Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της μελέτης "Αποκατάσταση Τοπίου στην Καλντέρα της Οίας Ν. Θήρας -
Διαχείριση Επισκεπτών"

 

Α. Π. 32653 Αθήνα 2 Δεκεμβρίου 2004

Προς
· Την Κοινότητα Οίας Ν.Κυκλάδων
84702 Οία

· Την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ν. Κυκλάδων
Πλατεία Τσιροπίνα
64100 Ερμούπολη - Σύρος

· Τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Ν. Κυκλάδων
Μάρπισα
84400 Πάρος

· Το ΤΕΕ / Τμήμα Βορειοανατολικού Αιγαίου
Ερεσσού 5
81100 Μυτιλήνη


Θέμα : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πληροφορούμαστε πως στο Ε.Δ. του ΤΕΕ δημοσιεύτηκε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της μελέτης «Αποκατάσταση Τοπίου στην καλντέρα της Οίας Ν. Θήρας - Διαχείριση Επισκεπτών».

Η πρόσκληση αυτή παρουσιάζει σοβαρά σφάλματα και πρέπει να ανασυνταχθεί για τους παρακάτω λόγους :

Α. Το κείμενο είναι ασαφές αφού ζητείται «εκπόνηση της οριστικής μελέτης» και αλλού ορίζει τίτλο υποέργου «Μελέτη Εφαρμογής». Καταλήγει δε προσδιορίζοντας το αντικείμενο ως μελέτη για την αποκατάσταση, ανάπλαση του χώρου των παλαιών ορυχείων της Οίας…».

Β. Αν τελικά πρόκειται για αποκατάσταση κλπ δεν ζητείται πτυχίο στην κατηγορία 7.

Γ. Η προκήρυξη προδιαγράφει στα κριτήρια αξιολόγησης και τα εξής : « Η γνώση της περιοχής μελέτης και η τυχόν προηγούμενη συνεργασία με την κοινότητα Οίας αξιολογούμενη αναλόγως…» .
Δέχεται όμως ταυτόχρονα ως συμμετέχοντες και αλλοδαπούς μελετητές υπηκόους μελών της Ε.Ε.!


Για όλους αυτούς τους λόγους παρακαλούμε θερμά να αποσυρθεί η συγκεκριμένη διακήρυξη, να ανασυνταχθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις και να ανταποκρίνεται στους κανόνες του υγιούς ανταγωνισμού χωρίς «παραθυράκια» και αξιολόγηση προηγούμενης συνεργασίας με την κοινότητα!

Μόνο έτσι θα επιτευχθεί ουσιαστική συμμετοχή και θα δοθεί η δυνατότητα για εκπόνηση τεχνικά και αρχιτεκτονικά άρτιας μελέτης.

Διαφορετικά ο ΣΑΔΑΣ - Πανελλήνια Ένωση θα αναγκαστεί να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διαφύλαξη των συμφερόντων των μελών του.

 

ια το Διοικ. Συμβούλιο


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Θ. ΠΑΠΠΑΣ


Αρχή σελίδας