Πλαίσιο αρχών και κατευθύνσεων για την παραγωγή δομημένου περιβάλλοντος
Τροποποιήσεις - προτάσεις του ΣΑΔΑΣ - Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων επί του σχεδίου νόμου: «Έκδοση οικοδομικών αδειών, έλεγχος των ανεγειρομένων οικοδομών, τροποποιήσεις των διατάξεων περί κτηματολογίου και άλλες διατάξεις»


Α.Π. 34338, Αθήνα 17 Ιανουαρίου 2006

Π ρ ο ς
Τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
κο Γεώργιο Σουφλιά
Αμαλιάδος 17
11523 Αθήνα

Θέμα: α) Πλαίσιο αρχών και κατευθύνσεων για την παραγωγή δομημένου περιβάλλοντος
β) Τροποποιήσεις – προτάσεις του ΣΑΔΑΣ - Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων επί του σχεδίου νόμου : «Έκδοση οικοδομικών αδειών, έλεγχος των ανεγειρομένων οικοδομών, τροποποιήσεις των διατάξεων περί κτηματολογίου και άλλες διατάξεις»

Κύριε Υπουργέ

Σας αποστέλλουμε δύο κείμενα:

1) Το πλαίσιο αρχών και κατευθύνσεων για την παραγωγή δομημένου περιβάλλοντος, όπου καταγράφονται οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την ποιοτική αναβάθμιση των παραγομένων μελετών και έργων και κατά συνέπεια του δομημένου περιβάλλοντος

2) Τις προτάσεις μας και τις τροποποιήσεις που προτείνουμε, παρεμβαίνοντας στο σχέδιο νόμου που ανακοινώσατε. Επειδή το σχετικό νομοσχέδιο αποτελεί για τον κλάδο μας, ένα πολύ σοβαρό «εργαλείο» για τη δουλειά μας και για την παραγωγή αρχιτεκτονικής στο δομημένο περιβάλλον, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπόψη σας τις απόψεις μας, οι οποίες αποτελούν κατάθεση της εμπειρίας μας και της μελέτης του νομοσχεδίου. Ιδιαίτερα πιστεύουμε ότι τα άρθρα που αφορούν τη δομή και λειτουργία των πολεοδομικών γραφείων, αλλά και οι προτάσεις σας για αλλαγή των δεδομένων που αφορούν τους ημιϋπαίθριους χώρους, χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή. Αποτελούν για τους αρχιτέκτονες, τη βασική προϋπόθεση για την εύρυθμη παραγωγή μελετών και για την αναβάθμιση της αρχιτεκτονικής ποιότητας στο δομημένο περιβάλλον.

Ζητάμε άμεσα συνάντηση μαζί σας.

 

Για το Διοικ. Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Π. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ


Α.Π. 34339, Αθήνα 17 Ιανουαρίου 2006

Π ρ ο ς
Τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ
κ. Γεώργιο Σουφλιά
Αμαλιάδος 17
11523 Αθήνα

Θέμα : «Πλαίσιο αρχών και κατευθύνσεων στην παραγωγή δομημένου περιβάλλοντος»

Το σημερινό δομημένο περιβάλλον στην πατρίδα μας εκφράζει την "ήττα της Αρχιτεκτονικής", την ήττα των ανθρωπίνων αξιών, του οράματος της ποιότητας ζωής. Η σημερινή Ελληνική πόλη είναι απάνθρωπη και αβίωτη από την κυκλοφοριακή ασφυξία, την ρύπανση, την οικιστική παραμόρφωση, την αυθαιρεσία και την αισθητική υποβάθμιση.

Η δραματική και απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί στις πολεοδομικές υπηρεσίες, αποτελεί μέρος του συμπλέγματος των προβλημάτων που επικρατούν σε όλη την αλυσίδα παραγωγής έργου.

Η ανεπάρκεια της Διοίκησης, οι πολύπλοκες διαδικασίες, η πολυνομία, η απαξίωση των μελετών και η ανυπαρξία της έννοιας της ποιότητας, έχουν οδηγήσει στη σημερινή απίστευτη κατάσταση.

Μέχρι σήμερα στον τομέα της παραγωγής των έργων, είχαμε μόνο ανεξέλεγκτη οικονομική μεγέθυνση και ποσοτική συσσώρευση.

Η σύγχρονη Ελληνική κοινωνία δεν έμαθε να έχει απαιτήσεις ποιότητας στην παραγωγή δομημένου περιβάλλοντος, δεν έχει απαιτήσεις από την Αρχιτεκτονική. Υπ΄ αυτή την έννοια η σύγχρονη Ελληνική κοινωνία έχει σχέση με την Αρχιτεκτονική, το μέγεθος και η ποιότητα της οποίας κρίνεται φυσικά από τα αποτελέσματα στο χώρο.

Το πρόβλημά μας είναι ότι η πολιτεία αρνείται μέχρι σήμερα να χρησιμοποιήσει σωστά το γνωστικό αντικείμενο των Ελλήνων Τεχνικών Επιστημόνων.

Αρνείται να αξιοποιήσει το ρόλο και το νόημα που έχει για το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής η Αρχιτεκτονική.

Αρνείται πεισματικά και για μας αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό και η πορεία λαθεμένη.

Και το χειρότερο, φαίνεται ότι και οι πολίτες προσπαθώντας να επιβιώσουν σ' αυτές τις συνθήκες έχουν αρχίσει να συμβιβάζονται με αυτή τη σύγχρονη βαρβαρότητα.

Είμαστε χωρίς θεσμικό πλαίσιο που να καθορίζει τους κανόνες συμμετοχής και συνεργασίας των τεχνικών επιστημόνων και επαγγελματιών στην παραγωγή των έργων.

Πλήρης αδυναμία της πολιτείας.

Σήμερα όσο ποτέ είναι αναγκαία η εξυγίανση της όλης διαδικασίας. Απαιτούνται απλές - καθαρές - λιτές διαδικασίες, χωρίς περιπλοκές και ασάφειες.

Προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει τώρα να καθοριστούν τελεσίδικα και απαρχής, οι αρμοδιότητες και οι ευθύνες όλων των τεχνικών επαγγελμάτων με σαφήνεια και πληρότητα.

Το πρώτο ζητούμενο σ΄ αυτή την κατεύθυνση και απαραίτητη προϋπόθεση για την παραγωγή ποιοτικά αναβαθμισμένου τελικού προϊόντος στη δόμηση είναι η δημιουργία ολοκληρωμένων μελετών, τόσο από πλευράς πληρότητας όσο και ποιότητας.

Τα πολεοδομικά γραφεία αποτελούν τον αδύναμο κρίκο της αλυσίδας. Δεν αρκεί όμως η εξυγίανση σ΄ αυτά για να λύσει το πρόβλημα. Εφ΄ όσον το υπόλοιπο σύμπλεγμα παραγωγής παραμένει ως έχει, η όλη επιχείρηση θα είναι σίγουρα αναποτελεσματική και αποτυχημένη.

Κατά συνέπεια η ποιοτική ανασυγκρότηση αντιμετωπίζεται με συνολική μεταρρύθμιση που επανατοποθετεί και επαναπροσδιορίζει ρόλους, μέσα και προϋποθέσεις, μια μεταρρύθμιση σε δύο επίπεδα, το θεσμικό και το διοικητικό.

Θεσμική μεταρρύθμιση.

Η πληρότητα και η ποιότητα των μελετών αποτελούν τον καθοριστικό παράγοντα για την γρήγορη και σωστή ολοκλήρωση ενός έργου. Ερευνώντας σοβαρά την πορεία των κατασκευών, θα διαπιστώσουμε ότι όλες οι κακοδαιμονίες και τα προβλήματα ξεκινούν από ελλιπείς ή πλημμελώς και ασαφώς υλοποιημένες μελέτες που επιτρέπουν αυθαίρετες ερμηνείες των κατασκευαστών.

Οι προτάσεις που παραθέτουμε στη συνέχεια πιστεύουμε ότι αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση μιας επιτυχημένης θεσμικής μεταρρύθμισης στη διαδικασία παραγωγής μελετών.

Α. Νομοθετικό πλαίσιο δεδομένων.

Η πολυνομία, τα εκατοντάδες προεδρικά διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις, οι άπειρες ερμηνευτικές εγκύκλιοι, έχουν δημιουργήσει ένα ατελείωτο φαύλο κύκλο, που επιτρέπει τις παρερμηνείες και οδηγεί σε νομιμοφανείς παρανομίες, που εντείνουν τη διαπλοκή και την απίστευτη ταλαιπωρία μελετητών και πολιτών.

Απαιτείται:

 1. Η κωδικοποίηση και το ξεκαθάρισμα των νομοθετικών δεδομένων και όρων δόμησης για την υλοποίηση μελετών χωρίς περιπλοκές και ασάφειες.
 2. Η δημιουργία μόνιμου ειδικού φορέα για το σκοπό αυτό, ο οποίος θα παρακολουθεί, θα μελετά και θα κωδικοποιεί τα δεδομένα και τους κανόνες παραγωγής μελετών σε συνάρτηση με τις επιπτώσεις και την αποτελεσματικότητα και θα προτείνει τις δέουσες λύσεις στην πολιτική ηγεσία.

Β. Φορείς και διαδικασίες ανάθεσης και υλοποίησης των μελετών.

Τεχνικοί επιστήμονες

Υπό την μορφή της "Λευκής Βίβλου" η Ευρωπαϊκή Ένωση διατύπωσε ένα πλαίσιο προτάσεων που αφορούν το ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον για ένα καλύτερο αύριο.

Με μία σειρά κοινοτικές οδηγίες καθόρισε και την συμμετοχή των τεχνικών επιστημόνων στην παραγωγή δομημένου περιβάλλοντος και κυρίως με την οδηγία Κ.Ο. 85/384 καθόρισε τους όρους και τις προϋποθέσεις για την άσκηση της Αρχιτεκτονικής.

Στην υπόλοιπη Ευρώπη, τα προβλήματα της συντεταγμένης συμμετοχής των τεχνικών επαγγελμάτων έχουν λυθεί προ πολλού με βάση το γνωστικό αντικείμενο που εκπορεύεται από τα προγράμματα σπουδών και κατά συνέπεια η εφαρμογή της Κ.Ο. 85/384 ήταν δεδομένη πριν την εφαρμογή της.

