Προεκτιμώμενες Αμοιβές Αρχιτεκτονικών Μελετών Κτιριακών Έργων

 

Α.Π. 33877, Αθήνα 3 Αυγούστου 2005

Προς
Τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. κ. Γ. Σουφλιά
Αμαλιάδος 17
Αθήνα

Θέμα: « Προεκτιμώμενες Αμοιβές Αρχιτεκτονικών Μελετών Κτιριακών Έργων»

Λάβαμε γνώση του κειμένου που σας έστειλε το ΤΕΕ με τις απόψεις του για τις προεκτιμώμενες αμοιβές αρχιτεκτονικών μελετών κτιριακών έργων.

Με τελείως υποβαθμισμένο τρόπο ως «παρατηρήσεις» αναφέρονται οι δύο απαιτήσεις του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ ήτοι:

  • Ο συντελεστής ΣΑ να γίνει 1,25

  • Στο άρθρο ΟΙΚ.5 να προστεθεί η εξής παράγραφος: «Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες για την αρχιτεκτονική σύνθεση ενός έργου απαιτείται, πέραν των κανόνων της επιστήμης και της τέχνης, η εφαρμογή γενικών ή ειδικών πολεοδομικών διατάξεων και ειδικών κανονισμών, η αμοιβή της αρχιτεκτονικής μελέτης προσαυξάνεται κατά 10% για κάθε επιμέρους σύνολο γενικών ή ειδικών διατάξεων και για κάθε «ειδικό κανονισμό» (εξαιτίας των δεσμεύσεων και των αυξημένων απαιτήσεων που δημιουργούνται).

Η τρίτη παρατήρηση στην ίδια σελίδα του τεύχους του ΤΕΕ ήτοι:

  • Η παρ. 2 του άρθρου ΟΙΚ.5 να τροποποιηθεί ως εξής: «Στην περίπτωση που ένα κτίριο περιλαμβάνει περισσότερες της μιας χρήσεις (όπως κατοικία, πολυκαταστήματα, γραφεία κ.λ.π.), τότε για την αμοιβή των αρχιτεκτονικών μελετών, των στατικών μελετών και των μελετών Η/Μ εγκαταστάσεων θα λαμβάνεται ενιαίο το κτίριο με ΣΒν το μεγαλύτερο.

δημιουργεί σύγχυση, διότι δεν είναι «αίτημα» αλλά επιτακτική ανάγκη να διορθωθεί η παρ. 2 του άρθρου ΟΙΚ.5 του κυρίως κειμένου.

Η ως έχει διατύπωση είναι απαράδεκτη και πρέπει να διορθωθεί, για να αποφευχθούν οι περιπτώσεις κατά τις οποίες οι αμοιβές στατικών και Η/Μ εγκαταστάσεων θα προκύπτουν τριπλάσιες των αρχιτεκτονικών, πράγμα αυτόχρημα γελοίο.

Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας τις ελάχιστες αυτές θέσεις του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων

 

Για το Διοικ. Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Π. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Θ.ΠΑΠΠΑΣ

 


Αρχή σελίδας