Ξενία Ξάνθης – Υπόμνημα Ένσταση ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ

Α.Π. 33860, Αθήνα 28 Ιουλίου 2005


Προς:

1. Τον Πρόεδρο και τα Μέλη
του ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
Πλατεία Καρύτση 10
101 86 Αθήνα

2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Δ/νση Νεώτερης & Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς Ερμού 17
101 86 Αθήνα


Θέμα : Ξενία Ξάνθης – Υπόμνημα Ένσταση ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑΟ Σύλλογος Αρχιτεκτόνων, στην προσπάθειά του για την προστασία, ανάδειξη και λειτουργική επανένταξη των Ξενία της περιόδου 1953 – 1967, που αποτελούν την σημαντικότερη ενότητα της δημόσιας μεταπολεμικής αρχιτεκτονικής παραγωγής, παρακολουθεί και στηρίζει όλες τις υποθέσεις που αφορούν τα κτίρια αυτά.
Για την περίπτωση του Ξενία Ξάνθης, ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων θεωρεί ότι έχει γίνει μία σειρά παράτυπων ενεργειών εκ μέρους του ΥΠ.ΠΟ., με αποτέλεσμα τον άμεσο κίνδυνο καταστροφής του κτιρίου, ενώ βρισκόταν σε εκκρεμότητα, ήδη από τον Αύγουστο του 2004, ο χαρακτηρισμός του ως νεώτερου μνημείου. Συγκεκριμένα ο ΣΑΔΑΣ, αφού μελέτησε διεξοδικά το θέμα, υποβάλλει τις ακόλουθες ενστάσεις.

1. Κατά της θετικής γνωμοδότησης του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων για την μελέτη ανάπλασης του «Ξενία» Ξάνθης διότι η παραπάνω μελέτη αξιολογήθηκε με μοναδικό κριτήριο το κατά πόσον προσβάλλει τον «ιστορικό τόπο» Ξάνθης, «για την μνήμη της χρήσης του», σύμφωνα με το πρακτικό 16/5-8-2004 και όχι για το αν καταστρέφει το με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική αξία κτίριο του «Ξενία», που ο χαρακτηρισμός του ως μνημείου από το ΥΠ.ΠΟ., εκκρεμούσε, γεγονός για το οποίο αν και ενημερώθηκαν τα μέλη του Συμβουλίου από τον εισηγητή του θέματος, το αγνόησαν. Σημειώνουμε ότι για την παραπάνω γνωμοδότηση και χωρίς επαρκή δικαιολόγηση, δεν λήφθηκαν υπόψη οι δύο αρνητικές εισηγήσεις για την παραπάνω μελέτη ανάπλασης (της αρμόδιας Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων και της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠ.ΠΟ.) (πρακτικό 16/5-8-2004).

2. Κατά της υπ' αρ. πρωτ. ΥΠ.ΠΟ./ΔΓΝΈΣΑΚ/61812/1490/8-9-2004 απόφασης για έγκριση της μελέτης ανάπλασης του Ξενοδοχείου «Ξενία» ιδιοκτησίας ΕΟΤ στην Ξάνθη, που επιτρέπει άμεσα την εκτέλεση εργασιών στο παραπάνω «Ξενία», γεγονός το οποίο απαγορεύεται ρητά από τον Νόμο 3028/2002 «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς», άρθρο 6 & 7, εφόσον η εισήγηση για τον χαρακτηρισμό του ως μνημείου είχε ήδη κοινοποιηθεί στον ιδιοκτήτη με το υπ. αρ. πρωτ. ΕΝΜ ΚΜ οικ.20011/2-8-04 ( αρ. πρωτ. Ε.Τ.Α. Α.Ε./6095/19-08-04).

3. Κατά της εξέτασης για έγκριση ή μη της τροποποιητικής μελέτης ανάπλασης του «Ξενία» Ξάνθης από το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων, εφόσον εκκρεμεί ο χαρακτηρισμός του ως μνημείου και δεν έχει περάσει ένα έτος από την κοινοποίηση της εισήγησης στον ιδιοκτήτη (Νόμος 3028/2002 «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς», άρθρο 6 & 7).

4. Κατά της καθυστέρησης της έκδοσης της απόφασης χαρακτηρισμού ως μνημείου του Ξενοδοχείου «Ξενία» Ξάνθης μετά την γνωμοδότηση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Πράξη με αρ, 3/1-4-2005).

5. Κατά της αναβολής της συζήτησης από το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων υποθέσεων που εκκρεμούν για τον χαρακτηρισμό «Ξενία» ως νεώτερων μνημείων, σε αναμονή Νομοσχεδίου του Υπουργείου Τουρισμού που θα περιλαμβάνει ρυθμίσεις για τα Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε., ενώ κάτι ανάλογο θα ήταν αδιανόητο για αρχαία και βυζαντινά μνημεία.

Μετά τα ανωτέρω, θεωρούμε ότι το ΥΠ.ΠΟ. οφείλει να εκδώσει άμεσα την απόφαση για τον χαρακτηρισμό του Ξενία Ξάνθης με τον περιβάλλοντα χώρο του, σεβόμενο την νόμιμη διαδικασία, και επιπλέον να επανεξετάσει από μηδενική βάση τις όποιες εργασίες αποκατάστασης του κτιρίου στην αρχική του μορφή.

Για το Διοικ. Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Θ. ΠΑΠΠΑΣ


Αρχή σελίδας