Στην Ελλάδα τι ισχύει;

"Στην έννοια της άσκησης του επαγγέλματος του Πολιτικού Μηχανικού νοείται συνυπάρχουσα η εξάσκηση του επαγγέλματος του Αρχιτέκτονα… περιορισμένης εις καθαρά αρχιτεκτονικές και οικοδομικές εργασίες …"

Ν. 4663/30 (ΦΕΚ. 149/Α/09.05.1930) Πρόεδρος Δημοκρατίας Αλεξ. Ζαΐμης.

Από το 1930 φτάσαμε στο 1993! όπου εκδίδεται το Π.Δ. 107/93 και γίνεται η ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο (με καθυστέρηση εξ 6 χρόνων) της Κ.Ο. 85/384 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρά ταύτα όμως και παρά την σύμφωνη γνώμη όλων των κομμάτων και την κοινή απόφαση των δύο μεγάλων φορέων του συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών και του συλλόγου Αρχιτεκτόνων από τις 12.03.1985 εξακολουθεί μέχρι σήμερα να κυριαρχεί ένα απίστευτο χάος στις υπευθυνότητες και στη συντεταγμένη μορφή των τεχνικών επαγγελμάτων οριζόντια (Πολιτικοί Μηχανικοί - Αρχιτέκτονες - Τοπογράφοι κλπ.) και κάθετα (Αρχιτέκτονες - Πολιτικοί Μηχανικοί - Τοπογράφοι - Δομικοί Μηχανικοί - Συντηρητές κλπ.) στην παραγωγή δομημένου περιβάλλοντος.

Η πολιτεία πρέπει τώρα να καθορίσει τις αρμοδιότητες των τεχνικών επιστημόνων στην εκπόνηση των μελετών με βάση το γνωστικό τους αντικείμενο και κυρίως να εφαρμόσει το Π.Δ. 107/93 στην πράξη.

Αναφορικά με τις οικοδομικές εργασίες που εκεί το πρόβλημα είναι εμφανές και μεγάλο και ενόψει της αλλαγής στην έκδοση αδειών πρέπει να επανακαθοριστούν οι αρμοδιότητες και οι ευθύνες των μελετητών που υπογράφουν.

Γ. Σύνταξη μελετών

Η μελέτη του τεχνικού έργου είναι αντικείμενο διεπιστημονικής συνεργασίας των απαραίτητων ειδικοτήτων. Οι Αρχιτέκτονες με επίπονες και μακροχρόνιες προσπάθειες επιδίωξαν την ορθή οργάνωση του μελετητικού δυναμικού με στόχο όσο δυνατόν καλύτερα αποτελέσματα στην παραγωγή των μελετών.

Για την Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων, η μέχρι τώρα διαδικασία παραγωγής μελετών, πρέπει να δώσει τη θέση της σ΄ ένα νέο σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο, ώστε να αντιμετωπίζει με επάρκεια, αξιοκρατία και διαφάνεια την παραγωγή μελετών.

Η σύνταξη της μελέτης πρέπει να ακολουθεί συγκεκριμένους κανόνες με κωδικοποίηση των προδιαγραφών πληρότητας και ποιότητας. Εφαρμογή αυτών των κανόνων με αυστηρότητα και καθιέρωση ευθυνών σε περίπτωση αποκλίσεων από τις προδιαγραφές και τους πραγματικούς προϋπολογισμούς.

Στα ιδιωτικά έργα πρέπει να υπάρξει συνολική μεταρρύθμιση με συγκεκριμένα μέτρα, με επίλυση χρόνιων προβλημάτων και ανάδειξη της ποιότητας και πληρότητας των μελετών και των κατασκευών. Διαφωνούμε με την επιβολή υποχρεωτικής ασφάλισης των μελετών, που δεν λύνει αλλά μεταθέτει το πρόβλημα και επιβαρύνει δυσβάσταχτα το κόστος τους.

Και εδώ η μελέτη του τεχνικού έργου είναι αντικείμενο διεπιστημονικής συνεργασίας των απαραίτητων ειδικοτήτων. Προτείνουμε και εδώ να καθιερωθεί η έννοια της μελετητικής ομάδας όπως αυτή εννοείται και στις μελέτες του δημόσιου τομέα.

Συγκεκριμένα:

 1. Κωδικοποίηση - ξεκαθάρισμα των προδιαγραφών πληρότητας και ποιότητας των μελετών.
 2. Νέα ποιότητα παρεχομένων υπηρεσιών στον τομέα της αρχιτεκτονικής για τα ιδιωτικά έργα.
  α) Στελέχωση των πολεοδομικών γραφείων με διπλωματούχους μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων και αναπροσαρμογή των αμοιβών τους.
  β) Αναβάθμιση της κτιριακής υποδομής και του εξοπλισμού των πολεοδομικών γραφείων. Ανάπτυξη και εγκατάσταση κατάλληλης μηχανοργάνωσης (ηλεκτρονικής μορφής), για καταγραφή, διαχείριση και παρακολούθηση των μελετών. Δημιουργία βάσης δεδομένων.
 3. Καθορισμός αρμοδιοτήτων και ευθυνών (αστικές - ποινικές - επαγγελματικές) Μηχανικών - εργολάβων - ιδιοκτητών - Μηχανικών Εφαρμογής.
 4. Θέσπιση μητρώου κατασκευαστών ιδιωτικών έργων.
 5. Σύγχρονη Αρχειοθέτηση (Ηλεκτρονική και Κλασική) που εξασφαλίζει την ασφάλεια των μελετών. Πιθανόν διπλή αρχειοθέτηση (σε δύο αρχές).
 6. Αποσαφήνιση διοικητικής ιεραρχίας και κάλυψη επί της ουσίας των ευθυνών των προϊσταμένων.

Δ. Αμοιβές.

Οι σημερινές μας αμοιβές είναι το 2 έως 3 % του πραγματικού κόστους κατασκευής ενός απλού κτιριακού έργου. Αυτή είναι η εικόνα της τραγικής υποβάθμισης των Μηχανικών, ενός από τους πλέον παραγωγικούς κλάδους της χώρας.

Την ίδια στιγμή ο Ευρωπαίος Αρχιτέκτονας, ελεύθερος επαγγελματίας αμείβεται με το 15 % του πραγματικού κόστους και χρειάζεται 2 έως 3 μελέτες και επιβλέψεις το χρόνο για να επιβιώνει και είναι σίγουρο ότι προλαβαίνει να τις παρακολουθεί σωστά και ολοκληρωμένα.

Στην Ελλάδα ένας ελεύθερος επαγγελματίας Αρχιτέκτονας Μηχανικός, πρέπει να μελετήσει και να εκδώσει τουλάχιστον 15 μικρομεσαίες άδειες το χρόνο για να επιβιώσει!!! Αυτό βασικά είναι αδύνατον, με δεδομένο ότι έχει μειωθεί αισθητά η ποσότητα των μελετών. Επιπλέον δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη και ολοκληρωμένη εργασία, η μελέτη και η επίβλεψη δεκαπέντε έργων ταυτόχρονα !!

Αυτή είναι και η βασική αιτία των περισσότερων προβλημάτων, παραλείψεων και πλημμελούς παρακολούθησης.

Σας καλούμε να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα των αμοιβών άμεσα σ’ αυτό το νομοσχέδιο και είμαστε πεπεισμένοι ότι η αναπροσαρμογή τους σε ποσοστό 10% επί του πραγματικού κόστους, όπως αυτό προσδιορίζεται στο Κώδικα Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών Δημοσίου, μαζί με την αναβάθμιση των πολεοδομικών γραφείων, θα αποτελέσει την καλύτερη παρέμβαση, για την εξυγίανση του χώρου μελέτη – επίβλεψη ιδιωτικών έργων.

Ε. Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (Ε.Σ.Χ.Σ.Α.Α.) – Ανώτατο Πολεοδομικό και Αρχιτεκτονικό Συμβούλιο (Α.Π.Α.Σ.)

Με πολύ κόπο θεσμοθετήθηκαν και συγκροτήθηκαν δύο γνωμοδοτικά – επιτελικά όργανα, απαραίτητα «εργαλεία» για την ποιοτική αναβάθμιση της αρχιτεκτονικής, της πολεοδομίας και της χωροταξίας στη χώρα μας, απαραίτητοι σύμβουλοι της πολιτείας και θεσμοί που έδιναν μια νέα προοπτική, στη συνεργασία κράτους, φορέων προστασίας περιβάλλοντος και δυνάμεων της παραγωγής.

Δυστυχώς αυτή τη στιγμή είναι παντελώς ανενεργά και οποιαδήποτε θεσμική πρωτοβουλία που αφορά τη χωροταξία, την πολεοδομία και την αρχιτεκτονική, δεν μπορεί να υλοποιηθεί σε πλαίσιο εύρυθμης και νομότυπης διαδικασίας.

Ζητάμε την άμεση συγκρότηση και ενεργοποίηση των ανωτέρω οργάνων και την υπηρεσιακή τους υποστήριξη.

Ζ. ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Για την εφαρμογή του προτεινόμενου σχεδίου μεταρρύθμισης επισημαίνουμε ότι αυτό θα έχει ελπίδα επιτυχίας μόνο εφ΄ όσον εφαρμοσθεί συστηματικά και συγκεκριμένα για κάθε ενότητα κατευθύνσεων και όχι αποσπασματικά.

Θέλουμε να επισημάνουμε ότι, για την επιτυχία ενός σχεδίου μεταρρύθμισης απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί το ξεκαθάρισμα των αρμοδιοτήτων : ποιοι υπογράφουν και τι υπογράφουν.

Διαφορετικά είναι δεδομένη η αποτυχία κάθε αποσπασματικής προσπάθειας για την ποιοτική αναβάθμιση του δομημένου περιβάλλοντος.

 

Για το Διοικ. Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Π. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ


Α.Π. 34340, Αθήνα 17 Ιανουαρίου 2006

Π ρ ο ς
Τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
κο Γεώργιο Σουφλιά
Αμαλιάδος 17
11523 Αθήνα

Θέμα : Τροποποιήσεις – προτάσεις του ΣΑΔΑΣ - Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων επί του σχεδίου νόμου : «Έκδοση οικοδομικών αδειών, έλεγχος των ανεγειρομένων οικοδομών, τροποποιήσεις των διατάξεων περί κτηματολογίου και άλλες διατάξεις»

 

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

«Έκδοση οικοδομικών αδειών, έλεγχος των ανεγειρομένων οικοδομών, τροποποιήσεις των διατάξεων περί κτηματολογίου και άλλες διατάξεις»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

Άρθρο 1

Έννοια οικοδομικής άδειας – Αρμοδιότητα για τη χορήγησή της.

