Συμπαράσταση στις κινητοποιήσεις της Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

 

Α.Π. 35750, Αθήνα 12 Φεβρουαρίου 2007

 

Προς
Την Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ
Αχ. Παράσχου 98-100

114 75 ΑΘΗΝΑ

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων, συντάσσεται με τις κινητοποιήσεις της ΕΜΔΥΔΑΣ και καλεί τα μέλη του να συνεχίσουν την αποχή από τις Α’θμιες και Β’θμιες ΕΠΑΕ και τα ΣΧΟΠ των Νομών και Περιφερειών, σε όλη τη χώρα.

Τονίζουμε για ακόμη μία φορά, την αναγκαιότητα σοβαρών μεταρρυθμίσεων στην άσκηση του επαγγέλματος του Μηχανικού και στις διαδικασίες ανάθεσης και υλοποίησης μελετών και έργων.

Η πληρότητα και η ποιότητα των μελετών αποτελούν τον καθοριστικό παράγοντα για την γρήγορη και σωστή ολοκλήρωση ενός έργου. Ερευνώντας σοβαρά την πορεία των κατασκευών, θα διαπιστώσουμε ότι όλες οι κακοδαιμονίες και τα προβλήματα ξεκινούν από ελλιπείς ή πλημμελώς και ασαφώς υλοποιημένες μελέτες που επιτρέπουν αυθαίρετες ερμηνείες των κατασκευαστών.

Οι προτάσεις που παραθέτουμε στη συνέχεια πιστεύουμε ότι αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση μιας επιτυχημένης θεσμικής μεταρρύθμισης στη διαδικασία παραγωγής μελετών.

Α. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Η πολυνομία, τα εκατοντάδες προεδρικά διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις, οι άπειρες ερμηνευτικές εγκύκλιοι, έχουν δημιουργήσει ένα ατελείωτο φαύλο κύκλο, που επιτρέπει τις παρερμηνείες και οδηγεί σε νομιμοφανείς παρανομίες, που εντείνουν τη διαπλοκή και την απίστευτη ταλαιπωρία μελετητών και πολιτών.

Απαιτείται:

 1. Η κωδικοποίηση και το ξεκαθάρισμα των νομοθετικών δεδομένων και όρων δόμησης για την υλοποίηση μελετών χωρίς περιπλοκές και ασάφειες.
 2. Η δημιουργία μόνιμου ειδικού φορέα για το σκοπό αυτό, ο οποίος θα παρακολουθεί, θα μελετά και θα κωδικοποιεί τα δεδομένα και τους κανόνες παραγωγής μελετών σε συνάρτηση με τις επιπτώσεις και την αποτελεσματικότητα και θα προτείνει τις δέουσες λύσεις στην πολιτική ηγεσία.

Β. ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΩΝ

Η μελέτη του τεχνικού έργου είναι αντικείμενο διεπιστημονικής συνεργασίας των απαραίτητων ειδικοτήτων. Οι Αρχιτέκτονες με επίπονες και μακροχρόνιες προσπάθειες επιδίωξαν την ορθή οργάνωση του μελετητικού δυναμικού με στόχο όσο δυνατόν καλύτερα αποτελέσματα στην παραγωγή των μελετών.

Για την Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων, η μέχρι τώρα διαδικασία παραγωγής μελετών,   πρέπει να δώσει τη θέση της σ’ ένα νέο σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο, ώστε να αντιμετωπίζει με επάρκεια, αξιοκρατία και διαφάνεια την παραγωγή μελετών.

Σήμερα όσο ποτέ είναι αναγκαία η εξυγίανση της όλης διαδικασίας. Απαιτούνται απλές - καθαρές - λιτές διαδικασίες, χωρίς περιπλοκές και ασάφειες.

Προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει τώρα να καθοριστούν  οι αρμοδιότητες και οι ευθύνες όλων των τεχνικών επαγγελμάτων με σαφήνεια και πληρότητα.

Το πρώτο ζητούμενο σ’ αυτή την κατεύθυνση και απαραίτητη προϋπόθεση για την παραγωγή ποιοτικά αναβαθμισμένου τελικού προϊόντος στη δόμηση είναι η δημιουργία ολοκληρωμένων μελετών, τόσο από πλευράς πληρότητας όσο και ποιότητας.

Τα πολεοδομικά γραφεία αποτελούν τον αδύναμο κρίκο της αλυσίδας. Δεν αρκεί όμως η εξυγίανση σ’ αυτά για να λύσει το πρόβλημα. Εφ’ όσον το υπόλοιπο σύμπλεγμα παραγωγής παραμένει ως έχει, η όλη επιχείρηση θα είναι σίγουρα αναποτελεσματική και αποτυχημένη.

