Αρχές και κατευθύνσεις για θεσμική μεταρρύθμιση στην άσκηση του επαγγέλματος των μηχανικών

 

Α.Π.35430, Αθήνα 26 Οκτωβρίου 2006

Προς
Την Υπουργό Παιδείας
κ. Μ. Γιαννάκου
Μητροπόλεως 15
10185 ΑΘΗΝΑ

Κοινοποίηση :

1. Πρόεδρο και Διοικούσα Επιτροπή ΤΕΕ
2. Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ
3. Βουλευτές Αρχιτέκτονες
4. Αρχιτέκτονες Αντιπροσωπείας ΤΕΕ
5. Επιστημονική Επιτροπή ΤΕΕ


Θέμα: ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΗΝ
ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ :

Το πεδίο της θεσμικής μεταρρύθμισης και κατοχύρωσης των επαγγελματικών δικαιωμάτων είναι το μεγάλο και διαχρονικό πρόβλημα των Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων.

Η κατάσταση παραμένει συγκεχυμένη για ολόκληρη την τεχνική πυραμίδα και συνεχώς διογκώνεται, παλινδρομώντας μεταξύ κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας. 

Είμαστε ουσιαστικά χωρίς θεσμικό πλαίσιο που να καθορίζει τους κανόνες συμμετοχής και συνεργασίας των τεχνικών επιστημόνων και επαγγελματιών, στην παραγωγή των έργων.

Πλήρης αδυναμία της πολιτείας.

Η παντελής ανυπαρξία σύγχρονου θεσμικού πλαισίου που να καθορίζει τα επαγγελματικά δικαιώματα των κλάδων, οριζόντια (Αρχιτεκτόνων, Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανολόγων κ.λ.π.) και κάθετα (αποφοίτων Πολυτεχνικών Σχολών, αποφοίτων ΤΕΙ) δημιουργεί μια απίστευτη και απαράδεκτη κατάσταση που βεβαίως εκτός ότι θίγει καίρια τα επαγγελματικά μας δικαιώματα, υποβαθμίζει την παροχή επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων.

Έτσι λοιπόν σήμερα είμαστε παρατηρητές μια τραγικής εικόνας κυρίως στο περιβάλλον, που καθημερινά εξακολουθεί να συμπληρώνεται από την επιτάχυνση της καταστρεπτικής και ανισόρροπης μεταπολεμικής αναπτυξιακής λαίλαπας.


Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ

 1. Νόμος 4663/30 (ΦΕΚ 149/Α/09-05-1930).

«Στην έννοια της άσκησης του επαγγέλματος του Πολιτικού Μηχανικού νοείται συνυπάρχουσα η εξάσκηση του επαγγέλματος του Αρχιτέκτονα, περιορισμένη ως καθαρά αρχιτεκτονικές και οικοδομικές εργασίες».

 1. 1950 έως σήμερα.

Δεκάδες προεδρικά διατάγματα που καθορίζουν αρμοδιότητες σε Σχολές Υπομηχανικών – ΚΑΤΕΕ – ΤΕΙ, οι οποίες εμπλέκονται με όλες τις αρμοδιότητες των Μηχανικών των Πολυτεχνικών Σχολών πενταετούς εκπαίδευσης.

 1. 85/384.

Κοινοτική Οδηγία που προσδιορίζει την αμοιβαία αναγνώριση στο επάγγελμα του Αρχιτέκτονα και την εκπαίδευση του από αναγνωρισμένες Σχολές (δημιουργία καταλόγου) καθορίζει τα έτη σπουδών και ορίζει μεταβατικές διατάξεις σε Σχολές που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις π.χ. « fachhochsculen, Πολιτικοί Μηχανικοί Ελλάδος».

 1. Π.Δ. 107/93.

Που ενσωματώνει την 85/384 Κ.Ο. στο εθνικό δίκαιο.

 1. Π.Δ. 318/94.

Που ρυθμίζει και αναβαθμίζει τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων Τ.Ε.Ι.

 1. 670/05.

Απόφαση του Σ.τ.Ε. που κρίνει αντισυνταγματικό το Π.Δ. 318/94.

 1. Π.Δ. 165/2000 (Βασισμένο στην 89/48 Κ.Ο.).

Καθορίζει τα επαγγελματικά δικαιώματα των αλλοδαπών Κοιν. Εταίρων όπου ουσιαστικά αναγνωρίζει διπλώματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διάρκειας 3 (τριών) ετών. (Βεβαίως η οδηγία 85/384 για τους Αρχιτέκτονες θεωρείται ότι υπερισχύει της άνω οδηγίας).

 1. Α 1329/2003.

