Προγραμματικό πλαίσιο συνεργασίας ΤΕΕ και ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων

 

Α.Π. 32383, Αθήνα 27 Σεπτεμβρίου 2004

Προς
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
Καρ. Σερβίας 4
10562 ΑΘΗΝΑ

Υπόψη: 1) Προέδρου ΤΕΕ, κ. Γ. Αλαβάνου
2) Μέλους Διοικούσας Επιτροπής κ. Π. Μπάτσου

Θέμα: Προγραμματικό πλαίσιο συνεργασίας ΤΕΕ και ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων.

Σχετ. : Το με αριθμό 31914/22.04.2004 έγγραφό μας,

Η από 19.05.2004 συνάντηση εργασίας.

Σε συνέχεια των παραπάνω το Δ.Σ του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων συζήτησε στη συνεδρίασή του στις 22.09.2004 το πλαίσιο δράσεων του σε σχέση με την επιθυμητή συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο για την περίοδο 2004 – 2006.

Αποφασίστηκε ομόφωνα να υποβληθεί στο ΤΕΕ η παρακάτω πρόταση:

Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

Η αρχιτεκτονική δημιουργία και η προβολή του έργου των αρχιτεκτόνων είναι για μας στο επίκεντρο με επιδιωκόμενους σκοπούς:

 • Την διερεύνηση της ποιοτικής αρχιτεκτονικής.

 • Την προβολή του έργου των αρχιτεκτόνων και τη διάχυση της αρχιτεκτονικής δημιουργίας στην ελληνική κοινωνία, μέσα από μια νέα σχέση μεταξύ των φορέων του δημοσίου και των αρχιτεκτόνων.

 • Την ώθηση των φορέων του δημοσίου ώστε να αναληφθούν πρωτοβουλίες για την αναζωογόνηση της αρχιτεκτονικής, ως συστατικό στοιχείο για τις παρεμβάσεις του δημόσιου τομέα.

Το διεκδικητικό πλαίσιο του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων συνίσταται:

 • Στην ανάπτυξη μιας βεντάλιας πολιτικών για την αρχιτεκτονική μέσα από τις δημόσιες παρεμβάσεις

 • Στον μετασχηματισμό και εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου άσκησης επαγγέλματος και επαγγελματικών δικαιωμάτων.

 • Στην άμεση υλοποίηση ενός ευρέως προγράμματος αρχιτεκτονικών διαγωνισμών.

Δράσεις προς αυτή την κατεύθυνση αποτελούν:

 • Η Τριεννάλε αρχιτεκτονικής

Διοργάνωση Πανελλήνιας Έκθεσης αρχιτεκτονικού έργου και καθιέρωση βραβείων αρχιτεκτονικού έργου σε συνεργασία με το ΤΕΕ.

 • Ο προγραμματισμός του 11ου Πανελλήνιου Αρχιτεκτονικού Συνεδρίου και η διοργάνωση της επόμενης Μπιεννάλε Αρχιτεκτονικής της Βενετίας, σύμφωνα με τις προτάσεις του Συλλόγου.

 • Διημερίδα για Αρχιτεκτονική Κληρονομιά.

Οι δράσεις αυτές εξειδικεύονται κάθε φορά, συγκροτούν αυτοτελή γεγονότα, ή συνδυάζονται με δράσεις Πανελλήνιας μορφής.

Εκθέσεις αρχιτεκτόνων, δράσεις για την ημέρα της αρχιτεκτονικής, βραβεία Mies Van der Rohe, EUROPAN, προβολή αρχιτεκτονικού πλούτου μέσω διαφόρων οργανισμών, πρόγραμμα Leonardo da Vinci «Συγκριτική ανάλυση αρχιτεκτονικού επαγγέλματος στην Ευρώπη».

Σημειώνεται ότι προτάσεις για την αρχιτεκτονική είχαν υποβληθεί και με το αριθμό 30935/10.09.2003 έγγραφό μας, με συγκεκριμένους προϋπολογισμούς και δράσεις.

Β. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Η έως τώρα εμπειρία αλλά και η ανάγκη ολοκληρωμένης αντιμετώπισης των θεμάτων που σχετίζονται με την συμμετοχή της Ελλάδας σε διεθνείς ενώσεις και οργανισμούς μας οδηγεί σε ένα συμπέρασμα.