Κατά συνέπεια η ποιοτική ανασυγκρότηση αντιμετωπίζεται με συνολική μεταρρύθμιση που επανατοποθετεί και επαναπροσδιορίζει ρόλους, μέσα και προϋποθέσεις, μια μεταρρύθμιση σε δύο επίπεδα, το θεσμικό και το διοικητικό.

Η ανυπαρξία ενός σύγχρονου πλαισίου προδιαγραφών των μελετών, ώστε αυτές να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες συνθήκες κατασκευής, έχουν δημιουργήσει ένα ανεξέλεγκτο τοπίο σύνταξης μελετών ιδιωτικών έργων και αθέμιτου ανταγωνισμού. Έτσι δίνεται η δυνατότητα σε άλλους κλάδους, χωρίς επιστημονική κατάρτιση στο  γνωστικό αντικείμενο του Αρχιτέκτονα, να παράγουν κάθε είδους και ποιότητας αρχιτεκτονικές μελέτες. Αυτή είναι η εικόνα της τραγικής υποβάθμισης των Αρχιτεκτόνων, ενός από τους πλέον παραγωγικούς κλάδους της χώρας και πολύ περισσότερο η καταρράκωση της αξιοπρέπειας του επαγγέλματος.

Ο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ απαιτεί την επικαιροποίηση των προδιαγραφών των μελετών, ώστε αυτές ως επιστημονικό έργο να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες συνθήκες κατασκευής.

Η σύνταξη της μελέτης πρέπει να ακολουθεί συγκεκριμένους κανόνες με κωδικοποίηση των  προδιαγραφών πληρότητας και ποιότητας. Εφαρμογή αυτών των κανόνων με αυστηρότητα και καθιέρωση ευθυνών σε περίπτωση αποκλίσεων από τις προδιαγραφές και τους πραγματικούς προϋπολογισμούς.

Συγκεκριμένα:

 1. Κωδικοποίηση - ξεκαθάρισμα των προδιαγραφών πληρότητας και ποιότητας των μελετών.
 2. Νέα ποιότητα παρεχομένων υπηρεσιών στον τομέα της αρχιτεκτονικής για τα ιδιωτικά έργα.
  α) Στελέχωση των πολεοδομικών γραφείων με διπλωματούχους μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων και αναπροσαρμογή των αμοιβών τους.
  β) Αναβάθμιση της κτιριακής υποδομής και του εξοπλισμού των πολεοδομικών γραφείων. Ανάπτυξη και εγκατάσταση κατάλληλης μηχανοργάνωσης (ηλεκτρονικής μορφής), για καταγραφή, διαχείριση και παρακολούθηση των μελετών. Δημιουργία βάσης δεδομένων.
 3. Σύγχρονη Αρχειοθέτηση (Ηλεκτρονική και Κλασική) που εξασφαλίζει την ασφάλεια των μελετών. Πιθανόν διπλή αρχειοθέτηση (σε δύο αρχές).
 4. Αποσαφήνιση διοικητικής ιεραρχίας.
 5. Καθορισμός αρμοδιοτήτων και ευθυνών Μηχανικών - εργολάβων - ιδιοκτητών - Μηχανικών Εφαρμογής και κατάργηση του απαράδεκτου νόμου που ποινικοποιεί, άνευ όρων και προϋποθέσεων, το επάγγελμα του Μηχανικού.
 6. Θέσπιση μητρώου κατασκευαστών ιδιωτικών έργων.
 7. Έλεγχος των υλικών και πιστοποίηση της ποιότητας αυτών.
 8. Καθιέρωση των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών στην υλοποίηση έργων δημοσίου συμφέροντος.
 9. Εφαρμογή χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού στη Χώρα.

Γ. ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Οι  αποφάσεις του ΣτΕ ύστερα από την προσφυγή του ΤΕΕ και του ΣΑΔΑΣ-Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων, επανέφεραν το πρόβλημα των αμοιβών μελετών και επιβλέψεων των μηχανικών στα ιδιωτικά έργα και του θεσμικού πλαισίου που τις καθορίζει.

Η κατά καιρούς εφαρμογή διαφόρων παραλλαγών και μεθόδων, οδήγησαν τις αμοιβές σε τέλμα. Είτε τις δεκαετίες του 1970 & 1980 μιλούσαμε για ογκομετρικό προϋπολογισμό, είτε τις 10ετίες 1990 & 2000 μιλάμε για αντικειμενικό προσδιορισμό, τα δύο αυτά σοφίσματα της πολιτείας κατέληξαν να είναι άχρηστα. Σ’ αυτό συνέβαλλε πάντα και η παράνομη ενέργεια του εκάστοτε Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ να μην αναπροσαρμόζει τις «τιμές εκκίνησης» ως όφειλε.