1. Οικοδομική άδεια είναι η διοικητική πράξη της αρμόδιας αρχής με την οποία επιτρέπεται η εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών που προβλέπονται στις μελέτες που τη συνοδεύουν, σε οικόπεδο ή γήπεδο.

Η οικοδομική άδεια για την ανέγερση νέας οικοδομής ή προσθήκης σε υφιστάμενη οικοδομή αφορά και περιλαμβάνει όλες τις εργασίες που καθιστούν το κτίριο άρτιο και λειτουργικό, όπως ιδίως την κατασκευή περιτοιχίσεων, ή περιφράξεων, βόθρων, υπόγειων δεξαμενών νερού, εκσκαφών και επιχώσεων. Απαιτείται η έκδοση ιδιαίτερης οικοδομικής άδειας όταν οι ως άνω εργασίες εκτελούνται αυτοτελώς, ή προκειμένου περί κοπής δέντρου, εφόσον απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις.

(Προστίθεται)

2.«Οικοδομικό έργο» είναι κάθε κατασκευή ή ανέγερση ή επέκταση ή συντήρηση ή κατεδάφιση ή μετατροπή ή επισκευή, από πέτρα, σκυρόδεμα, σίδηρο, γυαλί, ξύλο, πλινθοδομή ή άλλο υλικό, που προσδιορίζει ή περικλείει χώρο χρησιμοποιούμενο για διαμονή ή εργασία, αναψυχή ή δημόσια χρήση ή παραγωγή, όπως ειδικότερα καθορίζεται στις διατάξεις του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού (ΓΟΚ). Το «οικοδομικό έργο» περιλαμβάνει και τα συναφή προς αυτό χωματουργικά έργα, κατασκευές τοίχων αντιστήριξης, περιφράξεις, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και όλες τις εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης.

3.«Κύριος του έργου» είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου κατασκευάζεται το έργο.
4. «Μελετητής Μηχανικός»
είναι ο διπλωματούχος μηχανικός ή ομάδα διπλωματούχων μηχανικών, που αναλαμβάνει την εκπόνηση της μελέτης ενός οικοδομικού έργου, κατά τον τομέα των εργασιών της επιστημονικής του ειδικότητας.
5.«Επιβλέπων Μηχανικός»
είναι ο διπλωματούχος μηχανικός ή ομάδα διπλωματούχων μηχανικών, που αναλαμβάνει από τον κύριο του έργου, την επίβλεψη της εφαρμογής της μελέτης του οικοδομικού έργου, κατά τον τομέα της επιστημονικής του ειδικότητας.
6.«Μελετητική ομάδα»
Η μελέτη κάθε «οικοδομικού έργου» είναι αντικείμενο διεπιστημονικής συνεργασίας των απαραίτητων ειδικοτήτων, που αναλαμβάνουν τη συνολική εκπόνηση της μελέτης του, κατά τα πρότυπα των μελετών του δημοσίου τομέα.
Οι απαιτούμενες ειδικότητες ανά κατηγορία έργου που απαιτούνται για την εκπόνηση της μελέτης, αποτελούν τη «μελετητική ομάδα». Αυτές καθορίζονται με υπουργική απόφαση ή Π.Δ. μετά την δημοσίευση του παρόντος νόμου.
Η «μελετητική ομάδα» μπορεί να συγκροτείται για την ανάληψη κάποιου έργου ή να είναι μόνιμη σε εταιρική μορφή.

7. «Συντονιστής Μηχανικός» είναι ο αρχιτέκτονας – μηχανικός που αναλαμβάνει τον συντονισμό, της μελετητικής ομάδας ενός οικοδομικού έργου ή ο αρχιτέκτονας – μηχανικός που αναλαμβάνει το συντονισμό, της ομάδας επίβλεψης για την εφαρμογή της μελέτης του οικοδομικού έργου.

8. Αρμόδιες για τη χορήγηση των οικοδομικών αδειών είναι οι Πολεοδομικές Υπηρεσίες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ η Β΄ Βαθμού κατά περίπτωση. Σε περίπτωση ειδικών κατηγοριών έργων, που ορίζονται από ειδικές διατάξεις, αρμόδιες για τη χορήγηση των οικοδομικών αδειών είναι οι αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων ή άλλων φορέων του δημόσιου τομέα. (διαγράφεται)

ΑΡΘΡΟ 2

Αίτηση για έκδοση αδείας - Δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται

1. α) Για τη χορήγηση της οικοδομικής άδειας υποβάλλεται αίτηση του ενδιαφερομένου στην οποία ενσωματώνονται σε ενιαίο τεύχος έντυπα με τις δηλώσεις αναθέσεων - αναλήψεως (μελέτης - επίβλεψης), φύλλο ελέγχου και ειδικό έντυπο προϋπολογισμού. (Προστίθεται)

Δηλώνεται η ομάδα μελέτης - επίβλεψης και ο συντονιστής μηχανικός.

β) Κατατίθεται Υπεύθυνη Δήλωση του υπογράφοντος την ανάληψη (μελέτης ή επίβλεψης) μηχανικού, ότι έχει το δικαίωμα σύνταξης των αντίστοιχων με την ειδικότητα του μελετών και δεν είναι δημόσιος υπάλληλος, υπάλληλος Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. καθώς και λοιπών Νομικών Προσώπων και Φορέων Δημοσίου Δικαίου.

2. Η αίτηση συνοδεύεται υποχρεωτικά, επί ποινή απαραδέκτου, από τα ακόλουθα δικαιολογητικά και σχέδια:

α) Τοπογραφικό διάγραμμα,

β) Διάγραμμα κάλυψης,

γ) Αρχιτεκτονική μελέτη, συνοδευόμενη με αιτιολογημένη έκθεση του μελετητή-μηχανικού, σύμφωνα με την διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 3 του Γ.Ο.Κ..

δ) Μελέτη παθητικής πυροπροστασίας.

ε) Εγκρίσεις υπηρεσιών και οργάνων, όταν αυτές απαιτούνται από τις κείμενες διατάξεις.

στ) Τίτλους ιδιοκτησίας και πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας από το Υποθηκοφυλακείο ή το Κτηματολογικό Γραφείο, εφ’ όσον οι οικοδομικές εργασίες αφορούν σε οικόπεδο άρτιο κατά παρέκκλιση ή γήπεδο.

(Προστίθεται)

ζ) Στοιχεία που αποδεικνύουν τη νομιμότητα των κτισμάτων που τυχόν υφίστανται ήδη επί του ακινήτου

ηζ) Αποδεικτικό κατάθεσης αμοιβής του μελετητή της αρχιτεκτονικής μελέτηςτων μελετητών για τις μελέτες που υποβάλλονται.

η) Έγκριση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (Ε.Π.Α.Ε.), όταν απαιτείται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις ή αποδεικτικό υποβολής της σχετικής μελέτης στην Ε.Π.Α.Ε. (διαγράφεται)

3. Εφόσον η υποβληθείσα αίτηση δεν συνοδεύεται από όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά, ο φάκελος της άδειας θεωρείται ελλιπής και επιστρέφεται στον υποβάλλοντα μέσα σε προθεσμία δέκα (10) εργασίμων ημερών. Αν διαπιστωθεί αδικαιολόγητη καθυστέρηση επιστροφής του φακέλου, ο αρμόδιος υπάλληλος ελέγχεται πειθαρχικά.

4. α) Η αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία ελέγχει την αρχιτεκτονική μελέτη και την μελέτη πυροπροστασίαςκατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 και μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) εργασίμων ημερών από την υποβολή της αίτησης ενημερώνει εγγράφως τον αιτούντα για το αποτέλεσμα του ελέγχου και τις διορθώσεις ή συμπληρώσεις που τυχόν απαιτούνται προκειμένου να ληφθούν υπόψη για τις υπόλοιπες μελέτες.

(Προστίθεται)

β) Εφόσον ολοκληρωθεί ο έλεγχος της αρχιτεκτονικής μελέτης από την Πολεοδομική Υπηρεσία, η μελέτη αποστέλλεται για έγκριση στην Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (Ε.Π.Α.Ε.), όταν απαιτείται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

5. Είναι δυνατόν να ζητείται ο προέλεγχος των μελετών για έκδοση αδειών δόμησης, εφόσον υποβληθούν με αίτηση : τοπογραφικό διάγραμμα, διάγραμμα κάλυψης, δήλωση ανάθεσης – ανάληψης. Τα στοιχεία που υποβάλλονται ελέγχονται από την Πολεοδομική Υπηρεσία για την εφαρμογή των πολεοδομικών διατάξεων και την τήρηση των προδιαγραφών των σχεδίων που υποβλήθηκαν. Η Πολεοδομική Υπηρεσία σε προθεσμία δέκα (10) ημερών, θεωρεί τα υποβληθέντα σχέδια, εφόσον είναι σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τα επιστρέφει θεωρημένα. Σε διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία θεώρησης των σχεδίων, πρέπει να κατατεθεί ο φάκελος για την έκδοση της οικοδομικής άδειας. Ο προέλεγχος των μελετών δεν είναι υποχρεωτικός.

Η παραβίαση των ανωτέρω αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα του υπαίτιου υπαλλήλου.

Άρθρο 3

Υποβολή λοιπών μελετών και δικαιολογητικών

1. Πλέον της αίτησης και των δικαιολογητικών του άρθρου 2, για την χορήγηση της οικοδομικής άδειας απαιτείται η υποβολή, με σχετική αίτηση του ενδιαφερόμενου και των μελετών και λοιπών δικαιολογητικών της παρ. 2. Οι μελέτες και τα σχέδια συντάσσονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες προδιαγραφές και κανονισμούς. Επιπλέον οι μελέτες συνοδεύονται υποχρεωτικά από αιτιολογημένη τεχνική έκθεση του μελετητή.

2. Οι μελέτες και τα λοιπά δικαιολογητικά που υποβάλλονται είναι τα ακόλουθα:

α) Στατική μελέτη,

β) Μελέτη θερμομόνωσης

γ) Μελέτη υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετεύσεων, όπου απαιτείται.

