Συνέντευξη Τύπου Προέδρου ΤΕΕ για την απασχόληση

 

Α.Π. 32665, Αθήνα 3 Δεκεμβρίου 2004

Προς
Τον Πρόεδρο ΤΕΕ
κ. Γ. Αλαβάνο
Καρ. Σερβίας 4
10562 Αθήνα

Θέμα : Συνέντευξη Τύπου Προέδρου για την απασχόληση

Σχετ. : Το από 1.12.2004 σημείωμα του τμήματος επαγγελματικής ανάπτυξης.

Σε απάντηση του παραπάνω σχετικού, σας γνωρίζουμε ότι ο ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων θεωρεί πως η ύφεση στις κατασκευαστικές δραστηριότητες του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, η επιβράδυνση και περικοπή του Π.ΔΕ μαζί με τα δομικά προβλήματα του θεσμικού πλαισίου άσκησης επαγγέλματος, θα επιτείνουν το πρόβλημα και της απασχόλησης και των όρων άσκησης επαγγέλματος.

Απαιτούνται παρεμβάσεις σε θέματα ανάπτυξης, αξιοποίησης των κοινοτικών πόρων και διεύρυνσης των δραστηριοτήτων του Αρχιτέκτονα Μηχανικού. Διαφορετικά οι διακηρυκτικές θέσεις ώστε να αναδειχθεί το 2005 έτος απασχόλησης, θα αποτελέσει ανέφικτο στόχο.

Η προσπάθεια διατύπωσης – από όλους μας – ενός εναλλακτικού μοντέλου βιώσιμης ανάπτυξης πρέπει να συνοδευτεί από εξειδικευμένες πολιτικές. Αυτό επιχειρεί και το προγραμματικό πλαίσιο δράσης του Δ.Σ.

Για τους αρχιτέκτονες, ο εμπλουτισμός των πολιτικών για τις κατασκευές με όχημα την αρχιτεκτονική, θα διευρύνει τις δράσεις των αρχιτεκτόνων. Η απαξίωση της αρχιτεκτονικής και η διακοπή σχεδόν των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών, σε συνδυασμό με την καθήλωση των αμοιβών τα τελευταία 15 χρόνια για έναν κλάδο που κατά πλειοψηφία απασχολείται στις κατασκευές, δημιουργούν σοβαρότατα προβλήματα.

Για μάς απαιτούνται θεσμικές ρυθμίσεις ώστε να οδηγηθούμε στην αντικατάσταση της πολιτικής των κατασκευών με αυτήν της ποιότητας του σύγχρονου αρχιτεκτονικού έργου. Η στρατηγική αυτή πρέπει να απαντά στα προβλήματα που συναρτώνται :

  • με την ελλειμματική ανάπτυξη του αστικού ιστού σε όλα τα επίπεδα και επομένως με την αναβάθμιση της αρχιτεκτονικής παρουσίας.

  • με την υποβάθμιση των αστικών χώρων αλλά και της περιφέρειας των πόλεων και επομένως με την ανάπτυξη και ολοκληρωμένο σχεδιασμό των κενών στο εσωτερικό των πόλεων και στην περιφέρεια αυτών.

  • με την παρατηρούμενη υποβάθμιση και γήρανση δομών και κτιριακών συνόλων και επομένως με την αξιοποίηση και επανάχρηση εγκαταλειμμένων κελυφών και συνόλων.

Αναζητούμε δηλαδή εναλλακτικούς τρόπους αστικής ανάπτυξης, θέσπιση μηχανισμών και δομών για συνέργιες όπου η αρχιτεκτονική και οι αρχιτέκτονες έχουν την αρμοδιότητα.

Τέλος τα ρυθμιστικά σχέδια, ο πολεοδομικός σχεδιασμός, οι αστικές αναπλάσεις, οι αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την αναβάθμιση της πολιτιστικής υποδομής στις πόλεις και ο αρχιτέκτονας έχει τον κύριο λόγο.

Η διασύνδεση όλων αυτών με τις πολιτικές του κράτους, η εξασφάλιση χρηματοδοτικών προϋποθέσεων και ο αναπροσανατολισμός των επενδύσεων είναι ζητούμενα.

Τέλος απαιτείται η λήψη μέτρων τόσο στα θέματα κατάρτισης και επανακατάρτισης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης όσο και αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του πλαισίου παραγωγής ιδιωτικών έργων.


Για το Διοικ. Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Θ. ΠΑΠΠΑΣ

 

Αρχή σελίδας