Τρόπος σύνταξης των λογαριασμών για τις μελέτες πολεοδόμησης που ανατέθηκαν από το ΥΠΕΧΩΔΕ κατά τα έτη 1994 και 1995

 

Α.Π. 32118, Αθήνα 16 Ιουνίου 2004

Προς
Τον Υφυπουργό ΠΕΧΩΔΕ
κ. Στ. Καλογιάννη
Αμαλιάδος 17
11523 ΑΘΗΝΑ

Θέμα : Τρόπος σύνταξης των λογαριασμών για τις μελέτες πολεοδόμησης που ανατέθηκαν από το ΥΠΕΧΩΔΕ κατά τα έτη 1994 και 1995

Κύριε Υφυπουργέ,

Κατά την σύνταξη των μελετών υπάρχει πολύ μεγάλη καθυστέρηση στην πρόοδό της, λόγω διαφόρων γραφειοκρατικών διαδικασιών.

Οι μελετητές με την προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής παίρνουν προκαταβολή 15%. Μετά από πολύ μικρό χρόνο, η προκαταβολή αναθεωρούμενη κατά την πληρωμή αυξάνεται υπέρμετρα.

Επειδή οι μελετητές με τις συνθήκες που υπάρχουν αντιμετωπίζουν προβλήματα, παρακαλούμε την παρ. 2 της 200/27.3.1998, που αφορά μόνο μέρος των πολεοδομικών μελετών, της υπουργικής απόφασης να την επεκτείνετε σ’ όλες τις μελέτες.

 


Για το Διοικ. Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τ.ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Θ.ΠΑΠΠΑΣ


Αρχή σελίδας