δ) Μελέτη ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, όπου απαιτείται.

ε) Μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας, όπου απαιτείται .

στ) Μελέτη αερίων καυσίμων, όπου απαιτείται.

ζ) Οποιαδήποτε άλλη μελέτη τυχόν απαιτείται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

η) Συμβολαιογραφική δήλωση για τους χώρους στάθμευσης που απαιτούνται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και πιστοποιητικό μεταγραφής της. Όταν επιτρέπεται η εξαγορά της σχετικής υποχρέωσης υποβάλλεται αποδεικτικό καταβολής της απαιτούμενης εισφοράς.

θ) Προϋπολογισμός του έργου και αποδεικτικού είσπραξης των πάσης φύσεως φόρων, τελών και εισφορών υπέρ του Δημοσίου, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, καταβολής των οφειλών σε χρήμα λόγω ρυμοτομίας ή των εισφορών σε χρήμα λόγω ένταξης στο σχέδιο πόλης, καθώς και των αμοιβών των μελετητών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ι) Στοιχεία που αποδεικνύουν τη νομιμότητα των κτισμάτων που τυχόν υφίστανται ήδη επί του ακινήτου. (διαγράφεται)

ια) Σχέδιο ασφάλειας και φάκελος υγείας του έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 3 του Π.Δ. 305/1996 (ΦΕΚ 212 Α΄).

ιβ) Έγκριση της Ε.Π.Α.Ε., αν αυτή δεν έχει ήδη υποβληθεί με τα δικαιολογητικά του προηγούμενου άρθρου.

3. Ο φάκελος με τις μελέτες και τα λοιπά δικαιολογητικά της προηγούμενης παραγράφου κατατίθεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) μηνών από την έγκυρη υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών του άρθρου 2. Αν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, θεωρείται ότι ουδέποτε υποβλήθηκε αίτηση για την έκδοση οικοδομικής άδειας. Στην περίπτωση αυτή η αίτηση και ο φάκελος των εγγράφων του άρθρου 2 επιστρέφονται στον αιτούντα μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από το πέρας της προθεσμίας. Εφόσον απαιτούνται έγκριση της Ε.Π.Α.Ε., ο φάκελος παραμένει στην υπηρεσία μέχρι να προσκομισθεί η ως άνω έγκριση και πάντως όχι πέραν του τριμήνου.

4. Κατ΄ επιλογήν του αιτούντος είναι δυνατή η ταυτόχρονη υποβολή όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών των άρθρων 2 και 3.

5. Εφόσον οι γενικές ή ειδικές πολεοδομικές διατάξεις μεταβληθούν μετά την υποβολή των αιτήσεων και δικαιολογητικών του παρόντος και του προηγουμένου άρθρου, , η οικοδομική άδεια εκδίδεται κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων που ίσχυαν όταν υποβλήθηκε η αίτηση και τα δικαιολογητικά του άρθρου 2. Σε περίπτωση που απαιτείται έγκριση της Ε.Π.Α.Ε., για την εφαρμογή της παρούσας αρκεί να έχει υποβληθεί αποδεικτικό υποβολής της σχετικής μελέτης στην Ε.Π.Α.Ε. κατά το άρθρο 2 παρ. 2 η΄ . (διαγράφεται)

Άρθρο 4

Έλεγχος φακέλου μελέτης - Χορήγηση της άδειας

1. Η οικοδομική άδεια εκδίδεται σε προθεσμία σαράντα (40) εργασίμων ημερών από την υποβολή όλων των στοιχείων και μελετών της παρ. 2 του άρθρου 3. Οι μελέτες που υποβάλλονται κατά τα άρθρα 2 και 3 ελέγχονται από υπαλλήλους μηχανικούς Π.Ε. και Τ.Ε., (διαγράφεται) που ορίζονται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας υπηρεσίας. Ο έλεγχος συνίσταται στις εξής ενέργειες:

α. Τον έλεγχο της Αρχιτεκτονικής Μελέτης και της μελέτης παθητικής πυροπροστασίας. Ο έλεγχος της Αρχιτεκτονικής Μελέτης ειδικότερα περιλαμβάνει:

αα) Πλήρη έλεγχο του τοπογραφικού διαγράμματος και του διαγράμματος κάλυψης ως προς την τήρηση των γενικών και ειδικών πολεοδομικών διατάξεων και προδιαγραφών και τον έλεγχο όσων στοιχείων περιλαμβάνονται σ’ αυτά.

ββ) Την τήρηση των προδιαγραφών σύνταξης της μελέτης, την ταύτιση των εξωτερικών διαστάσεων των κατόψεων του κτιρίου και του ολικού ύψους των τομών με το διάγραμμα κάλυψης, την τήρηση του ισχύοντος κτιριοδομικού κανονισμού, καθώς και την αιτιολογημένη έκθεση του μελετητή της παρ. 1 του άρθρου 3 του ΓΟΚ.

γγ) Έλεγχο του υπολογισμού των διαφόρων επιφανειών του κτιρίου που λαμβάνονται υπόψη για τη σύνταξη του προϋπολογισμού της συνολικής δαπάνης του έργου .Σε περίπτωση υποβολής αναλυτικής προμέτρησης, αυτή ελέγχεται και θεωρείται.

δδ) Έλεγχο της ταύτισης της αρχιτεκτονικής μελέτης με την υποβληθείσα έγκριση της Ε.Π.Α.Ε., στις περιπτώσεις που είναι υποχρεωτική από τις ισχύουσες διατάξεις

β. Τον έλεγχο της Στατικής Μελέτης που περιλαμβάνει ειδικότερα:

αα) Έλεγχο τηςτεχνικής έκθεσης που συνοδεύει το τεύχος υπολογισμών, από άποψη πληρότητας, σαφήνειας και συμφωνίας της με τις ισχύουσες προδιαγραφές. Στην τεχνική έκθεση πρέπει υποχρεωτικά να βεβαιώνεται η αξιοπιστία του προγράμματος H/Y των στατικών που χρησιμοποιήθηκε για την εκτέλεση των υπολογισμών.

Μέχρις ότου καθορισθεί ο τρόπος της βεβαίωσης αξιοπιστίας σύμφωνα με την υπουργική απόφαση του άρθρου 12, υποχρεούνται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διαθέτουν και υποστηρίζουν προγράμματα Η/Υ να χορηγούν κατά την διάθεση των προγραμμάτων αυτών βεβαίωση περί της ορθότητας των υπολογισμών και την τήρηση των ισχυόντων κανονισμών, αντίγραφο της οποίας θα συνοδεύει το τεύχος υπολογισμών της στατικής μελέτης. Επιτρέπεται να γίνονται υπολογισμοί των στατικών μελετών, χωρίς την χρήση Η/Υ.

ββ) Τα στοιχεία της μελέτης, προκειμένου να διαπιστωθεί η συμφωνία τους με τους ισχύοντες κανονισμούς.

γγ) Έλεγχο των σχεδίων της στατικής μελέτης και διαπίστωση της αντιστοίχισής τους με τα σχέδια της αρχιτεκτονικής μελέτης.

δδ) Ενδεικτικό έλεγχο της ορθότητας της στατικής μελέτης.

γ. Τον έλεγχο των υπολοίπων μελετών και στοιχείων που περιλαμβάνει (διαγράφεται)

(Προστίθεται)

που απαιτούνται για την έκδοση της άδειας δόμησης, συμπεριλαμβανομένης και αυτής του Φυσικού Αερίου.

Για έλεγχο και έγκριση ενεργητικής πυροπροστασίας υποβάλλεται φάκελος στην αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, προ της χορηγήσεως της άδειας, μόνο για ειδικά κτίρια καθώς και περιπτώσεις αποκλίσεων από τις διατάξεις πυροπροστασίας.

αα) (Προστίθεται)

Ο έλεγχος συνίσταται στην διαπίστωση της πληρότητας και συμφωνίας των στοιχείων τους προς τις ισχύουσες προδιαγραφές και κανονισμούς, της συμφωνίας τους με την αρχιτεκτονική μελέτη και μεταξύ τους.

ββ) Έλεγχο των στοιχείων της παρ. 2 του άρθρου 3, πλην των περιπτώσεων ια΄ και ιβ΄.

γγ) Έλεγχο του υπολογισμού του ύψους των αμοιβών των μηχανικών και των πάσης φύσεως φόρων και εισφορών.

2. Οι παρατηρήσεις της υπηρεσίας για ελλείψεις ή λάθη των ελεγχομένων εγγράφων και μελετών διατυπώνονται με σαφήνεια και πληρότητα στο φύλλο ελέγχου.

3. Οι ιδιοκτήτες είναι υπεύθυνοι για την έκταση των ιδιοκτησιακών τους δικαιωμάτων και την υπόδειξη των ορίων της ιδιοκτησίας, όπως ορίζονται στο τοπογραφικό διάγραμμα που υποβάλλεται για την έκδοση της άδειας.

4. Μετά τον έλεγχο των στοιχείων και μελετών που υποβλήθηκαν, επανελέγχεται το τοπογραφικό διάγραμμα ως προς το ισχύον πολεοδομικό καθεστώς και τους όρους δόμησης και υπογράφεται η οικοδομική άδεια. Η προθεσμία των σαράντα εργασίμων ημερών για την έκδοση της άδειας παρατείνεται ανάλογα σε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι ανώτερης βίας. Για την παράταση εκδίδεται απόφαση του οικείου Νομάρχη ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται με την υπουργική απόφαση του άρθρου 12. Η αδικαιολόγητη καθυστέρηση της έκδοσης οικοδομικής άδειας πέραν της προθεσμίας της παραγράφου αυτής αποτελεί λόγο πειθαρχικής δίωξης του υπεύθυνου υπαλλήλου.

5. Η αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία θεωρεί ταυτόχρονα με την οικοδομική άδεια και το βιβλίο εξέλιξης εργασιών που προβλέπεται στη διάταξη του άρθρου 22 του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού (ΓΟΚ), παρ. 8 περ. ε΄. Αντίγραφο του στελέχους της οικοδομικής άδειας κοινοποιείται μετά την έκδοσή στον οικείο δήμο ή κοινότητα.

Άρθρο 5

Χρόνος ισχύος και αναθεώρηση της οικοδομικής άδειας

1. Οι οικοδομικές άδειες ισχύουν μέχρι την αποπεράτωση των προβλεπόμενων από αυτές οικοδομικών εργασιών και πάντως όχι περισσότερο από τέσσερα (4) έτη από την έκδοσή τους.