 • Την συγκρότηση μιας ισχυρής δομής με χαρακτηριστικά ενιαίας οργανωτικής συγκρότησης για τις διεθνείς εκπροσωπήσεις. Οργανώσεις αιχμής: UIA - CAE – UMAR.
 • Την οριστική απόρριψη των μεμονωμένων αντιμετωπίσεων που χωρίς προγραμματισμό, συζήτηση και επεξεργασία θεωρούνται ως Εθνικές Εκπροσωπήσεις – ιδίως σε ζητήματα και οργανώσεις εξαιρετικής σημασίας.

Τα θεσμικά προβλήματα σε σχέση με τις συνθήκες άσκησης του επαγγέλματος και τις δρομολογημένες μεταβολές, τα θέματα εκπαίδευσης / κατάρτισης / πιστοποίησης σπουδών και επαγγέλματος/ πρακτικής άσκησης και τέλος τα επαγγελματικά θέματα βρίσκονται στο επίκεντρο και ζητούν νέες απαντήσεις.

Η συμμετοχή μας στο CAE έχει μόνο αυτή την αξία. Την συμβολή μας σε επεξεργασίες και την ανάδειξη θεμάτων – θέσεων για θεσμοθετήσεις σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Έτσι απαιτείται σαφής οργανωτική δομή με την απρόσκοπτη συνεργασία ΤΕΕ και ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων. Με την αμέριστη βοήθεια και συνεργασία του ΤΕΕ έχει συγκροτηθεί και ενισχύεται συνεχώς γραφείο διεθνών σχέσεων στο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, επιφορτισμένο να διαχειρίζεται όλα τα θέματα και να συντονίζει τις δράσεις στις Μόνιμες Επιτροπές (Μ.Ε.), Ομάδες Εργασίας (Ο.Ε.) και τη Γενική Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αρχιτεκτόνων.

Προς αυτή την κατεύθυνση το Δ.Σ. δια μέσου ειδικής επιτροπής του, αποφάσισε:

 • Αναδόμηση και ανασυγκρότηση των Ο.Ε.

Λειτουργία των Ο.Ε. με πληρότητα για την επεξεργασία όλων των θεμάτων. Καθορισμός των μεταβάσεων και συμπλήρωση δελτίου, ως απαραίτητο στοιχείο για τη λειτουργία της Ο.Ε.

Ανανέωση και ενίσχυση των Ο.Ε με κοινή δομή και με στόχο τη δημιουργία ομάδων εκπροσώπησης των αρχιτεκτόνων για την επόμενη δεκαετία.

 • Θέσπιση συνεδριάσεων τακτικά ανά Ο.Ε και εν συνόλω για την επεξεργασία θεμάτων – ανταλλαγή απόψεων και διατύπωση θέσεων.

 • Θέσπιση συνεδριάσεων για την προετοιμασία των Γ.Σ έγκαιρα και αποτελεσματικά.

Με βάση τα παραπάνω συνιστώνται Ομάδες Εργασίας για όλες τις Ο.Ε του ACE, οι οποίες ανά Ο.Ε και σε Ολομέλεια θα συζητούν, θα επεξεργάζονται τα θέματα και θα αποστέλλουν τις εισηγήσεις στο Δ.Σ., το οποίο θα αποφασίζει, επί όλων των θεμάτων και πάντως πριν τη μετάβαση εκπροσώπων στο ACE.

Συμπερασματικά και στη βάση των προτεινόμενων, το Δ.Σ του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων θεωρεί πως πρέπει να υπάρξουν κοινές δράσεις για την προώθηση των θεμάτων αρχιτεκτονικής, προβλεπόμενες και στον προγραμματισμό του ΤΕΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2004-2006

Α. Εκδηλώσεις – Δράσεις για την αρχιτεκτονική

Β. Για την αναβάθμιση των Διεθνών Σχέσεων

Γ. Αναπροσαρμογή οικονομικής ενίσχυσης για λειτουργικές δαπάνες

Δ. Εκδόσεις (περιοδικού για Επιστημονικές ανακοινώσεις και διατριβές

250.000 €

150.000 €

 • Προσαρμογή σε μηνιαία βάση σε 20.000 €


30.000 €

 

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση

 

Για το Διοικ. Συμβούλιο


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Θ. ΠΑΠΠΑΣ

 

Αρχή σελίδας