Τοποθετήσεις Προϊσταμένων στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Ν.Α. Άρτας

 

Α.Π. 34402, Αθήνα 20 Μαρτίου 2006

Π ρ ο ς

Τον Νομάρχη Άρτας ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Κοινοποίηση:
1. ΤΕΕ
2. ΤΕΕ Ηπείρου
3. Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ
4. ΕΜΔΥΔΑΣ Τμ. Ηπείρου
5. Μ. Πούλος Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν. Α. Άρτας

Θέμα: «Τοποθετήσεις Προϊσταμένων στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της
Ν.Α. Άρτας»

Κύριε Νομάρχη,

Λάβαμε το με αριθμ. 1763/14.12.2005, τεύχος Β, ΦΕΚ, το οποίο δημοσιεύει τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Ν. Α. Άρτας.

Με μεγάλη έκπληξη παρατηρήσαμε ότι:

  • Στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών για τα τμήματα α,β,γ,δ,ε, προβλέπεται η τοποθέτηση υπαλλήλων Τ.Ε. σε θέσεις Τμηματαρχών, για τις οποίες απαιτείται λόγω της υπευθυνότητας των θέσεων, αποκλειστικά και μόνο η ύπαρξη σ΄ αυτές Π.Ε. Διπλωματούχων Μηχανικών.
  • Σε κανένα από τα πέντε (5) παραπάνω τμήματα δεν προβλέπεται η ειδικότητα των Π.Ε. Διπλωματούχων Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Ο αποκλεισμός αυτός γίνεται μάλιστα ακόμη και στο τμήμα β, που αναφέρεται σε κτιριακά έργα, ενώ σ΄ αυτό προβλέπεται η τοποθέτηση Τ.Ε.!!!
  • Γνωρίζετε τις πάγιες θέσεις του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων, αλλά και του ΤΕΕ και της ΕΜΔΥΔΑΣ, ότι ως προϊστάμενοι Τεχνικών Υπηρεσιών πρέπει να τοποθετούνται Διπλωματούχοι Μηχανικοί Π.Ε. και μάλιστα χωρίς αποκλεισμούς ειδικοτήτων, των οποίων το αντικείμενο είναι κατεξοχήν αρμοδιότητά τους, όπως στην προκειμένη περίπτωση.
  • Προς επικουρία των θέσεων μας, επικαλούμαστε την με αριθμό 678/2005 απόφαση του ΣτΕ, σύμφωνα με την οποία το γνωστικό αντικείμενο των μηχανικών Π.Ε. διαφέρει κατά πολύ του αντιστοίχου των μηχανικών Τεχνικής Εκπαίδευσης και συνεπώς ουδεμία εξομοίωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων ΤΕΙ μπορεί να γίνει, μ’ αυτά των Διπλωματούχων Μηχανικών ΑΕΙ. Παράλληλα το ΣτΕ, βασισμένο στο γνωστικό αντικείμενο σαφώς αναφέρει ότι, δεν μπορεί να αποκλείονται των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων, κλάδοι που κέκτηνται αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου.

Κατόπιν των παραπάνω, σας παρακαλούμε να επανεξετάσετε και να τροποποιήσετε τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας, όσον αφορά τα παραπάνω σημεία, προκειμένου να πετύχουμε τους επιδιωκόμενους κοινούς στόχους, αφενός για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών και αφετέρου για τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε συνεργασία

Για το Διοικ. Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Π. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

 


Αρχή σελίδας