Οι σημερινές μας αμοιβές μελέτης – επίβλεψης, είναι το 2% περίπου του πραγματικού κόστους κατασκευής ενός απλού κτιριακού έργου, ενώ την ίδια στιγμή ο Ευρωπαίος Αρχιτέκτονας, ελεύθερος επαγγελματίας, αμείβεται με το 10% του πραγματικού κόστους.

Στην Ελλάδα ένας ελεύθερος επαγγελματίας Αρχιτέκτονας Μηχανικός, πρέπει να μελετήσει, να εκδώσει και να επιβλέψει τουλάχιστον 15 μικρομεσαίες άδειες το χρόνο, για να επιβιώσει! Αυτό βασικά είναι αδύνατο, με βάση τα δεδομένα της αγοράς. Παράλληλα όμως δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη και ολοκληρωμένη εργασία, η μελέτη και η επίβλεψη 15 έργων ταυτόχρονα! Αυτή είναι και η βασική αιτία των περισσότερων προβλημάτων, παραλείψεων και πλημμελούς παρακολούθησης.

Ο ΣΑΔΑΣ - ΠΕΑ έχει διαχρονικά και σταθερά τοποθετηθεί στο ζήτημα. Με τη τελευταία παρέμβαση του προς τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ κο Γ. Σουφλιά, καταθέτοντας τις προτάσεις του στο σχέδιο νόμου «Έκδοση οικοδομικών αδειών, έλεγχος των ανεγειρομένων οικοδομών», ζήτησε την αναπροσαρμογή των αμοιβών των Μηχανικών σε ποσοστό 10% επί του προϋπολογισμού.

Για την εφαρμογή του προτεινόμενου σχεδίου μεταρρύθμισης επισημαίνουμε ότι αυτό θα έχει ελπίδα επιτυχίας μόνο εφ’ όσον εφαρμοσθεί συστηματικά και συγκεκριμένα για κάθε ενότητα κατευθύνσεων και όχι αποσπασματικά.

Θέλουμε να επισημάνουμε ότι, για την επιτυχία ενός σχεδίου μεταρρύθμισης απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί το ξεκαθάρισμα των αρμοδιοτήτων: ποιοι υπογράφουν και τι υπογράφουν.

Διαφορετικά είναι δεδομένη η αποτυχία κάθε αποσπασματικής προσπάθειας για την ποιοτική αναβάθμιση του δομημένου περιβάλλοντος.

Δ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ (ΤΣΜΕΔΕ)

Το Δ.Σ. του ΣΑΔΑΣ-Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων ζητάει τη μετεξέλιξη του ΤΣΜΕΔΕ σ’ ένα πρότυπο ασφαλιστικό οργανισμό και την αναδιάρθρωση των κλάδων του, έτσι ώστε :

  • Να διασφαλίζει από τώρα την ομογενοποίηση των μηχανικών (παλαιών- νέων, ελεύθερων επαγγελματιών –κάθε είδους μισθωτών).
  • Να περιλαμβάνει Κλάδο Προνοιακών Παροχών με σαφή χαρακτήρα (πόρους για τη λειτουργία και βιωσιμότητά του, ποιους καλύπτει και με ποιες προϋποθέσεις κλπ.) και κύριο σκοπό την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων Μηχανικών.
  • Να κατοχυρώνει τον ΕΛΠΠ ως πρόσθετο Κλάδο Κύριας Σύνταξης, ώστε να υπάρχουν και επ’ αυτού, τόσο εργοδοτικές εισφορές, όσο και η θεσμοθετημένη κρατική συμμετοχή και να διασφαλίζεται η βιωσιμότητα του.
  • Να αποσυνδέει το ύψος των συντάξεων μας από τις αποφάσεις  των εκάστοτε υπουργών και να έχει μια σταθερή και αξιοπρεπή αναφορά.
  • Να αναβαθμιστούν οι παροχές υγείας (νοσοκομειακής, ιατρικής και οδοντιατρικής).
  • Υλοποίηση της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, για το ύψος της Κύριας Σύνταξης και υλοποίηση της απόφασης της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ του 2003, για το ύψος της παροχής του ΕΛΠΠ στο λόγο 4/3.

Για το Διοικ. Συμβούλιο 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Π. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

Αρχή σελίδας