Ερωτήματα σχετικά με Συμπράξεις Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα στην Ο.Σ.Κ. Α.Ε.

 

Α.Π. 35669, Αθήνα 12 Φεβρουαρίου  2007

 

Π ρ ο ς
1. Ο.Σ.Κ. Α.Ε
Φαβιέρου 30
10438 Αθήνα
2. ΥΠ. ΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΥΠ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ Σ.Δ.Ι.Τ.
Υπόψη: Υπουργού κ. Γ. Αλογοσκούφη
Νίκης 5-7
10180 Αθήνα
3. ΥΠ. ΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Σ.Δ.Ι.Τ.
 Νίκης 5-7
10180 Αθήνα

 

Θέμα:  Ερωτήματα σχετικά με Συμπράξεις Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα
στην Ο.Σ.Κ. Α.Ε.

 

Πρόσφατα πληροφορηθήκαμε ότι προωθούνται από την Ο.Σ.Κ. Α.Ε. έξι (6) προγράμματα ένταξης 160 σχολικών κτιρίων της επικράτειας σε Σ.Δ.Ι.Τ., συνολικού προϋπολογισμού 560.000.000 €. Θέλουμε να μας γνωρίσετε εάν εντάχθηκαν στις Σ.Δ.Ι.Τ.:
α) των 27 νέων σχολικών μονάδων στην περιφέρεια Αττικής,
β) των 31 της Κεντρικής Μακεδονίας,
γ) των 22 της Ανατολικής και Δυτικής Μακεδονίας, της Θράκης, της Δυτικής Ελλάδας, της Ηπείρου και των Ιονίων Νήσων,
έργα που είχαν μελετηθεί ήδη.

Να μας γνωρίσετε σε ποια φάση μελέτης παραδόθηκαν, καθώς επίσης την εξέλιξη των προϋπολογισμών από την αρχική προκαταρκτική μελέτη μέχρι σήμερα. Ακόμη, να μας γνωρίσετε τα τρία προγράμματα της υπόλοιπης Ελλάδας.

Σας παρακαλούμε να μας χορηγήσετε:
α) τα τοπογραφικά σχέδια, στα οποία προσδιορίζονται τα ακίνητα, που θα διατεθούν για την επένδυση, καθώς και στοιχεία σχετικά με το ιδιοκτησιακό τους καθεστώς,
β) μελέτες ή στοιχεία, εφόσον υπάρχουν, στα οποία προσδιορίζονται πιθανά προβλήματα χωροθέτησης, περιβαλλοντικών εγκρίσεων και λοιπών διαδικασιών ωρίμανσης.

Να μας γνωρίσετε πιθανές χρήσεις που σχεδιάζετε για τα υπόψη ακίνητα, πλην εκείνες της αμιγούς σχολικής. Για τις χρήσεις αυτές προβλέπονται πιθανά ανταποδοτικά τέλη από τους χρήστες;

Σας παρακαλούμε να μας δώσετε αντίγραφα τευχών και σχεδίων που προβλέπονται από τον νόμο και παρουσιάζουν τις τεχνικές παραμέτρους, τις διαδικασίες ωρίμανσης, προμελετών κλπ., που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα κατά την πρώτη φάση της διαδικασίας υπαγωγής.

Να μας γνωρίσετε εάν το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα εκκίνησης της κατασκευής καθυστερεί, για ποια έργα και πόσο, αναλυτικά για κάθε σχολείο που είχε προχωρήσει η μελέτη του. Επίσης να μας γνωρίσετε, όπως προβλέπει ο νόμος, το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας ανάθεσης, σύμφωνα με την προτεινόμενη διαδικασία υλοποίησης.

Σας παρακαλούμε να μας χορηγήσετε την τεχνικοοικονομική ανάλυση και συγκριτική μελέτη της διαδικασίας των υπόψη Σ.Δ.Ι.Τ., έναντι των άλλων τρόπων χρηματοδότησης των έργων, για την τεκμηρίωση της γενικευμένης προτίμησης εκ μέρους σας με Σ.Δ.Ι.Τ. των παραπάνω αναφερομένων έξι (6) προγραμμάτων 160 σχολικών κτιρίων. Θα θέλαμε να μας πληροφορήσετε τον προϋπολογισμό, που έγινε από σας, του κόστους κατασκευής κάθε έργου, καθώς επίσης και εκείνου, για αντίστοιχα έργα που εκτέλεσε η Ο.Σ.Κ. Α.Ε. με κανονικές διαδικασίες.

Να μας γνωρίσετε τον προϋπολογισμό της συντήρησης και εκμετάλλευσης κάθε έργου και τέλος, εφόσον έχετε ασχοληθεί, τα Παρεπόμενα Σύμφωνα, όπως προβλέπει ο νόμος των Σ.Δ.Ι.Τ.