Ειδικά στις περιπτώσεις ανέγερσης α) ξενοδοχειακών μονάδων δυναμικότητας άνω των 300 κλινών ή β) κτιριακών εγκαταστάσεων παραγωγικών δραστηριοτήτων βιομηχανικής χρήσης, με εμβαδό άνω των 5.000 τετραγωνικών μέτρων, ή όγκο άνω των 15.000 κυβικών μέτρων η άδεια ισχύει για έξι (6) έτη.

Όταν η άδεια αφορά αποκλειστικά εργασίες κατεδάφισης, επίχωσης ή εκσκαφής, ισχύει για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.

2. Η εκδοθείσα άδεια υπόκειται υποχρεωτικά σε αναθεώρηση, κατά τον χρόνο ισχύος της, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Αλλαγής ή παραίτησης του επιβλέποντος το έργο μηχανικού. Στην περίπτωση αυτή διακόπτονται αμέσως οι οικοδομικές εργασίες μέχρι τον ορισμό νέου επιβλέποντα μηχανικού

β) Μεταβολής του τίτλου της άδειας ή του προσώπου υπέρ του οποίου εκδόθηκε.

γ) Μερικής ή ολικής τροποποίησης των μελετών που υποβλήθηκαν για την έκδοσή της.

δ) Αλλαγής χρήσης του κτιρίου.

Στις περιπτώσεις της παραγράφου αυτής, η αναθεώρηση ισχύει για τον απομένοντα χρόνο ισχύος της άδειας.

3. Η οικοδομική άδεια αναθεωρείται για την παράταση της ισχύος της μετά από αυτοψία, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Εφόσον μέχρι τη λήξη ισχύος της, έχει περατωθεί ο φέρων οργανισμός της οικοδομής. Στην περίπτωση αυτή η άδεια αναθεωρείται για αόριστο χρόνο, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 22 του Γ.Ο.Κ..

β) Εφόσον μέχρι τη λήξη της ισχύος της άδειας δεν έγιναν οικοδομικές εργασίες ή δεν έχει περατωθεί πλήρως ο φέρων οργανισμός της οικοδομής. Κατ΄ εφαρμογήν της περίπτωσης αυτής η άδεια αναθεωρείται για μία φορά και χρόνο ισχύος της αναθεωρημένης άδειας τα τέσσερα (4) χρόνια από την ημερομηνία λήξης της αρχικής, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 26 του Ν. 2831/00 (ΦΕΚ 140Α), όπως ισχύει.

4. Αν οι οικοδομικές εργασίες διακοπούν για λόγους ανώτερης βίας ή από άλλη αιτία που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα των ενδιαφερομένων, παρατείνεται η ισχύς της οικοδομικής άδειας για όσο χρόνο έχουν διακοπεί οι εργασίες. Η συνδρομή των λόγων διακοπής διαπιστώνεται με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου οργάνου, που εκδίδεται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου και κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της πολεοδομικής Υπηρεσίας, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα με την απόφαση του άρθρου 12. Παρατάσεις της ισχύος των οικοδομικών αδειών που έχουν χορηγηθεί πριν από την εφαρμογή του παρόντος νόμου εξακολουθούν να ισχύουν, εφόσον δεν έχουν στο μεταξύ ανακληθεί.

5. Αν διαπιστωθούν αρμοδίως μικρές αποκλίσεις των διαστάσεων είτε του κτιρίου είτε του οικοπέδου ή γηπέδου που δεν υπερβαίνουν τα επιτρεπόμενα από τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις ή και μικρής κλίμακας και σημασίας τροποποιήσεις των μελετών που συνοδεύουν την οικοδομική άδεια, δεν απαιτείται αναθεώρηση της οικοδομικής άδειας, αλλά ενημέρωση του φακέλου της. Προς τούτο απαιτείται η υποβολή αίτησης του ενδιαφερόμενου πριν την σύνδεση του κτιρίου με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας. Για την ενημέρωση του φακέλου δεν απαιτείται η καταβολή κρατήσεων ή εισφορών, αλλά μόνο η ελάχιστη αμοιβή και οι κρατήσεις επ’ αυτής.

Άρθρο 6

Έλεγχος των οικοδομικών αδειών και των οικοδομικών εργασιών

1. Η πολεοδομική υπηρεσία έχει δικαίωμα ελέγχου των οικοδομικών αδειών και των εκτελούμενων επί τη βάσει αυτών εργασιών, οποτεδήποτε.

2. Προς το σκοπό της διαπίστωσης της εφαρμογής των μελετών της εγκεκριμένης οικοδομικής άδειας πραγματοποιείται αυτοψία από δύο υπαλλήλους μηχανικούς Π.Ε. ή Τ.Ε. της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίαςπριν την αποπεράτωση του φέροντα οργανισμού και την σκυροδέτηση της τελευταίας πλάκας της οικοδομής.

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, μπορεί να εξαιρούνται ειδικές κατηγορίες κτιρίων και περιοχών από τη ρύθμιση της παραγράφου αυτής. Στις περιπτώσεις αυτές καθορίζεται υποχρεωτικά με την απόφαση ένα ποσοστό αδειών, που υπόκειται σε δειγματοληπτικό έλεγχο. (διαγράφεται)

3. Δείγμα σε ποσοστό τουλάχιστον 2% των οικοδομικών αδειών που εκδίδονται κατ΄ έτος, ελέγχεται αυτεπάγγελτα στο στάδιο της κατασκευής των έργων από το ειδικό Σώμα Ελεγκτών Μηχανικών -Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης [ΣΕΕΔΔ] [ΣΕΜΕΔΔ] (Προστίθεται) το οποίο θεσμοθετείται σαν Ειδική Υπηρεσία Ελέγχου Κατασκευών, με Υπουργική Απόφαση σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, προκειμένου να διαπιστωθεί αν α) οι άδειες εκδόθηκαν και οι μελέτες εκπονήθηκαν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και προδιαγραφές, β) οι εργασίες εκτελούνται σύμφωνα με τη οικοδομική άδεια και τις μελέτες που εγκρίθηκαν και γ) τηρούνται τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας. Αν διαπιστωθεί κατά την εφαρμογή των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου αυτής, ότι οι αρμόδιοι υπάλληλοι δεν εφάρμοσαν τις πολεοδομικές διατάξεις, ελέγχονται πειθαρχικά.

Άρθρο 7

(Προστίθεται)

Υποχρεωτικός έλεγχος - Τελική θεώρηση της άδειας -

Σύνδεση των οικοδομών με δίκτυα κοινής ωφέλειας.

1. Μετά την ολοκλήρωση της οικοδομής και την διαμόρφωση της οριστικήςστάθμης του περιβάλλοντα χώρου υποβάλλεται στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία αίτηση του ιδιοκτήτη, για υποχρεωτικό έλεγχο της για την έκδοση βεβαίωσης περί εφαρμογής των εγκεκριμένων σχεδίων και μελετών που συνοδεύουν την οικοδομική άδεια και θεώρηση της άδειας. Η αίτηση συνοδεύεται από αποδεικτικά κατάθεσης των αμοιβών επίβλεψης των μηχανικών σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία.

(Προστίθεται)

Πριν τη θεώρηση της άδειας πραγματοποιείται αυτοψία από κλιμάκιο ελέγχου, αποτελούμενο από έναν εκπρόσωπο της Πολεοδομίας και από έναν εκπρόσωπο του Τ.Ε.Ε. Το κλιμάκιο ελέγχει κατ’ αποκλειστικότητα τη νομιμότητα της κατασκευής, σύμφωνα με τη μελέτη, ως προς τους όρους δόμησης και συγκεκριμένα :

α) τη θέση του κτιρίου στο οικόπεδο.

β) τις εξωτερικές διαστάσεις του (επιφάνεια, ύψος) και τις διαστάσεις των ημιυπαίθριων χώρων.

γ) τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου ως προς τις τελικές στάθμες.

Εφόσον από την αυτοψία διαπιστωθεί ότι η κατασκευή συμφωνεί με τους εγκεκριμένους όρους δόμησης του διαγράμματος κάλυψης της άδειας, και η απεικόνιση της μελέτης ταυτίζεται με την υπάρχουσα κατάσταση του οικοπέδου, υπογράφεται ειδικό τριμερές πρωτόκολλο παραλαβής – παράδοσης (ειδικό υπηρεσιακό έντυπο) μεταξύ επιβλέποντος μηχανικού, υπεύθυνου μηχανικού της πολεοδομίας επικεφαλής του κλιμακίου και ιδιοκτήτη ή κατασκευαστή της οικοδομής. Το ειδικό πρωτόκολλο συνοδεύεται από φωτογραφίες στις οποίες εμφανίζονται τα μορφολογικά στοιχεία της οικοδομής, καταγράφονται και σημειώνονται όλοι οι ημιυπαίθριοι χώροι εφόσον προβλέπονται από την μελέτη, ο χώρος της πυλωτής, των εξωστών, των λοιπών δομικών στοιχείων που χαρακτηρίζουν την μελέτη καθώς και η σχέση της οικοδομής με τον περιβάλλοντα χώρο και τα όμορα.

Μετά την υπογραφή του πρωτοκόλλου και την αρχειοθέτησή του απαλλάσσονται τόσο η πολεοδομική υπηρεσία όσο και ο επιβλέπων μηχανικός από τυχόν μελλοντικές παρεμβάσεις στην μορφολογία, στη δομή και στον όγκο του κτιρίου.

Αν κατά τον έλεγχο διαπιστωθούν μικρές αποκλίσεις των διαστάσεων του κτιρίου, που δεν υπερβαίνουν το 2 % των μηκών των πλευρών του οικοπέδου, με μέγιστο είκοσι (20) εκατοστά και 2 % με μέγιστο δέκα (10) εκατοστά των διαστάσεων του κτιρίου και εφόσον οι αποκλίσεις αυτές επιτρέπονται από τους όρους δόμησης της περιοχής και τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις, εφαρμόζεται το άρθρο 5, παράγραφος 5, του νόμου αυτού και στη συνέχεια υπογράφεται το ειδικό πρωτόκολλο. Εφόσον όμως οι αποκλίσεις αυτές δεν επιτρέπονται από τους όρους δόμησης της περιοχής και από τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις, εφαρμόζεται η διαδικασία νομιμοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 22 του ΓΟΚ και ο νόμος 1512/85 και στη συνέχεια υπογράφεται το ειδικό πρωτόκολλο.

