Μελέτη Αναθεώρησης και επέκτασης του ισχύοντος ΓΠΣ Δήμου Λαρισαίων

 

Α.Π. 34245, Αθήνα 12 Δεκεμβρίου 2005

Προς

  1. Τον Δήμαρχο Λαρισαίων
    κ. Τζανακούλη Κωνσταντίνο
  2. Τον Δήμο Λαρισαίων
    Δ/νση Πολεοδομίας

Ι. Δραγούμη 1
41222 Λάρισα

Κοινοποίηση : ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

Θέμα: Μελέτη Αναθεώρησης και επέκτασης του ισχύοντος ΓΠΣ Δήμου Λαρισαίων

Πληροφορηθήκαμε από μέλη μας για την σχετική προκήρυξη του Διαγωνισμού της εις το θέμα μελέτης και παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τις παρακάτω επισημάνσεις για την περίληψη προκήρυξης του διαγωνισμού.

  1. Στη σελίδα 2 καλούνται μελετητές κατηγορίας 01 και 02 τουλάχιστον δυναμικού 3 μονάδων κλπ. ενώ στη σελίδα 3 καλούνται μελετητές με πτυχία Γ μόνον στις αντίστοιχες κατηγορίες
  2. Η προεκτιμώμενη αμοιβή πρέπει να είναι αναλυτική, ο δε διαχωρισμός της αμοιβής σε χωροταξικές μελέτες και πολεοδομικές όπως αναφέρεται, δεν είναι αιτιολογημένη και είναι αυθαίρετη.
  3. Ο σύλλογος είναι αντίθετος σε οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση των μελετητών για την παραλαβή των τευχών, ούτε άλλωστε προβλέπεται από τον νόμο.
  4. Η αναφορά σε πλήθος συνεργατών δεν προβλέπεται από καμία διάταξη, με την προσθήκη δε σε συγκεκριμένα χρόνια εμπειρίας είναι τελείως αυθαίρετη και κινδυνεύει να είναι και φωτογραφική.

Ο Γεωλόγος δεν μπορεί να είναι σύμβουλος αλλά πρέπει να μετέχει σαν συμπράττων μελετητής διότι για τη νομιμότητα του ΓΠΣ πρέπει να συνταχθεί γεωλογική μελέτη.

Η παρούσα υποβάλλεται έγκαιρα με σκοπό να βελτιώσει την νομιμότητα της διακήρυξης ώστε να διευρυνθεί η συμμετοχή των συναδέλφων. Σ’ αντίθετη περίπτωση, η παρούσα αποτελεί και ένσταση κατά τις διατάξεις του Ν. 3316/2005 άρθρο 13 παρ. 5.

 

Για το Διοικ. Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Π. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ


Αρχή σελίδας