Να μας γνωρίσετε, όπως ορίζει ο νόμος, το προτεινόμενο χρηματοοικονομικό μοντέλο του έργου, με τα αναμενόμενα έσοδα και οφέλη. Επίσης την ενδεικτική μελέτη βιωσιμότητας και ακόμη, το εγκεκριμένο Π.Δ.Ε. για τις Σ.Δ.Ι.Τ. της Ο.Σ.Κ. Α.Ε.

Να μας αποσαφηνίσετε το ρόλο της Ο.Σ.Κ. Α.Ε., εκ μέρους του Δημοσίου, στο σχεδιασμό-προγραμματισμό, ωρίμανση, εποπτεία, παραλαβή, συντήρηση και λειτουργία των έργων. Να μας γνωρίσετε εάν στη διαδικασία προκήρυξης του Διαγωνισμού για τους Συμβούλους Σ.Δ.Ι.Τ., αλλά και στη μέχρι τώρα διαδικασία των Σ.Δ.Ι.Τ., συμμετείχαν οι Υπηρεσίες της Ο.Σ.Κ. Α.Ε. Εάν όχι, πως προβλέπετε να αξιοποιηθεί η μέχρι σήμερα πανθομολογούμενη θετική εμπειρία και τεχνογνωσία της Ο.Σ.Κ. Α.Ε., σε σχολική υποδομή;

Επίσης εάν υπάρχει γνωμοδότηση από το αντίστοιχο Τεχνικό Συμβούλιο, αρμόδιο για μελέτες, έργα και παροχή παρόμοιων υπηρεσιών. Ακόμη, τις εισηγήσεις και τις σχετικές αποφάσεις που προβλέπονται από το νόμο, «… για την επιλογή συμβούλων ειδικών προσόντων, εγνωσμένου κύρους και εξειδικευμένης εμπειρίας σε αντίστοιχα έργα…». Όπως είδαμε, στην προκήρυξη που κυκλοφορήσατε ζητάτε «… γενική εμπειρία αντίστοιχων κατηγοριών μελετών…» και μάλιστα ακόμη και πτυχία Γ, για τα αρχιτεκτονικά και ηλεκτρομηχανολογικά!

Ως γνωστόν η Ο.Σ.Κ. Α.Ε. μπορεί και αναλαμβάνει τις διαδικασίες προγραμματισμού, ωρίμανσης, μελέτης και κατασκευής των Δημόσιων Σχολικών Κτιρίων. Με ποιο δικαίωμα ιδιώτες εργολάβοι και τράπεζες ως ανάδοχοι μαζί με την Ο.Σ.Κ. ΑΕ, αποφασίζουν για τη συντήρηση και την διαχείριση επί δεκαετίες του Δημόσιου Σχολείου, ωσάν να είναι ιδιωτικό και κερδοσκοπικό, όταν τελικοί αποδέκτες και χρήστες είναι οι Δήμοι και η εκπαιδευτική κοινότητα; Πως θα ανατεθεί μακροχρόνια σύμβαση με ιδιώτες για τη συντήρηση και λειτουργία δημοσίων υποδομών και παροχής υπηρεσιών, όταν κυρίαρχο κριτήριο των ιδιωτών επενδυτών είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση της κερδοφορίας; Το σχολικό κτίριο ως γνωστόν ανήκει στη δημόσια δραστηριότητα και δεν μπορεί να είναι

αντικείμενο επιχειρηματικής δράσης και επιδίωξης ιδιωτικού κέρδους, αφού αποτελεί δωρεάν κοινωνική παροχή.

Όλα τα παραπάνω, εκ των δέκα σημείων, ερωτήματα και στοιχεία που σας ζητάμε, αφορούν την προσυμβατική διαδικασία, δηλαδή τη φάση μέχρι την «Απόφαση Υπαγωγής» μιας Σ.Δ.Ι.Τ. από τη διυπουργική επιτροπή.

Είναι σαφές ότι θα επανέλθουμε έγκαιρα, κατά τη Β’ Συμβατική φάση, αφού πρώτα λάβουμε από εσάς και σχολιάσουμε μαζί την Α’ προσυμβατική.

Επιγραμματικά αναφέρουμε ότι η Β’ φάση στοχεύει στην κήρυξη του βέλτιστου αναδόχου, ώστε να καλυφθεί σε κάθε περίπτωση ο Κύριος του Έργου.

Για το σκοπό αυτό απαιτούνται:

  • Μελέτη του νομικού πλαισίου και επιλογή της κατάλληλης Σ.Δ.Ι.Τ. με τη σωστή διαδικασία (πχ. ανοικτή).
  • Κατάρτιση των τευχών διαγωνισμού, με όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές, όρους, τεχνικές και λοιπές παραμέτρους και διαδικασίες.
  • Τεχνική, Οικονομική και Νομική υποστήριξη και αξιολόγηση των προσφορών.
  • Κατάρτιση των συμβάσεων, έλεγχος της νομιμότητας και τέλος, έλεγχος και εποπτεία για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου.

   

   

  Για το Διοικ. Συμβούλιο

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  Π. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
  Γ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ


   

   

   

   

  Αρχή σελίδας