Αν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι η κατασκευή δεν συμφωνεί με τους εγκεκριμένους όρους δόμησης του διαγράμματος κάλυψης της άδειας, και δεν εντάσσεται στην κατηγορία των μικρών αποκλίσεων όπως περιγράφονται στη προηγούμενη παράγραφο του άρθρου αυτού, τάσσεται προθεσμία εξήντα (60) ημερών προς αποκατάσταση της νομιμότητας. Παρερχομένης απράκτου της ανωτέρω προθεσμίας, εφαρμόζονται οι διατάξεις περί αυθαιρέτων.

Σε περίπτωση αμφισβήτησης των στοιχείων της αυτοψίας, ο ιδιοκτήτης δύναται να προσφύγει, σε δεύτερο βαθμό, στο Σώμα Ελεγκτών Μηχανικών – Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης.

Πριν την έκδοση της βεβαίωσης πραγματοποιείται αυτοψία, από υπάλληλο μηχανικό Π.Ε. ή Τ.Ε. της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας. (διαγράφεται)

Μετά την έκδοση της βεβαίωσηςσύνταξη του ειδικού πρωτοκόλλου η οικοδομική άδεια θεωρείται από την υπηρεσία. Αντίγραφα της θεωρημένης οικοδομικής άδειας υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο στους αρμόδιους φορείς για τη σύνδεση της οικοδομής ή μέρους αυτής με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας.

(Προστίθεται)

Ο φάκελος με τα τελικά σχέδια και τις εγκρίσεις αρχειοθετείται και αποτελεί το «πράσινο βιβλίο του έργου». Κάθε μελλοντική μεταβολή επί του κτιρίου και κάθε συμβολαιογραφική πράξη καταχωρείται στο φάκελο, υπογεγραμμένη από διπλωματούχο μηχανικό.

Η αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία διαβιβάζει υποχρεωτικά αντίγραφα της θεωρημένης άδειας, του διαγράμματος κάλυψης και του τοπογραφικού διαγράμματος σε ηλεκτρονική μορφή στον Οργανισμό Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων (Ο.Κ.Χ.Ε.).

2. Επιτρέπεται η προσωρινή σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας κτιρίου ή τμήματος κτιρίου που αποτελείται από χώρους με κύρια και αυτοτελή λειτουργία, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, ύστερα από αίτηση του ιδιοκτήτη, η οποία συνοδεύεται από αποδεικτικά κατάθεσης της αμοιβής επίβλεψης του μηχανικού και δηλώσεις του ιδιοκτήτη και επιβλέποντος μηχανικού περί της ολοκλήρωσηςτων εργασιών σύμφωνα με την οικοδομική άδεια. Η προσωρινή σύνδεση πραγματοποιείται χωρίς την έκδοση της βεβαίωσης της παραγράφου 1 και ισχύει αποκλειστικά για ένα έτος. Μετά την παρέλευση του χρόνου αυτού εφαρμόζεται υποχρεωτικά η παράγραφος 1, για την οριστική σύνδεση του κτιρίου ή του αυτοτελούς τμήματος αυτού με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας. (διαγράφεται)

Άρθρο 8

Ποινικές –Διοικητικές κυρώσεις

1. Τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι [6] μηνών και χρηματική ποινή πέντε χιλιάδες [5.000] μέχρι πενήντα χιλιάδες [ 50.000] ευρώ:

α) Οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές και κάθε είδους εντολείς εκτέλεσης αυθαιρέτων κατασκευών και οι κατασκευαστές αυτών, ανάλογα με την αξία του αυθαιρέτου κτίσματος και το βαθμό υποβάθμισης του φυσικού ή πολιτιστικού περιβάλλοντος. Σε περίπτωση ανέγερσης κτιρίου κατά το σύστημα της αντιπαροχής, υπεύθυνοι για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου είναι οι κατασκευαστές.

β) Οι μηχανικοί που αναλαμβάνουν την εκπόνηση των αναγκαίων για την έκδοση οικοδομικής άδειας μελετών, εφόσον παραβιάζουν τις ισχύουσες διατάξεις, ή οι εκπονούμενες μελέτες δεν είναι σύμφωνες με τα εγκεκριμένα στοιχεία του τοπογραφικού διαγράμματος και του διαγράμματος κάλυψης, ή περιέχονται σε αυτές στοιχεία ή σχέδια απεικόνισης της υπάρχουσας κατάστασης, πρόσφορα να παραπλανήσουν τις αρμόδιες διοικητικές Αρχές.

γ) οι επιβλέποντες την εκτέλεση του έργου μηχανικοί, εφόσον δεν υπάρχουν οι αναγκαίες άδειες ή μελέτες, ή δεν εφαρμόζονται οι μελέτες που έχουν εγκριθεί. Η ευθύνη τους διαρκεί μέχρι την πλήρη αποπεράτωση του έργου.

δ) Οι γενικοί ή ειδικοί εργολάβοι που δεν εφαρμόζουν κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών τις εγκεκριμένες μελέτες ή δεν ακολουθούν τις γραπτές οδηγίες του επιβλέποντα μηχανικού ή εκτελούν εργασίες χωρίς τις αναγκαίες άδειες ή μελέτες.

2. Αν τα αδικήματα της παραγράφου 1 διαπραχθούν από αμέλεια, επιβάλλεται ποινή φυλάκισης μέχρι ένα έτος και χρηματική ποινή από δύο χιλιάδες (2.000) μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ.

3. Εφόσον οι (διαγράφεται) Για πράξεις της παραγράφου 1 (διαγράφεται) (Προστίθεται) που έχουν ως συνέπεια αυθαίρετες κατασκευές σε ρέματα, θεσμοθετημένες προστατευόμενες περιοχές, παραλιακά δημόσια κτήματα, αρχαιολογικούς χώρους, δάση και αναδασωτέες εκτάσεις, ανεξάρτητα από τις παραπάνω ποινές (διαγράφεται) επιβάλλεται στους παραβάτες ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενάμισυ (1,5) έτους και χρηματική ποινή από δέκα χιλιάδες (10.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ. Η ποινή φυλάκισης δεν μετατρέπεται σε χρηματική και δεν αναστέλλεται η εκτέλεση της απόφασης ακόμη και αν ασκηθεί έφεση κατ’ αυτής. (διαγράφεται)

(Προστίθεται)

4. Οι ανωτέρω ποινές εφαρμόζονται εφόσον τελεσιδικήσουν.

4. Για απλές υπερβάσεις της οικοδομικής άδειας, όπως αυτές καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., επιβάλλονται χρηματικές ποινές από 300 μέχρι 2.000 ευρώ.

5. Οι χρηματικές ποινές μπορεί να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. (διαγράφεται)

6. Στους μηχανικούς και εργολάβους των υπό στοιχεία β΄, γ΄, και δ΄ περιπτώσεων της παραγράφου 1, επιβάλλονται, ανεξάρτητα από την ποινική τους δίωξη, οι ακόλουθες ποινές:

α) Προσωρινή ή οριστική αφαίρεση της άδειας άσκησης επαγγέλματος από την αρμόδια για την χορήγησή της αρχή.

β) Για τις πράξεις της παραγράφου 3, ανάλογα με την βαρύτητα της παράβασης, απαγόρευση έως τρία (3) έτη του δικαιώματος υποβολής σχετικής δήλωσης ανάληψης και εκπόνησης μελέτης ή επίβλεψης εργασιών δόμησης. Για το ίδιο διάστημα ο υπεύθυνος μηχανικός διαγράφεται από τα τηρούμενα στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Μητρώα μελετητών του άρθρου 39 ν. 3316/05, ή Εμπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ.) του άρθρου 17 του ν. 1418/84, στα οποία τυχόν είναι εγγεγραμμένος και η εργοληπτική επιχείρηση από το Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) στο οποίο είναι τυχόν εγγεγραμμένη. Οι ποινές της παραγράφου αυτής επιβάλλονται ύστερα από τον οριστικό χαρακτηρισμό του αυθαιρέτου με απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.. Για την έκδοση της απόφασης υποβάλλεται πρόταση του Προϊσταμένου της πολεοδομικής υπηρεσίας ή του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. ΣΕΜΕΔΔ που διενήργησε τον έλεγχο και εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

Πολεοδομικές ρυθμίσεις

Άρθρο 9

Τροποποιήσεις του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού

(Θέση – Πρόταση)

Οι Αρχιτέκτονες της χώρας διαμαρτύρονται έντονα και διαφωνούν με τις αλλαγές που προτείνονται στο ΓΟΚ, τόσο για τους υπέργειους κλειστούς χώρους στάθμευσης αλλά κυρίως με τις αλλαγές στους ημιυπαίθριους χώρους.

Οι Ημιυπαίθριοι Χώροι, αποτελούν μια σοβαρή κατάκτηση των αρχιτεκτόνων στην αγωνία τους και στον αγώνα τους για καλύτερης ποιότητας Αρχιτεκτονική στην Ελλάδα, για μια αισθητική και μορφολογία που προωθεί την αναβάθμιση του περιβάλλοντος.

Είναι ένα από τα σοβαρότερα «εργαλεία» στη δουλειά του Αρχιτέκτονα, και είναι απαράδεκτο να περιορίζεται αντί να αναπτύσσεται, επειδή δυστυχώς καταστρατηγείται!

Όλος ο ανεπτυγμένος κόσμος σήμερα, με την εξέλιξη των τεχνολογιών, επιτρέπει στον Αρχιτέκτονα να αναπτύσσει νέες πολυδιάστατες μορφές στο χώρο, εξελίσσοντας το αρχιτεκτονικό έργο και την ποιότητα στο δομημένο περιβάλλον.

Οι Αρχιτέκτονες της Ευρώπης εργάζονται με βάση το «ιδεατό στερεό», μέσα στο οποίο μπορούν ελεύθερα να δημιουργήσουν, σύμφωνα με τους επιτρεπόμενους όρους δόμησης (κάλυψη, συντελεστής δόμησης, συντελεστής όγκου, ύψος). Αντ’ αυτού από τον Έλληνα Αρχιτέκτονα αφαιρούμε κάθε δυνατότητα για δημιουργία και οδηγούμε την Αρχιτεκτονική στην οπισθοδρόμηση, στην απόλυτη υποβάθμιση και στην ανυπαρξία.