Απόφαση του Σ.τ.Ε. που αναγνωρίζει και επιβεβαιώνει την ισχύ του 165/2000 Π.Δ. με απαραίτητο όμως στοιχείο την βεβαίωση αναγνώρισης σπουδών του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Ισοτιμιών (ΣΑΕΙ).

 1. 2005/36/Ε.Κ.

Νέα Κοινοτική Οδηγία που ενσωματώνει την 85/384 Οδηγία των Αρχιτεκτόνων και επιβεβαιώνει τις βασικές αρχές άσκησης του επαγγέλματος του Αρχιτέκτονα.

 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Σύμφωνα με την συνθήκη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, στο πεδίο εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου, δεν περιλαμβάνονται το περιεχόμενο διδασκαλίας, ούτε η οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος.

Στη χώρα μας σύμφωνα με το σύνταγμα και τις αποφάσεις του Σ.τ.Ε. (2287/2001), άνισες σπουδές δεν μπορούν να παρέχουν ίσα επαγγελματικά δικαιώματα.

Επί τη βάσει αυτών των δύο αρχών, θα πρέπει με αυστηρά κριτήρια και διαφανείς διαδικασίες να προχωρήσει η επαναθεσμοθέτηση, για την αναγνώριση της ισοτιμίας τίτλων σπουδών, τόσο για τις Σχολές του εσωτερικού, όσο και για εκείνες του εξωτερικού. 

Κατά συνέπεια τα επαγγελματικά δικαιώματα θα πρέπει να αντιστοιχούν στις θεσμοθετημένες ειδικότητες και να προκύπτουν από τους αναγνωρισμένους τίτλους σπουδών, με βάση το γνωστικό αντικείμενο, που προκύπτει από το περιεχόμενο σπουδών, την δομή και τη διάρκεια τους.

Καθορισμός της πενταετούς και ενιαίας εκπαίδευσης, σαν βασική αρχή προσδιορισμού των βασικών προσόντων άσκησης του επαγγέλματος του Αρχιτέκτονα, αποτελεί την προϋπόθεση και ελάχιστη διασφάλιση για την απόδοση επαγγελματικών ισοτιμιών.

Η παροχή ισοτιμιών από το ΣΑΕΙ, σε αποφοίτους τριετών και τετραετών σπουδών Σχολών του εξωτερικού, δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα άνισης μεταχείρισης τόσο των αποφοίτων των Πολυτεχνικών Σχολών της Ελλάδας, όσο και των αποφοίτων των Τ.Ε.Ι. Αυτή την διαδικασία την χαρακτηρίζουμε απαράδεκτη και καταχρηστική. 

Λαμβάνοντας υπ΄ όψη τα παραπάνω και με δεδομένο το νομοθετικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της υπόθεσης των ισοτιμιών, η χώρα μας θα πρέπει να προχωρήσει σε συνολικές λύσεις, μέσα από την δημιουργία ενός δικού της συστήματος προσδιορισμού πιστοποίησης και καθορισμού αρμοδιοτήτων διακριτών ρόλων στους επαγγελματίες Μηχανικούς και Αρχιτέκτονες.

Στα πλαίσια αυτού του συστήματος θα προβλέπονται οι εξελίξεις των ειδικεύσεων στον Ακαδημαϊκό Χώρο και θα εντάσσονται σε νομοθετημένες αρμοδιότητες.

Με βάσει τα παραπάνω προτείνουμε:

 1. Έναρξη σοβαρού διαλόγου του Υπουργείου Παιδείας με το ΤΕΕ, τους κλαδικούς φορείς των Μηχανικών και των Τεχνολόγων Μηχανικών.

 2. Δημιουργία Φορέα Πιστοποίησης των επαγγελματικών προσόντων.

 3. Δημιουργία Μητρώου Επαγγελματικών Τίτλων που να αντιστοιχούν σε συγκεκριμένες επαγγελματικές δραστηριότητες.

 4. Αναδιάρθρωση επιστημονικών περιοχών και επιστημονικών τμημάτων του ΤΕΕ.

 5. Αναδιατύπωση των εννοιών κάθε επιστημονικής περιοχής ειδικότητας και επανακαθορισμός αρμοδιοτήτων, σε σχέση και με την Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση.

 6. Όχι στη πολυδιάσπαση και την υπερεξειδίκευση των τομέων ειδικότητας.

 7. Στήριξη της Οδηγίας 2005/36/ΦΕΚ.

Α) Επικαιροποίηση επ΄ αυτής, των Σχολών Αρχιτεκτονικής.
Β) Πρόγραμμα διεκδικήσεων και επί τη βάση των μεταβατικών διατάξεων της κατευθυντήριας Οδηγίας.


Για το Διοικ. Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Π. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ


Αρχή σελίδας