεων και η διατύπωση προτάσεων επί της ακολουθητέας εθνικής χωροταξικής πολιτικής και πολιτικής αειφόρου ανάπτυξης και επί των αναγκαίων μέτρων και ενεργειών για την εφαρμογή τους. Ειδικά, το Συμβούλιο γνωμοδοτεί για το περιεχόμενο του Γενικού και των Ειδικών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης και συμμετέχει περιοδικώς με γνώμες και παρατηρήσεις στη διαδικασία παρακολούθησης, αξιολόγησης και αναθεώρησής τους. Οι γνωμοδοτήσεις, παρατηρήσεις και προτάσεις του Συμβουλίου ζητούνται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, προς τον οποίον και διαβιβάζονται  …».

«…Το Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά μια φορά το εξάμηνο, εκτάκτως δε οσάκις παραστεί ανάγκη μετά από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου του …».

Το Ε.Σ.Χ.Σ.Α.Α. συγκροτήθηκε σε σώμα στις 28 Ιουνίου 2001, με την 15148/2263 Απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και με Πρόεδρο τον καθηγητή κο Βασενχόβεν Λουδοβίκο. Έκτοτε συνεδρίασε σε τακτά χρονικά διαστήματα και εκτάκτως αρκετές φορές. Είχε εποικοδομητική παρέμβαση προς την Πολιτεία, διεκπεραιώνοντας και γνωμοδοτώντας σε αρκετά και σοβαρά ζητήματα χωροταξικού σχεδιασμού.

Δυστυχώς όμως το όργανο αυτό είναι ανενεργό από το Δεκέμβριο του 2003, παρότι αποτελεί γνωμοδοτικό όργανο, προς τη Διοίκηση και τον Υπουργό Χωροταξίας, που άπτονται της εθνικής χωροταξικής πολιτικής και πολιτικής αειφόρου ανάπτυξης.

Θεωρούμε απαράδεκτη και καταχρηστική τη στάση της Πολιτείας, απέναντι σ’ ένα θεσμοθετημένο όργανο, που εκπροσωπεί ένα μεγάλο μέρος επιστημονικών και κοινωνικών Φορέων, την περίοδο κατά την οποία εξελίσσονται σοβαρές χωροθετικές ρυθμίσεις και παρεμβάσεις στον ελλαδικό χώρο, χωρίς η Πολιτεία και το ΥΠΕΧΩΔΕ να λαμβάνουν υπόψη τις απόψεις τους.

Καλούμε το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. να ενεργοποιήσει άμεσα το θεσμοθετημένο αυτό όργανο.

Τονίζουμε ότι σοβαρές χωροθετικές ρυθμίσεις (Εθνικό Χωροταξικό, ΧΥΤΑ, Χωροταξικά Περιφερειών κλπ.), πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους αντιπροσωπευτικούς κοινωνικούς και επιστημονικούς Φορείς που συμμετέχουν.

Η απουσία γνωμοδότησης του Ε.Σ.Χ.Σ.Α.Α., είναι πιθανόν να δημιουργήσει προβλήματα νομιμότητας πράξεων της Διοίκησης, που έχουν εκδοθεί χωρίς τη σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. 

 

Οι εκπρόσωποι των Φορέων:

Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ)
Καπετανάς Δημήτρης

Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος (ΚΕΔΚΕ)
Αμοιρίδης Ιωάννης

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ)
Μπανιάς Νικόλαος και Κλουτσινώτη Ουρανία

Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ) 
Ασημακόπουλος Δημήτρης

Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών (ΠΑΣΕΓΕΣ)
Τσιφόρος Γιάννης

Ένωση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος (ΕΝΑΕ)
Δήμου Σταυρούλα

Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ)
Μπαθρέλλος Γεώργιος

Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΟΕΕ)
Φασιανός Χρήστος

Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΞΕΕ)
Φωκάς Γεράσιμος

Σύλλογος Ελλήνων Πολεοδόμων και Χωροτακτών (ΣΕΠΟΧ)
Λουκάκης Παύλος

Σύνδεσμος Ελλήνων Περιφερειολόγων (ΣΕΠ)
Λαδιάς Χρίστος

WWF HELLAS
Καραβέλας Δημήτριος

Ελληνική Εταιρία Προστασίας Περιβάλλοντος & Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Καρράς Κώστας

ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων
Γεωργακόπουλος Παναγιώτης

 

 

Αρχή σελίδας