Κύριε Υπουργέ,

Σας καλούμε να μην προβείτε, σ’ αυτήν την τροποποίηση.

Επειδή πιστεύουμε ότι αυτή τη ρύθμιση την επιχειρείτε, με στόχο να μειώσετε την μεγάλη καταστρατήγηση και την έμμεση αύξηση του Σ.Δ., που γίνεται και που εμείς πρώτοι την έχουμε υποστεί με πιέσεις και κάθε μορφής εκβιασμό που δεχόμαστε καθημερινά, διαφωνούμε στη ρύθμιση αυτή, γιατί είμαστε αντίθετοι στη λογική «πονάει χέρι - κόβει χέρι».

Σε μια ευνομούμενη Δημοκρατία πρέπει αντίθετα να προσπαθήσουμε στην κατεύθυνση της δημιουργίας αρχιτεκτονικής κουλτούρας.

Κατά συνέπεια κάθε τροποποίηση του ΓΟΚ θα είναι προς τη θετική κατεύθυνση, εφόσον εξελίσσει τους όρους ποιοτικής αρχιτεκτονικής δημιουργίας, υιοθετώντας την έννοια του «ιδεατού στερεού».

Η εξέλιξη της Ελληνικής κοινωνίας και η ανάπτυξη μορφωτικών δεδομένων και κουλτούρας για την Αρχιτεκτονική, σε συνδυασμό με την τήρηση των κανόνων και των προδιαγραφών μπορούν να αποτελέσουν τη βάση μιας νέας προοπτικής και όχι οι περιορισμοί που οδηγούν σε στέρηση της εξέλιξης και της προόδου.

1. Μετά το εδάφιο Α γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 1577/18-12-85 [ΦΕΚ 210/Α] προστίθεται εδάφιο δ ως εξής:

«δ. οι υπέργειοι κλειστοί χώροι στάθμευσης επιβατικών αυτοκινήτων. Με απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ καθορίζονται περιοχές που εξαιρούνται της παραπάνω ρύθμισης όταν οι κανονιστικές διατάξεις απαγορεύουν στα κτίρια την πυλωτή ή λόγοι γεωλογικοί αποκλείουν σε επίπεδο πολεοδομικής ενότητας την κατασκευή υπογείων».

2. Το εδάφιο Β η΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 1577/18-12-85[ΦΕΚ 210/Α] αντικαθίσταται ως εξής:

« η) οι υπέργειοι στεγασμένοι ανοικτοί χώροι στάθμευσης επιβατικών αυτοκινήτων που κατασκευάζονται ή προβλέπονται στο ισόγειο του κτιρίου ή στην πυλωτή».

3. Το δεύτερο και τρίτο και τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του Ν 1577/18-12-85 [ΦΕΚ210/Α] «περί ΓΟΚ» αντικαθίστανται ως εξής:

« Από το ανωτέρω ποσοστό οι ημιϋπαίθριοι χώροι δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το 15 % του συντελεστή δόμησης [ Σ.Δ..] και κατανέμονται αναλογικά ανά όροφο.

Για την εφαρμογή της παραγράφου αυτή, οι ημιϋπαίθριοι χώροι πρέπει να έχουν πλάτος τουλάχιστον 3,50 μ. και βάθος μικρότερο ή ίσο των 1,80 μ.

Και στην περίπτωση αυτή από το ανωτέρω ποσοστό οι ημιυπαίθριοι χώροι δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το 15% του σ.δ. (διαγράφεται)

4. Στο άρθρο 22 του Ν 1577/85 [ΦΕΚ 210/Α] «Περί Γ.Ο.Κ.» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προστίθενται μετά το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 τα ακόλουθα:

α). Στους ημιϋπαίθριους χώρους που μετατρέπονται αυθαιρέτως σε χώρους κλειστούς κύριας ή βοηθητικής χρήσης, εκτός της επιβολής των κυρώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις περί αυθαιρέτων, επιβάλλεται εισφορά ίση με το 0,30 της αξίας του αντίστοιχου κλειστού χώρου, όπως αυτή προσδιορίζεται από το σύστημα αντικειμενικών αξιών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

Η εισφορά επιβάλλεται οίκοθεν, συγχρόνως με τον οριστικό χαρακτηρισμό του αυθαιρέτου, με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας, χωρίς άλλη διαδικασία, υπέρ του οικείου Ο.Τ.Α. σε περίπτωση που η καταγγελία προέρχεται από αυτόν.

5. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 22 του Ν. 1577/85 [ΦΕΚ 210 Α] «περί ΓΟΚ» μετά το τελευταίο εδάφιο προστίθενται τα ακόλουθα:

α) Με απόφαση του προϊσταμένου της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας εγκρίνεται η εκτέλεση των σχετικών οικοδομικών εργασιών που απαιτούνται για την κατασκευή των πυλώνων δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας κατά παρέκκλιση των διατάξεων που ισχύουν για την έκδοση οικοδομικών αδειών .

Για την έκδοση της ως άνω εγκριτικής απόφασης απαιτείται η υποβολή σχετικού αιτήματος εκ μέρους του αρμόδιου φορέα το οποίο θα συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • Τοπογραφικό διάγραμμα
 • Εγκρίσεις λοιπών φορέων
 • Ορισμό επιβλεπόντων μηχανικών
 • Αποδεικτικά καταβολής των αμοιβών των μελετητών και επιβλεπόντων μηχανικών ως και των πάσης φύσεως κρατήσεων υπέρ δημοσίου και υπέρ τρίτων
 • Δήλωση του φορέα ότι θα τηρηθούν οι πολεοδομικές διατάξεις κατά την εκτέλεση των σχετικών εργασιών. (διαγράφεται)

β) αα. Για την ανέγερση, προσθήκη, επέκταση, διαρρύθμιση, επισκευή, συντήρηση, και εκτέλεση κάθε οικοδομικής εργασίας, κατεδάφιση, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Μητροπολιτικών Μεγάρων, Ιερών Μονών, Ιερών Ναών μετά των κτισμάτων αυτών, καθώς και άλλων κτιρίων, όπως αυτά εξειδικεύονται με κοινή Υπουργική απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ και Υπ. Εθνικής Παιδεία και Θρησκευμάτων, οι οικοδομικές άδειες και οι αναθεωρήσεις τους χορηγούνται από την Εκκλησία της Ελλάδος (διαγράφεται) (Προστίθεται) αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία, αφού προηγμένως οι σχετικές μελέτες έχουν εγκριθεί από το γραφείο Ναοδομίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Εκκλησίας της Ελλάδας.

ββ. Οι ανωτέρω οικοδομικές άδειες και οι συναφείς διοικητικές πράξεις εκδίδονται από το Γραφείο Ναοδομίας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Εκκλησίας της Ελλάδος μετά από έλεγχο όλων των σχετικών μελετών και στοιχείων που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για την έκδοση των οικοδομικών αδειών. Οι αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες έχουν την αρμοδιότητα θεώρησης των όρων δόμησης και των επιτρεπομένων χρήσεων για τις ως άνω περιπτώσεις.

γγ. Η Εκκλησία της Ελλάδος χορηγεί οικοδομικές άδειες για αλλαγή χρήσης των ως άνω κτιρίων υπό τον όρο η νέα χρήση να προβλέπεται από τους όρους δόμησης της περιοχής.

Επίσης α) θεωρεί τα στελέχη των σχετικών οικοδομικών αδειών για τις ως άνω περιπτώσεις για την σύνδεση τους με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας, β) εκδίδει πράξεις διακοπής οικοδομικών εργασιών σε περίπτωση υπερβάσεων ή παράβασης των πολεοδομικών διατάξεων, γ) ανακαλεί τις οικοδομικές άδειες που έχει χορηγήσει.

Για τις ως άνω β και γ περιπτώσεις η Ναοδομία κοινοποιεί στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία τις σχετικές διοικητικές πράξεις και συγχρόνως διαβιβάζει τον φάκελο της οικοδομικής άδειας για την τήρηση της διαδικασίας περί αυθαιρέτων.

δδ. Οι αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες για όλα τα ως άνω κτίρια και οικοδομικές εργασίες ασκούν την αρμοδιότητα περί αυθαιρέτων κατασκευών και επιβολής προστίμων σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, ως και τις διατάξεις «περί επικινδύνων οικοδομών». (διαγράφεται)

6. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται στις άδειες που θα εκδοθούν σύμφωνα με τον παρόντα νόμο.

Άρθρο 10

Ασφάλιση μελετών και ιδιωτικών έργων

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Ανάπτυξης, καθορίζονται:

α) Οι μελέτες και τα ιδιωτικά έργα για τα οποία είναι υποχρεωτική η ασφάλιση, με βάση το είδος, τον προϋπολογισμό ή τη χρήση των έργων ή την περιοχή στην οποία βρίσκονται.

β) Το περιεχόμενο της ασφάλισης και ο χρόνος της ασφαλιστικής κάλυψης. (διαγράφεται)

Άρθρο 11

Προδιαγραφές επάρκειαςλειτουργίας των πολεοδομικών υπηρεσιών

1. Με απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. τίθενται προδιαγραφές επάρκειας των πολεοδομικών υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, (Προστίθεται) στελεχώνονται με τους απαραίτητους διπλωματούχους μηχανικούς, καθορίζονται οι απαιτούμενοι χώροι σε ενότητες και Τ.Μ., εκσυγχρονίζονται με μηχανοργάνωση για καταγραφή, διαχείριση και παρακολούθηση των μελετών. Δημιουργείται βάση δεδομένων. Προχωρούν σε σύγχρονη αρχειοθέτηση (ηλεκτρονική και έντυπη) με έμπειρους αρχειοφύλακες σε χώρους και προϋποθέσεις, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των μελετών, ρυθμίζονται οι διαδικασίες κατάταξής τους σε κατηγορίες ανάλογα με τον αριθμό και όγκο των εκδιδομένων αδειών, το εύρος των λοιπών εργασιών τους, τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά και τη κατηγορία σεισμικής επικινδυνότητας της περιοχής ευθύνης τους, την προσβασιμότητα της έδρας τους και τον πληθυσμό της περιοχής ευθύνης τους. Με απόφαση του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, που εκδίδεται σε προθεσμία τριών [3] μηνών από την έναρξη ισχύος της απόφασης του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. οι πολεοδομικές υπηρεσίες των ΟΤΑ της οικείας Περιφέρειας κατατάσσονται στις ως άνω κατηγορίες. (Προστίθεται) Γίνεται καθορισμός και αποσαφήνιση της διοικητικής ιεραρχίας.

2. Κάθε Πολεοδομική Υπηρεσία στελεχώνεται με έναν έως δύο νομικούς, ειδικούς σε θέματα πολεοδομίας για τη νομική υποστήριξη της.

3. Για να εξακολουθήσουν να λειτουργούν, οι πολεοδομικές Υπηρεσίες των ΟΤΑ υποχρεώνονται, μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την έκδοση και κοινοποίηση τουςτης απόφασης κατάταξής τους, να προβούν τους απαραίτητες νόμιμες ενέργειες για να εξασφαλίσουν τον αναγκαίο αριθμό και ειδικότητα υπαλλήλων και υλικοτεχνικό εξοπλισμό, που αντιστοιχούν στην κατάταξή τους.

4. Αν μέχρι τη λήξη των προθεσμιών της προηγούμενης παραγράφου οι Ο.Τ.Α. δεν προβούν στην κίνηση της διαδικασίας για την εξασφάλιση της απαιτούμενης επάρκειας, οι πολεοδομικές υπηρεσίες παύουν να λειτουργούν, μετά την παρέλευση εξαμήνου. Επίσης παύουν να λειτουργούν εφόσον παρέλθει άπρακτη η προθεσμία που θα τεθεί με την Κοινή Υπουργική Απόφαση της παραγράφου 5 για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξασφάλισης της αναγκαίας επάρκειας. Οι αρμοδιότητές τους μεταφέρονται στην πολεοδομική Υπηρεσία της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, η οποία ενισχύεται με το αναγκαίο προσωπικό και υλικοτεχνικό εξοπλισμό ώστε να πληροί τις προδιαγραφές της παρ. 1.

Πολεοδομικές Υπηρεσίες Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού που δεν εξασφαλίζουν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις λειτουργίας τους, μπορούν να συγχωνεύονται με αντίστοιχες υπηρεσίες ομόρων Ο.Τ.Α., ώστε η στελέχωση και ο εξοπλισμός της υπηρεσίας που προκύπτει από τη συγχώνευση να πληροί τις προϋποθέσεις κατάταξης.

(Προστίθεται)

Σε κάθε περίπτωση η θέση των υπηρεσιών σε σχέση με την περιοχή αρμοδιότητάς τους δεν μπορεί να είναι περιφερειακή ή απομακρυσμένη από την πλειονότητα των μέσων μαζικής μεταφοράς.

5. Οι προϊστάμενοι των πολεοδομικών υπηρεσιών αποστέλλουν κατ΄ έτος έκθεση με στατιστικά στοιχεία σχετικά με κάθε είδους δραστηριότητα της Υπηρεσίας τους, στην αρμόδια Υπηρεσία (ΥΠΕΧΩΔΕ και ΥΠΕΣΔΔΑ) για την παρακολούθηση της λειτουργίας τους.

6. Με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών ρυθμίζεται κάθε θέμα που σχετίζεται με την παύση λειτουργίας των πολεοδομικών υπηρεσιών των ΟΤΑ και τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων τους, τη δυνατότητα συνένωσης πολεοδομικών υπηρεσιών ΟΤΑ Α’ βαθμού και τη δημιουργία νέων υπηρεσιών.

7. Κατά την έκδοση οικοδομικών αδειών επιβάλλεται ειδική εισφορά ίση με 0,5 έως 1 % του συμβατικού προϋπολογισμού τους, η οποία διατίθεται στις αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες για την αναβάθμιση της λειτουργίας τους. Η ειδική εισφορά αποδίδεται στο ΕΤΕΡΠΣ και κατανέμεται με απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ στις πολεοδομικές υπηρεσίες ανάλογα με την κατηγορία κατάταξής τους. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται το ακριβές ποσοστό της εισφοράς. (διαγράφεται)

(Προστίθεται)

7. Η εισφορά του ΚΗ ψηφίσματος διατίθεται στις αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες για την αναβάθμιση της λειτουργίας τους. Η εισφορά αυτή αποδίδεται στο ΕΤΕΡΠΣ και κατανέμεται με απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ στις πολεοδομικές υπηρεσίες ανάλογα με την κατηγορία κατάταξής τους.

8. Θεσμοθετείται η διαρκής επιμόρφωση για τους υπαλλήλους των πολεοδομικών γραφείων.

Άρθρο 12

Εξουσιοδοτήσεις

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων:

α) Ρυθμίζεται η διαδικασία υποβολής, ελέγχου και χορήγησης των σχετικών οικοδομικών αδειών, για τις ειδικές κατηγορίες έργων της παρ. 2 του άρθρου 1. (διαγράφεται)

β) Καθορίζονται οι οικοδομικές εργασίες μικρής κλίμακας, για τις οποίες, αντί της έκδοσης οικοδομικής άδειας, απαιτείται η έγκριση εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία έγκρισης, και οι κυρώσεις που επιβάλλονται σε όσους εκτελούν εργασίες χωρίς έγκριση ή υπερβαίνουν την έγκριση που τους έχει δοθεί και ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα.

γ) Ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν τη βεβαίωση πληρότητας του φακέλου για την έκδοση των οικοδομικών αδειών, τον τρόπο και τη διαδικασία πραγματοποίησης του ελέγχου των υποβαλλομένων μελετών, το χρονοδιάγραμμα διακίνησής τους, την έκδοση, αναθεώρηση, παράταση ισχύος και ενημέρωση φακέλου των οικοδομικών αδειών και κάθε σχετικό θέμα.

δ) Ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής των επί μέρους διατάξεων του άρθρου 6 για τον έλεγχο των οικοδομικών αδειών και των οικοδομικών εργασιών.

ε) Ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες της διαδικασίας έκδοσης της βεβαίωσης και της θεώρησης των οικοδομικών αδειών που προβλέπεται στο άρθρο 7 και τα ειδικότερα δικαιολογητικά που υποβάλλονται, ως και η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για την εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 7.

στ) Ρυθμίζονται οι υποχρεώσεις του οικοδομούντος, των μηχανικών μελετητών, των επιβλεπόντων και των κατασκευαστών. (διαγράφεται)

ζ) Ρυθμίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις διαπίστωσης της αξιοπιστίας των προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις στατικές μελέτες. και του δειγματοληπτικού ελέγχου αυτών.

η) Ορίζονται οι προδιαγραφές των πάσης φύσεως μελετών.

ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ 1

Θέση - προταση

Κύριε Υπουργέ

Οι σημερινές μας αμοιβές είναι το 2 έως 3 % του πραγματικού κόστους κατασκευής ενός απλού κτιριακού έργου. Αυτή είναι η εικόνα της τραγικής υποβάθμισης των Μηχανικών, ενός από τους πλέον παραγωγικούς κλάδους της χώρας.

Την ίδια στιγμή ο Ευρωπαίος Αρχιτέκτονας, ελεύθερος επαγγελματίας αμείβεται με το 15 % του πραγματικού κόστους και χρειάζεται 2 έως 3 μελέτες και επιβλέψεις το χρόνο για να επιβιώνει και είναι σίγουρο ότι προλαβαίνει να τις παρακολουθεί σωστά και ολοκληρωμένα.

Στην Ελλάδα, ένας ελεύθερος επαγγελματίας Αρχιτέκτονας Μηχανικός, πρέπει να μελετήσει και να εκδώσει τουλάχιστον 15 μικρομεσαίες άδειες το χρόνο για να επιβιώσει!!! Αυτό βασικά είναι αδύνατον, με δεδομένο ότι έχει μειωθεί αισθητά η ποσότητα των μελετών. Επιπλέον δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη και ολοκληρωμένη εργασία, η μελέτη και η επίβλεψη δεκαπέντε έργων ταυτόχρονα !!

Αυτή είναι και η βασική αιτία των περισσότερων προβλημάτων, παραλείψεων και πλημμελούς παρακολούθησης.

Κύριε Υπουργέ

Σας καλούμε να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα των αμοιβών άμεσα σ’ αυτό το νομοσχέδιο, τροποποιώντας το ΠΔ 515/ΦΕΚ219Α/5-10-89 «περί αμοιβών», με αναπροσαρμογή των αμοιβών, σε ποσοστό 10% επί του πραγματικού κόστους, το οποίο προκύπτει από τους πίνακες καθορισμού κοστολογίου του Κώδικα Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών Δημοσίου.

ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ 2

ΘΕΣΗ

Η πολυνομία, τα εκατοντάδες προεδρικά διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις, οι άπειρες ερμηνευτικές εγκύκλιοι, έχουν δημιουργήσει ένα ατελείωτοφαύλοκύκλο, που επιτρέπει τις παρερμηνείες και οδηγεί σε νομιμοφανείς παρανομίες, που είναι η βάση αλλά και η ένταση των προβλημάτων, και της απίστευτης ταλαιπωρίας μελετητών και πολιτών. (Για την εισαγωγική έκθεση).

ΠΡΟΤΑΣΗ

Δημιουργείται «Ειδική υπηρεσία κωδικοποίησης πολεοδομικής νομοθεσίας» με σκοπό :
α)
Να μελετά, να προτείνει προς τον Υπουργό, να παρακολουθεί, να επικαιροποιεί, να εξειδικεύει και να κωδικοποιεί την πολεοδομική νομοθεσία.
β) Να μελετά, να κωδικοποιεί και να αποσαφηνίζει τις προδιαγραφές πληρότητας και ποιότητας των μελετών.
(Πιθανή ενσωμάτωση της ΔΟΚ)
Με υπουργική απόφαση καθορίζονται τα θέματα οργάνωσης, λειτουργίας και στελέχωσης αυτής.

Η ισχύς του παρόντος πρέπει να αρχίζει από την δημοσίευση και των Υπουργικών Αποφάσεων που προβλέπονται στο παρόν.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Ο ΣΑΔΑΣ - Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων επεξεργάστηκε τα άρθρα του σχεδίου νόμου, που αφορούν την έκδοση οικοδομικών αδειών και τον έλεγχο των ανεγειρομένων οικοδομών.

 

Για το Διοικ. Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Π. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

 


Αρχή σελίδας